Dodano produkt do koszyka

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Ordynacja podatkowa. Komentarz

Leonard Etel, Sławomir Presnarowicz, Rafał Dowgier, Mariusz Popławski, Piotr Pietrasz, Krzysztof Teszner, Wojciech Stachurski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 256.00 zł 230.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Ordynacja podatkowa 2017 - poznaj najnowsze zmiany

praktyczne stosowanie przepisów ogólnego prawa podatkowego w powiązaniu z wprowadzoną w 2017 r. modernizacją administracji skarbowej,
specyficzne regulacje znajdujące zastosowanie przede wszystkim w relacjach podatnik - gminne organy podatkowe (np.: decyzje ustalające, zmiana decyzji ostatecznej, itp.),
problematyka zastosowania środków komunikacji elektronicznej,
przepisy regulujące nadpłatę podatku (np. nowe zasady wydawania decyzji "cząstkowych" stwierdzających nadpłatę tylko w zakresie wynikającym z wniosku podatnika),
najnowsze zmiany prawa w zakresie zasad wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego,
zabezpieczenia zobowiązań podatkowych, w tym m.in. Rejestr Zastawów Skarbowych,
udział pełnomocnika w postępowaniu podatkowym (np. pełnomocnictwa).W publikacji przeanalizowano również:

zmiany wynikające z wprowadzenia generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
nowe wymogi dotyczących dokumentacji cen transferowych,
przepisy przewidujące pozyskanie ujednoliconej formy elektronicznej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych (JPK).Komentarz zawiera jednoznaczne stanowisko autorów dotyczące rozumienia poszczególnych przepisów ordynacji podatkowej. Autorzy prezentują orzecznictwo sądowe oraz Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związane z omawianą problematyką. Trudne instytucje są przybliżane poprzez podanie przykładów praktycznych. Autorzy nie tylko skupili się na mankamentach obowiązujących regulacji, ale także wskazali propozycje ich rozwiązań.


Adresaci:


Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników organów skarbowych, w tym także samorządowych, doradców podatkowych, radców prawnych oraz adwokatów. Zainteresuje również sędziów sądów administracyjnych, asesorów sądowych, prokuratorów, notariuszy oraz księgowych i pracownicy biur rachunkowych.

Tytuł
Ordynacja podatkowa. Komentarz
Autorzy
Leonard Etel, Sławomir Presnarowicz, Rafał Dowgier, Mariusz Popławski, Piotr Pietrasz, Krzysztof Teszner, Wojciech Stachurski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-669-2
Seria
Duże Komentarze
Rok wydania
2017
Liczba stron
1752
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów |23

Wprowadzenie |29

Ustawa z 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) |31

Dział I. Przepisy ogólne |33

Art. 1. [Przedmiot regulacji] |33
Art. 2. [Zakres przedmiotowy, wyłączenia] |37
Art. 2a. [Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika] |47
Art. 3. [Słowniczek] |57
Art. 3a. [Składanie deklaracji w postaci elektronicznej] |78
Art. 3b. [Warunki składania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej] |81
Art. 3c. (uchylony) |84
Art. 3d. [Możliwość składania deklaracji w postaci elektronicznej w przypadku podatków lokalnych] |84
Art. 3e. [Zgoda na doręczanie pism w postaci dokumentu elektronicznego] |86
Art. 3f. [Uwierzytelnianie podatników, płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich na portalu podatkowym] |90
Art. 4. [Obowiązek podatkowy] |94
Art. 5. [Zobowiązanie podatkowe] |98
Art. 6. [Normatywne pojęcie podatku] |103
Art. 7. [Podatnik] |108
Art. 8. [Płatnik] |111
Art. 9. [Inkasent] |118
Art. 10. [Wybór z ryczałtowanej formy opodatkowania] |126
Art. 11. [Rok podatkowy] |131
Art. 12. [Obliczanie terminów] |135

Dział II. Organy podatkowe i ich właściwość |146

Rozdział 1. Organy podatkowe |146
Art. 13. [Organy podatkowe] |146
Art. 13a. [Nadawanie uprawnień organów podatkowych w szczególnych sprawach] |163
Art. 14. [Ogólny nadzór w sprawach podatkowych] |165

Rozdział 1a. Interpretacje przepisów prawa podatkowego |169
Art. 14a. [Ogólne interpretacje prawa podatkowego] |169
Art. 14b. [Indywidualne interpretacje prawa podatkowego] |184
Art. 14c. [Treść interpretacji indywidualnej i jej zaskarżalność do sądu administracyjnego] |205
Art. 14d. [Termin wydania interpretacji indywidualnej] |219
Art. 14da. [Zmiana interpretacji ogólnej przez Ministra Finansów]  |223
Art. 14e. [Zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności interpretacji indywidualnej] |224
Art. 14f. [Opłata z a wydanie interpretacji indywidualnej] |234
Art. 14g. [Pozostawienie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej bez rozpatrzenia] |236
Art. 14h. [Odpowiednie stosowanie przepisów ordynacji podatkowej do interpretacji indywidualnej] |241
Art. 14i. [Publikacja interpretacji ogólnych, indywidualnych i objaśnień podatkowych oraz przekazywanie interpretacji indywidualnych organom podatkowym] |244
Art. 14j. [Wydawanie interpretacji indywidualnych przez samorządowe organy podatkowe pierwszej instancji] |247
Art. 14k. [Zasada nieszkodzenia i wąski zakres jej zastosowania] |251
Art. 14l. [Skutki prawne zastosowania się do interpretacji przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej] |255
Art. 14m. [Szeroki zakres zastosowania zasady nieszkodzenia] |256
Art. 14n. [Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed powstaniem spółki lub oddziału bądź przedstawicielstwa] |258
Art. 14na. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 14k–14n ] |263
Art. 14o. [Skutki niewydania interpretacji indywidualnej w terminie] |265
Art. 14p. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału 1a] |268
Art. 14r. [Wniosek wspólny] |268
Art. 14s. [Wniosek zamawiającego o wydanie interpretacji indywidualnej] |271

