Dodano produkt do koszyka

Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi

Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi

Leonard Etel, Rafał Dowgier, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 170.00 zł 153.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka zawiera omówienie najważniejszych problemów zgłaszanych przez organy podatkowe i podatników.
Autorzy poprzez powołanie się na najnowsze orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu w jasny sposób wskazuję rozwiązania problematycznych kwestii.


W opracowaniu czytelnik sprawdzi m.in.:


czy budowle usytuowane w wyrobiskach górniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
czy Linie kablowe ułożone w kanalizacji kablowej podlegają opodatkowaniu,
co potwierdza wystąpienie na danym terenie klęski żywiołowej,
czy rada gminy może uchwalić stawki zerowe w podatku od środków transportowych.Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, zarówno pracowników gminnych organów podatkowych, jak i doradców podatkowych oraz radców prawnych. Może stanowić także cenną pomoc dla podatników.

Tytuł
Podatki i opłaty lokalne. 601 pytań i odpowiedzi
Autorzy
Leonard Etel, Rafał Dowgier, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-5306-9
Rok wydania
2012
Liczba stron
844
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów
str. 27

Od autorów
str. 33

Rozdział I
Podatek od nieruchomości
str. 35

1. Czy syndyk masy upadłości jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
str. 35

2. Obowiązki syndyka jako podatnika podatku od nieruchomości
str. 37

3. Kto jest podatnikiem w zakresie gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wydzierżawionymi osobie fizycznej?
str. 39

4. Przejście obowiązku podatkowego w przypadku śmierci podatnika
str. 41

5. Czy starosta jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
str. 41

6. Opodatkowanie linii kablowych ułożonych w "cudzej" kanalizacji kablowej
str. 44

7. Opodatkowanie budynku wybudowanego na cudzym gruncie
str. 47

8. Obowiązek podatkowy dzierżawcy gruntu gminnego
str. 48

9. Wynajem lokali gminnych a podatnik podatku od nieruchomości
str. 50

10. Czy posiadacz "części" nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
str. 51

11. Wynajem lokalu mieszkalnego od gminy a obowiązek podatkowy
str. 51

12. Opodatkowanie garaży stanowiących własność gminy wynajętych osobom fizycznym
str. 52

13. Czy na poddzierżawcy nieruchomości komunalnej ciąży obowiązek podatkowy?
str. 53

14. Czy na poddzierżawcy nieruchomości Skarbu Państwa ciąży obowiązek podatkowy?
str. 54

15. Kto powinien płacić podatek od nieruchomości od garażu wybudowanego na gruncie gminnym?
str. 55

16. Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku wydzierżawienia nieruchomości gminnych?
str. 56

17. Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie gruntów (Tr) nadleśnictwa wydzierżawionych przedsiębiorstwu eksploatacji rurociągów?
str. 57

18. Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Tr - nadleśnictwo czy posiadacz zależny?
str. 58

19. Czy umowa z zarządcą lub administratorem przenosi obowiązek podatkowy
str. 60

20. Kto płaci podatek od nieruchomości, gdy współwłaścicielami gruntu zwolnionego przez radę gminy z tego podatku są gmina i powiat?
str. 64

21. Jak opodatkować piwnicę przynależną do mieszkania?
str. 65

22. Czy niepełnoletni jest podatnikiem?
str. 66

23. Czy podatek od budynków i gruntów wspólnych obciąża wszystkich współwłaścicieli?
str. 66

24. Jak opodatkować grunty, budynki i budowle będące w dyspozycji zakładu wodnokanalizacyjnego w oparciu o umowę o administrowanie?
str. 67

25. Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku budynku gospodarczego wybudowanego na dzierżawionym gruncie?
str. 68

26. Kogo opodatkować - właściciela czy użytkownika nieruchomości?
str. 72

27. Przekazanie części sieci wodociągowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
str. 73

28. Co należy rozumieć pod pojęciem posiadania bez tytułu prawnego?
str. 74

29. Kto powinien płacić podatek od działki i budynku mieszkalnego, których współwłaścicielami po połowie są osoba fizyczna oraz stowarzyszenie posiadające osobowość prawną?
str. 79

