Dodano produkt do koszyka

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności

Tomasz Michalik, Wojciech Morawski, Adam Bartosiewicz, Krzysztof Rutkowski, Adam Zalasiński, Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jerzy Martini, Dominik Mączyński, Małgorzata Militz, Piotr Pietrasz, Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska, Jowita P

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 136.00 zł 122.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
"Ogromną zaletą recenzowanej pracy jest to, iż jej Autorzy nie tylko wskazali i uzasadnili jakie i dlaczego konkretne instytucje polskiego prawa podatkowego są niezgodne z prawem unijnym, ale zaproponowali także określone procedury naprawcze. Praca ta winna być przedmiotem uważnej lektury nie tylko osób zajmujących się tworzeniem prawa w Polsce, ale i szerokiego grona podmiotów stosujących prawo podatkowe (...).
Dotychczas na polskim rynku wydawniczym brakowało tak szerokiego, kompleksowego i stojącego na tak bardzo wysokim poziomie merytorycznym opracowania. Recenzowana praca napisana została przez najwybitniejszych polskich znawców polskiego i unijnego prawa podatkowego (sędziów NSA i WSA, doradców podatkowych, radców prawnych i pracowników naukowych) znanych czytelnikom już ze swych znakomitych publikacji".

Prof. dr hab. Jerzy Małecki, sędzia NSA - senior"Podstawowym zadaniem autorów książki było przedstawienie w sposób syntetyczny procesów dostosowywania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego, jakie miały miejsce w pierwszym dziesięcioleciu uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej (...).
Analiza aktualnego stanu dostosowania polskiego prawa podatkowego do prawa unijnego z natury rzeczy koncentrować musi się na obrazie odwróconym (negatywowym); poszukiwania autorów idą więc w kierunku identyfikacji i diagnozowania tych elementów polskiego prawa podatkowego, które w świetle dostępnej wiedzy nie są zgodne z prawem unijnym".

Ze wstępu prof. dr. hab. Bogumiła BrzezińskiegoW publikacji omówiono zagadnienia z zakresu: VAT, akcyzy, podatków dochodowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn. Wskazano m.in. problemy takie jak:

klauzula stand still,
dywidenda rzeczowa,
komornicy jako płatnicy VAT,
usługi ciągłe,
zawody medyczne,
towary spożywcze,
zwolnienia alkoholu z akcyzy,
opłata paliwowa.


Adresaci:

Książka jest przeznaczona dla praktyków: profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych i adwokatów), sędziów oraz pracowników organów podatkowych. Zainteresuje także teoretyków prawa podatkowego. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i studentom prawa.

Tytuł
Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności
Autorzy
Tomasz Michalik, Wojciech Morawski, Adam Bartosiewicz, Krzysztof Rutkowski, Adam Zalasiński, Bogumił Brzeziński, Krzysztof Lasiński-Sulecki, Jerzy Martini, Dominik Mączyński, Małgorzata Militz, Piotr Pietrasz, Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska, Jowita Pustuł, Agnieszka Tałasiewicz, Roman Namysłowski, Małgorzata Sęk, Hanna Filipczyk, Izabela Andrzejewska-Czernek, Tomasz Leszczewski, Michał Goj, Agnieszka Olesińska, Lesław Mazur, Zbigniew Liptak, Tomasz Wagner, Jan Czerwiński, Ewa Michna, Magdalena Chmielewska-Cholewa, Roman Wiatrowski, Marta Ignasiak, Artur Nowak, Agnieszka Bogumiła Tałasiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-035-4
Seria
Zagadnienia Podatkowe
Rok wydania
2015
Liczba stron
388
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp (Bogumił Brzeziński) | str. 15

I. Część ogólna

Agnieszka Tałasiewicz, Michał Goj
Dziesięć lat uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej z perspektywy doradcy podatkowego | str. 21

Adam Bącal, Dagmara Dominik-Ogińska
Polski sędzia administracyjny - refleksje poakcesyjne | str. 28

Tomasz Michalik
VAT - stan nieustającej rewolucji | str. 34

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Naruszenie klauzuli stand-still | str. 39

