Dodano produkt do koszyka

Podatki i prawo podatkowe

Podatki i prawo podatkowe

Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 76.00 zł 68.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka zawiera kompleksowe omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących problematyki prawa podatkowego. W opracowaniu przedstawiono zarówno teorię podatku, jak i obowiązujące w Polsce rozwiązania prawnopodatkowe. Szczególną uwagę zwrócono na najnowsze zmiany w przepisach prawa podatkowego, w tym dotyczące m.in. zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, wyłączenia konkurencyjności ogólnych i indywidualnych interpretacji podatkowych, doprecyzowania zasad udzielania pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym.

W pracy uwzględniono bogate orzecznictwo sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, a także dorobek europejskiej nauki o podatkach.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla studentów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania. Będzie stanowić dużą pomoc w specjalistycznych studiach podyplomowych, kursach dla doradców podatkowych i audytorów oraz aplikacjach prawniczych. Zainteresuje prawników praktyków oraz pracowników administracji finansowej.

Tytuł
Podatki i prawo podatkowe
Autorzy
Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-900-5
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2016
Liczba stron
760
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 21

Przedmowa | str. 25


Część pierwsza
Zarys teorii podatku


Rozdział I. Zagadnienia ogólne - aspekt ewolucyjny koncepcji podatkowych | str. 31
1. Od arki Noego do Neumarka | str. 31
2. Cechy wspólne koncepcji podatkowych | str. 36

Rozdział II. Poprzednicy Adama Smitha | str. 38
1. Kameraliści | str. 38
2. Fizjokraci | str. 41

Rozdział III. Myśl podatkowa Adama Smitha | str. 44
1. Wprowadzenie | str. 44
1.1. Model dzierżawy podatkowej | str. 45
1.2. Przemyślenia podatkowe Monteskiusza | str. 46
1.3. Liberalizm gospodarczy | str. 47
2. Zasady podatkowe i ich znaczenie | str. 48
2.1. Zasada dogodności opodatkowania | str. 48
2.2. Zasada pewności opodatkowania | str. 49
2.3. Zasada taniości opodatkowania | str. 50
2.4. Zasada równomierności opodatkowania | str. 52
3. Koncepcja przerzucalności podatków | str. 55
3.1. Przerzucanie podatku od renty gruntowej | str. 55
3.2. Przerzucanie podatku od czynszu z domu | str. 56
3.3. Przerzucanie podatku od zysku | str. 56
3.4. Przerzucanie podatku od płac | str. 57
3.5. Przerzucanie podatków od towarów konsumpcyjnych | str. 58
4. Polityka fiskalna i jej założenia | str. 59
5. Odniesienia do koncepcji Smitha | str. 60

Rozdział IV. Myśl podatkowa Davida Ricardo | str. 62
1. Wprowadzenie | str. 62
2. Koncepcja przerzucalności podatków | str. 63
2.1. Różnice między poglądami Adama Smitha i Davida Ricardo | str. 63
2.2. Przerzucanie podatku od renty gruntowej | str. 64
2.3. Przerzucanie podatku od zysku | str. 65
2.4. Przerzucanie podatku od płac | str. 65
3. Reguła edynburska i jej znaczenie | str. 65

Rozdział V. Koncepcja równej ofiary finansowej | str. 68
1. Wprowadzenie | str. 68
2. Zasada równości ofiar Johna Stuarta Milla | str. 69
3. Kontynuatorzy szkoły Milla | str. 70
3.1. Tezy Francisa Ysidra Edgewortha | str. 70
3.2. Alternatywne reguły koncepcji równej ofiary | str. 71
4. Wnioski | str. 72

Rozdział VI. Myśl podatkowa Adolfa Wagnera | str. 73
1. Wprowadzenie | str. 73
2. Socjalna funkcja opodatkowania | str. 74
3. Zasady podatkowe | str. 78
3.1. Zasady polityki finansowej | str. 78
3.2. Zasady gospodarcze | str. 79
3.3. Zasada sprawiedliwości | str. 80
3.4. Zasady zarządzania podatkami | str. 81
4. Wnioski | str. 82

Rozdział VII. Myśl podatkowa Fritza Neumarka | str. 83
1. Wprowadzenie | str. 83
2. Zasady podatkowe Fritza Neumarka | str. 84
2.1. Zasady fiskalno-budżetowe | str. 85
2.2. Zasady etyczno-społeczne | str. 86
2.3. Zasady ekonomiczne | str. 87
2.4. Zasady techniki podatkowej | str. 88
3. Wnioski | str. 89