Rozdział 2. Właściwość organów podatkowych |273
Art. 15. [Przestrzeganie właściwości] |273
Art. 16. [Właściwość rzeczowa] |276
Art. 17. [Właściwość miejscowa] |288
Art. 17a. [Właściwość miejscowa w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej] |298
Art. 17b. [Właściwość miejscowa w sprawie praw i obowiązków przejętych przez następcę prawnego] |299
Art. 18. [Zmiana właściwości miejscowej w trakcie okresu rozliczeniowego] |300
Art. 18a. [Zmiana właściwości miejscowej po zakończeniu roku podatkowego lub rozliczeniowego] |303
Art. 18b. [Właściwość miejscowa w dniu wszczęcia postępowania] |305
Art. 18c. [Wyznaczenie organu właściwego do prowadzenia kontroli l ub postępowania] |306
Art. 18d. [Przekazanie postępowania podatkowego naczelnikowi urzędu celno-skarbowego do dalszego prowadzenia] |310
Art. 19. [Spory o właściwość między organami podatkowymi] |312
Art. 20. [Czynności organu do czasu rozstrzygnięcia sporu] |317

Dział IIa. Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych |319

Art. 20a. [Porozumienia w sprawie cen transakcyjnych] |319
Art. 20b. [Porozumienia dwustronne i wielostronne] |324
Art. 20c. [Transakcje objęte porozumieniem] |326
Art. 20d. [Brak zgody na porozumienie ze strony zagranicznej władzy podatkowej] |327
Art. 20e. [Konsultacje w sprawie zawarcia porozumienia] |329
Art. 20f. [Obowiązki wnioskodawcy] |330
Art. 20g. [Procedura wyjaśniania wątpliwości] |334
Art. 20h. [Zmiana propozycji wnioskodawcy] |336
Art. 20i. [Decyzja w sprawie porozumienia] |338
Art. 20j. [Termin załatwienia sprawy dotyczącej porozumienia] |341
Art. 20k. [Zmiana lub uchylenie decyzji w sprawie porozumienia] |342
Art. 20l. [Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji] |343
Art. 20m. [Opłaty] |344
Art. 20n. [Opłata uzupełniająca] |346
Art. 20o. [Przeznaczenie o płat] |347
Art. 20p. [Koszty postępowania] |347
Art. 20q. [Stosowanie przepisów] |347
Art. 20r. [Odpowiednie stosowanie] |348

Dział III. Zobowiązania podatkowe |349

Rozdział 1. Powstawanie zobowiązania podatkowego |349
Art. 21. [Powstawanie zobowiązania podatkowego] |349
Art. 21a. [Potwierdzenie braku zaległości podatkowych] |355
Art. 21b. [Decyzja określająca wysokość dochodu, przychodu lub zysku] |356
Art. 22. [Zaniechanie poboru podatków i zwolnienie płatnika z jego obowiązków] |357
Art. 23. [Oszacowanie podstawy opodatkowania] |368
Art. 23a. [Określenie wysokości zaliczek przy oszacowaniu podstawy opodatkowania] |383
Art. 24. [Określenie wysokości straty przez organ podatkowy] |385
Art. 24a–25. (uchylone) |386

Rozdział 2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta |386
Art. 26. [Odpowiedzialność podatnika] |386
Art. 26a. [Wyłączenie odpowiedzialności podatnika] |388
Art. 27. (uchylony) |391
Art. 28. [Wynagrodzenie płatnika i inkasenta] |391
Art. 29. [Odpowiedzialność a małżeńska wspólność majątkowa] |394
Art. 30. [Odpowiedzialność płatnika i inkasenta] |397
Art. 31. [Wyznaczenie osób do wykonywania czynności płatnika i inkasenta] |405
Art. 32. [Przechowywanie dokumentów przez płatnika i inkasenta] |406

Rozdział 3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych |408
Art. 33. [Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przed terminem płatności lub przed wydaniem decyzji] |408
Art. 33a. [Wygaśnięcie decyzji o zabezpieczeniu] |419
Art. 33b. [Zabezpieczenie na majątku innych podmiotów niż podatnik] |422
Art. 33c. [Zabezpieczenie odsetek za zwłokę oraz innych zaległości] |425
Art. 33d. [Sposoby zabezpieczenia należności podatkowych] |427
Art. 33e. [Gwarant lub poręczyciel zobowiązania podatkowego] |434
Art. 33f. [Wybór formy zabezpieczenia] |435
Art. 33g. [Postanowienie w sprawie przyjęcia zabezpieczenia dobrowolnego] |436
Art. 34. [Hipoteka przymusowa] |436
Art. 35. [Powstanie hipoteki przymusowej] |443
Art. 36. (uchylony) |447
Art. 37. (uchylony) |448
Art. 38. [Tryb zakładania księgi wieczystej] |448
Art. 38a. [Tryb zaspokojenia z przedmiotu hipoteki] |450
Art. 39. [Wyjawienie nieruchomości i praw majątkowych] |450
Art. 40. (uchylony) |453
Art. 41. [Zastaw skarbowy] |453
Art. 42. [Spis rzeczy ruchomych oraz zbywalnych praw majątkowych] |458
Art. 42a. [Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych] |459
Art. 43. [Rejestr zastawów skarbowych] |459
Art. 44. [ Podstawy wniosku o wpis zastawu skarbowego] |462
Art. 45. [Powstanie zastawu skarbowego] |463
Art. 45a. (uchylony) |464
Art. 46. [Pierwszeństwo zastawów] |464
Art. 46a. [Wpis zastawu skarbowego] |468
Art. 46b. [Badanie wniosku o wpis zastawu] |469
Art. 46c. [Wypis i zaświadczenie z rejestru zastawów] |470
Art. 46d. [Dostęp do rejestru w Biuletynie Informacji Publicznej] |474
Art. 46e. [Dostęp do rejestru uprawnionych organów] |474
Art. 46f. [Delegacja ustawowa] |475
Art. 46g. [Wygaśnięcie zastawu skarbowego]  |476
Art. 46h. [Wykreślenie zastawu skarbowego na podstawie decyzji] |478
Art. 46i. [Wykreślenie zastawu skarbowego bez wydania decyzji] |481

Rozdział 4. Terminy płatności |484
Art. 47. [Termin płatności podatku] |484
Art. 48. [Odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego] |488
Art. 49. [Termin zapłaty odroczonego i rozłożonego na raty podatku] |492
Art. 50. [Upoważnienie Ministra Finansów do przedłużania terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego] |495

