Dodano produkt do koszyka

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Wojciech Morawski, Marian Masternak, Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Janusz Orłowski, Jowita Pustuł, Adam Nita, Hanna Filipczyk, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs, Tomasz Janicki, Marek Kalinowski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 111.00 zł 100.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja przybliża zasady stosowania przepisów Ordynacji podatkowej, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.). Powstała na podstawie cyklu artykułów opublikowanych w "Przeglądzie Podatkowym" od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r., zaktualizowanych i uzupełnionych na potrzeby książki.

W monografii omówiono m.in. następujące zagadnienia:


znowelizowane zasady zwrotu środków pieniężnych otrzymanych od organu podatkowego w wysokości nienależnej lub wyższej od należnej,
zmienione zasady obliczania odsetek za zwłokę i wygasania zobowiązań podatkowych,
nadpłata podatku,
zmiany dotyczące regulacji odnoszących się do czynności sprawdzających i kontroli podatkowej,
porozumienia w sprawie cen transakcyjnych,
odpowiedzialność spadkobierców.Adresatami publikacji są:doradcy podatkowi,
adwokaci,
radcowie prawni,
organy administracji skarbowej,
sądy administracyjne,
księgowi.

"Wszystkie zmiany wprowadzone do Ordynacji podatkowej wywierają bardziej lub mniej daleko idące skutki praktyczne. Na pierwszy rzut oka większość zmian to zmiany usprawniające system, usuwające istniejące dysfunkcjonalności i dostosowujące je do zmieniającej się rzeczywistości. W sporym zakresie zmiany były pożądane, niekiedy wręcz niezbędne".

Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego"Należy podkreślić, że autorzy dokonali nie tylko analizy zmian do Ordynacji podatkowej, ale poddali je także pogłębionej analizie teoretycznej. Wskazali również na konsekwencje dla praktyki w zakresie stosowania prawa podatkowego".

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski

Tytuł
Nowelizacja ordynacji podatkowej
Autorzy
Wojciech Morawski, Marian Masternak, Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Janusz Orłowski, Jowita Pustuł, Adam Nita, Hanna Filipczyk, Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs, Tomasz Janicki, Marek Kalinowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-469-7
Seria
Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Rok wydania
2016
Liczba stron
236
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie do wydania książkowego | str. 15

Bogumił Brzeziński
O zmianach w ordynacji podatkowej | str. 17

Marek Kalinowski, Ewa Prejs
Organy podatkowe i ich właściwość | str. 20
1. Wprowadzenie | str. 20
2. Pojęcie organów podatkowych i ich rodzaje | str. 20
3. Właściwość organów podatkowych - zasady ogólne | str. 22
3.1. Właściwość miejscowa organów podatkowych | str. 23
3.2. Właściwość rzeczowa i funkcjonalna organów podatkowych | str. 27
3.3. Właściwość delegacyjna organu podatkowego | str. 28
3.4. Właściwość instancyjna | str. 32
3.5. Zmiana lub zachowanie właściwości miejscowej organu podatkowego | str. 33
4. Organy właściwe w sprawach interpretacji podatkowej | str. 35
5. Podsumowanie | str. 37

Wojciech Morawski, Tomasz Janicki
Urzędowe interpretacje prawa podatkowego | str. 38
1. Wprowadzenie | str. 38
2. Ogólne interpretacje prawa podatkowego | str. 38
3. Krajowa Informacja Podatkowa | str. 39
4. Przedmiot interpretacji indywidualnej | str. 41
5. Zbieg interpretacji ogólnej i indywidualnej | str. 43
6. Treść interpretacji indywidualnej | str. 50
7. Doręczenie interpretacji indywidualnej | str. 50
8. Korzystanie z interpretacji przez podatkową grupę kapitałową | str. 52
9. Wniosek wspólny | str. 53
10. Interpretacje wydawane zamawiającemu w rozumieniu prawa zamówień publicznych | str. 55
11. Interpretacje samorządowe | str. 56
12. Podsumowanie | str. 57