Rozdział VIII. Koncepcja ekwiwalencji a koncepcja zdolności płatniczej | str. 90
1. Wprowadzenie | str. 90
2. Założenia koncepcji ekwiwalencji | str. 91
3. Założenia koncepcji zdolności płatniczej | str. 93

Rozdział IX. Pojęcie podatku | str. 96
1. Wprowadzenie | str. 96
2. Aspekt ustrojowy podatku | str. 99
2.1. Konstytucja a podatki - zagadnienia ogólne | str. 100
2.2. Podatki w polskich konstytucjach | str. 103
3. Zasady podatkowe sformułowane przez Trybunał Konstytucyjny | str. 108
3.1. Pozycja i znaczenie Trybunału Konstytucyjnego | str. 108
3.2. Zasady podatkowe - sposób rozumienia | str. 111
3.3. Zasada legalizmu | str. 112
3.4. Zasada praworządności | str. 113
3.5. Zasada demokratycznego państwa prawnego | str. 114
3.6. Zasada wyłączności ustawy w kształtowaniu obowiązków podatkowych | str. 115
3.7. Zasada zakazu retroaktywności prawa podatkowego | str. 118
3.8. Zasada zaufania do państwa i stanowionego przezeń prawa podatkowego | str. 120
3.9. Zasada sprawiedliwości opodatkowania | str. 130
3.10. Zasada roczności podatku | str. 137
3.11. Zasada proporcjonalności | str. 138
3.11.1. Kolizja dwóch konstytucyjnych wartości | str. 138
3.11.2. Zasada proporcjonalności - treść i znaczenie | str. 139
3.12. Zasada zakazu zmiany prawa podatkowego w trybie przewidzianym dla ustawy budżetowej | str. 143
4. Aspekt ekonomiczny podatku | str. 144
5. Aspekt prawny podatku | str. 144
6. Podatek a opłata | str. 147
7. Konstrukcja prawna podatku | str. 148
7.1. Podmiot podatku | str. 149
7.2. Przedmiot podatku | str. 152
7.3. Podstawa podatku | str. 153
7.4. Stawki podatkowe | str. 156
7.5. Ulgi podatkowe, umorzenia, kategorie podmiotów zwolnionych od podatku | str. 160
8. Klasyfikacja podatków | str. 161
8.1. Podatki przychodowe | str. 162
8.2. Podatki dochodowe | str. 163
8.3. Podatki majątkowe | str. 164
8.4. Podatki konsumpcyjne | str. 165

