Dodano produkt do koszyka

Podatkowoprawne skutki zawarcia i ustania małżeństwa

Podatkowoprawne skutki zawarcia i ustania małżeństwa

Aleksy Goettel

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 111.00 zł 100.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka zawiera wszechstronną i pogłębioną analizę sytuacji małżonków oraz byłych małżonków w prawie podatkowym. Obejmuje zarówno problematykę poszczególnych podatków w kontekście stosunku małżeństwa, jak i zagadnienia tzw. części ogólnej prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności podatkowej oraz kwestii proceduralnych. Ponadto obszerny fragment publikacji poświęcono preferencjom podatkowym wynikającym z racji pozostawania podatnika w związku małżeńskim.

Autor stara się również odpowiedzieć na pytanie, czy pozostawanie w związku małżeńskim czyni sytuację podatnika bardziej korzystną, czy też niczego w tym względzie nie zmienia, a być może nawet ją pogarsza.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla przedstawicieli praktyki podatkowej zajmujących się szeroko rozumianym doradztwem prawnym (doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, osób zatrudnionych w kancelariach podatkowych), pracowników aparatu skarbowego oraz sędziów orzekających w sprawach podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników naukowych specjalizujących się w prawie podatkowym, studentów i słuchaczy studiów doktoranckich przygotowujących rozprawy z prawa podatkowego oraz podatników zainteresowanych omawianą tematyką.

Tytuł
Podatkowoprawne skutki zawarcia i ustania małżeństwa
Autor
Aleksy Goettel
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-136-9
Seria
Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Rok wydania
2016
Liczba stron
632
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Skutki prawne zawarcia i ustania małżeństwa - zagadnienia wprowadzające | str. 23
1.1. Małżeństwo jako szczególny stosunek prawny | str. 23
1.1.1. Istota oraz zawarcie i ustanie małżeństwa | str. 23
1.1.2. Stosunki prawne między małżonkami | str. 33
1.2. Sytuacja prawna małżonków na gruncie poszczególnych gałęzi prawa | str. 54
1.3. Małżeństwo a regulacje prawa podatkowego - uwagi ogólne | str. 65
1.4. Małżeństwo a inne związki partnerskie w świetle unormowań prawa podatkowego | str. 70

Rozdział 2
Status prawny małżonków w zakresie dochodzenia należności podatkowych | str. 77
2.1. Odpowiedzialność podatkowoprawna małżonków | str. 77
2.1.1. Formuła odpowiedzialności | str. 77
2.1.2. Wpływ modyfikacji wspólności majątkowej na zobowiązania podatkowe | str. 97
2.1.3. Odpowiedzialność z tytułu zobowiązań podatkowych w razie ustania małżeństwa albo orzeczenia separacji | str. 102
2.1.4. Odpowiedzialność podatkowa małżonków z tytułu wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej | str. 113
2.1.5. Sytuacja małżonków na tle innych przypadków odpowiedzialności podatkowej | str. 123
2.1.5.1. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa | str. 123
2.1.5.2. Odpowiedzialność z tytułu powiązań o charakterze rodzinnym | str. 124
2.1.6. Odpowiedzialność solidarna małżonków (byłych małżonków) z tytułu zobowiązań podatkowych | str. 128
2.1.6.1. Przypadki odpowiedzialności solidarnej | str. 128
2.1.6.2. Specyfika odpowiedzialności solidarnej małżonków | str. 137
2.2. Zagadnienia proceduralne | str. 140
2.2.1. Małżonkowie jako strony postępowania podatkowego | str. 140
2.2.1.1. Uwagi ogólne | str. 140
2.2.1.2. Sytuacja małżonków w postępowaniu dotyczącym łącznego opodatkowania | str. 143
2.2.1.3. Sytuacja małżonków w postępowaniu podatkowym na tle konstrukcji pełnomocnictwa | str. 153
2.2.1.4. Czynnik małżeński w konstrukcji wyłączeń od udziału w postępowaniu podatkowym | str. 158
2.2.1.5. Czynnik małżeński w konstrukcji prawa odmowy zeznań oraz odpowiedzi na pytania | str. 166
2.3. Inne zagadnienia związane z realizacją powinności podatkowych | str. 170
2.3.1. Zapłata podatku przez małżonka podatnika jako osobę trzecią | str. 170
2.3.2. Uprawnienie małżonka podatnika do żądania zaświadczenia o zaległościach podatkowych | str. 175
2.3.3. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych małżonków | str. 178

Rozdział 3
Opodatkowanie dochodów (przychodów) małżonków | str. 183
3.1. Koncepcja podatku dochodowego oraz podatku przychodowego - zagadnienia wprowadzające | str. 183
3.2. Czynnik małżeński na tle kryteriów wyznaczających ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podatkowy | str. 190
3.3. Czynnik małżeński w konstrukcji podatków dochodowych | str. 193
3.3.1. Wyłączenia podatkowe | str. 193
3.3.1.1. Uwagi ogólne | str. 193
3.3.1.2. Przychody z tytułu ustania oraz przekształcenia małżeńskich ustrojów majątkowych | str. 194
3.3.1.3. Świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny jako szczególna postać przychodów | str. 204
3.3.2. Ocena korzyści majątkowych z tytułu pozostawania w ustroju wspólności majątkowej na tle koncepcji podatku dochodowego | str. 213
3.3.3. Opodatkowanie dochodów osiąganych przez małżonków pozostających w określonych stosunkach wspólności | str. 221
3.3.3.1. Ogólne zasady opodatkowania | str. 221
3.3.3.2. Zasady opodatkowania dotyczące małżonków | str. 228
3.3.4. Wybrane źródła przychodów | str. 239
3.3.4.1. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci | str. 239
3.3.4.2. Przychody z tytułu odpłatnego zbycia - zasady ogólne | str. 242
3.3.4.3. Kontrowersje na tle pojęcia nabycia jako przesłanki opodatkowania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia | str. 246
3.3.4.4. Należności pochodzące z funduszy lub rachunków powiązanych z systemem ubezpieczeń emerytalnych | str. 251
3.3.5. Opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych | str. 253
3.3.6. Koszty uzyskania przychodów | str. 257
3.3.7. Opodatkowanie dochodów tzw. podmiotów powiązanych | str. 266
3.4. Czynnik małżeński w konstrukcji podatków przychodowych | str. 271
3.4.1. Podatki przychodowe a czynnik małżeński - uwagi wprowadzające | str. 271
3.4.2. Zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych | str. 272
3.4.3. Karta podatkowa | str. 282