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Uprzednie porozumienia cenowe | str. 58
1. Wprowadzenie | str. 58
2. Decyzja w sprawie porozumienia | str. 58
3. Porozumienia dwu- i wielostronne | str. 59
4. Elementy wniosku | str. 61
5. Przebieg postępowania | str. 63
6. Obowiązywanie decyzji | str. 64
7. Podsumowanie | str. 65

Wojciech Morawski, Adam Nita
Zabezpieczanie wykonania zobowiązań podatkowych | str. 66
1. Wprowadzenie | str. 66
2. Zmiany w zakresie zabezpieczenia należności osób trzecich | str. 66
3. Zmiany w zakresie hipoteki podatkowej | str. 68
4. Zmiany w zakresie zastawu skarbowego - wprowadzenie | str. 70
5. Porządki w rejestrze zastawów | str. 71
6. Czy rejestr zastawów staje się jawny? | str. 72
7. Dostęp do danych zawartych w rejestrze zastawów | str. 74
8. Tryb wpisu | str. 75
9. Wygasanie zastawu skarbowego | str. 78
10. Podsumowanie | str. 81

Jowita Pustuł
Zwrot kwot nienależnie otrzymanych, naliczanie odsetek za zwłokę, wygasanie zobowiązań podatkowych | str. 83
1. Wprowadzenie | str. 83
2. Zwrot kwot otrzymanych nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej | str. 83
3. Odsetki za zwłokę | str. 87
3.1. Uwagi ogólne | str. 87
3.2. Podstawowa stawka odsetek za zwłokę | str. 88
3.3. Obniżona stawka odsetek za zwłokę | str. 88
3.4. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę | str. 90
3.5. Przepisy przejściowe | str. 92
4. Wygasanie zobowiązań podatkowych | str. 93
4.1. Nabycie spadku przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | str. 93
4.2. Nowe formy płatności | str. 93
4.3. Zasady zaliczania wpłat | str. 94
4.4. Zapłata podatku przez osobę niebędącą podatnikiem | str. 95
5. Zaokrąglenia kwot | str. 98
6. Podsumowanie | str. 98

Janusz Orłowski
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych i przedawnienie | str. 100
1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 100
1.1. Nowe zasady odraczania lub rozkładania na raty zapłaty odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek | str. 100
1.2. Zmiany w stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych będących pomocą publiczną | str. 102
1.3. Udzielanie z urzędu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych | str. 103
2. Przedawnienie | str. 104
2.1. Przedawnienie prawa do ustalenia wysokości zobowiązania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych | str. 104
2.2. Postępowanie upadłościowe a przedawnienie zobowiązań podatkowych | str. 104
2.3. Bieg terminu przedawnienia a ratyfikowane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania | str. 105
2.4. Odpowiednie stosowanie przepisów o przedawnieniu | str. 107
3. Podsumowanie | str. 108

Bogumił Brzeziński, Hanna Filipczyk
Nadpłata | str. 109
1. Wprowadzenie | str. 109
2. Stosunek między postępowaniami: w sprawie określenia zobowiązania podatkowego oraz stwierdzenia nadpłaty | str. 109
3. Nadpłata a przedawnienie | str. 114
4. Korekta deklaracji towarzysząca wnioskowi o stwierdzenie nadpłaty; zwrot nadpłaty w trybie bezdecyzyjnym | str. 116
5. Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty | str. 118
6. Reguły zwrotu nadpłaty | str. 120
7. Pozostałe zmiany | str. 120
8. Uwagi końcowe | str. 121