Rozdział X. Prawo podatkowe | str. 166
1. Pojęcie i zakres prawa podatkowego | str. 166
1.1. Kryteria służące wyodrębnieniu prawa podatkowego - zagadnienia ogólne | str. 166
1.2. Kryterium przedmiotu | str. 167
1.3. Kryterium podmiotu | str. 168
1.4. Kryterium zasad przewodnich | str. 169
1.5. Kryterium metody regulacji | str. 170
1.6. Kryterium funkcji regulacji | str. 171
2. Związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa | str. 171
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 171
2.2. Prawo podatkowe a prawo finansów publicznych | str. 171
2.3. Prawo podatkowe a prawo administracyjne | str. 172
2.4. Prawo podatkowe a prawo cywilne | str. 173
3. Proces legislacyjny prawodawstwa podatkowego - uwarunkowania polityczne i proceduralne | str. 174
3.1. Konstytucyjna regulacja państwa prawnego | str. 174
3.2. Aspekt kultury politycznej i prawnej | str. 174
3.3. Aspekt proceduralny | str. 175
3.4. Badania postlegislacyjne | str. 178
3.5. Odpowiedzialność władzy publicznej za bezprawie legislacyjne | str. 179
3.6. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a prawodawstwo podatkowe | str. 179
3.7. Prawo podatkowe - zasadnicze mankamenty | str. 181
3.8. Standardy unijne dotyczące prawodawstwa podatkowego | str. 182
4. Źródła prawa podatkowego | str. 185
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 185
4.2. Konstytucja i jej znaczenie | str. 185
4.3. Ustawa podatkowa i jej znaczenie | str. 187
4.4. Międzynarodowe umowy podatkowe i ich znaczenie | str. 189
4.5. Rozporządzenia w sprawach podatkowych i ich znaczenie | str. 189
4.6. Akty prawa miejscowego | str. 192
4.7. Następstwa niekonstytucyjności przepisów podatkowych | str. 194
5. Prawo unijne jako źródło prawa podatkowego | str. 198
5.1. Zasady ogólne prawa unijnego - prawo sędziowskie | str. 198
5.1.1. Prawo unijne a prawo krajowe - zagadnienia norm kolizyjnych | str. 200
5.2. Zasada bezpośredniej skuteczności i zasada pierwszeństwa - aspekt konstytucyjny | str. 202
5.2.1. Relacje między art. 8 ust. 1 a art. 90 ust. 1 Konstytucji | str. 203
5.2.2. Umowy międzynarodowe jako źródło prawa | str. 204
5.2.3. Przekazanie kompetencji organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu "w niektórych sprawach" | str. 205
5.2.4. Znaczenie Konstytucji w obowiązującym po akcesji porządku normatywnym | str. 206
5.2.5. Konstytucyjna zasada wyłączności ustawy podatkowej a zasada pierwszeństwa prawa unijnego i zasada bezpośredniego skutku | str. 209
5.3. Odmowa zastosowania prawa krajowego | str. 211
5.4. Wykładnia prounijna | str. 211
5.5. Trybunał Sprawiedliwości UE - standardy wykładni prawa | str. 214
5.6. Pytania prejudycjalne | str. 216
5.6.1. Pytania prejudycjalne sądów administracyjnych kierowane do Trybunału Sprawiedliwości UE | str. 219
6. Prawotwórstwo sądowe jako źródło prawa | str. 226
6.1. Znaczenie judykatury Najwyższego Trybunału Administracyjnego | str. 226
6.2. Judykatura WSA i NSA - znaczenie funkcji prawotwórczej | str. 227
6.2.1. Niepisane źródła prawa i ich znaczenie | str. 228
6.2.2. Konstytucyjny aspekt prawotwórstwa sądowego | str. 230
6.2.3. Wady pozytywistycznej koncepcji źródeł prawa | str. 234
6.2.4. Koncepcja hermeneutyki | str. 238
6.3. Sędziowski autorytet a prawotwórstwo sądowe | str. 239
6.3.1. Sędziowski autorytet - uwarunkowania i znaczenie | str. 239
6.3.2. Aksjologia a prawo | str. 245
6.3.3. Prawo sędziowskie | str. 247
6.3.4. Formuła precedensu - sędziowskie dylematy | str. 252
6.3.5. Kwalifikowane ułomności prawa a prawotwórstwo sędziowskie | str. 254
6.4. Orzecznicza funkcja Trybunału Sprawiedliwości UE | str. 256
7. Wykładnia prawa podatkowego | str. 258
7.1. Wprowadzenie | str. 258
7.2. Przyczyny nieporozumień interpretacyjnych | str. 259
7.3. Systematyka reguł wykładni | str. 260
7.4. Reguły językowe | str. 262
7.5. Reguły systemowe | str. 264
7.6. Reguły funkcjonalne | str. 265
7.7. Zasada in dubio pro tributario jako standard wykładni przepisów prawa podatkowego | str. 267
7.7.1. "Niejasność przepisu prawa podatkowego" jako przesłanka niekonstytucyjności | str. 268
7.7.2. Rozwiązanie art. 2a o.p. a porządek wartości konstytucyjnych | str. 269
7.7.3. Zakres zastosowania regulacji art. 2a o.p. | str. 271
7.7.4. Język prawny i jego znaczenie | str. 272
7.7.5. Błędne założenie metodologiczne w ujęciu rozwiązania art. 2a o.p. | str. 273
7.7.6. Standard ochrony praw podatnika wyznaczony przez orzecznictwo sądowoadministracyjne w zakresie stosowania art. 121 § 1 i 2 o.p. | str. 277
7.7.7. Aspekt sędziowskiej niezawisłości a art. 2a o.p. | str. 282
7.7.8. Jednolitość orzecznictwa sądowoadministracyjnego a skuteczna ochrona praw podatnika | str. 283
7.7.9. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego a ochrona praw podatnika | str. 285
7.8. Reguły intertemporalne | str. 285
7.8.1. Decyzja prawodawcy wyrażona bezpośrednio w przepisach prawa podatkowego | str. 286
7.8.2. Orzeczenia sądu | str. 286
8. Etapy stosowania prawa podatkowego | str. 288