Rozdział 5. Zaległość podatkowa |496
Art. 51. [Zaległość podatkowa] |496
Art. 52. [Nadpłaty i zwroty podatków jako zaległości podatkowe] |499
Art. 52a. [Nienależnie pobrane wynagrodzenia płatników i inkasentów jako zaległość podatkowa] |505

Rozdział 6. Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna |506
Art. 53. [Naliczanie odsetek za zwłokę] |506
Art. 53a. [Decyzja określająca wysokość odsetek z a zwłokę] |510
Art. 54. [Nienaliczanie odsetek za zwłokę] |512
Art. 55. [Wpłacanie odsetek za zwłokę] |517
Art. 56. [Stawka odsetek z a zwłokę] |519
Art. 56a. [Obniżona stawka od zaległości podatkowych] |519
Art. 56b. [Podwyższona stawka odsetek za zwłokę] |522
Art. 56ba. [Stawki podwyższone a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT] |524
Art. 56c. [Waloryzacja stawek odsetek za zwłokę] |524
Art. 56d. [Obowiązująca stawka odsetek od zaległości podatkowych] |524
Art. 57. [Opłata prolongacyjna] |525
Art. 58. [Zobowiązanie Ministra Finansów do określenia szczegółowych zasad naliczania odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej] |528

Rozdział 7. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych |529
Art. 59. [Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych] |529
Art. 60. [Określenie terminu zapłaty podatku] |533
Art. 61. [Obowiązek zapłaty podatku w formie bankowych rozliczeń bezgotówkowych] |536
Art. 61a. [Zapłata kartą płatniczą] |539
Art. 62. [Zasady zaliczania wpłat podatków] |540
Art. 62a. [Zapłata podatku a środki pieniężne przyjęte jako zabezpieczenie] |543
Art. 62b. [Zapłata podatku za podatnika] |544
Art. 63. [Zaokrąglanie podstaw opodatkowania i kwot podatków] |545
Art. 64. [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec Skarbu Państwa] |547
Art. 65. [Potrącenie zobowiązania podatkowego z wierzytelności podatnika wobec gminy] |552
Art. 66. [Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych] |554
Art. 67. (uchylony) |557

Rozdział 7a. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych |557
Art. 67a. [Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatku] |557
Art. 67b. [Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców] |566
Art. 67c. [ Ulgi w spłacie należności płatników, inkasentów, spadkobierców oraz osób trzecich] |578
Art. 67d. [Ulgi udzielane z urzędu] |579
Art. 67e. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] |581

Rozdział 8. Przedawnienie |581
Art. 68. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego] |581
Art. 69. [Przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego w razie utraty prawa do ulgi] |586
Art. 70. [Przedawnienie zobowiązania podatkowego] |588
Art. 70a. [Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z uzyskiwaniem informacji od organów innego państwa] | 600
Art. 70b. (uchylony) |601
Art. 70c. [Zawiadomienie podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia] |601
Art. 70d. [Procedura wzajemnego porozumiewania się a upływ terminu przedawnienia] |602
Art. 71. [Przedawnienie należności płatników i inkasentów oraz należności, o których m owa w art. 52 i 52a] |602

Rozdział 9. Nadpłata |602
Art. 72. [Pojęcie nadpłaty] |602
Art. 73. [Określenie wysokości nadpłaty] |609
Art. 74. [Powstanie nadpłaty w wyniku o rzeczenia Trybunału Konstytucyjnego lub orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej] |613
Art. 74a. [Określenie wysokości nadpłaty przez organ podatkowy] |615
Art. 75. [Postępowanie z nadpłatą] |621
Art. 76. [Zwrot nadpłaty] |634
Art. 76a. [Zaliczenie nadpłaty] |637
Art. 76b. [Tryb zwrotu podatku] |639
Art. 76c. [Nadpłata zaliczek] |641
Art. 77. [Terminy zwrotu nadpłaty] |642
Art. 77a. [Zwrot nadwyżki zaliczek na podatek dochodowy] |646
Art. 77b. [Zwrot nadpłaty] |647
Art. 77c. [Nadpłata a korekta zeznania w podatku dochodowym] |649
Art. 78. [Oprocentowanie nadpłaty] |649
Art. 78a. [Zwrot części nadpłaty] |659
Art. 79. [Ograniczenie i wygaśnięcie prawa do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty] |659
Art. 80. [Wygaśnięcie prawa do zwrotu i zaliczenia nadpłaty] |661

Rozdział 9a. Podpisywanie deklaracji |663
Art. 80a. [Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji] |663
Art. 80b. [Zwolnienie podatnika z obowiązku podpisania deklaracji] |665

Rozdział 10. Korekta deklaracji |666
Art. 81. [Korygowanie deklaracji] |666
Art. 81a. (uchylony) |669
Art. 81b. [Zawieszenie uprawnienia do korekty deklaracji] | 669
Art. 81c. (uchylony) |671

Rozdział 11. Informacje podatkowe |671
Art. 82. [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych] |671
Art. 82a. [Informacje dotyczące nierezydentów] |678
Art. 82b. [Obowiązek współdziałania organów administracji z organami podatkowymi] |679
Art. 83. [Zobowiązanie Ministra Finansów do określenia zakresu i trybu przekazywania informacji podatkowych przez organy i jednostki MON i MSWiA] |679
Art. 84. [Sporządzanie i przekazywanie informacji podatkowych przez sądy, komorników sądowych i notariuszy] |680
Art. 85. [Upoważnienie Ministra Finansów do określania obowiązków w zakresie składania informacji i deklaracji podatkowych] |681
Art. 86. [Przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów] |681

Rozdział 12. Rachunki |682
Art. 87. [Obowiązek wystawiania rachunków] |682
Art. 88. [Numerowanie rachunków i przechowywanie ich kopii] |685
Art. 89–90. (uchylone) |686

Rozdział 13. Odpowiedzialność solidarna |686
Art. 91. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe] |686
Art. 92. [Przesłanki objęcia solidarną odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe] |693

