Dodano produkt do koszyka

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu

Marcin Ciemiński

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 102.00 zł 92.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka zawiera omówienie doniosłej i budzącej liczne wątpliwości o charakterze teoretycznym i praktycznym problematyki kompensowania szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej. Autor prezentuje między innymi sposoby pieniężnej kompensacji szkód niemajątkowych w ramach odpowiedzialności kontraktowej oraz wnioski de lege ferenda w odniesieniu do optymalnego uregulowania tego zagadnienia w przyszłości. Ponadto zwraca uwagę na zagadnienia z zakresu ogólnego prawa cywilnego, takie jak: szkoda, kara umowna, zbieg deliktowych i kontraktowych roszczeń odszkodowawczych, odpowiedzialność za naruszenie praw pacjenta czy odpowiedzialność za utraconą przyjemność z podróży.Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, a także aplikantów tych zawodów oraz pracowników naukowych. Może stanowić cenną lekturę dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką odszkodowania za szkodę niemajątkową."(...) recenzowane dzieło zawiera dojrzałą analizę tematu ujętego w tytule i spełnia postulaty kierowane pod adresem tych publikacji, które mają służyć nie tylko jako monografie akademickie, ale również pomagać praktykom, podmiotom świadczącym usługi prawne czy organom stosującym prawo, wyjaśniając szereg problemów teoretycznych. Autor podjął się ambitnego zadania rozpracowania trudnego zagadnienia, a rezultat jego pracy badawczej - opiniowane dzieło - jest dojrzałym głosem w bardzo ważnej dyskusji o granicach zastosowania reżimu kontraktowego odpowiedzialności odszkodowawczej. Analizy Autora mogą być przydatne w obecnie prowadzonych pracach nad nowym kodeksem cywilnym".

Prof. dr hab. Adam Olejniczak

Tytuł
Odszkodowanie za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności ex contractu
Autor
Marcin Ciemiński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9484-0
Seria
Monografie
Rok wydania
2015
Liczba stron
544
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Od Autora | str. 17

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Pieniężne naprawienie szkody niemajątkowej w perspektywie historycznej i komparatystycznej | str. 27

1.1. Uwagi ogólne | str. 27
1.2. Zakres naprawienia szkody w kodeksie zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem krzywdy moralnej | str. 28
1.3. Regulacja zadośćuczynienia pieniężnego za szkodę niemajątkową w okresie powojennym, w tym w kodeksie cywilnym | str. 37
1.4. Uwagi prawnoporównawcze | str. 45
1.5. "Modele" kompensacji szkody niemajątkowej | str. 46
1.6. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie niemieckim | str. 47
1.6.1. Uwagi ogólne | str. 47
1.6.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową | str. 52
1.6.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 54
1.6.4. Poszczególne przypadki uszczerbków niemajątkowych podlegających pieniężnej kompensacji | str. 59
1.6.5. Podsumowanie | str. 66
1.7. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie angielskim | str. 67
1.7.1. Uwagi ogólne | str. 67
1.7.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową | str. 71
1.7.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 74
1.7.4. Podsumowanie | str. 80
1.8. Naprawienie szkody niemajątkowej w prawie francuskim | str. 81
1.8.1. Uwagi ogólne | str. 82
1.8.2. Funkcje odpowiedzialności za szkodę niemajątkową | str. 84
1.8.3. Naprawienie szkody niemajątkowej w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 85
1.9. Systemy międzynarodowe | str. 86
1.9.1. Konwencja wiedeńska o międzynarodowej sprzedaży towarów | str. 87
1.9.2. Zasady międzynarodowych umów handlowych UNIDROIT 2004 | str. 93
1.10.Prawo europejskie | str. 95
1.10.1. Zakres długu odszkodowawczego w europejskim prawie cywilnym | str. 96
1.10.2.Europejskie przedsięwzięcia unifikacyjne | str. 102
1.10.3. Pozakontraktowa odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej | str. 106

Rozdział 2
Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową w kodeksie cywilnym | str. 108

2.1. Uwagi ogólne | str. 108
2.2. Funkcje majątkowej ochrony dóbr osobistych | str. 108
2.2.1. Uwagi ogólne - funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej | str. 108
2.2.2. Funkcja majątkowych środków ochrony dóbr osobistych | str. 114
2.2.3. Konsekwencje kompensacyjnej funkcji majątkowej ochrony dóbr osobistych | str. 124
2.3. Dobra osobiste i ich ochrona | str. 127
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 127
2.3.2. Niemajątkowy charakter a komercjalizacja dóbr osobistych | str. 135
2.3.3. Konstrukcja prawna - prawa podmiotowe osobiste | str. 140
2.3.4. Środki ochrony dóbr osobistych | str. 143
2.4.Tradycyjne zasady odnoszące się do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz ich ocena | str. 145
2.5. Zasada pełnego odszkodowania | str. 156
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 156
2.5.2. Zasada pełnego odszkodowania a szkoda niemajątkowa | str. 160

Rozdział 3
Znaczenie odszkodowania za szkodę niemajątkową w reżimie kontraktowym | str. 167

3.1. Przedmiot prawa cywilnego - interesy majątkowe oraz niemajątkowe | str. 167
3.2. Niemajątkowy przedmiot zobowiązania | str. 171
3.3. Znaczenie ochrony interesów niemajątkowych w ramach reżimu kontraktowego | str. 176

