Dodano produkt do koszyka

Opłaty reprograficzne

Opłaty reprograficzne

Dorota Sokołowska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 85.00 zł 77.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Monografia podejmuje zagadnienia dotychczas nieopisane w jednym zbiorczym opracowaniu, lecz jedynie wzmiankowane w doktrynie i orzecznictwie. Zawiera kompleksową analizę problemów związanych z opłatami reprograficznymi, uregulowanymi w art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odnosi się także szczegółowo do rozporządzenia w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów.

Przedstawiona w książce ocena aktualnego stanu prawnego wskazuje na błędy w regulacji, które powodują trudności w realizacji ustawowych obowiązków dotyczących poboru i repartycji opłat. Wiele kwestii budzących wątpliwości w praktyce zostało przez autorkę rozstrzygniętych w sposób stanowczy, a zawarte w publikacji krytyczne poglądy o obecnych rozwiązaniach prawnych mogą mieć znaczenie dla przyszłej nowelizacji przepisów.

Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla pracowników organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz pracowników podmiotów prowadzących produkcję i import urządzeń i czystych nośników służących do powielania utworów. Zainteresuje także radców prawnych, adwokatów, sędziów, pracowników Biura Legislacyjnego Sejmu oraz pracowników naukowych zajmujących się prawem autorskim.

Tytuł
Opłaty reprograficzne
Autor
Dorota Sokołowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7526-9
Rok wydania
2014
Liczba stron
232
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Przedmowa | str. 17

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające | str. 21

1. Pojęcia podstawowe | str. 21

1.1. Opłaty reprograficzne | str. 21

1.2. Godziwa rekompensata | str. 24

2. Ratio legis opłat reprograficznych | str. 26

3. Źródła prawa | str. 31

4. Stanowisko orzecznictwa | str. 32

4.1. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 32

4.2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. 34

4.3. Judykaty Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w Polsce | str. 36

5. Poglądy doktryny | str. 38

Rozdział II
Uregulowanie opłat reprograficznych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 39

1. Ewolucja regulacji | str. 39

2. Charakter prawny opłat pobieranych na podstawie art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 47

2.1. Wprowadzenie | str. 47

2.2 Opłaty z art. 20 pr. aut. w kontekście pojęcia wynagrodzenia autorskiego na tle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 49

2.2.1. Opłaty z art. 20 pr. aut. jako wynagrodzenie autorskie na tle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 49

2.2.2. Opłaty z art. 20 pr. aut. jako wynagrodzenie sui generis na tle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 51

2.3. Opłata z art. 20 pr. aut. jako świadczenie o charakterze cywilnoprawnym | str. 55

2.4. Opłata z art. 20 pr. aut. jako rodzaj opłaty podatkowej bądź daniny publicznej | str. 57

2.5. Wnioski | str. 62

3. Pojęcie importera w rozumieniu art. 20 pr. aut. | str. 63

3.1. Wprowadzenie | str. 63

3.2. Definicja importera na potrzeby poboru opłat w trybie art. 20 pr. aut. | str. 63

3.3. Relacja definicji importera do innych ustaw cywilnych i podatkowych | str. 65

3.4. Import w rozumieniu art. 20 pr. aut. w świetle pojęcia wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów | str. 70

3.5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2013 r. | str. 73

3.6. Wnioski | str. 77

4. Podstawa obliczania opłat z art. 20 pr. aut. | str. 77

4.1. Ustawa o dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług | str. 78

4.2. Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach | str. 80

4.3. Wnioski | str. 81

5. Przeznaczenie urządzeń i czystych nośników na użytek służbowy i prywatny a pobór opłat z art. 20 pr. aut. | str. 82

5.1. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2011 r. | str. 82

5.2. Kwestia "stosowania w sposób nieróżnicujący" opłaty licencyjnej za kopię na użytek prywatny | str. 84

5.3. Kwestia opłat odnoszących się do urządzeń reprograficznych sprzedawanych podmiotom, którym nie przysługuje prawo do korzystania z nich w zakresie własnego użytku osobistego | str. 85

5.4. Udostępnienie osobom fizycznym sprzętu lub urządzeń jako użytkownikom prywatnym | str. 86

5.4.1. Wyrok w sprawie Padawan | str. 86

5.4.2. Wyrok w sprawie Amazon | str. 88

5.5. Perspektywy dotyczące dalszej wykładni | str. 93

5.6. Wnioski | str. 95

6. Pobieranie opłaty reprograficznej od urządzeń wielofunkcyjnych | str. 96

6.1. Wniosek o wydanie orzeczenia prejudycjalnego w sprawie VG Wort | str. 96

6.2. Wyrok w sprawie VG Wort | str. 104

6.3. Wnioski | str. 107

7. Przedawnienie roszczeń z art. 20 pr. aut. | str. 108

7.1. Zakwalifikowanie organizacji zbiorowego zarządzania jako przedsiębiorcy | str. 108

7.2. Okres przedawnienia na tle art. 118 k.c. | str. 112

7.3. Roszczenie z art. 20 pr. aut. a świadczenie okresowe | str. 115

7.4. Wnioski | str. 116

8. Realizacja przez organizacje zbiorowego zarządzania inkasujące opłaty z art. 20 pr. aut. roszczenia informacyjnego w trybie art. 105 ust. 2 pr. aut. | str. 117

