Dodano produkt do koszyka

Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu

Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu

Justyna Ożegalska-Trybalska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 111.00 zł 100.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja jest kompleksowym opracowaniem problematyki ograniczeń ochrony patentowej w kontekście naruszenia patentu na tle przepisów krajowych, z uwzględnieniem praktyki innych krajów europejskich z perspektywy zarówno uprawnionych z patentów, jak i pozostałych użytkowników systemu patentowego.


W publikacji zostały poruszone m.in. takie zagadnienia, jak:

zakres i treść patentu,
ograniczenia ochrony patentowej,
ograniczenia w zakresie egzekwowania patentu (strategie obrony przed zarzutem naruszenia).Monografia zawiera aktualne tezy z orzecznictwa krajowego i europejskiego, propozycje interpretacji istniejących przepisów oraz ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie uregulowań dotyczących ograniczeń ochrony patentowej i naruszenia patentu.


Adresaci:
Książka zainteresuje podmioty prowadzące i rozstrzygające spory patentowe: sędziów, rzeczników patentowych, radców prawnych, adwokatów, a także uprawnionych z patentów oraz osoby korzystające z opatentowanych wynalazków.

Tytuł
Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu
Autor
Justyna Ożegalska-Trybalska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-193-8
Seria
Monografie
Rok wydania
2019
Liczba stron
672
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 19

Rozdział I
Patent | str. 27
1. Wprowadzenie | str. 27
2. Cele prawa patentowego a granice ochrony patentowej | str. 35
2.1. Klasyczne teorie uzasadniające ochronę patentową | str. 37
2.1.1. Teoria prawa naturalnego i teoria nagrody | str. 37
2.1.2. Teoria zachęty i teoria umowy (ujawnienia) | str. 41
2.2. Współczesne teorie ekonomiczne uzasadniające ochronę patentową | str. 44
2.3. W poszukiwaniu teorii zrównoważonego systemu patentowego | str. 47
3. Patent jako wyłączne prawo podmiotowe chroniące wynalazek | str. 51
3.1. Ogólna charakterystyka patentu | str. 51
3.2. Zakres i treść patentu (wzmianka) | str. 55
3.3. Wynalazek jako przedmiot patentu | str. 58
3.4. Kategorie wynalazków (patentów) a zakres ochrony patentowej | str. 63
3.4.1. Patent na wytwór | str. 64
3.4.2. Patent na sposób | str. 65
3.4.3. Patent na zastosowanie | str. 71
3.4.4. Patent główny, patent zależny i patent dodatkowy | str. 72
4. Decyzja administracyjna jako prawny instrument kreujący i ograniczający ochronę patentową | str. 76
5. Ograniczenia patentu a ograniczenia ochrony (wyłączności) patentowej | str. 81
6. Ograniczenia ochrony patentowej a egzekwowanie roszczeń z tytułu naruszenia patentu | str. 90