Agnieszka Olesińska
Następstwo prawne spadkobierców | str. 123
1. Wprowadzenie | str. 123
2. Zmiany dotyczące zakresu następstwa prawnego spadkobierców | str. 123
2.1. Możliwość ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego po śmierci podatnika | str. 124
2.2. Praktyczne konsekwencje nieprzejmowania obowiązku podatkowego przez spadkobierców | str. 128
2.3. Odpowiedzialność spadkobierców za podatek dochodowy wynikający z łącznego zeznania podatkowego | str. 128
3. Orzekanie o zakresie odpowiedzialności lub uprawnień spadkobierców | str. 133
4. Wątpliwości dotyczące indywidualnego rozliczenia zmarłego podatnika podatku dochodowego | str. 137
5. Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom | str. 140
6. Podsumowanie | str. 142

Agnieszka Olesińska, Ewa Prejs
Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe | str. 144
1. Wprowadzenie | str. 144
2. Odpowiedzialność spółki osobowej, do której osoba fizyczna wniosła wkład w postaci przedsiębiorstwa | str. 144
3. Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych | str. 147
4. Odpowiedzialność członków zarządu osób prawnych | str. 150
5. Odpowiedzialność innych osób prawnych | str. 155
6. Odpowiedzialność likwidatorów za zaległości podatkowe | str. 156
7. Ogólne zasady odnoszące się do odpowiedzialności osób trzecich | str. 157

Marek Kalinowski, Marian Masternak
Pełnomocnictwo w jurysdykcyjnym postępowaniu podatkowym | str. 163
1. Uwagi wprowadzające | str. 163
2. Pełnomocnictwo ogólne | str. 164
3. Umocowanie kuratora wyznaczonego dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej oraz dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, która nie może prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów | str. 167
4. Pełnomocnictwo szczególne | str. 170
5. Umocowanie do działania agenta celnego | str. 171
6. Pełnomocnik dla osoby nieobecnej wyznaczony przez organ podatkowy | str. 172
7. Pełnomocnictwo do doręczeń | str. 173
8. Zasady techniczne ustanawiania pełnomocnika oraz uwierzytelniania pełnomocnictwa | str. 174

Marek Kalinowski, Marian Masternak
Doręczenia w postępowaniu podatkowym | str. 178
1. Wprowadzenie | str. 178
2. Zasada oficjalności doręczeń | str. 180
3. Forma pisma będącego przedmiotem doręczeń | str. 181
4. Sposoby doręczeń | str. 183
5. Podmioty dokonujące doręczania pism | str. 186
6. Zasady doręczania pism w formie dokumentu elektronicznego | str. 188
7. Miejsce doręczenia | str. 191
8. Informowanie organu podatkowego o zmianie adresu | str. 193
9. Tryby doręczania pism | str. 196
10. Doręczenie zastępcze | str. 197
11. Doręczenie przez tzw. awizowanie | str. 201
12. Doręczenie na adres skrytki pocztowej | str. 202
13. Szczególny tryb doręczania pism adresatom niebędącym osobami fizycznymi w przypadku podania adresu nieistniejącego, wykreślonego z rejestru lub niezgodnego z rejestrem | str. 203

Ewa Prejs
Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa | str. 206
1. Wprowadzenie | str. 206
2. Rozszerzenie zakresu czynności sprawdzających | str. 207
3. Zasady dokonywania korekty deklaracji przez organ podatkowy z urzędu | str. 214
4. Czynności sprawdzające u kontrahenta podatnika | str. 216
5. Stosowanie przepisów o postępowaniu jurysdykcyjnym do czynności sprawdzających | str. 219
6. Osoba wyznaczona do reprezentowania w zakresie kontroli podatkowej | str. 219
7. Dopuszczalność ponownego wszczęcia kontroli podatkowej | str. 223
8. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej | str. 224
9. Wszczęcie kontroli podatkowej | str. 226
10. Przebieg kontroli podatkowej | str. 227
11. Protokół kontroli podatkowej i obowiązek informacyjny | str. 228
12. Podsumowanie | str. 230

Autorzy | str. 233
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Cena: 111.00 zł 100.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.00 zł 22.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.