Rozdział XI. Prawo podatkowe a prawo cywilne | str. 291
1. Wprowadzenie | str. 291
2. Właściwość tekstu ustawy podatkowej | str. 293
2.1. Definicje w tekście ustawy podatkowej | str. 293
2.2. Pojęcia używane w ustawach podatkowych a pojęcia używane w prawie cywilnym | str. 294
3. Stan faktyczny ukształtowany wolą stron umowy a obowiązek podatkowy | str. 294
4. Obejście ustawy podatkowej za pomocą instytucji prawa cywilnego | str. 297
4.1. Obejście prawa podatkowego - aspekt ewolucyjny | str. 297
4.2. Obejście prawa podatkowego - istota i charakter | str. 302
5. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 305
6. Wnioski | str. 308

Rozdział XII. Sankcje w prawie podatkowym | str. 309
1. Wprowadzenie | str. 309
2. Charakter prawny sankcji podatkowych | str. 310
3. Systematyka sankcji podatkowych | str. 312
4. Wykaz sankcji podatkowych | str. 313
5. Sankcje podatkowe a sankcje karne skarbowe | str. 317
6. Wnioski | str. 318

Rozdział XIII. System podatkowy | str. 319
1. Aspekt definicyjny | str. 319
2. System podatkowy - spojrzenie w przeszłość | str. 322
3. Przesłanki budowy systemu podatkowego | str. 324
3.1. Zasada trwałej wydajności podatku | str. 324
3.1.1. Zasada ekonomiczności podatku | str. 325
3.1.2. Realność podstaw opodatkowania | str. 325
3.1.3. Formy opodatkowania a wydajność | str. 326
3.1.4. Zasada wewnętrznej spójności | str. 326
3.1.5. Zasada zewnętrznej spójności | str. 327
3.1.6. Ustrojowa legalność opodatkowania | str. 327
3.2. Zasada sprawiedliwości opodatkowania | str. 328
3.3. Filozoficzne formuły sprawiedliwości a sprawiedliwość podatkowa | str. 329
3.4. Aspekty sprawiedliwości podatkowej | str. 331
3.4.1. Powszechność opodatkowania | str. 331
3.4.2. Równomierność opodatkowania | str. 332
3.5. Sprawiedliwość opodatkowania a grupy nacisku | str. 333
4. System podatkowy a polityk | str. 335
5. System podatkowy a granice opodatkowania | str. 338
5.1. Ekonomiczna absolutna granica opodatkowania | str. 339
5.2. Ekonomicznie względne granice opodatkowania | str. 340
5.2.1. Efekt Laffera i jego znaczenie | str. 340
5.2.2. Naruszenie źródła podatku | str. 342
5.2.3. Naruszenie zasad podatkowych | str. 343
5.2.4. Naruszanie celów gospodarczych | str. 344
5.3. Psychologiczne granice opodatkowania | str. 345
6. System podatkowy a polityka podatkowa | str. 346
6.1. Nauka o podatkach a polityka podatkowa | str. 346
6.2. Przesłanki kształtowania polityki podatkowej w Polsce | str. 346

Rozdział XIV. Funkcje systemu podatkowego | str. 348
1. Wprowadzenie | str. 348
2. Funkcja dochodowa | str. 350
3. Funkcja niefiskalna | str. 352
3.1. Cel ekonomiczny | str. 355
3.2. Cel społeczny | str. 356
4. Neutralność podatkowa | str. 356
4.1. Makroekonomiczny aspekt neutralności | str. 357
4.2. Mikroekonomiczny aspekt neutralności | str. 358
4.3. Neutralność a podatki bezpośrednie | str. 358
4.4. Neutralność a podatki pośrednie | str. 358
5. Wnioski | str. 359

Rozdział XV. Postawy wobec opodatkowania | str. 360
1. Wprowadzenie | str. 360
2. Mentalność podatkowa | str. 362
2.1. Mentalność podatnika | str. 362
2.2. Mentalność organów podatkowych | str. 366
3. Moralność podatkowa | str. 370
3.1. Prawo naturalne | str. 371
3.2. Doktryna pozytywistyczna | str. 372
3.3. Polityka podatkowa a moralność podatkowa | str. 372
3.4. Moralność podatkowa a świadomość prawna | str. 373
3.5. Moralność podatkowa a autorytety | str. 374
3.6. Moralność podatkowa a badania empiryczne | str. 375
4. Opór podatkowy | str. 378
4.1. Raje podatkowe | str. 380
4.2. Doradca podatkowy | str. 384
4.2.1. Podatnik a doradca podatkowy | str. 384
4.2.2. Prawny aspekt doradztwa podatkowego | str. 384
4.2.3. Nieformalne doradztwo podatkowe | str. 385
4.3. Czyny niedozwolone a obowiązek podatkowy | str. 386
4.4. Pranie pieniędzy a opodatkowanie | str. 388
4.5. Szara strefa a opodatkowanie | str. 389
4.6. Przerzucanie podatku | str. 389
4.6.1. Rzeczywiste przerzucanie podatku | str. 390
4.6.2. Pozorne przerzucanie podatku | str. 390
4.6.3. Przerzucanie podatku w przód | str. 390
4.6.4. Przerzucanie podatku w tył | str. 391
4.7. Raje podatkowe a problem dochodów podatkowych | str. 391
5. Wnioski | str. 393