Rozdział II
Granice ochrony patentowej | str. 97
1. Wprowadzenie | str. 97
2. Znaczenie przedmiotowych granic patentu dla oceny naruszenia | str. 99
2.1. Zakres przedmiotowy patentu w ujęciu porównawczym | str. 100
2.2. Zastrzeżenia patentowe i ich interpretacja jako podstawa wyznaczania zakresu przedmiotowego patentu | str. 102
2.2.1. Interpretacja zastrzeżeń patentów europejskich | str. 108
2.2.2. Interpretacja zastrzeżeń w praktyce zagranicznej | str. 112
2.3. Zakres przedmiotowy patentu w prawie krajowym | str. 122
2.3.1. Budowa i rodzaje zastrzeżeń patentowych i ich wpływ na zakres przedmiotowy patentu | str. 126
2.3.2. Opis i rysunki oraz ich znaczenie przy wyznaczaniu granic ochrony patentowej | str. 128
2.4. Narzędzia obiektywizujące określanie zakresu przedmiotowego patentu | str. 130
2.4.1. Ograniczenia w zakresie formułowania zastrzeżeń | str. 131
2.4.1.1. Wymóg ujawnienia | str. 132
2.4.1.2. Wymóg kompletności | str. 133
2.4.1.3. Wymóg jednoznaczności | str. 136
2.4.2. Ograniczenia przedmiotowe i czasowe dopuszczalnych zmian zgłoszenia | str. 137
2.4.3. Ograniczenia podmiotowe dla interpretacji zastrzeżeń (znawca w danej dziedzinie techniki | str. 139
2.5. Elementy subiektywizujące określanie zakresu przedmiotowego patentu | str. 147
2.5.1. Ekwiwalentność środka technicznego | str. 147
2.5.1.1. Ten sam skutek techniczny | str. 149
2.5.1.2. Oczywistość | str. 150
2.5.1.3. Równoważność cech technicznych | str. 155
2.5.2. Jakościowe i ilościowe różnicowanie cech technicznych | str. 157
2.5.2.1. Znaczenie istotności środka technicznego dla zakresu przedmiotowego patentu | str. 158
2.5.2.2. Znaczenie ilości cech objętych zakresem przedmiotowym patentu | str. 168
2.5.3. Czasowe elementy oceny przy interpretacji zastrzeżeń i ocenie ekwiwalentności | str. 173
2.5.3.1. Czasowy punkt odniesienia dla oceny oczywistości ekwiwalentu | str. 174
2.5.3.2. Historia udzielenia patentu jako czasowy punkt odniesienia dla interpretacji zastrzeżeń | str. 183
2.5.3.3. Tłumaczenia opisu patentowego i zastrzeżeń | str. 196
3. Czasowe granice patentu | str. 200
3.1. Normatywne zasady wyznaczania granic czasowych patentu | str. 200
3.2. Granice czasowe patentu a założenia i realizacja celów prawa patentowego (ocena prawnoekonomiczna | str. 206
4. Zakres terytorialny ochrony | str. 213
4.1. Geograficzne kryteria wyznaczania granic terytorialnych patentu | str. 215
4.2. Terytorialny charakter patentu a swoboda przepływu towarów (wzmianka | str. 217
4.3. Terytorialny charakter patentu a wyczerpanie (wzmianka | str. 218
5. Charakter korzystania z wynalazku jako kryterium ograniczające ochronę patentową | str. 220
5.1. Korzystanie w celach zawodowych lub zarobkowych | str. 224
5.2. Korzystanie w celach osobistych lub niezarobkowych | str. 226
5.3. Graniczne formy korzystania | str. 227
6. Forma korzystania z patentu jako kryterium ograniczające zakres ochrony patentowej | str. 228
6.1. Wytwarzanie | str. 237
6.1.1. Zakres przedmiotowy | str. 237
6.1.2. Zakres terytorialny | str. 243
6.2. Oferowanie | str. 244
6.2.1. Zakres przedmiotowy | str. 249
6.2.2. Zakres podmiotowy | str. 249
6.2.3. Zakres czasowy | str. 250
6.2.4. Zakres terytorialny | str. 253
6.3. Wprowadzenie do obrotu | str. 257
6.4. Używanie | str. 261
6.5. Import | str. 262
6.6. Graniczne formy korzystania z patentu | str. 264
6.6.1. Składowanie (przechowywanie) opatentowanego produktu | str. 265
6.6.2. Eksport | str. 267
7. Podsumowanie | str. 273

Rozdział III
Ograniczenia wykonywania uprawnień z patentu | str. 279
1. Wprowadzenie | str. 279
2. Ograniczenia wyłączności patentowej | str. 282
2.1. Ograniczenia wyłączności patentowej – systematyzacja | str. 284
2.1.1. Korzystanie z opatentowanego wynalazku „nienaruszające patentu” | str. 284
2.1.2. Korzystanie z opatentowanego wynalazku, na które „nie rozciąga się patent” | str. 288
2.1.3. Korzystanie z wynalazku w ramach własnych uprawnień | str. 290
2.2. Ograniczenia – konstrukcja | str. 292
2.3. Wykładnia przepisów przewidujących ograniczenia | str. 296
2.3.1. Ochrona patentowa i ograniczenia w ujęciu horyzontalnym | str. 298
2.3.2. Ograniczenia w ujęciu systemowym | str. 301
2.3.2.1. Standardy międzynarodowe (art. 30 TRIPS) | str. 302
2.3.2.2. Prawo unijne | str. 312
2.3.3. Ograniczenia w ujęciu wertykalnym | str. 314
2.3.4. Ograniczenia w ujęciu celowościowym | str. 318
3. Wybrane formy ograniczeń wyłączności patentowej | str. 322
3.1. Korzystanie z opatentowanego wynalazku w celach poznawczych i doświadczalnych (wyjątek badawczy) | str. 326
3.1.1. Geneza i cel wyjątku | str. 326
3.1.2. Wyjątek badawczy w ujęciu porównawczym | str. 329
3.1.3. Wyjątek badawczy w prawie polskim | str. 333
3.1.3.1. Zakres przedmiotowy | str. 335
3.1.3.2. Zakres podmiotowy wyjątku badawczego | str. 356
3.2. Korzystanie z opatentowanego wynalazku w celach rejestracyjnych (wyjątek Bolara) | str. 362
3.2.1. Geneza i cel wyjątku Bolara | str. 362
3.2.2. Wyjątek Bolara na tle prawnoporównawczym | str. 366
3.2.3. Wyjątek Bolara w prawie polskim | str. 375
3.2.3.1. Zakres przedmiotowy | str. 378
3.2.3.2. Zakres podmiotowy wyjątku Bolara | str. 397
3.2.3.3. Zakres terytorialny | str. 412
3.3. Wykonanie leku w aptece (wyjątek apteczny) | str. 415
3.3.1. Zakres przedmiotowy | str. 416
3.3.2. Zakres podmiotowy | str. 419
3.4. Korzystanie z wynalazku w komunikacji i tranzycie (wyjątek komunikacyjny) | str. 420
3.4.1. Zakres przedmiotowy | str. 422
3.4.2. Zakres podmiotowy | str. 425
4. Ograniczenie wyłączności patentowej na rzecz używacza uprzedniego | str. 426
4.1. Geneza i cel instytucji używacza uprzedniego | str. 426
4.2. Instytucja używacza w ujęciu porównawczym | str. 430
4.3. Używacz uprzedni w prawie polskim | str. 436
4.4. Pierwotne obciążenie patentu na rzecz używacza uprzedniego | str. 439
4.4.1. Zakres przedmiotowy ograniczenia patentu na rzecz używacza | str. 444
4.4.1.1. Korzystanie z wynalazku w dacie pierwszeństwa | str. 444
4.4.1.2. Poczynienie przygotowań do korzystania w dacie pierwszeństwa | str. 445
4.4.1.3. Korzystanie z wynalazku w dobrej wierze | str. 450
4.4.2. Ograniczenia w zakresie korzystania przez używacza uprzedniego z wynalazku | str. 455
4.4.2.1. Ograniczenie sposobu korzystania | str. 455
4.4.2.2. Ograniczenia zakresu dozwolonego korzystania | str. 457
4.4.3. Zakres podmiotowy korzystania przez używacza z wynalazku | str. 458
4.4.4. Zakres terytorialny korzystania z wynalazku | str. 462
4.4.5. Używacz późniejszy (wzmianka) | str. 464
5. Aktualne tendencje w zakresie ograniczania ochrony patentowej | str. 466
5.1. Wyjątek w zakresie interoperacyjności i dekompilacji | str. 467
5.2. Wyjątek badawczy hodowcy | str. 473
5.3. Wyjątki na rzecz produkcji rolnej | str. 477
5.4. Wyjątek badawczy związany z oceną technologii medycznych (wzmianka) | str. 480
6. Podsumowanie | str. 483