30. Zasady opodatkowania nieruchomości wspólnych a odrębna własność lokali
str. 80

31. Czy grunty poddane rekultywacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 86

32. Czy grunty sklasyfikowane w operatach geodezyjnych symbolem np. Bp BR VI należy opodatkować podatkiem rolnym, czy podatkiem od nieruchomości?
str. 91

33. Czy zamknięte składowiska odpadów komunalnych spełniają kryteria definicji budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 95

34. Opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej
str. 96

35. Kiedy rolnik prowadzi działalność gospodarczą (jest przedsiębiorcą)?
str. 99

36. Opodatkowanie domków letniskowych (kempingowych) wynajmowanych przez osobę prowadzącą gospodarstwo agroturystyczne
str. 100

37. Czy budynek pozbawiony dachu podlega opodatkowaniu?
str. 101

38. Jak opodatkować nieużytki?
str. 103

39. Jak należy opodatkować tablice reklamowe przedsiębiorcy osadzone na betonowej stopie posadowionej na ziemi lub betonowym fundamencie, ustawione na gruntach stanowiących własność innych podmiotów?
str. 105

40. Jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako Ws?
str. 106

41. Jak prawidłowo opodatkować grunty pod wodami?
str. 107

42. Jak opodatkować grunty przeznaczone pod wydobycie wapna łąkowego?
str. 110

43. Jak opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny kolejowe "Tk" zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług składowania i spedycji drewna?
str. 111

44. Czy Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych prowadząca działalność rolniczą płaci podatek od budowli?
str. 115

45. Czy użytki rolne (R III) zajęte na budowę linii kablowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 116

46. Czy organ podatkowy może dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków?
str. 118

47. Opodatkowanie gruntów i zlokalizowanych na nich wyciągów narciarskich będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
str. 120

48. Czy część budowli może podlegać opodatkowaniu?
str. 124

49. Czy kolektory słoneczne i farmy słoneczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 127

50. Czy tablica reklamowa trwale związana z gruntem jest budowlą?
str. 133

51. Opodatkowanie elektrowni wiatrowej
str. 134

52. Czy organ podatkowy może pominąć dane z ewidencji gruntów przy wymiarze podatku?
str. 136

53. Budowle wykorzystywane do działalności leśnej a podatek od nieruchomości
str. 140

54. Czy podlega opodatkowaniu oczyszczalnia ścieków należąca do spółdzielni mieszkaniowej?
str. 141

55. Czy budowle usytuowane w wyrobiskach górniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 142

56. Opodatkowanie terenów mieszkaniowych na gruntach oznaczonych jako BR IIIb oraz Bz R IIIb
str. 148

57. Jak opodatkować grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem: R Bp V, R Bi IV oraz R Bz IVa?
str. 151

58. Czy namiot jest tymczasowym obiektem budowlanym?
str. 152

59. Opodatkowanie trafostacji
str. 154

60. Jak należy opodatkować grunty zajęte pod budowę zapory wodnej?
str. 157

61. Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko "budowlane" elementy siłowni wiatrowej?
str. 162

62. Budynek jako przedmiot opodatkowania
str. 164

63. Domek letniskowy - budynek czy budowla?
str. 164

64. Czy nieużytki oznaczone symbolem N będące w posiadaniu rolnika nieprowadzącego działalności gospodarczej powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości czy podatkiem rolnym? Czy za podstawę opodatkowania należy przyjąć powierzchnię wyrażoną w metrach kwadratowych?
str. 167

65. Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kruszywa
str. 168

66. Jak należy opodatkować grunty zajęte na pole golfowe?
str. 173

67. Czy przeznaczenie gruntu decyduje o rodzaju opodatkowania działki pod domkiem letniskowym?
str. 177

68. Czy linie kablowe ułożone w kanalizacji kablowej podlegają opodatkowaniu?
str. 178

69. Opodatkowanie gruntów rolnych zajętych na pola golfowe
str. 186

70. Jakim podatkiem opodatkować grunt, który w ewidencji geodezyjnej oznaczony jest symbolem BLs?
str. 188

71. Jak opodatkować grunty o powierzchni 1,05 ha wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, które po zmianie geodezyjnej oznaczono jako B?
str. 189

72. Jakim podatkiem należy opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako Bp?
str. 190

73. Czy przydomowe zbiorniki na gaz płynny (propanbutan) są opodatkowane podatkiem od nieruchomości?
str. 191

74. Czy morskie farmy wiatrowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 196

75. Czy dystrybutory paliwowe i agregaty pompowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 201

76. Czy klatka schodowa w budynku (pawilon handlowy dwukondygnacyjny), w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, podlega opodatkowaniu?
str. 205

77. Czy ciągi komunikacyjne należy traktować jako klatkę schodową?
str. 206

78. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod terminem "kondygnacja"?
str. 207

79. Czy jest możliwe procentowe określenie wartości części budowli podlegającej opodatkowaniu?
str. 212

80. Jak należy ustalić podstawę opodatkowania budowli stanowiącej własność gminy wydzierżawionej osobie prawnej?
str. 214

81. Czy wchodzące w skład budynku mieszkalnego strychy (nieużytkowe) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 215

82. Czy stan techniczny stropu ma wpływ na ustalenie powierzchni użytkowej kondygnacji?
str. 216

83. Opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność małżonków, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą
str. 216

84. Budynek gospodarczy wykorzystywany do celów mieszkalnych
str. 219

85. Budynki internatowe
str. 221

86. Budynki na użytkach rolnych
str. 225

87. Opodatkowanie lokalu mieszkalnego zajętego na obsługę administracyjną biura
str. 227

88. W jaki sposób należy opodatkować nieruchomości i obiekty budowlane klubu tenisowego działającego jako stowarzyszenie?
str. 228

89. Jak prawidłowo opodatkować grunt stanowiący współwłasność osoby fizycznej i spółki z o.o.?
str. 233

90. Opodatkowanie domków kempingowych
str. 237

91. Zawieszenie działalności gospodarczej a zasady opodatkowania budynków
str. 239

92. Jak prawidłowo opodatkować grunty o powierzchni 0,1615 ha oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako "dr", stanowiące współwłasność osoby fizycznej i spółki akcyjnej?
str. 243

93. Nieruchomość współwłaścicieli, z których jeden jest przedsiębiorcą
str. 244

94. Opodatkowanie budynków i budowli spółdzielni mieszkaniowej
str. 247

95. Jakimi stawkami należy opodatkować budynki mieszkalne i gospodarcze będące w posiadaniu spółki?
str. 248

96. Jak udokumentować "względy techniczne"?
str. 249

97. Jak opodatkować budynek w gospodarstwie rolnym okresowo zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej?
str. 252

98. Jak opodatkować część budynku, w którym prowadzi się w okresie letnim skup runa leśnego?
str. 253

99. Opodatkowanie gruntów i budynków spółki z o.o. prowadzącej działalność rolniczą
str. 254

100. Opodatkowanie garażu w budynku mieszkalnym
str. 256

101. Jakimi stawkami podatku należy opodatkować budynek wczasowoapartamentowy?
str. 257

102. Zmiana sposobu użytkowania gruntu i budynku a wysokość stawki podatku
str. 259

103. Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy
str. 260

104. Opodatkowanie budynku mieszkalnousługowego
str. 262

105. Opodatkowanie budynku mieszkalnego będącego w posiadaniu przedsiębiorcy
str. 264

106. Jak opodatkować grunty przedsiębiorcy (osoby prawnej), przeznaczone na pasy ochronne?
str. 265

107. Jak należy opodatkować następujące pomieszczenia w budynku kina: mieszkanie, kawiarnię i salę kina?
str. 266

108. Czy wyeksploatowanie złoża może być uznane za względy techniczne?
str. 266

109. Jakimi stawkami należy opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalnym zajętym na prowadzenie działalności gospodarczej?
str. 270