Rozdział 4
Opodatkowanie czynności obrotu z udziałem małżonków | str. 292
4.1. Pojęcie czynności obrotu oraz ogólne zasady ich opodatkowania | str. 292
4.2. Opodatkowanie czynności obrotu powszechnego | str. 294
4.2.1. Czynnik małżeński w konstrukcji przedmiotu podatku od czynności cywilnoprawnych | str. 294
4.2.2. Czynnik małżeński a status podmiotu obowiązku podatkowego | str. 300
4.2.3. Czynnik małżeński w świetle terytorialnych kryteriów opodatkowania | str. 303
4.2.4. Problem opodatkowania czynności obrotu w stosunkach między małżonkami | str. 305
4.3. Opodatkowanie czynności obrotu profesjonalnego | str. 307

Rozdział 5
Opodatkowanie majątku małżonków | str. 322
5.1. Opodatkowanie majątku małżonków - zagadnienia wprowadzające | str. 322
5.1.1. Majątek w strukturze podatków majątkowych | str. 322
5.1.2. Istota, funkcje oraz klasyfikacja podatków majątkowych | str. 324
5.2. Opodatkowanie władania majątkiem | str. 330
5.2.1. Władanie majątkiem - uwagi terminologiczne | str. 330
5.2.2. Podatek od nieruchomości | str. 331
5.2.3. Podatek rolny i podatek leśny | str. 347
5.3. Opodatkowanie przyrostu majątku | str. 350
5.3.1. Uwagi wstępne | str. 350
5.3.2. Czynnik małżeński w konstrukcji nieodpłatnych przysporzeń | str. 352
5.3.3. Czynnik małżeński a polska jurysdykcja podatkowa | str. 357
5.3.4. Czynnik małżeński na tle wybranych wyłączeń podatkowych | str. 361
5.3.5. Czynnik małżeński w konstrukcji grup podatkowych | str. 363
5.3.5.1. Idea grup podatkowych oraz wpływ zawarcia małżeństwa na przynależność do określonej grupy | str. 363
5.3.5.2. Problem przynależności do grup podatkowych małżonków znajdujących się w separacji | str. 367
5.3.5.3. Wpływ pozostawania w związku małżeńskim na przynależność do grup podatkowych innych osób | str. 370
5.3.6. Podatkowoprawne skutki nieodpłatnego nabycia rzeczy lub praw majątkowych w świetle ustrojów małżeńskich | str. 376
5.3.6.1. Uwagi wstępne | str. 376
5.3.6.2. Opodatkowanie nabycia przez małżonków | str. 377
5.3.6.3. Problem opodatkowania przesunięć majątkowych w stosunkach między małżonkami | str. 390

Rozdział 6
Ulgi i zwolnienia podatkowe z tytułu pozostawania w związku małżeńskim | str. 401
6.1. Prorodzinne preferencje podatkowe - zagadnienia ogólne | str. 401
6.2. Podatki dochodowe oraz przychodowe | str. 417
6.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 417
6.2.2. Łączne opodatkowanie dochodów małżonków | str. 420
6.2.2.1. Ratio legis i koncepcja | str. 420
6.2.2.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy | str. 425
6.2.2.3. Przesłanki przysługiwania | str. 435
6.2.2.4. Zasady i tryb realizacji | str. 449
6.2.2.5. Tak zwany algorytm małżeński - uwagi krytyczne | str. 453
6.2.2.6. Problem kumulacji ulg - z tytułu łącznego opodatkowania dochodów oraz z tytułu samotnego wychowywania dziecka | str. 458
6.2.3. Czynnik małżeński w konstrukcji innych prorodzinnych preferencji podatkowych | str. 459
6.2.3.1. Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci | str. 459
6.2.3.2. Ulga na dziecko | str. 470
6.2.3.3. Tak zwana ulga dyplomatyczna | str. 488
6.2.3.4. Ulga rehabilitacyjna | str. 494
6.2.3.5. Zwolnienie szczególnych postaci świadczeń | str. 499
6.2.3.6. Zwolnienie dodatku rozłąkowego | str. 503
6.2.3.7. Zwolnienie dopłaty do kredytu | str. 505
6.2.3.8. Zwolnienie świadczeń alimentacyjnych | str. 507
6.3. Podatki obrotowe | str. 513
6.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 513
6.3.2. Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 518
6.3.3. Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy | str. 531
6.4. Podatki majątkowe oraz majątkowo-przychodowe | str. 540
6.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 540
6.4.2. Podatek od spadków i darowizn | str. 545
6.4.3. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych | str. 562

Uwagi końcowe i wnioski | str. 569

Bibliografia | str. 599
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.