Dodano produkt do koszyka

Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)

Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)

Mateusz Błachucki

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Cena: 159.00 zł 114.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Ponadnarodowe sieci organów administracji posługują się w swoich nazwach różnymi określeniami: „sieć”, „forum”, „inicjatywa”, „komitet”, „grupa”. Bez względu jednak na niuanse semantyczne, takie sieci są zawsze formą ponadnarodowej kooperacji między krajowymi organami administracji polegającej na wzajemnym wpływie na kreowanie przez nie polityki administracyjnej i na coraz częstszym sprawowaniu przez swoich członków jurysdykcji administracyjnej. Ponadnarodowe sieci organów administracji nie mają jednolitego charakteru. Mogą one mieć status formalny lub być wirtualną platformą współpracy; mogą tworzyć trwałe struktury organizacyjne lub mieć charakter luźnej kooperacji.
Celem prezentowanych w tej książce rozważań jest wyjaśnienie charakteru prawnego ponadnarodowych sieci organów administracji publicznej, dokonanie ich prawnej klasyfikacji oraz określenie wpływu sieci na krajowy porządek prawny i funkcjonowanie polskiej administracji publicznej. Umożliwi to wszechstronna analiza powstania, funkcjonowania i ewolucji ponadnarodowych sieci organów administracji ze szczególnym uwzględnieniem tworzących je polskich organów. Z uwagi na niezwykle szeroki zakres badanego tematu oraz brak opracowania tego zagadnienia w polskiej literaturze przedmiotu zjawisko ponadnarodowych sieci organów administracji zostanie pokazane przez pryzmat funkcjonowania ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji. (z „Wprowadzenia”)