Część druga
Część ogólna polskiego prawa podatkowego


Rozdział XVI. Ogólne prawo podatkowe | str. 397
1. Ordynacja podatkowa jako źródło uregulowań ogólnego prawa podatkowego | str. 397
1.1. Przemiany polskiego prawa podatkowego po 1989 r. | str. 397
1.2. Ogólne prawo podatkowe a ordynacja podatkowa | str. 399
1.3. Struktura ordynacji podatkowej | str. 403
2. Zakres zastosowania przepisów ordynacji podatkowej | str. 405
2.1. Zakres podmiotowy ordynacji podatkowej | str. 405
2.1.1. Wierzyciel podatkowy | str. 405
2.1.2. Dłużnik podatkowy | str. 411
2.2. Zakres przedmiotowy ordynacji podatkowej | str. 421
3. Pojęcie obowiązku i zobowiązania podatkowego | str. 423
3.1. Obowiązek podatkowy | str. 423
3.2. Zobowiązanie podatkowe | str. 425
3.3. Powstawanie zobowiązań podatkowych | str. 427
3.4. Korekta wielkości zobowiązania podatkowego na skutek zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania | str. 429
4. Sposoby uzyskiwania ochrony prawnej w zakresie realizacji obowiązku podatkowego | str. 432
4.1. Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego | str. 432
4.1.1. Istota i geneza urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego | str. 432
4.1.2. Ogólne interpretacje przepisów prawa podatkowego | str. 433
4.1.3. Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego | str. 434
4.2. Porozumienia w sprawie cen transferowych | str. 436
4.2.1. Istota porozumień w sprawie cen transferowych | str. 436
4.2.2. Rodzaje porozumień w sprawie cen transferowych | str. 438
4.2.3. Postępowanie w przedmiocie porozumienia w sprawie cen transferowych | str. 438
4.2.4. Koszty postępowania w przedmiocie porozumienia w sprawie cen transferowych | str. 440
5. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych | str. 440
5.1. Zasady zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych | str. 440
5.2. Hipoteka przymusowa | str. 443
5.3. Zastaw skarbowy | str. 443
6. Ułatwienia w wykonaniu zobowiązań podatkowych | str. 444
6.1. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie podatku na raty | str. 444
6.2. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru podatku | str. 447
6.3. Odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego | str. 448
6.4. Przedłużanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego | str. 449
7. Nadpłata podatku | str. 449
7.1. Pojęcie i powstanie nadpłaty podatku | str. 449
7.2. Moment powstania nadpłaty | str. 451
7.3. Sposoby określania nadpłaty | str. 451
7.4. Tryb i terminy zwrotu nadpłaty | str. 452
8. Wygasanie zobowiązań podatkowych | str. 454
8.1. Zapłata i pobranie podatku przez płatnika i inkasenta | str. 455
8.2. Potrącenie | str. 456
8.3. Zaliczenie nadpłaty lub zaliczenie zwrotu podatku | str. 457
8.4. Zaniechanie poboru | str. 458
8.5. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych | str. 458
8.6. Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym | str. 459
8.7. Umorzenie zaległości | str. 460
8.8. Przedawnienie | str. 461
8.9. Zwolnienie z obowiązku zapłaty w związku z zastosowaniem się do interpretacji przepisów prawa podatkowego | str. 466
8.10. Nabycie spadku w całości przez Skarb Państwa albo jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku | str. 467
9. Rozszerzenie zakresu podmiotowego odpowiedzialności podatkowej | str. 467
9.1. Następstwo prawne | str. 468
9.1.1. Następstwo prawne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej | str. 468
9.1.2. Następstwo prawne osób fizycznych | str. 470
9.2. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich | str. 471
9.2.1. Zasady ogólne odpowiedzialności podatkowej osób trzecich | str. 471
9.2.2. Odpowiedzialność podatkowa rozwiedzionego małżonka | str. 473
9.2.3. Odpowiedzialność podatkowa członka rodziny | str. 473
9.2.4. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części | str. 473
9.2.5. Odpowiedzialność jednoosobowej spółki kapitałowej | str. 474
9.2.6. Odpowiedzialność spółki niemającej osobowości prawnej | str. 474
9.2.7. Odpowiedzialność podatkowa firmującego | str. 474
9.2.8. Odpowiedzialność podatkowa właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego rzeczy lub prawa majątkowego | str. 475
9.2.9. Odpowiedzialność podatkowa dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości | str. 475
9.2.10. Odpowiedzialność podatkowa wspólnika spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej | str. 476
9.2.11. Odpowiedzialność podatkowa za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji | str. 477
9.2.12. Odpowiedzialność podatkowa za zaległości podatkowe innych osób prawnych | str. 479
9.2.13. Odpowiedzialność podatkowa likwidatorów spółki | str. 479
9.2.14. Odpowiedzialność podatkowa osób prawnych przejmujących lub osób prawnych powstałych w wyniku podziału | str. 480
9.2.15. Odpowiedzialność podatkowa gwaranta i poręczyciela | str. 480
9.2.16. Odpowiedzialność podatkowa niektórych podatników podatku od towarów i usług | str. 480
10. Weryfikowanie prawidłowości wywiązywania się z zobowiązań podatkowych | str. 481
10.1. Sposoby weryfikowania prawidłowości wywiązywania się z zobowiązań podatkowych poza postępowaniem podatkowym | str. 481
10.2. Czynności sprawdzające | str. 482
10.2.1. Cel czynności sprawdzających | str. 482
10.2.2. Korekta i żądanie złożenia deklaracji | str. 483
10.2.3. Przedłużenie terminu zwrotu podatku | str. 484
10.2.4. Żądanie dokumentów od kontrahentów podatnika | str. 484
10.2.5. Żądanie okazania dokumentów od podatnika i instytucji finansowych | str. 485
10.2.6. Oględziny lokalu mieszkalnego | str. 485
10.3. Kontrola podatkowa | str. 485
10.3.1. Cel i zasady prowadzenia kontroli podatkowej | str. 485
10.3.2. Uprawnienia kontrolujących | str. 488
10.3.3. Obowiązki i uprawnienia kontrolowanego | str. 490
10.3.4. Zakończenie kontroli podatkowej | str. 490
10.4. Wymiana informacji podatkowych | str. 491