Rozdział IV
Ograniczenia w zakresie egzekwowania patentu | str. 489
1. Wprowadzenie | str. 489
2. Egzekwowanie patentu w przypadku kolizji z późniejszym patentem | str. 491
2.1. Zależność między patentami | str. 492
2.2. Rozstrzyganie kolizji między wcześniejszym a późniejszym patentem | str. 497
3. Egzekwowanie patentu a zarzut nieważności patentu | str. 501
3.1. Naruszenie a unieważnienie patentu w ujęciu porównawczym | str. 503
3.2. Zarzut nieważności patentu w sporze o naruszenie w prawie krajowym | str. 510
3.2.1. Interes prawny w postępowaniu o unieważnienie patentu | str. 513
3.2.2. Charakter i skutek decyzji o unieważnieniu patentu | str. 519
3.2.3. Wpływ decyzji unieważniającej patent na postępowanie w sprawie naruszenia patentu | str. 530
3.3. Zarzut nieważności patentu europejskiego w krajowym sporze o naruszenie patentu | str. 540
3.4. Ograniczenie patentu europejskiego i jego wpływ na spór o naruszenie patentu | str. 557
4. Egzekwowanie patentu a powództwo o ustalenie braku naruszenia patentu | str. 560
4.1. Powództwo o ustalenie braku naruszenia patentu w ujęciu porównawczym | str. 561
4.2. Powództwo o ustalenie braku naruszenia patentu w prawie krajowym | str. 573
4.2.1. Dopuszczalność powództwa o ustalenie braku naruszenia patentu | str. 578
4.2.2. Interes prawny w ustaleniu braku naruszenia patentu | str. 584
4.2.3. Powództwo o negatywne ustalenie a powództwo o naruszenie patentu | str. 594
4.2.3.1. Odrzucenie pozwu o naruszenie patentu | str. 595
4.2.3.2. Zawieszenie postępowania o naruszenie patentu | str. 601
4.2.4. Aneks | str. 607
5. Podsumowanie | str. 609

Rozdział V
Wnioski de lega lata i de lege ferenda | str. 617
I. Wnioski dotyczące zgodności krajowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianych ograniczeń patentu i egzekwowania ochrony patentowej ze standardami międzynarodowymi i unijnymi | str. 617
II. Wnioski dotyczące określania granic działań objętych monopolem oraz działań dozwolonych z punktu widzenia zapewnienia pewności prawa oraz właściwego balansowania interesów uprawnionych i osób trzecich | str. 620
III. Wnioski dotyczące skuteczności i atrakcyjności systemu w zakresie egzekwowania roszczeń z tytułu naruszenia patentu | str. 630

Bibliografia | str. 637
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.