110. Opodatkowanie gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi, wykorzystywanych w części na prowadzenie działalności gospodarczej
str. 271

111. Jakimi stawkami opodatkować całoroczny budynek letniskowy?
str. 273

112. Jakimi stawkami należy opodatkować użytki rolne oraz grunty leśne poddane rekultywacji?
str. 275

113. Opodatkowanie budynku należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej
str. 279

114. Zasady opodatkowania gruntów stanowiących własność małżonków, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą
str. 280

115. Opodatkowanie obiektów budowlanych w agroturystyce
str. 283

116. Jak opodatkować budynki i grunty w gospodarstwie agroturystycznym?
str. 285

117. Jakimi stawkami należy opodatkować budynek niemieszkalny rolnika prowadzącego działalność polegającą na wynajmie pokoi gościnnych?
str. 286

118. Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować w przypadku, gdy osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne prowadzi wynajem pokoi w liczbie 5 oraz dodatkowo wynajmuje 3 pokoje w tym samym budynku i zgłoszone ma je jako działalność gospodarczą?
str. 289

119. Stawka podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
str. 290

120. Jak opodatkować garaże piętrowe?
str. 297

121. Jak opodatkować budynek i grunt wykorzystywany na prowadzenie ośrodka wczasowego
str. 297

122. Jak opodatkować zakupiony wraz z gruntami budynek mieszkalny do remontu oraz budynek gospodarczy do wyburzenia?
str. 298

123. Budynki i budowle nieużytkowane ze względów technicznych
str. 299

124. Jak opodatkować niewykorzystywane nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego?
str. 302

125. Jak opodatkować nieużywaną część zajazdu?
str. 302

126. Zasady opodatkowania gruntów i budynków zakładów opieki zdrowotnej
str. 303

127. Czy brak decyzji organów administracji publicznej na prowadzenie składowiska odpadów uzasadnia przyjęcie "względów technicznych", o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.?
str. 306

128. Budynek w części związany z działalnością gospodarczą a ustalenie podatku od nieruchomości
str. 310

129. Jak opodatkować wykorzystywany sezonowo budynek i stajnię wzniesione przez spółkę z o.o. na własnych gruntach rolnych?
str. 311

130. Na czym polega "związek" nieruchomości z działalnością gospodarczą?
str. 313

131. Czy posiadanie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą gruntów, budynków lub budowli zawsze przesądza o ich opodatkowaniu według najwyższych stawek?
str. 315

132. Czy zapisy wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego decydują o zaliczeniu gruntów do kategorii związanych z działalnością gospodarczą?
str. 317

133. Według jakich stawek opodatkować garaże i lokale użytkowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowiące własność dewelopera?
str. 318

134. Według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować budynki aresztów śledczych i więzień?
str. 321

135. Czy stawki podatku uchwalone w trakcie roku mogą być wprowadzone z mocą wsteczną?
str. 325

136. Czy określenie w uchwale rady gminy nowej stawki podatku jest możliwe po upływie terminu do jego zapłaty?
str. 326

137. Co należy rozumieć pod pojęciem nieuchwalenia stawek podatków, o którym mowa w art. 20a ust. 1 u.p.o.l
str. 326

138. Opodatkowanie lokali przedsiębiorcy niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
str. 331

139. Jak opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalno usługowym?
str. 332

140. Jak opodatkować budynki wykorzystywane przez domy opieki społecznej?
str. 334

141. Opodatkowanie nieruchomości zajętych na prowadzenie komunalnej działalności gospodarczej
str. 335

142. Jak opodatkować młyn zakupiony z przeznaczeniem na pensjonat?
str. 338

143. Jak opodatkować grunt okresowo wykorzystywany do działalności gospodarczej?
str. 338

144. Opodatkowanie biura GOPS znajdującego się w budynku urzędu gminy
str. 339

145. Opodatkowanie lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność
str. 340

146. Opodatkowanie działki rzemieślniczej
str. 343

147. Opodatkowanie gruntów spółki zakupionych pod budownictwo mieszkaniowe w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu
str. 344

