Dodano produkt do koszyka

Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne

Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne

Aldona Piotrowska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Wydawca:
Format:

Cena: 60.00 zł 47.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka Aldony Piotrowskiej stanowi ciekawe opracowanie trudnego zagadnienia. Zawarte w niej twierdzenia są właściwie uzasadnione, ale jednocześnie prowokują do dyskusji. Szczególnie cenne są przedstawione w pracy uwagi de lege ferenda wskazujące na niedoskonałości obowiązujących uregulowań dotyczących publicznoprawnej ochrony klienta na rynku ubezpieczeniowym. Dzięki uwzględnieniu w jak najszerszym zakresie propozycji zawartych w prezentowanej pracy, prawo dotyczące analizowanych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej na rynku ubezpieczeniowym może stać się bardziej uporządkowane i spójne oraz bezpieczne dla klienta i całego rynku finansowego.
z recenzji prof. dr hab. Anny Walaszek-Pyzioł

Zakreślone przez Autorkę tezy ocenić należy jako wychodzące naprzeciw dynamicznym procesom zmian natury ekonomicznej na rynkach ubezpieczeniowych i finansowych. […] Aldona Piotrowska sformułowała ciekawe i nowatorskie tezy, a następnie – po przeprowadzeniu szerokiej analizy – wykazała ich prawdziwość. Szczególnie cennym elementem opracowania jest zrekonstruowanie modelu ochrony klienta na rynku ubezpieczeniowym. Osiągnięcie to pozwala spojrzeć na całokształt podjętej problematyki z nowej perspektywy, która zasadza się na afirmacji postępującego stopnia ingerencji norm publicznoprawnych w stosunki prawne uczestników rynku ubezpieczeniowego, stanowiące wszak przez wiele lat domenę prawa prywatnego. Spojrzenie takie stanowić będzie inspirację dla dalszych badań przedmiotowego zagadnienia, służąc niewątpliwie za punkt wyjścia dla kolejnych opracowań z tego zakresu.
z recenzji dr hab. Katarzyny Małysy-Sulińskiej

Aldona Piotrowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Członek Association Internationale de Droit des Assurances (AIDA) oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej. Wykładowca Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej. Radca prawny. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego.