8.1. Zakres kompetencji organizacji zbiorowego zarządzania w świetle art. 20 i art. 105 ust. 2 pr. aut. | str. 117

8.1.1. Wprowadzenie | str. 117

8.1.2. Kwestia zakresu żądanej informacji | str. 118

8.1.3. Kompetencja organizacji zbiorowego zarządzania wynikająca z art. 105 ust. 2 pr. aut. | str. 118

8.1.4. Relacja art. 105 ust. 2 pr. aut. do innych roszczeń o charakterze informacyjnym | str. 119

8.1.5. Kwestia naruszenia tajemnicy handlowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa producenta lub importera | str. 122

8.1.6. Artykuł 105 ust. 2 pr. aut. w świetle ograniczania swobody działalności gospodarczej | str. 123

8.1.7. Zakres domagania się przez organizację zbiorowego zarządzania w trybie art. 105 ust. 2 pr. aut. udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych opłat | str. 124

8.2. Odmowa poddania się czynnościom kontrolnym wykonywanym w trybie art. 105 ust. 2 pr. aut. przez biegłego rewidenta | str. 127

8.3. Skutki prawne odmowy | str. 130

8.4. Wnioski | str. 131

9. Wpływ wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Padawan na regulację z art. 20 pr. aut. | str. 133

9.1. Wprowadzenie | str. 133

9.2. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 26 października 2011 r. | str. 134

9.3. Stanowisko doktryny | str. 136

9.4. Wyrok w sprawie Padawan w świetle doktryny acte éclairé | str. 137

9.5. Wnioski | str. 139

Rozdział III
Uregulowanie opłat reprograficznych w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów oraz opłat od tych urządzeń i nośników z tytułu ich sprzedaży przez producentów i importerów | str. 140

1. Ewolucja regulacji | str. 140

2. Relacja między zakresem rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. a brzmieniem art. 20 ust. 5 pr. aut. | str. 143

2.1. Określenie w rozporządzeniu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionych do podziału opłat | str. 143

2.2. Odwołanie się w rozporządzeniu do wyników badań uwzględniających korzystanie z urządzeń i nośników | str. 146

2.3. Odwołanie się w rozporządzeniu do pojęcia utrwalania | str. 148

2.4. Wnioski | str. 149

3. Praktyczne stosowanie przepisów rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. - KOPIPOL | str. 150

3.1. Wprowadzenie | str. 150

3.2. Szczegółowe zasady repartycji opłat | str. 152

3.3. Określenie struktury kopiowania | str. 155

3.4. Prawo do uczestnictwa w opłatach reprograficznych | str. 157

3.5. Wnioski | str. 160

4. Pobieranie opłat od części składowych urządzenia, które służą do utrwalania utworów | str. 161

4.1. Pojęcie części składowej | str. 161

4.2. Funkcje urządzeń określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 pr. aut. | str. 164

4.3. Wnioski | str. 166

5. Szczegółowa wykładnia rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 166

5.1. Zasadnicza wytyczna zawarta w rozporządzeniu z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 166

5.2. Pojęcie uwzględnienia wyników badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań, fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar utrwalania utworów | str. 167

5.3. Porozumienie zawierane przez organizacje zbiorowego zarządzania | str. 168

5.4. Wyniki badań obejmujących korzystanie z utworów, artystycznych wykonań oraz fonogramów i wideogramów, odzwierciedlających strukturę i rozmiar ich utrwalania do własnego użytku osobistego | str. 169

5.5. Udostępnianie wyników badań na tle § 7 ust. 5 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 172

5.6. Pojęcie braku porozumienia organizacji w ujęciu § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 173

5.7. Zastrzeżenie dotyczące wysokości kwoty przypadającej na organizację reprezentującą podmioty uprawnione w ujęciu § 7 ust. 3 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 175

5.8. Kwestia wydzielenia kwot udokumentowanego roszczenia w trybie określonym w § 7 ust. 4 rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 176

5.9. Terminy przekazywania opłat | str. 180

5.10.Wnioski | str. 181

Rozdział IV
Wnioski de lege ferenda | str. 183

1. Wnioski de lege ferenda dotyczące ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 183

1.1. Rekomendacja w zakresie zmiany ustawy | str. 183

1.2. Rekomendacje w zakresie zachowania status quo z ustawy | str. 184

2. Wnioski de lege ferenda dotyczące rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 184

2.1. Zasady tworzenia przepisów upoważniających i aktów wykonawczych | str. 185

2.2. Stanowisko doktryny i orzecznictwa w kwestii relacji rozporządzenia wykonawczego do ustawy | str. 186

2.3. Rozporządzenie wykonawcze do ustawy a implementacja prawodawstwa europejskiego | str. 189

2.4. Rekomendacje co do zachowania dotychczasowego stanu z rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 190

2.5. Rekomendacje co do zmiany rozporządzenia z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 191

2.5.1. Prawidłowość przytoczenia delegacji ustawowej w treści rozporządzenia | str. 191

2.5.2. Załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia - pojęcie kategorii | str. 193

2.5.3. Załączniki nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia - kwestia zdolności urządzenia i nośnika do zwielokrotniania utworów i przeznaczenie do wykonywania innych funkcji niż zwielokrotnianie utworów | str. 195

2.5.4. Problematyka odniesienia się w rozporządzeniu z dnia 2 czerwca 2003 r. do wniosków wypływających z wyroku w sprawie Padawan | str. 196

2.5.5. Pobieranie opłat od części składowych urządzenia, które służą do realizacji funkcji objętych rozporządzeniem z dnia 2 czerwca 2003 r. | str. 197

2.6. Wnioski | str. 198

Zakończenie | str. 201

Wykaz aktów normatywnych | str. 209

Wykaz orzecznictwa | str. 215

Wykaz innych materiałów | str. 219

Literatura | str. 227
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.