Dodano produkt do koszyka

Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej

Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej

Mariusz Krzysztofek

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 85.00 zł 77.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Monografia przedstawia kompleksowo europejskie prawo ochrony danych osobowych, w tym:

zasady dotyczące przetwarzania danych,
obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych i podmiotów je przetwarzających oraz
uprawnienia osób, których dane dotyczą.


Atutem opracowania jest nowatorskie porównanie obecnego i przyszłego stanu prawnego, ułatwiające spełnianie aktualnych obowiązków i dostosowanie się do nadchodzących, takich jak zapewnienie "prawa do bycia zapomnianym" czy ograniczenia profilowania.


W publikacji omówiono ponadto zasady transferów danych osobowych dokonywanych przez firmy europejskie poza Unię Europejską, zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych. Zaprezentowany został m.in. transfer danych na podstawie klauzul umownych lub wiążących reguł korporacyjnych (BCR) oraz w ramach transatlantyckiego programu "Safe Harbor".


Adresaci:

Książka będzie przydatna osobom odpowiedzialnym w firmach za zarządzanie danymi i transfer danych - menedżerom, pracownikom departamentów prawnych i compliance, działów personalnych, informatycznych i innych.

Tytuł
Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej
Autor
Mariusz Krzysztofek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7425-5
Rok wydania
2014
Liczba stron
424
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Geneza, definicje i zakres prawa do prywatności, jego podstawy prawne w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, orzecznictwo europejskie i amerykańskie | str. 33

1.1. Podstawy prawne prawa do prywatności | str. 33

1.2. Definicje prawa do prywatności; ochrona danych osobowych jako aspekt tego prawa | str. 36

1.3. Zakres prawa do prywatności w orzecznictwie europejskim | str. 40

1.4. Podstawy prawne prawa do prywatności w Unii Europejskiej | str. 45

1.5. Podstawy prawne prawa do prywatności i orzecznictwo w Stanach Zjednoczonych | str. 47

1.6. Znaczenie ochrony danych osobowych dla prawa do prywatności | str. 51

Rozdział 2
Ramy prawne i podstawowe zasady przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do państw trzecich | str. 53

2.1. Definicja państw trzecich | str. 53

2.2. Definicja przekazywania danych osobowych | str. 58

2.3. Definicja odbiorcy danych | str. 59

2.4. Wyłączenie stosowania przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej do zwrotu danych ich administratorowi w państwie trzecim | str. 60

2.5. Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej jako wyjątek od przekazywania danych do państw trzecich | str. 62

Rozdział 3
Geneza i założenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych | str. 64

3.1. Geneza ogólnego rozporządzenia o ochronie danych | str. 64

3.2. Przejście od harmonizacji do ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej | str. 70

3.3. Założenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych | str. 73

Rozdział 4
Odpowiedni stopień ochrony jako warunek transferu danych osobowych z Unii Europejskiej | str. 80

4.1. Definicja odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych | str. 80

4.2. Kryteria oceny stopnia ochrony zapewnianej przez państwo trzecie | str. 89

Rozdział 5
Naczelne zasady przetwarzania danych osobowych | str. 102

5.1. Zasady przetwarzania danych osobowych | str. 102

5.2. Zasada legalności i rzetelności | str. 103

5.3. Zasada celowości | str. 105

5.4. Zasada jakości danych | str. 108

5.5. Zasada adekwatności danych | str. 110

5.6. Zasada ograniczenia czasowego | str. 114

5.7. Zasada zapewnienia możliwości dochodzenia praw i zasada zapewnienia bezpieczeństwa danych | str. 118

Rozdział 6
Obowiązek informacyjny wobec podmiotu danych | str. 119

6.1. Obowiązek zapewnienia informacji dotyczących przetwarzania danych | str. 119

6.2. Wpływ obowiązku informacyjnego na zgodność przetwarzania z prawem | str. 121

6.3. Zakres obowiązku informacyjnego | str. 122

6.4. Przesłanka powstania obowiązku informacyjnego | str. 127

6.5. Wyłączenia od obowiązku informacyjnego | str. 129

6.6. Formy spełniania obowiązku informacyjnego | str. 136

6.7. Zasada przejrzystości | str. 136

6.8. Forma graficzna przekazania informacji | str. 137

Rozdział 7
Prawo dostępu do danych, poprawiania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania | str. 139

7.1. Zakres prawa dostępu do danych, poprawiania danych oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania | str. 139

7.2. Prawo dostępu do danych | str. 143

7.3. Prawo poprawiania danych | str. 149

7.4. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych | str. 152

7.4.1. Zakres prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych | str. 152

7.4.2. Prawo żądania usunięcia danych i "prawo do bycia zapomnianym" | str. 152

7.4.2.1. "Prawo do bycia zapomnianym" a prawo do żądania usunięcia danych | str. 155

7.4.2.2. "Prawo do bycia zapomnianym" w internecie na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie C-131/12 | str. 163