Tytuł
Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym. Studium publicznoprawne
Autor
Aldona Piotrowska
Język
polski
Wydawnictwo
Scholar
ISBN
978-83-65390-18-9
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Liczba stron
516
Format
pdf
Spis treści
Spis treści
Wykaz ważniejszych skrótów 11
Wstęp 17
1. Rola administracji gospodarczej w kształtowaniu ładu na rynku finanso¬wym – nowa równowaga między administrującym a administrowanymi 27
1.1. Geneza zmian roli administracji gospodarczej 27
1.2. Aksjologiczne uwarunkowania tworzenia instrumentów ochrony klien¬tów instytucji finansowych. Dobro wspólne a wartości prawnie chronione 30
1.3. Determinanty prawidłowego funkcjonowania rynków finansowych 38
1.4. Funkcje instytucji finansowych a tzw. usługi hybrydowe 46
1.5. Ryzyko gospodarcze a zmiana roli administracji gospodarczej 53
1.6. Podsumowanie 58
2. Ochrona klientów na rynku ubezpieczeniowym jako zadanie publiczne 60
2.1. Pojęcie zadania publicznego 60
2.2. Nowy paradygmat regulacyjny i nadzorczy – tzw. konsensus bazylejski 81
2.3. Konsument jako podmiot polityki konsumenckiej 83
2.4. Pojęcie i normatywne znaczenie klauzuli generalnej interesu publicznego w regulacjach dotyczących rynku ubezpieczeniowego 91
2.4.1. Interes publiczny jako przesłanka działań administracji 91
2.4.2. Interes ubezpieczających, ubezpieczonych, uprawnionych z umów ubezpieczenia, uposażonych lub beneficjentów, jako przesłanka działań organów administrujących 93
2.4.3. Interes publiczny w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów 102
2.5. Podsumowanie 103
3. Pojęcie klienta w relacjach z przedsiębiorcą na rynku ubezpieczeniowym 106
3.1. Klient jako podmiot ochrony w rozporządzeniach ustanawiających Eu¬ropejskie Urzędy Nadzoru 106
3.2. Klient jako podmiot ochrony w dyrektywach i rozporządzeniach sekto¬rowych 110
3.3. Podmioty ochrony w regulacjach krajowych w Polsce 122
3.4. Pojęcia klienta i konsumenta w wybranych porządkach prawnych państw UE po implementacji dyrektywy IDD 142
3.5. Uczestnik rynku finansowego – podmiot ochrony czy podmiot admini¬strowany? 144
3.6. Instytucja finansowa jako podmiot administrowany 148
3.7. Podsumowanie 160
4. Otoczenie instytucjonalne ochrony klientów na rynku ubezpieczeniowym 164
4.1. Zagadnienia wprowadzające 164
4.2. ESNF 172
4.2.1. Geneza, struktura organizacyjno-prawna oraz cele 172
4.2.2. Rozkład kompetencji nadzorczych w ramach ESNF i zakres pod¬miotowy stosunków prawnych nadzoru 180
4.3. Europejska Sieć Konkurencji (European Competition Network) i sieć Eu¬ropejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) 185
4.4. Rzecznik finansowy 190
4.5. Organy ochrony danych osobowych – wzmianka 191
4.6. Inne organy oraz podmioty wykonujące funkcje administracji 194
4.7. Podsumowanie 197
5. Istota i cechy publicznoprawnych instrumentów ochrony klientów na rynku ubezpieczeniowym 199
5.1. Istota publicznoprawnych instrumentów ochrony klientów na rynku ubezpieczeniowym 199
5.1.1. Obowiązek publicznoprawny jako instrument ochrony 202
5.1.2. Prawne formy działania o charakterze władczym oraz instrumenty nieformalne 208
5.2. Cechy publicznoprawnych materialnoprawnych instrumentów ochrony klientów na rynku ubezpieczeniowym 210
5.3. Model publicznoprawnej ochrony klientów na rynku ubezpieczeniowym 214
5.4. Klasyfikacja publicznoprawnych instrumentów ochrony klientów na rynku finansowym 218
5.4.1. Kryterium: realizacja funkcji administracji 218
5.4.2. Kryterium: stopień imperatywności oddziaływania na przedsię¬biorcę i procesy gospodarcze 223
5.4.3. Kryterium: źródło powstania danego instrumentu prawnego 225
5.4.4. Kryterium: moment wystąpienia zagrożenia interesu publicznego 225
5.4.5. Kryterium: zakres właściwości organu 226
5.4.6. Kryterium: rodzaj realizowanego celu – instrumenty samoistne i niesamoistne 227
5.4.7. Kryterium: sposób oddziaływania – bezpośredni lub pośredni 227
5.5. Podsumowanie 227
6. Rola informacji w publicznoprawnej ochronie klienta na rynku ubezpie¬czeniowym 232
6.1. Asymetria informacji w relacjach klient–przedsiębiorca jako przesłanka ochrony klienta 232
6.2. Podmioty zobowiązane do realizacji obowiązków informacyjnych i cha¬rakterystyka obowiązków informacyjnych 234
6.3. Publicznoprawne obowiązki informacyjne w relacji klient–przedsiębior¬ca na rynku ubezpieczeniowym 238
6.3.1. Przedkontraktowe obowiązki informacyjne 245
6.3.2. Obowiązki informacyjne dotyczące umowy ubezpieczenia 275
6.3.3. Obowiązki dotyczące publicznego ujawniania informacji przez zakład ubezpieczeń 280
6.4. Publicznoprawne obowiązki informacyjne w relacji przedsiębiorca–or¬gan administracji 281
6.4.1. Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń związane ze współpracą z dystrybutorami ubezpieczeń 282
6.4.2. Obowiązek udzielenia organowi administracji wyjaśnień i infor¬macji przez przedsiębiorcę 284
6.4.3. Obowiązki publicznoprawne innych podmiotów jako instrument ochrony klienta 285
6.5. Przekazywanie informacji przez organ administrujący 288
6.5.1. Obowiązek informowania obywateli przez administrację 288
6.5.2. Współpraca informacyjna organów nadzoru i ochrony 292
6.5.3. Prowadzenie rejestrów przez KNF 300
6.5.4. Ostrzeżenia publiczne KNF i innych właściwych organów nadzoru 304
6.5.5. Edukacja finansowa 306
6.6. Podsumowanie 308
7. Instrumenty ochrony klientów o charakterze nadzorczym lub reglamen¬tacyjnym, przysługujące KNF jako organowi właściwemu państwa macie¬rzystego 312
7.1. Pojęcie reglamentacji gospodarczej – wzmianka 312
7.2. Zezwolenie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz inne wymogi dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na rynku ubezpieczeniowym 315
7.3. Ochrona klientów na rynku ubezpieczeniowym przez działania nadzor¬cze 329
7.4. Środki bieżącego nadzoru ubezpieczeniowego KNF stanowiące instru¬menty ochrony klientów 343
7.4.1. Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności 344
7.4.2. Ograniczenie lub zakaz wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży określonych produktów. Zakaz posługiwania się niepra¬widłowym KID 347
7.4.3. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 353
7.4.4. Zakaz korzystania z usług danego pośrednika ubezpieczeniowego 355
7.4.5. Sankcje za niewykonanie obowiązku informacyjnego przez zakład ubezpieczeń, dotyczącego współpracy z agentem ubezpieczenio¬wym 356
7.4.6. Sankcje za niewykonanie obowiązku informacyjnego udzielenia organowi administracji przez przedsiębiorcę wyjaśnień i informa¬cji 358
7.4.7. Sankcje za naruszenie przez dystrybutorów ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych obowiązków lub wymogów dotyczących umów ubezpieczenia, określone w u.d.u. 363
7.4.8. Sankcje za naruszenie przez dystrybutorów ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych innych obowiązków i wymogów określonych w u.d.u. 365
7.4.9. Ubezpieczeniowe normy ostrożnościowe i nadzór nad ich prze¬strzeganiem 368
7.4.10. Zakaz outsourcingu funkcji należących do systemu zarządzania oraz podstawowych ważnych czynności 375
7.4.11. Inne obowiązki publicznoprawne przedsiębiorcy jako instrumen¬ty ochrony klienta na rynku ubezpieczeniowym i sankcje za ich naruszenie 376
7.4.12. Instrumenty nadzoru akcjonariatu zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji 381
7.4.13. Instrumenty dotyczące likwidacji zakładu ubezpieczeń lub rease¬kuracji 387
7.5. Niewładcze instrumenty działania KNF 388
7.5.1. Rekomendacje i wytyczne KNF dla sektora ubezpieczeniowego 388
7.5.2. Indywidualne wystąpienia nadzorcze, wskazania informacyjne oraz zalecenia KNF. Polubowne załatwianie sporów 391
7.6. Podsumowanie 397
8. Instrumenty ochrony klienta przysługujące organowi nadzoru państwa przyjmującego oraz instrumenty przysługujące Europejskim Urzędom Nadzoru 401
8.1. Instrumenty nadzoru „zależne”, tzw. instrumenty delegowane, instru¬menty samodzielne . 401
8.2. Inne instrumenty przysługujące właściwym organom państwa przyjmu¬jącego 406

