Dodano produkt do koszyka

Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy

Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy

Joanna Studzińska, Paweł Cioch, Edyta Gapska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 59.00 zł 53.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja stanowi najszersze opracowanie podstawowych zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, uwzględniające stan prawny na 6 marca 2020 r.


Autorzy, opierając się na bogatych doświadczeniach dydaktycznych i zawodowych, wykorzystują zróżnicowane formy prezentacji wiedzy pomocne zarówno w procesie nauczania, jak i w praktyce prawa:

szczegółowe diagramy, skonstruowane w oparciu o problemowe zagadnienia, pozwalają usystematyzować informacje dotyczące najważniejszych instytucji procesowych,
kazusy i zagadnienia praktyczne służą sprawdzeniu wiedzy i udzieleniu odpowiedzi na najczęściej występujące w praktyce pytania dotyczące stosowania prawa procesowego,
testy stanowią narzędzie umożliwiające weryfikację wiedzy.Poprawne rozwiązanie testów i ćwiczeń w oparciu o usystematyzowaną wiedzę daje gwarancję opanowania materiału w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie z postępowania cywilnego oraz prawidłowe rozwiązanie zagadnień z tego przedmiotu na testach aplikacyjnych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa i administracji, którzy chcą ugruntować oraz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa postępowania cywilnego, a także absolwentów prawa przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje.

Tytuł
Postępowanie cywilne. Diagramy, kazusy, zagadnienia praktyczne, testy
Autorzy
Joanna Studzińska, Paweł Cioch, Edyta Gapska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-835-7
Seria
Repetytoria
Rok wydania
2020
Liczba stron
548
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Część pierwsza
Diagramy

1. Sprawa cywilna | str. 17
2. Niedopuszczalność drogi sądowej | str. 18
3. Tryby postępowania rozpoznawczego | str. 19
4. Tryby i rodzaje postępowań kodeksowych | str. 20
5. Badanie drogi sądowej i skutki jej niedopuszczalności | str. 21
6. Stosowanie norm procesowych w czasie | str. 22
7. Przesłanki procesowe | str. 23
8. Sposoby dochodzenia roszczeń cywilnych wynikających z popełnienia przestępstwa w postępowaniu karnym | str. 24
9. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 1 | str. 25
10. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 2 | str. 26
11. Wzajemny stosunek postępowania karnego i cywilnego – cz. 3 | str. 27
12. Wzajemny stosunek postępowania cywilnego i ogólnoadministracyjnego | str. 28
13. Nadużycie prawa procesowego | str. 29
14. Właściwość sądu w sprawach cywilnych | str. 31
15. Skład sądu | str. 32
16. Czynności referendarza sądowego | str. 33
17. Formy udziału prokuratora w postępowaniu cywilnym | str. 34
18. Atrybuty strony | str. 35
19. Skutki braku zdolności sądowej i procesowej | str. 36
20. Legitymacja procesowa | str. 37
21. Współuczestnictwo materialne i formalne | str. 38
22. Współuczestnictwo konieczne | str. 39
23. Włączenie osoby trzeciej do postępowania w charakterze strony | str. 40
24. Włączenie osoby trzeciej do postępowania w charakterze interwenienta ubocznego | str. 41
25. Współuczestnictwo pierwotne i następcze | str. 42
26. Koszty postępowania | str. 43
27. Zasady ponoszenia kosztów postępowania w procesie | str. 44
28. Zasady ponoszenia kosztów postępowania nieprocesowego | str. 45
29. Rodzaje doręczeń | str. 46
30. Podmioty dokonujące doręczeń | str. 48
31. Terminy ustawowe i sądowe – różnice | str. 49
32. Przesłanki przywrócenia terminu | str. 50
33. Sposoby zawarcia ugody w postępowaniu cywilnym | str. 51
34. Ugoda mediacyjna i ugoda sądowa – podobieństwa | str. 52
35. Mediacja i postępowanie pojednawcze – różnice | str. 53
36. Rodzaje powództw | str. 57
37. Czynności postępowania cywilnego | str. 58
38. Pisma procesowe | str. 59
39. Braki formalne pism procesowych | str. 60
40. Elementy pozwu | str. 61
41. Skutki wniesienia pozwu | str. 62
42. Skutki doręczenia pozwu | str. 63
43. Posiedzenia sądowe | str. 64
44. Przygotowanie i organizacja postępowania | str. 65
45. Przebieg rozprawy | str. 66
46. Zawieszenie postępowania | str. 67
47. Umorzenie postępowania | str. 68
48. Przyczyny odrzucenia pozwu | str. 69
49. Zmiana powództwa | str. 70
50. Cofnięcie pozwu | str. 71
51. Zachowanie się pozwanego w procesie | str. 72
52. Ułatwienia dowodowe | str. 73
53. Ograniczenia dowodu z zeznań świadków | str. 74
54. Akty decyzyjne | str. 75
55. Różnice między wyrokami a postanowieniami | str. 76
56. Prawomocność orzeczeń | str. 79
57. Wykonalność orzeczeń | str. 80
58. Środki zaskarżenia | str. 81
59. Postępowanie apelacyjne | str. 82
60. Rozstrzygnięcia w przedmiocie apelacji | str. 83
61. Zażalenie | str. 84
62. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego | str. 85
63. Dopuszczalność skargi kasacyjnej | str. 86
64. Postępowanie w przedmiocie skargi kasacyjnej | str. 87
65. Postępowanie w przedmiocie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 88
66. Przesłanki zabezpieczenia roszczeń | str. 89
67. Sposoby zabezpieczenia roszczeń | str. 90
68. Charakter (rodzaj) zabezpieczenia | str. 91
69. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym | str. 92
70. Powództwa przeciwegzekucyjne | str. 93
71. Sposoby egzekucji świadczeń pieniężnych | str. 94
72. Jurysdykcja krajowa | str. 95
73. Konflikty jurysdykcyjne | str. 96