Roman Wiatrowski
Stosowanie przez sądy administracyjne zakazu nadużycia prawa podatkowego | str. 41

Małgorzata Militz
Dobra wiara w VAT - stosowanie reguł wskazanych przez Trybunał Sprawiedliwości w krajowej praktyce | str. 46

Izabela Andrzejewska-Czernek
Wykładnia prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 51

II. VAT

Dagmara Dominik-Ogińska, Jerzy Martini
VAT - proces dostosowania prawa krajowego do prawa unijnego | str. 61

Marta Ignasiak
Zorganizowana część przedsiębiorstwa | str. 77

Roman Namysłowski
Dywidenda rzeczowa | str. 81

Marta Ignasiak
Użycie określenia "osobisty�", a nie "prywatny�" w art. 8 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. | str. 84

Zbigniew Liptak, Tomasz Wagner
Kwalifikacja sprzedaży udziałów we współwłasności nieruchomości do celów opodatkowania VAT | str. 86

Adam Bartosiewicz
Niedoskonałości definicji podatnika | str. 90

Adam Bartosiewicz
Podmioty prawa publicznego jako podatnicy VAT - polska praktyka a regulacje unijne | str. 94

Małgorzata Sęk
Ustanowienie komorników i administracyjnych organów egzekucyjnych płatnikami VAT od egzekucyjnej dostawy towarów | str. 98

Artur Nowak, Jan Czerwiński
Obowiązek podatkowy w przypadku usług ciągłych świadczonych przez okres dłuższy niż rok | str. 102

Artur Nowak, Jan Czerwiński
Możliwość skorygowania kwoty podatku należnego bez posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę | str. 105

Adam Bartosiewicz
Moment ujęcia korekty "podatku�" w przypadku czynności zwolnionych z podatku lub niepodlegających podatkowi - praktyka polskich organów podatkowych a przepisy unijne | str. 109

Adam Bartosiewicz
Definicja pierwszego zasiedlenia, czyli jak nie korzystać z marginesu implementacyjnego | str. 113

Małgorzata Sęk
Zwolnienie z prawem do odliczenia nieodpłatnego przekazania produktów spożywczych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele charytatywne | str. 118

Ewa Michna
Zawody medyczne - problemy z właściwą definicją | str. 121

Jerzy Martini
Zwolnienie z VAT dla niezależnej grupy osób | str. 125

Tomasz Michalik
Wybrane przykłady nieprawidłowej implementacji regulacji dyrektywy 2006/112/WE w części dotyczącej tzw. zwolnień przedmiotowych z VAT | str. 130

Marta Ignasiak
Usługi komplementarne do usług finansowych a zwolnienie z VAT przewidziane w art. 43 ust. 13 u.p.t.u. | str. 136

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Wyłączenie ze zwolnienia usług zarządzania innymi niż papiery wartościowe zbywalnymi instrumentami finansowymi | str. 141

Roman Namysłowski
SMS-y charytatywne | str. 144

Małgorzata Sęk
Objęcie stawką obniżoną VAT dostawy towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej | str. 147

Małgorzata Sęk
Rozszerzenie zakresu zastosowania stawki obniżonej VAT przewidzianej dla dostawy sprzętu medycznego i produktów farmaceutycznych | str. 149

Roman Namysłowski
Nieuprawnione stosowanie stawek podstawowych do towarów spożywczych | str. 153

Małgorzata Militz
Stawka VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów tylko wówczas, gdy wywóz towaru jest dokonywany przez dostawcę? | str. 156

Jowita Pustuł
Stawka VAT przy dostawie środków transportu lotniczego, części zamiennych do nich i wyposażenia pokładowego | str. 160

Małgorzata Sęk
Objęcie stawką VAT 0% dostawy sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych oraz dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym | str. 163

Zbigniew Liptak, Lesław Mazur
VAT neutralny dla przedsiębiorców? Tak, ale nie dla wszystkich | str. 166

Marta Ignasiak
Okres rozliczeniowy dla faktur otrzymanych z opóźnieniem | str. 171