Rozdział 14. Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych |699
Art. 93. [Następstwo prawne przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych] |699
Art. 93a. [Następstwo prawne przy przekształceniach] |702
Art. 93b. [Następstwo prawne związane z łączeniem lub przekształceniem komunalnych zakładów budżetowych] |708
Art. 93c. [Następstwo prawne z wiązane z przejęciem lub podziałem osoby prawnej] |709
Art. 93d. [Następstwo w zakresie praw i obowiązków wynikających z decyzji] |713
Art. 93e. [Wyłączenie zastosowania art. 93–93d] |713
Art. 94. [Następstwo prawne przy komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych] |715
Art. 95. [Ograniczenie odpowiedzialności następców prawnych komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych] |716
Art. 96. [Naliczanie odsetek za zwłokę i oprocentowanie zwrotu podatku następcom prawnym komercjalizowanych przedsiębiorstw państwowych] |717
Art. 97. [Następstwo prawne spadkobierców podatnika] |718
Art. 97a. (uchylony) |727
Art. 98. [Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców] |727
Art. 99. [Zawieszenie biegu terminów wobec spadkobierców] |732
Art. 100. [Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców] |733
Art. 101. [Naliczanie spadkobiercy odsetek za zwłokę i oprocentowania zaliczek na podatek od towarów i usług] |736
Art. 102. [Przesłanki stosowania art. 100 i 101] |737
Art. 103. [Zawiadomienie spadkobierców o sytuacji procesowej podatnika] |739
Art. 104. (uchylony) |742
Art. 105. [Oprocentowanie nadpłat i zwrotów podatków należnych spadkobiercom] |742
Art. 106. [Odpowiedzialność zapisobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy] |743

Rozdział 15. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich |744
Art. 107. [Zakres odpowiedzialności osób trzecich] |744
Art. 108. [Decyzja o odpowiedzialności osoby trzeciej] |748
Art. 109. [Przepisy mające zastosowanie do odpowiedzialności osób trzecich] |756
Art. 110. [Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka podatnika] |757
Art. 111. [Odpowiedzialność członka rodziny podatnika] |759
Art. 112. [Odpowiedzialność nabywcy majątku podatnika] |763
Art. 112a. [Odpowiedzialność nabywcy w postępowaniu egzekucyjnym oraz upadłościowym] |767
Art. 112b. [Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną] |767 Art. 112c. [Odpowiedzialność podatkowa spółki bez osobowości prawnej] |769
Art. 113. [Odpowiedzialność firmującego działalność gospodarczą podatnika] |769
Art. 114. [Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego za zaległości podatkowe użytkownika] |771
Art. 114a. [Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości podatnika] |774
Art. 115. [Odpowiedzialność wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej] |777
Art. 116. [Odpowiedzialność członków zarządów spółek z o.o. i akcyjnych] |782
Art. 116a. [Odpowiedzialność członków organów zarządzających innych osób prawnych] |790
Art. 116b. [Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki] |793
Art. 117. [ Odpowiedzialność w przypadku podziału osoby prawnej] |793
Art. 117a. [Odpowiedzialność gwaranta lub poręczyciela] |795
Art. 117b. [Odpowiedzialność podatnika podatku V AT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów] |797
Art. 117c. [Odpowiedzialność pełnomocnika dokonującego rejestracji podatnika podatku od towarów i usług] |799
Art. 118. [Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej] |800
Art. 119. [Waloryzacja kwot podanych w ordynacji podatkowej] |802

Dział IIIa. Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania |804

Rozdział 1. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania |804
Art. 119a. [Unikanie opodatkowania] |804
Art. 119b. [Niestosowanie klauzuli] |813
Art. 119c. [Sztuczny sposób działania] |815
Art. 119d. [Czynność podjęta przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej] |816
Art. 119e. [Korzyść podatkowa] |817
Art. 119f. [Zespół czynności składający się na działanie sztuczne] |817

Rozdział 2. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania |818
Art. 119g. [Wszczęcie lub przejęcie postępowania przez Ministra Finansów] |818
Art. 119h. [Opinia Rady ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania] |819
Art. 119i. [Procedura wydania opinii przez Radę] |820
Art. 119j. [Skorygowanie deklaracji przez podmiot inny niż strona] |821
Art. 119k. [Umorzenie lub przekazanie postępowania właściwemu organowi, w przypadku gdy nie ma podstaw do stosowania klauzuli] |821
Art. 119l. [Stosowanie przepisów działu IV] |822

Rozdział 3. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania |822
Art. 119m. [Zadania Rady] |822
Art. 119n. [Procedura powołania Rady] |823
Art. 119o. [Skład Rady] |823
Art. 119p. [Tryb odwołania członka Rady] |824
Art. 119q. [Zmniejszenie składu Rady] |825
Art. 119r. [Tryb wyboru przewodniczącego Rady] |825
Art. 119s. [Kompetencje przewodniczącego Rady i organizacja pracy Rady] |825
Art. 119t. [Publikacja opinii Rady] |826
Art. 119u. [Wyłączenia członków Rady] |826
Art. 119v. [Wynagrodzenia członków Rady] |827

Rozdział 4. Opinie zabezpieczające |827
Art. 119w. [Wydanie o pinii zabezpieczającej] |827
Art. 119x. [Wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej] |828
Art. 119y. [Wydanie i odmowa wydania decyzji zabezpieczającej] |829
Art. 119z. [Wniosek o wydanie opinii a bieg postępowania] |830
Art. 119za. [Treść opinii zabezpieczającej] |830
Art. 119zb. [Termin załatwienia wniosku] |830
Art. 119zc. [Opłata z a wniosek] |831
Art. 119zd. [Zmiana o pinii] |831
Art. 119ze. [Skutki wycofania wniosku] |832
Art. 119zf. [Stosowanie innych przepisów] |832

Dział IV. Postępowanie podatkowe |833

Rozdział 1. Zasady ogólne |833
Art. 120. [Zasada legalności i praworządności] |833
Art. 121. [Zasada postępowania w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, zasada udzielania informacji] |838
Art. 122. [Zasada prawdy obiektywnej] |843
Art. 123. [Zasada czynnego udziału stron w każdym stadium postępowania] |846
Art. 124. [Zasada przekonywania stron] |849
Art. 125. [Zasada szybkości i prostoty postępowania] |850
Art. 126. [Zasada pisemności] |853
Art. 127. [Zasada dwuinstancyjności] |854
Art. 128. [Zasada trwałości decyzji ostatecznych] |857
Art. 129. [Zasada jawności postępowania] |859