Tytuł
Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej oraz ich wpływ na krajowy porządek prawny
Podtytuł
(na przykładzie ponadnarodowych sieci organów ochrony konkurencji)
Autor
Mateusz Błachucki
Język
polski
Wydawnictwo
Instytut Nauk Prawnych PAN
ISBN
978-83-950165-5-4
Seria
Rozprawy Prawnicze. Seria monograficzna Instytutu Nauk Prawnych PAN
Rok wydania
2019 Warszawa
Wydanie
1
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów i skrótowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1 . WPROWADZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.1. Cele i założenia pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2. Uzasadnienie wyboru tematu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
1.3. Teza i pytania badawcze pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 32
1.4. Metodologia badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 33
1.5. Zakres przedmiotu badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.6. Wskazówki bibliograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1.7. Uwagi terminologiczne i techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
1.8. Struktura pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2. POJĘCIE I RODZAJE PONADNARODOWYCH SIECI ORGANÓW
ADMINISTRACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2.1. Pojęcie sieci jako struktury organizacyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2.2. Pojęcie sieci w rozumieniu prawnym i administracyjnym . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 58
2.3. Pojęcie ponadnarodowej sieci organów administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . 62
2.4. Rodzaje ponadnarodowych sieci organów administracji publicznej . . . . . . . . . . . . 73
2.5. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3. TRADYCYJNE FORMY WSPÓŁPRACY ORGANÓW ADMINISTRACJI ORAZ
PAŃSTW A PONADNARODOWE SIECI ORGANÓW ADMINISTRACJI . . . . 87
3.1. Formy prawne działania administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
3.1.2. Klasyfikacja form prawnych działania administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . .89
3.2. Więzi prawne w aparacie administracyjnym (organizacja stosunków
wewnątrzadministracyjnych) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100
3.3. Formy współpracy międzynarodowej w prawie publicznym międzynarodowym . .126
3.4. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
4. PODSTAWY PRAWNE MIĘDZYNARODOWEJ AKTYWNOŚCI
I WSPÓŁPRACY ORGANÓW OCHRONY KONKURENCJI (NA
PRZYKŁADZIE PREZESA UOKIK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.1. Internacjonalizacja prawa konkurencji i aktywność międzynarodowa organów
antymonopolowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 135
4.2. Aktywność międzynarodowa Prezesa UOKiK w świetle ustawy antymonopolowej. .139
4.3. Aktywność międzynarodowa Prezesa UOKiK w świetle regulacji ogólnych (k.p.a.,
ustawy ustrojowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.4. Podstawa prawna działania Prezesa UOKiK jako czynnik determinujący formy jego
aktywności międzynarodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.5. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
5. PONADNARODOWE SIECI ORGANÓW OCHRONY KONKURENCJI
POWSTANIE, RODZAJE I FORMY AKTYWNOŚCI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.1. Ponadnarodowe sieci organów ochrony konkurencji o zasięgu globalnym . . . . . . 173
5.2. Ponadnarodowe sieci organów ochrony konkurencji o zasięgu kontynentalnym . . 212
5.3. Ponadnarodowe sieci organów ochrony konkurencji o zasięgu regionalnym
(subkontynentalnym) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
5.4. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
6. INNE WYBRANE PONADNARODOWE SIECI ORGANÓW ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
6.1. Wybrane ponadnarodowe sieci organów ochrony konsumentów . . . . . . . . . . . . . 276
6.2. Wybrane transnarodowe sieci regulatorów telekomunikacyjnych . . . . . . . . . . . . 288
6.3. Wybrane ponadnarodowe sieci regulatorów energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . 298
6.4. Wybrane ponadnarodowe sieci regulatorów kolejowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
6.5. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
7. ANALIZA USTROJU I JURYSDYKCJI KRAJOWYCH ORGANÓW
ANTYMONOPOLOWYCH UCZESTNICZĄCYCH W PONAD- NARODOWYCH
SIECIACH ORGANÓW ADMINISTRACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
7.1. Pozycja ustrojowa i właściwość Prezesa UOKiK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
7.2. Pozycja ustrojowa i organizacja wybranych polskich organów regulacyjnych. . . . 336
7.3. Pozycja ustrojowa, organizacja i właściwość wybranych zagranicznych organów
antymonopolowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
7.4. Ponadnarodowe wytyczne i dobre praktyki w zakresie kształtowania ustroju organów
antymonopolowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
7.5. Wpływ uczestnictwa w ponadnarodowych sieciach organów administracji na ustrój
i jurysdykcję administracyjną krajowych organów administracji. . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
7.6. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
8. FORMY WSPÓŁPRACY ORGANÓW KRAJOWYCH W RAMACH SIECI
ORAZ ICH WPŁYW NA SPRAWOWANIE JURYSDYKCJI ADMINISTRACYJNEJ
PRZEZ KRAJOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . 406
8.1. Współpraca miękka organów antymonopolowych działających w ramach
sieci organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
8.2. Współpraca związana z ustanawianiem celów legislacyjnych, standardów działania,
uzgadnianiem praktyki procesowej (prawo miękkie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
8.3. Weryfikacja przestrzegania wspólnych standardów przez członków sieci. . . . . . . .418
8.4. Współpraca związana z wykonywaniem jurysdykcji administracyjnej przez
uczestników sieci organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 423
8.5. Wzmocniona współpraca związana z wykonywaniem jurysdykcji administracyjnej
przez uczestników sieci organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
8.6. Wpływ międzynarodowej współpracy organów antymonopolowych w ramach sieci
na prawa stron i innych uczestników postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
8.7. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
9. PONADNARODOWE SIECI ORGANÓW ADMINISTRACJI W SYSTEMIE
GLOBALNEJ, EUROPEJSKIEJ I POLSKIEJ ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
9.1. Ponadnarodowe sieci organów administracji w systemie zarządzania globalnego . 503
9.2. Ponadnarodowe sieci organów administracji w systemie europejskiej administracji
publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512
9.3. Ponadnarodowe sieci organów administracji w systemie polskiej administracji
publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
9.4. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
10. KONTROLA DZIAŁANIA PONADNARODOWYCH SIECI ORAZ
AKTYWNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PODEJMOWANEJ W ICH
RAMACH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 536
10.1. Problem legitymizacji ponadnarodowych sieci organów administracji publicznej
oraz udziału organów w tych sieciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537
10.2. Deficyt rozliczalności ponadnarodowych sieci organów i działań organów
krajowych w ich ramach oraz sposoby jego niwelacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .543
10.3. Kontrola administracyjna organów działających w ramach sieci . . . . . . . . .. . . . . 548
10.4. Kontrola sądowa organów działających w ramach sieci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
10.5. Parlamentarna kontrola aktywności krajowych organów administracji publicznej
w ponadnarodowych sieciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569
10.6. Kontrola społeczna organów administracji publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
10.7. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574
11. PERSPEKTYWY ROZWOJU PONADNARODOWYCH SIECI ORGANÓW
ADMINISTRACJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
11.1. Ponadnarodowe sieci organów a dostępne środki współpracy transnarodowej .... 578
11.2. Źródła sukcesu i potencjał rozwoju ponadnarodowych sieci organów. . . . . . . . . . 581
11.3. Mocne i słabe strony ponadnarodowych sieci organów administracji . . . . . . . . .586
11.4. Dobrowolność a „uświadomiona konieczność” uczestnictwa w ponadnarodowych
sieciach organów administracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
11.5. Ponadnarodowe sieci organów a konwergencja i harmonizacja prawa i praktyki
administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 592
11 .6 . Polski organ antymonopolowy na arenie transnarodowych sieci organów. . . . . .595
11.7. Uwagi końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597
12 . WNIOSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625
Wykaz aktów prawnych i innych dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659
Netografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
Wykaz orzecznictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 687
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.