8.2.1. Monitorowanie rynku i praktyk przedsiębiorców 406
8.2.2. Publikacja decyzji właściwych organów w sprawie naruszeń 408
8.3. Instrumenty i uprawnienia unijne przysługujące Europejskim Urzędom Nadzoru i ERRS 409
8.3.1. Ostrzeżenia i zalecenia Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ERRS) 412
8.3.2. Zalecenia, wytyczne, wiążące standardy techniczne EUN 414
8.3.3. Instrumenty stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych 419
8.3.4. Instrumenty prawne przysługujące EIOPA 426
8.4. Podsumowanie 430
9. Instrumenty ochrony klienta, przysługujące krajowym, samoistnym or¬ganom ochrony – wzmianka 432
9.1. Instrumenty ochrony konsumenta stosowane przez Prezesa UOKiK 432
9.1.1. Instrumenty nadzoru stosowane przez Prezesa UOKiK jako instru¬menty ochrony zbiorowych interesów konsumentów 435
9.1.2. Szczególne działania informacyjne Prezesa UOKiK 456
9.1.3. Istotny pogląd w sprawie 459
9.2. Instrumenty ochrony konsumenta stosowane przez powiatowego rzecz¬nika praw konsumentów 461
9.3. Instrumenty ochrony klienta przysługujące rzecznikowi finansowemu 462
9.4. Podsumowanie 465
Zakończenie 468
Bibliografia 483
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.