7.4.2.3. Zapewnienie rzeczywistej skuteczności "prawu do bycia zapomnianym" | str. 168

7.4.3. Warunki uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych | str. 172

7.4.4. Wyjątki od obowiązku usunięcia danych | str. 174

7.5. Prawo do uzyskania kopii danych w formacie elektronicznym oraz przeniesienia ich | str. 178

7.6. Profilowanie | str. 180

Rozdział 8
Bezpieczeństwo danych | str. 185

8.1. Adekwatność środków zabezpieczających dane w kontekście risk-based approach | str. 185

8.2. Wymogi uzupełniające środki bezpieczeństwa przetwarzania | str. 189

8.3. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu i podmiotowi danych | str. 192

Rozdział 9
Dochodzenie praw przez podmiot danych | str. 195

9.1. Zakres środków ochrony prawnej, odpowiedzialności i sankcji | str. 195

9.2. Środki ochrony prawnej | str. 197

9.3. Odpowiedzialność wobec podmiotu danych | str. 202

9.4. Sankcje | str. 203

Rozdział 10
Zasady transferu danych osobowych z Unii Europejskiej do państw trzecich niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony danych | str. 207

10.1. Wyjątki od zakazu transferu danych do państw trzecich niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony | str. 207

10.2. Hierarchia wyjątków od zakazu transferu danych do państw trzecich niezapewniających odpowiedniego stopnia ochrony | str. 210

Rozdział 11
Transfer danych do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych | str. 215

11.1. Standardowe klauzule umowne jako środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych po transferze do państwa trzeciego | str. 215

11.2. Standardowe klauzule w umowach między administratorami danych | str. 222

11.3. Standardowe klauzule w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych | str. 235

Rozdział 12
Transfer danych do państw trzecich na podstawie wiążących reguł korporacyjnych (BCR) | str. 247

12.1. Wiążące reguły korporacyjne jako środki zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych po transferze do państwa trzeciego | str. 247

12.2. Zapewnienie skuteczności wiążącym regułom korporacyjnym | str. 252

12.3. Procedura zatwierdzania wiążących reguł korporacyjnych przez organy ochrony danych | str. 255

Rozdział 13
Odstępstwa od zakazu transferu danych do państw trzecich niezapewniających adekwatnej ochrony | str. 268

13.1. Różnica między odstępstwami a wyjątkami od zakazu transferu danych do państw trzecich niezapewniających adekwatnej ochrony | str. 268

13.2. Zgoda podmiotu danych | str. 269

13.3. Realizacja umowy lub działania poprzedzające zawarcie umowy | str. 274

13.4. Istotne dobro publiczne lub roszczenia prawne | str. 277

13.5. Żywotne interesy podmiotu danych | str. 280

13.6. Rejestry publiczne | str. 281

13.7. Uzasadnione interesy administratora lub processora | str. 282

Rozdział 14
Zezwolenie organu nadzorczego na transfer danych do państw trzecich niezapewniających adekwatnej ochrony | str. 285

14.1. Przypadki wymagające zezwolenia organu ochrony danych na transfer danych do państwa trzeciego na podstawie BCR i klauzul umownych | str. 285

14.2. Warunki udzielenia przez organ nadzorczy zezwolenia na transfer danych do państwa trzeciego | str. 289

Rozdział 15
Decyzja Komisji 2000/520/WE z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie adekwatności ochrony danych osobowych w Stanach Zjednoczonych w ramach Safe Harbor | str. 292

15.1. Charakterystyka Safe Harbor | str. 292

15.2. Krytyczna ocena funkcjonowania Safe Harbor | str. 298

15.3. Zgodność zasad Safe Harbor z dyrektywą 95/46/WE | str. 305

15.3.1. Zasady celowości, jakości danych oraz ich adekwatności | str. 307

15.3.2. Zasada zapewnienia obowiązku informacyjnego | str. 308

15.3.3. Zasada zapewnienia prawa dostępu do danych, poprawiania ich oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania | str. 310

15.3.4. Zasada zapewnienia bezpieczeństwa danych | str. 317

15.3.5. Zasada ograniczenia dalszego przekazywania danych | str. 318

15.3.6. Zasada zapewnienia osobom, których dane dotyczą, możliwości dochodzenia praw | str. 320

15.4. Wnioski | str. 328

Rozdział 16
Umowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi o przekazywaniu danych z komunikatów finansowych w systemie SWIFT oraz amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA) | str. 330

16.2. Charakterystyka Umowy o przekazywaniu danych z komunikatów finansowych w systemie SWIFT | str. 330

16.2. Krytyczna ocena funkcjonowania Umowy o przekazywaniu danych z komunikatów finansowych w systemie SWIFT | str. 333

16.4. Zgodność dyrektywy 95/46 z Umową o przekazywaniu danych z komunikatów finansowych w systemie SWIFT | str. 341

16.3.1. Zasady dotyczące jakości danych | str. 343

16.3.2. Prawo dostępu do danych | str. 347

16.4. Amerykańska ustawa o ujawnianiu informacji o rachunkach zagranicznych do celów podatkowych (FATCA) | str. 349

Zakończenie. Prywatność w epoce internetu - zagrożenia i wyzwania | str. 353

Wykaz dokumentów Grupy Roboczej Art. 29 | str. 385

Orzecznictwo | str. 391

Bibliografia | str. 403
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.