Dodano produkt do koszyka

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości

Wojciech Morawski, Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 119.00 zł 107.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości to publikacja, która w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat.

Opłaty administracyjne oraz roszczenia związane z nieruchomościami odgrywają istotną rolę w procesie inwestycyjnym i są związane z obrotem nieruchomościami. Wysokość poszczególnych danin publicznych bezpośrednio wpływa na rentowność planowanych inwestycji.

Autorzy koncentrują się na skutkach ekonomicznych związanych z:

wejściem w życie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
podziałem działki, a także
wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.Książka łączy zagadnienia ogólne ze studium przypadku, czyli sytuacjami, które nie są zjawiskiem powszechnym jednak mogą potencjalnie wystąpić. Omawia również zagadnienia opłat publicznych i roszczeń dotyczących nieruchomości w kontekście bogatego dorobku orzecznictwa (przywołano około 600 orzeczeń sądów administracyjnych i sądów powszechnych).

W opracowaniu znajdziesz m.in.:

zagadnienia dotyczące opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i instytucji tzw. renty planistycznej,
roszczenia przysługujące właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu z tego tytułu w sytuacji spadku wartości nieruchomości,
opłaty wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
analizę operatu szacunkowego wartości nieruchomości, który stanowi podstawowy dowód w postępowaniach dotyczących nieruchomości,
roszczenia w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
zaskarżalność uchwał w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
zagadnienia dotyczące opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników administracji samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Tytuł
Opłaty i wybrane roszczenia dotyczące nieruchomości
Autorzy
Wojciech Morawski, Tomasz Brzezicki, Iwo Fisz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8124-663-7
Seria
Poradniki LEX
Rok wydania
2018
Liczba stron
364
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą (renta planistyczna) | str. 19
1. Wprowadzenie | str. 19
1.1. Uwagi terminologiczne | str. 19
1.2. Charakter prawny decyzji określającej opłatę planistyczną | str. 21
1.3. Zastosowanie ustawy o finansach publicznych | str. 25
2. Przesłanki poboru opłaty planistycznej | str. 26
2.1. Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 26
2.1.1. Uchwalenie a wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 28
2.1.2. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 29
2.1.3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata planistyczna | str. 30
2.1.4. Czas obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 31
2.1.5. Zmiana granic gminy a możliwość poboru opłaty planistycznej | str. 33
2.1.6. Objęcie planem miejscowym części nieruchomości | str. 34
2.1.7. Studium a opłata planistyczna | str. 36
2.1.8. Decyzje lokalizacyjne a opłata planistyczna | str. 36
2.1.9. Stawka opłaty planistycznej | str. 42
2.1.10. Zróżnicowanie wysokości stawek | str. 44
2.2. Skutki ekonomiczne uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 44
2.2.1. Spadek wartości nieruchomości | str. 46
2.2.2. Czynniki niemające wpływu na wzrost wartości nieruchomości | str. 47
2.2.3. Wzrost wartości nieruchomości | str. 49
2.2.4. Okoliczności niewpływające na wzrost wartości nieruchomości | str. 49
2.2.5. Związek przyczynowy pomiędzy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a wzrostem wartości nieruchomości | str. 51
2.2.6. Faktyczny (potencjalny) sposób wykorzystania nieruchomości | str. 52
2.2.7. Znaczenie studium dla ustalenia wartości nieruchomości | str. 63
2.3. Zbycie nieruchomości | str. 65
2.3.1. Autonomiczność pojęcia | str. 65
2.3.2. Nowelizacja u.p.z.p. z 28.11.2003 r. | str. 69
2.3.3. Zbycie nieruchomości | str. 70
2.3.4. Czasowe aspekty zbycia nieruchomości | str. 74
2.3.5. Przeniesienie przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę | str. 76
2.3.6. Zbycie części nieruchomości lub udziału w prawie do nieruchomości | str. 78
2.3.7. Sprzedaż | str. 80
2.3.8. Zamiana | str. 81
2.3.9. Aport | str. 83
2.3.10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie | str. 88
2.3.11. Darowizna | str. 89
2.3.12. Nabycie fiducjarne | str. 91
2.3.13. Przekazanie nieruchomości | str. 94
2.3.14. Zbycie przedsiębiorstwa | str. 95
2.3.15. Zniesienie współwłasności ułamkowej | str. 97
2.3.16. Datio in solutum | str. 98
2.3.17. Dożywocie | str. 100
2.3.18. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego | str. 101
3. Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty planistycznej | str. 101
3.1. Właściciel | str. 101
3.2. Użytkownik wieczysty | str. 102
3.3. Współwłasność | str. 103
3.4. Jednostka samorządu terytorialnego i Skarb Państwa jako podmioty zobowiązane do zapłaty renty planistycznej | str. 108
3.5. Przedstawiciel lub organ osoby prawnej jako podmiot zobowiązany | str. 109
3.6. Następstwo prawne | str. 110
3.7. Śmierć właściciela (użytkownika wieczystego) | str. 111
4. Procedura wymiaru opłaty planistycznej | str. 112
4.1. Konsekwencje procesowe stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 114
4.2. Termin wszczęcia postępowania przez organ administracji | str. 115
4.3. Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości | str. 120
4.3.1. Charakter prawny operatu szacunkowego | str. 122
4.3.2. Zasady oszacowywania wartości nieruchomości | str. 125
4.3.3. Operat szacunkowy - wymogi formalne | str. 127
4.3.4. Moment sporządzenia operatu | str. 131
4.3.5. Aktualność operatu szacunkowego | str. 134
4.3.6. Aktualizacja operatu szacunkowego | str. 140
4.3.7. Nieruchomości podobne | str. 142
4.3.8. Ustalenie stanu nieruchomości i cen stanowiących podstawę wyceny | str. 145
4.3.9. Ocena operatu oraz jego kwestionowanie przez stronę | str. 152
4.3.10. Ocena operatu przez organizację rzeczoznawców | str. 156
4.4. Kwestionowanie wysokości stawki w postępowaniu o określenie opłaty | str. 158
4.5. Treść decyzji wymierzającej opłatę planistyczną | str. 159
4.6. Decyzja projektująca | str. 162