Rozdział 2. Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego |859
Art. 130. [Przesłanki wyłączenia pracownika organu podatkowego] |859
Art. 131. [Przesłanki wyłączenia naczelnika urzędu skarbowego] |868
Art. 131a. [Wyłączenie naczelnika urzędu celno-skarbowego] |871
Art. 131b. [Forma wyznaczenia organu podatkowego] |871
Art. 132. [Przesłanki wyłączenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta] |872
Art. 132a. [Ustanie małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli a wyłączenie organu] | 873

Rozdział 3. Strona |874
Art. 133. [Definicja funkcjonalna strony] |874
Art. 133a. [Działanie organizacji społecznej w sprawie podatnika] |882
Art. 134. (uchylony) |888
Art. 135. [Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych] |888
Art. 136–137. (uchylone) |892
Art. 138. [Wyznaczenie przedstawiciela, ustanowienie kuratora] |892

Rozdział 3a. Pełnomocnictwo |896
Art. 138a. [Działanie przez pełnomocnika] |896
Art. 138b. [Pełnomocnik] |906
Art. 138c. [Elementy pełnomocnictwa] |909
Art. 138d. [Pełnomocnictwo ogólne] |912
Art. 138e. [Pełnomocnictwo szczególne] |916
Art. 138f. [Pełnomocnictwo do doręczeń] |919
Art. 138g. [Wielość pełnomocników] |923
Art. 138h. [Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w formie dokumentu elektronicznego] |924
Art. 138i. [Skuteczność pełnomocnictwa w czasie] |924
Art. 138j. [Delegacja ustawowa] |926
Art. 138k. [Centralny Rejestr Pełnomocnictw] |927
Art. 138l. [Tymczasowy pełnomocnik szczególny dla osoby fizycznej] |928
Art. 138m. [Tymczasowy pełnomocnik szczególny dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej] |931
Art. 138n. [Wyznaczenie profesjonalnego tymczasowego pełnomocnika szczególnego oraz ustalenie wynagrodzenia i kosztów] |932
Art. 138o. [Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego] |935

Rozdział 4. Załatwianie spraw |936
Art. 139. [Terminy załatwiania spraw] |936
Art. 140. [Przekroczenie terminu do załatwienia sprawy] |942
Art. 141. [Ponaglenie na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie] |944
Art. 142. [Odpowiedzialność pracownika organu podatkowego] |953
Art. 143. [Upoważnienie pracownika do załatwiania spraw] |954

Rozdział 5. Doręczenia |959
Art. 144. [Doręczanie pism] |959
Art. 144a. [Przesłanki doręczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej] |978
Art. 144b. [Doręczanie wydruków pism wydanych w formie dokumentu elektronicznego] |985
Art. 145. [Adresaci pism w postępowaniu podatkowym] |989
Art. 146. [Obowiązek zawiadomienia organu o zmianie adresu] |995
Art. 146a. [Zawiadomienie o zmianie adresu przez pełnomocnika ogólnego] |999
Art. 147. (uchylony) |1000
Art. 147a. [Pełnomocnik do spraw doręczeń w postępowaniu przed organami celnymi] |1000
Art. 148. [Miejsce doręczenia pism osobom fizycznym] |1003
Art. 149. [Doręczanie pism w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu] |1008
Art. 150. [Postępowanie w przypadku niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 148 § 1 lub art. 149] |1015
Art. 150a. [Doręczanie na adres skrytki pocztowej] |1018
Art. 151. [Doręczanie pism osobom prawnym i jednostkom niemającym osobowości prawnej] |1019
Art. 151a. [Pozostawienie pisma w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia] |1022
Art. 152. [Potwierdzanie odbioru pism] |1024
Art. 152a. [Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej] |1027
Art. 153. [Odmowa przyjęcia pisma] |1032
Art. 154. [Doręczanie pism kuratorowi, przedstawicielowi oraz przedstawicielom dyplomatycznym i konsularnym] |1034
Art. 154a. [Wniosek o doręczenie pisma organu podatkowego przez władze państwa członkowskiego UE] |1036
Art. 154b. [Stosowanie przepisów] |1038
Art. 154c. [Zasada wzajemności] |1039

Rozdział 6. Wezwania |1040
Art. 155. [Przesłanki wzywania] |1040
Art. 156. [Ograniczenie obowiązku osobistego stawienia się] |1045
Art. 157. [Pomoc prawna] |1047
Art. 157a. [Rozszerzenie zakresu pomocy prawnej] |1049
Art. 158. [Obowiązek osobistego stawienia się] |1050
Art. 159. [Treść wezwania] |1051
Art. 160. [Szczególne formy wezwań] |1057

Rozdział 7. Przywrócenie terminu |1058
Art. 161. (uchylony) |1058
Art. 162. [Przywrócenie uchybionego terminu] |1058
Art. 163. [Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu] |1066
Art. 164. [Wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia] |1066

Rozdział 8. Wszczęcie postępowania |1068
Art. 165. [Wszczęcie postępowania (inicjatywa, forma, data)] |1068
Art. 165a. [Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania] |1082
Art. 165b. [Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej] |1085
Art. 165c. [Wszczęcie postępowania podatkowego po kontroli podatkowej dotyczącej V AT] |1092
Art. 166. [Współuczestnictwo formalne] |1096
Art. 166a. [Połączenie postępowania w sprawach dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z tytułu importu towarów] |1099
Art. 167. [ Rozszerzanie zakresu żądania strony] |1099
Art. 168. [Wnoszenie podań] |1101
Art. 169. [Braki formalne podania] |1114
Art. 170. [Przekazanie podania według właściwości] |1124
Art. 171. [Rozpatrywanie podań dotyczących kilku spraw] |1126

Rozdział 9. Metryki, protokoły i adnotacje |1128
Art. 171a. [Obowiązek prowadzenia metryki sprawy] |1128
Art. 172. [Czynności wymagające s porządzenia protokołu] |1136
Art. 173. [Treść i sposób sporządzania protokołu] |1140
Art. 174. [Protokół przesłuchania] |1142
Art. 175. [Zeznanie na piśmie oraz inne dokumenty] |1144
Art. 176. [Skreślenia i poprawki w protokole] |1145
Art. 177. [Adnotacje urzędowe] |1146