Rozdział 4
Szkoda | str. 185

4.1. Uwagi ogólne | str. 185
4.2. Odpowiedzialność cywilna a szkoda | str. 186
4.3. Pojęcie szkody | str. 188
4.4. Szkoda majątkowa a szkoda niemajątkowa - kryterium odróżnienia | str. 194
4.5. Szkoda na osobie a szkoda na mieniu | str. 207
4.6. Zakres pojęcia szkody | str. 210
4.7. Krzywda powstała na skutek naruszenia dobra osobistego czy prawa pacjenta a inne szkody niemajątkowe | str. 217
4.8. Utrata możliwości korzystania z rzeczy jako szkoda majątkowa | str. 221

Rozdział 5
Zbieg roszczeń jako mechanizm kompensacji uszczerbków niemajątkowych | str. 230

5.1. Uwagi wstępne | str. 230
5.2. Reżimy odpowiedzialności - uwagi ogólne | str. 231
5.3. Zbieg norm oraz zbieg kontraktowych i deliktowych roszczeń odszkodowawczych | str. 236
5.4. Zakres zbiegu kontraktowych oraz deliktowych roszczeń odszkodowawczych | str. 240
5.5. Możliwość kumulacji roszczeń, które się nie wykluczają | str. 248
5.6. Pieniężne naprawienie szkody niemajątkowej - zbieg roszczeń czy roszczenie uzupełniające | str. 252
5.7. Wybór reżimu odpowiedzialności w przypadku zbiegu roszczeń odszkodowawczych | str. 254
5.8. Kryterium oceny, czy w danym przypadku niewykonanie zobowiązania stanowi delikt | str. 262
5.9. Zbieg roszczeń jako mechanizm powszechnej kompensacji uszczerbków niemajątkowych | str. 269

Rozdział 6
Kara umowna jako instrument kompensacji uszczerbków niemajątkowych w reżimie kontraktowym | str. 274

6.1. Uwagi wstępne | str. 274
6.2. Kara umowna - uwagi ogólne | str. 275
6.3. Funkcje kary umownej | str. 278
6.4. Dopuszczalność zastrzegania kar umownych w przypadku zobowiązań niemających charakteru majątkowego | str. 284
6.5. Fakultatywność kary umownej - praktyczna możliwość stosowania kary umownej jako mechanizmu kompensacji uszczerbków niemajątkowych | str. 288
6.6. Przesłanki obowiązku zapłaty kary umownej a ochrona interesów niemajątkowych | str. 290
6.7. Miarkowanie kary umownej w przypadku zobowiązań niemajątkowych | str. 304
6.8. Wykonanie zobowiązania w znacznej części | str. 308
6.9. Rażące wygórowanie kary umownej | str. 311
6.10. Odszkodowanie w wysokości przekraczającej wysokość kary umownej w przypadku dóbr niemajątkowych - kara umowna a "szkoda deliktowa" | str. 319

Rozdział 7
Zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową w prawie medycznym | str. 325

7.1. Uwagi wstępne | str. 325
7.2. Zadośćuczynienie w prawie medycznym - prawa pacjenta | str. 327
7.3. Ochrona praw pacjenta w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - uwagi ogólne | str. 335
7.4. Ochrona praw pacjenta a ochrona jego dóbr osobistych | str. 336
7.5. Majątkowa ochrona praw pacjentów w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta | str. 349
7.5.1. Zadośćuczynienie na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta a zadośćuczynienie na podstawie kodeksu cywilnego | str. 357
7.6. Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 368

Rozdział 8
Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych w ramach odpowiedzialności ex contractu | str. 375

8.1. Uwagi wstępne | str. 375
8.2. Zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę kontraktową - tradycyjne stanowisko i argumentacja wspólna dla art. 445 i art. 448 k.c. | str. 378
8.3. Nowelizacja art. 448 k.c. a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 399
8.4. Warianty interpretacyjne art. 448 k.c. | str. 402
8.5. Charakter art. 448 k.c. a możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 414
8.6. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dóbr osobistych a konstrukcja praw podmiotowych osobistych | str. 423

Rozdział 9
Dochodzenie kompensacji uszczerbków niemajątkowych na podstawie art. 471 k.c. | str. 433

9.1. Uwagi wstępne | str. 433
9.2. Zasadność pieniężnej ochrony interesów niemajątkowych niebędących dobrami osobistymi | str. 434
9.3. Zakres kompensacji szkody na podstawie art. 471 i n. k.c. | str. 444
9.4. Zakres kompensacji szkody niemajątkowej na podstawie ustawy o usługach turystycznych | str. 452
9.5. Modyfikacje zakresu obowiązku odszkodowawczego | str. 464
9.6. Zakres i źródła modyfikacji obowiązku odszkodowawczego w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 469
9.7. Przesłanki dochodzenia pieniężnego naprawienia szkody niemajątkowej z umowy | str. 492

Rozdział 10
Wnioski de lege ferenda | str. 503

10.1.Uwagi wstępne | str. 503
10.2. Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 504
10.3. Odszkodowanie za szkodę niemajątkową poza majątkową ochroną dóbr osobistych | str. 509
10.4. Sposób uregulowania odszkodowania za szkodę niemajątkową w ramach odpowiedzialności kontraktowej | str. 511

Zakończenie | str. 515

Bibliografia | str. 517

Orzecznictwo | str. 535
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.