Rozdział II
Opłata adiacencka | str. 169
1. Pojęcie opłaty adiacenckiej | str. 169
2. Charakter prawny opłaty adiacenckiej | str. 170
3. Trzy opłaty adiacenckie, czy jedna opłata adiacencka | str. 172
4. Stosowanie Ordynacji podatkowej | str. 174
5. Opłata adiacencka a przepisy prawa cywilnego | str. 180
6. Prawo czy obowiązek nałożenia opłaty adiacenckiej | str. 182
7. Porozumienie między właścicielem a gminą w sprawie opłaty | str. 190
8. Podmiot opłaty | str. 191
8.1. Wprowadzenie | str. 191
8.2. Współwłasność w częściach ułamkowych| str. 193
8.3. Współwłaściciele łączni jako podmioty opłaty| str. 197
8.4. Zmiana właściciela (użytkownika wieczystego) a podmiot opłaty | str. 198
8.5. Śmierć właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości | str. 206
9. Przedmiot opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości | str. 208
9.1. Brak świadczenia wzajemnego gminy | str. 208
9.2. Pojęcie podziału nieruchomości | str. 209
9.3. Podział nieruchomości dokonywany niezależnie od ustaleń planu miejscowego | str. 213
10. Przedmiot opłaty adiacenckiej w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej | str. 214
10.1. Budowa drogi | str. 216
10.2. Wybudowanie urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych | str. 219
11. Termin ustalenia opłaty adiacenckiej | str. 221
11.1. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału | str. 221
11.2. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej | str. 224
11.3. Wydanie decyzji a jej doręczenie | str. 226
11.4. Termin wydania decyzji po jej uchyleniu | str. 227
11.5. Stan prawny po 23.08.2017 r. w stosunku do opłaty z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej | str. 228
12. Uchwała w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej | str. 229
12.1. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej | str. 230
12.2. Obowiązywanie uchwały w dniu stworzenia warunków do podłączenia lub dokonania podziału | str. 232
12.3. Zróżnicowanie wysokości stawki | str. 234
12.4. Możliwość uchwalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej w wysokości 0% | str. 237
13. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek scalenia i podziału | str. 238
13.1. Istota scalenia i podziału nieruchomości | str. 238
13.2. Zaskarżalność uchwał w sprawie scalenia i podziału nieruchomości | str. 241
13.3. Konsekwencje ekonomiczne podziału i scalenia | str. 243
13.4. Wysokość opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i scalenia | str. 243
13.5. Tryb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i scalenia | str. 245
13.6. Podmiot zobowiązany do uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału i scalenia | str. 245
13.7. Określenie wartości nieruchomości | str. 248
13.8. Termin uiszczenia opłaty adiacenckiej z tytułu scalenia i podziału | str. 248
13.9. Rozliczenie opłaty z tytułu scalenia i podziału | str. 250