Rozdział XVII. Postępowanie podatkowe | str. 494
1. Postępowanie podatkowe | str. 494
1.1. Charakterystyka postępowania podatkowego | str. 494
1.2. Zasady ogólne postępowania podatkowego | str. 497
1.2.1. Istota i znaczenie zasad ogólnych postępowania podatkowego | str. 497
1.2.2. Zasada praworządności (legalizmu) | str. 498
1.2.3. Zasada zaufania do organów podatkowych | str. 501
1.2.4. Zasada informowania | str. 502
1.2.5. Zasada prawdy obiektywnej | str. 504
1.2.6. Zasada czynnego udziału stron | str. 506
1.2.7. Zasada przekonywania stron | str. 507
1.2.8. Zasada szybkości postępowania | str. 508
1.2.9. Zasada pisemności | str. 509
1.2.10. Zasada dwuinstancyjności | str. 510
1.2.11. Zasada trwałości ostatecznej decyzji podatkowej | str. 511
1.2.12. Zasada jawności dla stron | str. 512
1.3. Postanowienia ogólne | str. 513
1.3.1. Wyłączenie pracownika organu podatkowego i wyłączenie organu podatkowego | str. 513
1.3.2. Strona postępowania podatkowego | str. 516
1.3.3. Terminy załatwiania spraw podatkowych | str. 520
1.3.4. Doręczenia | str. 523
1.3.5. Wezwania | str. 527
1.3.6. Zachowanie i przywrócenie terminu | str. 529
1.4. Postępowanie przed organem pierwszej instancji | str. 533
1.4.1. Wszczęcie postępowania | str. 533
1.4.2. Postępowanie dowodowe | str. 537
1.4.3. Zawieszenie postępowania | str. 550
1.4.4. Rozstrzygnięcia w procedurze podatkowej | str. 552
1.5. Postępowanie odwoławcze | str. 556
1.5.1. Środki zaskarżenia | str. 556
1.5.2. Postępowanie odwoławcze przed organem pierwszej instancji | str. 557
1.5.3. Postępowanie odwoławcze przed organem odwoławczym | str. 558
1.5.4. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego | str. 560
1.6. Tryby nadzwyczajne | str. 561
1.6.1. Wznowienie postępowania | str. 561
1.6.2. Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 563
1.6.3. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej | str. 564
1.6.4. Wygaśnięcie decyzji | str. 565