Rozdział 10. Udostępnianie akt |1147
Art. 178. [Prawo strony wglądu do akt] |1147
Art. 179. [Wyłączenie prawa strony do wglądu do akt] |1153

Rozdział 11. Dowody |1157
Art. 180. [Zasady postępowania dowodowego] |1157
Art. 181. [Dowody z deklaracji, informacji oraz innych dokumentów] |1174
Art. 181a. [Podanie lub deklaracja odwzorowane cyfrowo] |1182
Art. 182. [Dowody z informacji instytucji finansowych] |1184
Art. 183. [Wezwanie upoważnionego organu podatkowego do udzielenia informacji przez instytucję finansową] |1189
Art. 184. [Warunki, jakim powinno odpowiadać żądanie upoważnionego organu podatkowego do udzielenia informacji przez instytucje finansowe] |1190
Art. 185. [Warunki odmowy u dzielenia informacji przez instytucje finansowe] |1193
Art. 186. (uchylony) |1193
Art. 187. [Zakres i sposób zbierania oraz rozpatrywania materiału dowodowego] |1194
Art. 188. [Żądanie strony przeprowadzenia dowodu] |1203
Art. 189. [Wezwanie strony do przedstawienia dowodu i tłumaczenia dokumentacji] |1206
Art. 190. [Prawo strony do udziału w czynnościach dowodowych] |1208
Art. 191. [Zasada swobodnej oceny dowodu] |211
Art. 192. [Warunki uznania okoliczności faktycznej za udowodnioną] |1219
Art. 193. [Księga jako dowód w postępowaniu (rzetelność i niewadliwość ksiąg)] |1220
Art. 193a. [Przekazanie ksiąg o raz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych] |1226
Art. 194. [Dowód z dokumentów urzędowych] |1232
Art. 194a. [Poświadczenie odpisów dokumentów] |1239
Art. 195. [Wyłączenie świadków] |1247
Art. 196. [Prawo odmowy zeznań lub odmowy odpowiedzi na pytania] |1250
Art. 197. [Powołanie i wyłączenie biegłego] |1255
Art. 198. [Dowód z oględzin] |1262
Art. 199. [Dowód z przesłuchania strony] |1264
Art. 199a. [Ustalenie treści czynności prawnej przez organ podatkowy] |1268
Art. 200. [Prawo strony do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego przed wydaniem decyzji] |1277

Rozdział 11a. Rozprawa |1283
Art. 200a. [Rozprawa w postępowaniu podatkowym] |1283
Art. 200b. [Termin rozprawy w postępowaniu podatkowym] |1283
Art. 200c. [Osoba kierująca rozprawą w postępowaniu podatkowym] |1284
Art. 200d. [Uprawnienia strony i kierującego rozprawą w postępowaniu podatkowym] |1284

Rozdział 12. Zawieszenie postępowania |1294
Art. 201. [Obligatoryjne zawieszenie postępowania] |1294
Art. 202. [Obowiązek dążenia p rzez organ podatkowy do usunięcia przeszkód w prowadzeniu postępowania] |1306
Art. 203. [Rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego] |1308
Art. 204. [Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych] |1309
Art. 204a. (uchylony) |1311
Art. 205. [Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania] |1311
Art. 205a. [Podjęcie przez organ podatkowy postępowania z urzędu] |1312
Art. 206. [Wstrzymanie biegu terminów z powodu zawieszenia postępowania] |1315

Rozdział 13. Decyzje |1316
Art. 207. [Rozstrzyganie spraw w formie decyzji] |1316
Art. 208. [Umorzenie postępowania] |1323
Art. 209. [Zajęcie stanowiska przez inny organ] |1330
Art. 210. [Treść decyzji podatkowej] |1337
Art. 211. [Pisemna forma doręczenia decyzji] |1348
Art. 212. [Związanie organu wydaną decyzją] |1349
Art. 213. [Prawo strony żądania uzupełnienia lub sprostowania decyzji] |1350
Art. 214. [Skutki błędnego pouczenia strony o środkach zaskarżenia] |1352
Art. 215. [Prostowanie błędów rachunkowych, oczywistych omyłek o raz wyjaśnianie wątpliwości] |1353

Rozdział 14. Postanowienia |1355
Art. 216. [Postanowienia] |1355
Art. 217. [Treść postanowienia] |1357
Art. 218. [Pisemna forma postanowienia] |1358
Art. 219. [Odpowiednie stosowanie przepisów] |1359

Rozdział 15. Odwołania |1359
Art. 220. [Prawo odwołania] |1359
Art. 221. [Rozpatrywanie odwołań od decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora izby administracji skarbowej lub samorządowego kolegium odwoławczego wydanych w pierwszej instancji] |1363
Art. 221a. [Rozpatrywanie odwołań o d decyzji wydanej w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu celno-skarbowego] |365
Art. 222. [Treść odwołania od decyzji] |1366
Art. 223. [Właściwość i termin do wniesienia odwołania] |1372
Art. 223a–225. (uchylone) |1374
Art. 226. [Podejmowanie decyzji w trybie autokontroli] |1374
Art. 227. [Przekazanie sprawy organowi odwoławczemu] |1376
Art. 228.  Niedopuszczalność odwołania lub uchybienie terminowi do jego w niesienia] |1378
Art. 229. [Dodatkowe postępowanie organu odwoławczego lub organu, który wydał decyzję] |1381
Art. 230–231. (uchylone) |1383
Art. 232. [Cofnięcie odwołania przez stronę] |1383
Art. 233. [Decyzje organu odwoławczego] |1385
Art. 234. [Zakaz orzekania na niekorzyść strony (zakaz reformationis in peius )] |1394
Art. 234a. [Zwrot akt organowi pierwszej instancji] |1396
Art. 235. [Odpowiednie stosowanie przepisów] |1396

Rozdział 16. Zażalenia |1397
Art. 236. [Prawo zażalenia, termin w niesienia] |1397
Art. 237. [Zaskarżanie postanowień, na które nie przysługuje zażalenie] |1398
Art. 238. (uchylony) |1399
Art. 239. [Odesłanie do przepisów dotyczących odwołań] |1399