Część druga
Kazusy

Rozdział 1. Pojęcie sprawy cywilnej, dopuszczalność drogi sądowej, przesłanki postępowania, relacje między postępowaniem cywilnym, administracyjnym i karnym | str. 99
Rozdział 2. Właściwość sądu, skład sądu, wyłączenie sędziego | str. 113
Rozdział 3. Prokurator, podmioty działające na prawach prokuratora | str. 126
Rozdział 4. Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa | str. 132
Rozdział 5. Współuczestnictwo, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, przekształcenia podmiotowe | str. 142
Rozdział 6. Pełnomocnictwo procesowe | str. 157
Rozdział 7. Koszty postępowania cywilnego | str. 171
Rozdział 8. Czynności procesowe: doręczenia, terminy, wymogi formalne pism procesowych | str. 187
Rozdział 9. Pozew i powództwo, wszczęcie postępowania, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, cofnięcie pozwu, formy obrony pozwanego | str. 207
Rozdział 10. Ugoda, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) | str. 222
Rozdział 11. Przygotowanie i przebieg postępowania, zawieszenie i umorzenie postępowania, postępowanie dowodowe | str. 227
Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str. 241
Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str. 252
Rozdział 14. Postępowania odrębne | str. 264
Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str. 276
Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne | str. 285

Część trzecia
Zagadnienia praktyczne

Rozdział 1. Pojęcie sprawy cywilnej, dopuszczalność drogi sądowej, przesłanki postępowania, relacje między postępowaniem cywilnym, administracyjnym i karnym | str. 299
Rozdział 2. Właściwość sądu, skład sądu, wyłączenie sędziego | str. 303
Rozdział 3. Prokurator, podmioty działające na prawach prokuratora | str. 307
Rozdział 4. Strony postępowania cywilnego, zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa | str. 309
Rozdział 5. Współuczestnictwo, interwencja główna i uboczna, przypozwanie, przekształcenia podmiotowe | str. 313
Rozdział 6. Pełnomocnictwo procesowe | str. 318
Rozdział 7. Koszty postępowania cywilnego | str. 325
Rozdział 8. Czynności procesowe | str. 331
Rozdział 9. Pozew i powództwo, wszczęcie postępowania, skutki wniesienia i doręczenia pozwu, cofnięcie pozwu, formy obrony pozwanego | str. 337
Rozdział 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) | str. 345
Rozdział 11. Przygotowanie i przebieg postępowania, zawieszenie i umorzenie postępowania, postępowanie dowodowe | str. 349
Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str. 359
Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str. 365
Rozdział 14. Postępowania odrębne | str. 373
Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str. 379
Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne | str. 387

Część czwarta
Testy

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne – postępowanie cywilne, sprawa cywilna, droga sądowa, wpływ postępowania cywilnego na postępowanie karne, zasady procesowe | str. 397
Rozdział 2. Sąd – właściwość, wartość przedmiotu sporu, umowa prorogacyjna, skład sądu, wyłączenie sędziego | str. 406
Rozdział 3. Podmioty (organy) postępowania cywilnego – prokurator, organizacje społeczne, inspektorzy pracy | str. 415
Rozdział 4. Strony postępowania – zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna, legitymacja procesowa, współuczestnictwo procesowe, interwencja główna i uboczna | str. 422
Rozdział 5. Pełnomocnictwo procesowe, profesjonalna pomoc prawna z urzędu, reprezentacja procesowa, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej | str. 432
Rozdział 6. Koszty postępowania | str. 442
Rozdział 7. Czynności procesowe, terminy, doręczenia, posiedzenia sądowe | str. 451
Rozdział 8. Przedmiot procesu – powództwo, pozew | str. 460
Rozdział 9. Postępowanie grupowe | str. 469
Rozdział 10. Przebieg rozprawy, postępowanie dowodowe, umorzenie i zawieszenie postępowania | str. 478
Rozdział 11. Mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, sąd polubowny | str. 487
Rozdział 12. Orzeczenia sądowe | str. 496
Rozdział 13. Środki zaskarżenia | str. 505
Rozdział 14. Postępowania odrębne | str. 514
Rozdział 15. Postępowanie nieprocesowe | str. 523
Rozdział 16. Postępowanie zabezpieczające | str. 532
Rozdział 17. Postępowanie egzekucyjne | str. 539
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.