Rozdział XVIII. Przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych | str. 566
1. Zakres i podstawy egzekucji należności podatkowych | str. 566
2. Zasady egzekucji należności podatkowych | str. 567
3. Pojęcie i właściwość organu egzekucyjnego | str. 572
4. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego | str. 574
5. Przebieg postępowania egzekucyjnego | str. 576
6. Środki ochrony prawnej w toku egzekucji administracyjnej | str. 580
6.1. Charakterystyka środków ochrony prawnej w egzekucji administracyjnej | str. 580
6.2. Zażalenie | str. 581
6.3. Zarzuty | str. 581
6.4. Wniosek o wyłączenie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji | str. 583
6.5. Skarga na czynności egzekucyjne | str. 584
6.6. Skarga na przewlekłość postępowania | str. 584
6.7. Skarga na bezczynność wierzyciela | str. 585
6.8. Inne środki ochrony prawnej w postępowaniu egzekucyjnym | str. 585
7. Zakończenie postępowania egzekucyjnego | str. 586
8. Środki egzekucyjne należności pieniężnych | str. 590
8.1. Czynności egzekucyjne a środki egzekucyjne | str. 590
8.2. Egzekucja z pieniędzy | str. 590
8.3. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę | str. 591
8.4. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej | str. 592
8.5. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych | str. 592
8.6. Egzekucja z innych wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 593
8.7. Egzekucja z ruchomości | str. 594
8.8. Egzekucja z nieruchomości | str. 594
9. Postępowanie zabezpieczające | str. 596
9.1. Istota i przesłanki zabezpieczenia | str. 596
9.2. Wszczęcie i przebieg zabezpieczenia | str. 596
9.3. Środki zabezpieczające | str. 597
10. Międzynarodowa współpraca przy egzekucji należności podatkowych | str. 598
10.1. Podstawy prawne i zasady współpracy przy egzekucji należności podatkowych | str. 598
10.2. Występowanie o udzielenie pomocy do państwa członkowskiego UE | str. 599
10.3. Udzielanie pomocy państwu członkowskiemu UE | str. 601
10.4. Wzajemna pomoc na podstawie umów międzynarodowych | str. 601

Rozdział XIX. Sądowa kontrola orzeczeń w sprawach podatkowych | str. 602
1. Ewolucja sądownictwa administracyjnego w sprawach podatkowych w Polsce po 1945 r. | str. 602
2. Współczesne uwarunkowania konstytucyjne sądownictwa administracyjnego | str. 605
3. Organizacja sądów administracyjnych | str. 609
4. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 613
4.1. Wszczęcie postępowania | str. 613
4.2. Strony postępowania | str. 617
4.3. Badanie formalne skargi | str. 618
4.4. Posiedzenia sądowe | str. 619
4.5. Postępowanie mediacyjne i uproszczone | str. 620
4.6. Zawieszenie postępowania | str. 622
4.7. Orzeczenia sądowe | str. 623
5. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | str. 627
5.1. Środki odwoławcze i ich rozpoznanie | str. 627
5.2. Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 633

Rozdział XX. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe | str. 635
1. Przesłanki zmian w prawie karnym skarbowym | str. 635
2. Przestępstwa a wykroczenia skarbowe | str. 637
2.1. Słowniczek i jego znaczenie | str. 637
2.2. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe | str. 637
2.3. Zasada terytorialności | str. 640
2.4. Reguły intertemporalne | str. 640
2.5. Zasady sądowego orzekania za przestępstwa i wykroczenia skarbowe | str. 641
3. Przestępstwa skarbowe - zagadnienia ogólne | str. 641
3.1. Kary | str. 642
3.2. Środki karne | str. 643
3.3. Środki zabezpieczające | str. 643
3.4. Przedawnienie przestępstw | str. 643
4. Wykroczenia skarbowe - zagadnienia ogólne | str. 644
4.1. Kara | str. 644
4.2. Środki karne | str. 645
4.3. Ustanie karalności | str. 645
5. Zaniechanie ukarania sprawcy | str. 645
5.1. Czynny żal | str. 646
5.2. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności | str. 647
5.3. Odstąpienie od wymierzenia kary lub środka karnego | str. 648
6. Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji | str. 649
7. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego | str. 650