Rozdział 16a. Wykonanie decyzji |1399
Art. 239a. [Brak wykonalności decyzji nieostatecznej] |1399
Art. 239b. [Przesłanki i zasady nadawania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności] |1402
Art. 239c. [Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o zabezpieczeniu] |1411
Art. 239d. [Wyłączenia przy nadawaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności] |1412
Art. 239e. [Zasady wykonywania decyzji ostatecznej] |1413
Art. 239f. [Zasady wstrzymywania wykonania decyzji ostatecznej] |1414
Art. 239g. [Wstrzymanie wykonania decyzji a jej dobrowolne wykonanie] |1416
Art. 239h. [Wpływ wstrzymania wykonania decyzji na naliczanie odsetek] |1416
Art. 239i. [Hipoteka przymusowa i zastaw skarbowy a wykonanie decyzji] |1417
Art. 239j. [Odpowiednie stosowanie przepisów rozdziału do wykonywania postanowień] |1417

Rozdział 17. Wznowienie postępowania |1417
Art. 240. [Przesłanki wznowienia postępowania] |1417
Art. 241. [Wznowienie postępowania z urzędu lub na żądanie strony] |1434
Art. 242. (uchylony) |1435
Art. 243. [Forma prawna wznowienia i odmowy wznowienia postępowania] |1436
Art. 244. [Właściwości organu w sprawie wznowienia postępowania] |1437
Art. 245. [Rodzaje decyzji wydanych po ponownym rozpoznaniu wznowionej sprawy] |1438
Art. 246. [Wstrzymanie wykonania decyzji] |1440

Rozdział 18. Stwierdzenie nieważności decyzji |1441
Art. 247. [Przyczyny stwierdzenia nieważności] |1441
Art. 248. [Właściwość organu, forma prawna wszczęcia i odmowy wszczęcia postępowania] |1462
Art. 249. [Niedopuszczalność wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji] |1464
Art. 250–251. (uchylone) |1466
Art. 252. [Wstrzymanie wykonania decyzji dotkniętej wadą] |1466

Rozdział 19. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej |1467
Art. 253. [Uchylenie lub zmiana decyzji o statecznej, na mocy której strona nie nabyła prawa] |1467
Art. 253a. [Uchylenie decyzji, na mocy której strona nabyła prawo] |1475
Art. 253b. [Wyłączenie możliwości uchylenia decyzji, na mocy której strona nabyła prawo i nie nabyła prawa] |1478
Art. 254. [Zmiana decyzji ostatecznej ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego] |1479
Art. 255. [Uchylenie decyzji z powodu niedopełnienia przez stronę określonej czynności] |1481
Art. 256. [Zakaz wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji o statecznej po terminie] |1482
Art. 257. (uchylony) |1483

Rozdział 20. Wygaśnięcie decyzji |1483
Art. 258. [Przesłanki] |1483
Art. 259. [Niedotrzymanie terminu płatności raty] |1486
Art. 259a. [Skutek doręczenia decyzji określającej] |1488

Rozdział 21. Odpowiedzialność odszkodowawcza |1488
Art. 260. [Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej] |1488
Art. 261. (uchylony) |1491

Rozdział 22. Kary porządkowe |1492
Art. 262. [Przesłanki] |1492
Art. 262a. [Przesłanki] |1493
Art. 263. [Właściwość organu] |1496

Rozdział 23. Koszty postępowania |1497
Art. 264. [Obciążenie Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy] |1497
Art. 265. [Zakres kosztów postępowania] |1498
Art. 266. [Zwrot kosztów postępowania] |1501
Art. 267. [Obciążenie strony kosztami] |1502
Art. 268. [ Koszty dodatkowe] |1503
Art. 269. [Postanowienie w sprawie kosztów oraz odstąpienie od ustalenia kosztów] |1504
Art. 270. [Umorzenie kosztów postępowania] |1505
Art. 270a. [Postanowienie w sprawie kosztów postępowania] |1506
Art. 270b. [Opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów] |1507
Art. 271. [Egzekucja] |1508

Dział V. Czynności sprawdzające |1509

Art. 272. [Cel czynności sprawdzających] |1509
Art. 272a. [Sprawdzanie dokumentów składanych w zakresie wymiany informacji z państwami członkowskimi UE] |1514
Art. 273. (uchylony) |1515
Art. 274. [Wezwanie do złożenia wyjaśnień oraz skorygowania deklaracji podatkowej] |1515
Art. 274a. [Poprawność deklaracji podatkowych] |1520
Art. 274b. [Przedłużenie terminu zwrotu podatku] |1523
Art. 274c. [Sprawdzanie dokumentów u kontrahentów podatnika] |1525
Art. 275. [Wezwanie do okazania dokumentów, złożenia kopii dokumentów, sporządzenia i przekazania informacji] |1528
Art. 276. [Oględziny lokalu mieszkalnego] |1531
Art. 277. [Stosowanie przepisów] |1533
Art. 278. [Organ podatkowy wyłączony od dokonywania czynności sprawdzających] |1534
Art. 278a–279. (uchylone) |1534
Art. 280. [Stosowanie przepisów] |1534