Rozdział III
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | str. 251
1. Charakter prawny opłaty | str. 251
2. Podmiot zobowiązany | str. 257
3. Wysokość opłaty (bonifikaty) | str. 263
3.1. Wartość nieruchomości | str. 263
3.2. Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | str. 265
3.3. Wysokość stawki pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | str. 266
3.4. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego | str. 267
3.4.1. Nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej | str. 267
3.4.2. Nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych | str. 271
3.4.3. Nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową | str. 272
3.4.4. Nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne | str. 273
3.4.5. Nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1% ceny | str. 273
3.4.6. Nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2% ceny | str. 275
3.4.7. Pozostałe nieruchomości gruntowe - 3% ceny | str. 275
3.5. Bonifikaty | str. 276
4. Zmiana wysokości opłaty (wartość, stawka, procedura) | str. 279
4.1. Zmiana stawki procentowej opłaty | str. 280
4.2. Zmiana stawki w trybie przepisów przejściowych (art. 221 u.g.n.) | str. 284
4.3. Zmiana wartości nieruchomości | str. 286
4.3.1. Zaliczenie nakładów | str. 286
5. Procedura aktualizacji (zmiany) opłaty | str. 289
5.1. Charakter postępowania aktualizującego opłatę roczną | str. 289
5.2. Procedura przed organami administracji | str. 291
5.2.1. Podmiot uprawniony do wszczęcia postępowania aktualizacyjnego | str. 291
5.2.2. Częstotliwość wypowiedzenia | str. 292
5.2.3. Forma wypowiedzenia | str. 293
5.2.4. Aktualizacja opłaty przez użytkownika wieczystego | str. 294
5.2.5. Zakwestionowanie zasadności wypowiedzenia | str. 295
5.3. Zakończenie sprawy przed samorządowym kolegium odwoławczym | str. 297
5.3.1. Ugoda | str. 297
5.3.2. Rozstrzygnięcia w sytuacji braku zawarcia ugody | str. 297
5.3.3. Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego | str. 298
5.4. Skarga na bezczynność lub przewlekłość postępowania | str. 299
5.5. Stosowanie trybów nadzwyczajnych postępowania administracyjnego | str. 300
5.6. Zaskarżenie orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego - sprzeciw | str. 302
5.7. Procedura przed sądem | str. 302

Rozdział IV
Roszczenia związane z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 311
1. Wprowadzenie | str. 311
2. Konsekwencje ekonomiczne wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 313
3. Roszczenia | str. 321
3.1. Odszkodowanie | str. 322
3.2. Wykup nieruchomości | str. 323
3.3. Odszkodowanie uzupełniające | str. 326
3.4. Wysokość odszkodowania | str. 327
4. Podmioty uprawnione | str. 328
5. Termin dochodzenia roszczenia | str. 330
6. Procedura dochodzenia roszczeń | str. 336
7. Realizacja roszczeń właściciela (użytkownika wieczystego) | str. 338
8. Roszczenia w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | str. 339

Wykaz orzecznictwa | str. 343

Literatura | str. 359
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.