148. Według jakich stawek podatku od nieruchomości opodatkować majątek osobisty przedsiębiorców?
str. 345

149. Zasady opłacania podatku od nieruchomości przez spółkę jawną
str. 349

150. Jak rozumieć termin "grunt związany z budynkiem mieszkalnym"?
str. 350

151. Sposób opodatkowania budynków z lokalami pod wynajem
str. 350

152. Opodatkowanie gruntu zakupionego na wybudowanie mieszkań pod wynajem
str. 351

153. Jak należy opodatkować grunt pod budynkiem, jeśli piętro budynku stanowią lokale mieszkalne i są własnością osób prywatnych, na parterze zaś znajduje się lokal użytkowy będący własnością przedsiębiorcy, który prowadzi w nim działalność gospodarczą?
str. 352

154. Brak uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
str. 352

155. Czy można zwolnić na mocy uchwały rady gminy drogi prywatne?
str. 353

156. Opodatkowanie niewykorzystywanej części nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy
str. 354

157. Czy likwidacja linii kolejowej mieści się w pojęciu "względy techniczne"?
str. 355

158. Działalność sezonowa a obowiązek podatkowy
str. 362

159. Samowola budowlana a sposób opodatkowania budynku i gruntu
str. 364

160. Opodatkowanie nieczynnej kotłowni
str. 364

161. Lokal zajęty przez partię polityczną
str. 365

162. Według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal garażowy znajdujący się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym stanowiący odrębną nieruchomość?
str. 366

163. Co należy rozumieć pod pojęciem względów technicznych i w jaki sposób je udokumentować?
str. 368

164. Czy w trakcie trwania remontu budynku można mówić o wystąpieniu "względów technicznych"?
str. 372

165. Czy brak śniegu może być uznany za "względy techniczne"?
str. 372

166. Zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
str. 376

167. Czy spółdzielnia producentów owoców i warzyw może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 13 u.p.o.l.?
str. 377

168. Opodatkowanie budynków gospodarczych związanych z działalnością leśną
str. 381

169. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych
str. 382

170. Zwolnienie budynków służących wyłącznie działalności rolniczej
str. 383

171. Czy budynki będące własnością rolnika są zwolnione od podatku od nieruchomości, gdy nie znajdują się na terenie gospodarstwa rolnego, tylko np. w innej miejscowości?
str. 384

172. Jak należy opodatkować szklarnię zajętą na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej?
str. 385

173. Budynki służące przechowywaniu drewna opałowego a zwolnienie od podatku od nieruchomości
str. 389

174. Opodatkowanie budynków zajętych na działy specjalne produkcji rolnej
str. 390

175. Jakie są zasady zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych służących działalności rolniczej, leśnej i rybackiej?
str. 390

176. Zwolnienie budowli kolejowych i zajętych pod nie gruntów
str. 394

177. Czy warunkiem stosowania zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. jest faktyczne wykorzystywanie lotniska?
str. 396

178. Czy dla stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 1a u.p.o.l. wystarczy sama "gotowość" do świadczenia usługi udostępniania infrastruktury kolejowej? Czy też należy faktycznie infrastrukturę udostępniać?
str. 401

179. Zwolnienie gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków
str. 406

180. Jak opodatkować mieszkanie wyodrębnione w zabytkowym pałacu?
str. 407

181. Czy grunty pod budynkami wpisanymi indywidualnie do rejestru zabytków są zwolnione od podatku od nieruchomości?
str. 408
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.