Dział VI. Kontrola podatkowa |1537

Art. 281. [Zakres i cel kontroli podatkowej] |1537
Art. 281a. (uchylony) |1541
Art. 282. [Podjęcie kontroli podatkowej] |1543
Art. 282a. [Względny zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej] |1543
Art. 282b. [Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej] |1546
Art. 282c. [Kontrola podatkowa bez zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia] |1552
Art. 283. [Upoważnienie do kontroli] |1558
Art. 284. [Doręczenie upoważnienia do wszczęcia kontroli podatkowej] |1566
Art. 284a. [Postanowienia szczególne dotyczące kontroli podatkowej] |1586
Art. 284b. [Termin zakończenia kontroli podatkowej] |1592
Art. 285. [Obecność kontrolowanego podczas kontroli] |1595
Art. 285a. [Miejsce kontroli podatkowej] |1598
Art. 285b. [Miejsce kontroli podatkowej – zasady szczególne] |1601
Art. 286. [Uprawnienia kontrolującego] |1602
Art. 286a. [Pomoc i asysta innych organów w toku kontroli] |1606
Art. 287. [Obowiązki kontrolowanego] |1608
Art. 288. [Kontrola lokalu mieszkalnego] |1613
Art. 288a. (uchylony) |1616
Art. 289. [Powiadomienie kontrolowanego o przeprowadzeniu dowodu] |1616
Art. 290. [Protokół kontroli] |1620
Art. 290a. [Sposób zabezpieczenia, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej] |1627
Art. 290b. [Stwierdzenie braku właściwości miejscowej organu przeprowadzającego kontrolę] |1628
Art. 291. [Zastrzeżenia i wyjaśnienia do protokołu kontroli] |1629
Art. 291a. [Porozumienia w sprawie koordynacji kontroli] |1632
Art. 291b. [Obowiązek kontrolowanego po zakończeniu kontroli podatkowej] |1633
Art. 291c. [Kontrola podatkowa u przedsiębiorcy] |1635
Art. 291d. [Stosowanie przepisów do reprezentanta lub pełnomocnika kontrolowanego. Nieobecność pełnomocnika podczas kontroli] |1637
Art. 292. [Stosowanie przepisów] |1639

Dział VII. Tajemnica skarbowa |1641

Art. 293. [Pojęcie tajemnicy skarbowej] |1641
Art. 294. [Zakres podmiotowy tajemnicy skarbowej] |1644
Art. 295. [Dostęp do informacji bankowych] |1647
Art. 295a. [Dostęp do informacji w sprawach cen transakcyjnych] |1648
Art. 295b. [Dostęp do akt w toku kontroli raportujących instytucji finansowych na podstawie przepisów o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami] |1648
Art. 296. [Przechowywanie akt zawierających dane podlegające szczególnej ochronie] |1649
Art. 297. [Udostępnianie akt zawierających informacje bankowe] |1650
Art. 297a. [Udostępnianie informacji uzyskanych od państw członkowskich Unii Europejskiej] |1655
Art. 297b. [Udostępnienie akt w sprawach dotyczących cen transferowych] |1657
Art. 298. [Udostępnianie akt niezawierających informacji bankowych] |1657
Art. 299. [Udostępnianie informacji z akt sprawy] |1660
Art. 299a. [Oznaczanie akt klauzulą „Tajemnica skarbowa”] |1663
Art. 299b. [Wyrażenie zgody na ujawnianie tajemnicy skarbowej] |1664
Art. 299c. [Udostępnianie informacji o wysokości dochodów lub o niezaleganiu w podatkach] |1666
Art. 299d. [Odesłanie dotyczące informacji zgromadzonych poza aktami sprawy podatkowej] |1667
Art. 300. (uchylony) |1667
Art. 301. [Tajemnica skarbowa a uprawnienia strony do udostępnienia akt] |1667
Art. 302–304. (uchylone) |1668
Art. 305. [Zbiorcze informacje dotyczące podatków] |1668

Dział VIIa. (uchylony) |1669

Dział VIII. Przepisy karne |1670

Art. 306. [Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji objętych tajemnicą skarbową] |1670

Dział VIIIa. Zaświadczenia |1673

Art. 306a. [Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe] |1673
Art. 306b. [Zaświadczenie potwierdzające fakty albo stan prawny na podstawie danych organu] |1680
Art. 306c. [Odmowa wydania zaświadczenia] |1682
Art. 306d. [Ograniczenie żądania zaświadczenia przez organ podatkowy] |1684
Art. 306e. [Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowej] |1687
Art. 306f. [Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy] |1690
Art. 306g. [Zaświadczenie o zaległościach podatkowych z bywającego] |1692
Art. 306h. [Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika wydawane na żądanie innych podmiotów] |1694
Art. 306ha. [Zaświadczenie dla banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej zamierzających udzielić podatnikowi kredytu] |1696
Art. 306i. [Zaświadczenie o wysokości dochodu i obrotu podatnika] |1696
Art. 306j. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] |1698
Art. 306k. [Odpowiednie stosowanie do zaświadczeń innych przepisów ordynacji podatkowej] |1699
Art. 306l. [Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie na terytorium RP] |1700
Art. 306m. (uchylony) |1700
Art. 306n. [Delegacja do wydania aktu wykonawczego] |1701

Dział IX. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe |1702

Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących |1702
Art. 307–323. (pominięte) |1702

Rozdział 2. Przepisy przejściowe |1702
Art. 324. [Sprawy wszczęte a nierozpatrzone przed dniem 1 stycznia 1998 r.] |1702
Art. 325. [Wnioski o zaniechanie poboru podatku] |1703
Art. 326. [Dalsze istnienie hipoteki ustawowej] |1703
Art. 327. [Wygaśnięcie zastawów ustawowych] |1704
Art. 328. [Potrącenie wierzytelności] |1704
Art. 329. [Stosowanie terminów] |1704
Art. 330. [Zwrot nadpłat podatku] |1705
Art. 331. [Korekta deklaracji podatkowej] |1705
Art. 332. [Odpowiedzialność osób trzecich z tytułu zaległości podatkowych] |1705
Art. 333. [Odpowiedzialność osób prawnych za zaległości podatkowe] |1706
Art. 334. [Rozpatrywanie odwołań w niesionych do podatkowej komisji odwoławczej oraz wniosków w trybach nadzwyczajnych] |1706
Art. 335. [Odwołania w niesione przez dniem 1 stycznia 1998 r.] |1707
Art. 336. [Wnioski o uchylenie lub zmianę decyzji] |1707
Art. 337. [Żądanie uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej] |1707
Art. 338. [Umorzenie postępowań wszczętych z urzędu] |707
Art. 339. [Rozszerzone stosowanie przepisów] |707
Art. 340. [Termin składania oświadczeń] |1708
Art. 341. [Odesłanie do przepisów o zobowiązaniach podatkowych] |1708
Art. 342. [Wnioski o ograniczenie zakresu żądanej informacji] |1708

Rozdział 3. Przepisy końcowe |1709
Art. 343. [Utrata mocy obowiązującej dotychczasowych przepisów] |1709
Art. 344. [Wejście w życie ustawy] |1709

Literatura |1711

Skorowidz rzeczowy |1737

Autorzy |1749
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.