Część trzecia
Część szczegółowa polskiego prawa podatkowego


Rozdział XXI. Podatki pośrednie | str. 655
1. Podatek od towarów i usług | str. 655
1.1. Wprowadzenie - aspekt ewolucyjny | str. 655
1.2. Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług - zasady ogólne | str. 658
1.2.1. Zakres przedmiotowy i miejsce świadczenia czynności | str. 658
1.2.2. Zakres podmiotowy | str. 661
1.2.3. Obowiązek podatkowy | str. 662
1.2.4. Podstawa opodatkowania | str. 663
1.2.5. Stawki podatku oraz odliczenia i zwroty podatku | str. 665
1.2.6. Zapłata podatku i terminy | str. 666
1.3. Wnioski | str. 666
2. Podatek akcyzowy | str. 667
2.1. Wprowadzenie - aspekt ewolucyjny | str. 667
2.2. Konstrukcja prawna podatku akcyzowego | str. 671
2.2.1. Zakres przedmiotowy i zwolnienia przedmiotowe | str. 671
2.2.2. Zakres podmiotowy i zwolnienia podmiotowe | str. 672
2.2.3. Podstawa opodatkowania i stawki | str. 673
2.2.4. Zasada samoobliczania podatku | str. 673
3. Podatek od gier | str. 674
3.1. Wprowadzenie | str. 674
3.2. Konstrukcja prawna podatku | str. 675
3.2.1. Zakres przedmiotowy | str. 675
3.2.2. Zakres podmiotowy | str. 676
3.2.3. Podstawa opodatkowania | str. 676
3.2.4. Stawki podatku | str. 677
3.2.5. Dopłaty | str. 677
3.2.6. Wnioski | str. 677

Rozdział XXII. Państwowe podatki bezpośrednie | str. 679
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 679
1.1. Geneza i zasady opodatkowania dochodu osób fizycznych | str. 679
1.2. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób fizycznych | str. 682
1.3. Podmiot opodatkowania | str. 684
1.4. Przedmiot i podstawa opodatkowania | str. 685
1.5. Zwolnienia przedmiotowe | str. 689
1.6. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych do opodatkowania | str. 690
1.7. Ulgi podatkowe | str. 692
1.8. Skala podatkowa i stawki podatkowe | str. 694
1.9. Technika podatkowa | str. 697
2. Uproszczone formy opodatkowania | str. 699
2.1. Istota ryczałtu podatkowego | str. 699
2.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | str. 700
2.3. Karta podatkowa | str. 704
2.4. Opodatkowanie osób duchownych | str. 705
3. Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 706
3.1. Podstawa prawna podatku dochodowego od osób prawnych | str. 706
3.2. Podmiot podatku | str. 707
3.3. Przedmiot podatku i podstawa opodatkowania | str. 710
3.4. Ulgi podatkowe | str. 713
3.5. Stawki podatkowe | str. 714
3.6. Technika podatkowa | str. 715
4. Podatek od wydobycia niektórych kopalin | str. 715
4.1. Podstawa prawna podatku od wydobycia niektórych kopalin | str. 715
4.2. Podmiot podatku | str. 716
4.3. Przedmiot podatku i podstawa opodatkowania | str. 716
4.4. Stawki podatkowe | str. 717
4.5. Technika podatkowa | str. 717
5. Podatek węglowodorowy | str. 718
5.1. Podstawa prawna podatku węglowodorowego | str. 718
5.2. Podmiot podatku | str. 718
5.3. Podstawa opodatkowania | str. 718
5.4. Stawki podatkowe | str. 719
5.5. Technika podatkowa | str. 719
6. Podatek tonażowy | str. 720
6.1. Podstawa prawna podatku tonażowego | str. 720
6.2. Podmiot podatku | str. 720
6.3. Przedmiot podatku, podstawa opodatkowania i stawka podatkowa | str. 721
6.4. Technika podatkowa | str. 722
7. Podatek od niektórych instytucji finansowych | str. 723
7.1. Podstawa prawna podatku od niektórych instytucji finansowych | str. 723
7.2. Podmiot podatku | str. 723
7.3. Przedmiot podatku i podstawa opodatkowania | str. 723
7.4. Stawki podatkowe | str. 724
7.5. Technika podatkowa | str. 724
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.