Marta Ignasiak
Rozliczenie VAT naliczonego w związku ze świadczeniem zwolnionych z VAT usług komplementarnych do usług finansowych | str. 174

Adam Bartosiewicz
Ograniczenie terminu korekty podatku naliczonego a zasada równoważności | str. 178

Artur Nowak, Jan Czerwiński
Wydatki eksploatacyjne związane wyłącznie z działalnością gospodarczą podatnika dotyczące pojazdów samochodowych wykorzystywanych zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych | str. 184

Roman Wiatrowski
Zasady obniżania podstawy opodatkowania w przypadku całkowitego lub częściowego niewywiązania się z płatności | str. 188

Roman Namysłowski
Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego z tytułu czynności będących poza zakresem VAT | str. 192

Małgorzata Militz
Naruszenie zasady proporcjonalności prawa unijnego w zakresie określenia warunków zwrotu nadwyżki w "przyspieszonym" terminie | str. 197

Ewa Michna
Wykreślenie podatnika VAT (UE) z rejestru - problemy proceduralne | str. 201

Ewa Michna
Wymiar VAT w trybie art. 108 u.p.t.u. - problemy z ustalaniem podatku należnego i odliczaniem podatku naliczonego | str. 205

Roman Wiatrowski
Zagrożenia i korzyści wynikające z ewentualnego wprowadzenia do prawa krajowego instytucji grupy podatkowej VAT | str. 209

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Nadużycie prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości w sprawach z zakresu VAT a możliwość przeciwdziałania "nadużyciom�" przez sądy krajowe | str. 213

Dagmara Dominik-Ogińska
Artykuł 74 o.p. i zwrot VAT | str. 216

III. Akcyza

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Akcyza - historia harmonizacji i proces dostosowywania prawa krajowego do prawa unijnego | str. 223

Krzysztof Lasiński-Sulecki, Wojciech Morawski
Używanie skażonego alkoholu do produkcji. Wybrane problemy interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia alkoholu z podatku akcyzowego | str. 236

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Sprzeczne z art. 110 TFUE opodatkowanie samochodów osobowych | str. 238

Tomasz Leszczewski, Artur Nowak
Definicja producenta wyrobów tytoniowych | str. 242

Magdalena Chmielewska-Cholewa, Zbigniew Liptak
Przesłanki zastosowania wybranych zwolnień w podatku akcyzowym a ograniczenia swobód traktatowych | str. 245

Zbigniew Liptak, Lesław Mazur
Akcyza od olejów smarowych - spór z ponaddziesięcioletnią tradycją | str. 249

Dominik Mączyński
Podatek od wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w świetle prawa podatkowego Unii Europejskiej | str. 254

Artur Nowak, Jan Czerwiński
Zwolnienie z akcyzy importu napojów alkoholowych używanych do produkcji produktów leczniczych | str. 257

Piotr Pietrasz
Problem dostosowania art. 89 u.p.a. do art. 5 dyrektywy 2003/96/WE | str. 261

Krzysztof Rutkowski
Wątpliwości dotyczące zgodności konstrukcji opłaty paliwowej z prawem UE | str. 265

Krzysztof Rutkowski
Przesłanki zwolnienia z akcyzy strat wyrobów akcyzowych a prawo Unii Europejskiej | str. 272

IV. Podatki dochodowe

Adam Zalasiński
Wpływ prawa UE na polskie podatki dochodowe - uwagi z perspektywy 10 lat członkostwa Polski w Unii | str. 279

Hanna Filipczyk, Adam Zalasiński
Podatek dochodowy od osób prawnych | str. 285

Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski, Adam Zalasiński
Podatek dochodowy od osób fizycznych | str. 332

V. Pozostałe podatki

Izabela Andrzejewska-Czernek, Wojciech Morawski, Adam Zalasiński
Podatek od spadków i darowizn | str. 353

Agnieszka Olesińska, Adam Zalasiński
Podatek od czynności cywilnoprawnych - polski aspekt harmonizacji podatków pośrednich od gromadzenia kapitału | str. 360

O autorach | str. 383
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.