Dodano produkt do koszyka

Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne

Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne

Paulina Zawadzka-Filipczyk, Łukasz Kuczkowski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 102.00 zł 92.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Pracownicze Plany Kapitałowe – jakie dane będzie trzeba udostępniać i do kogo one trafią?
Publikacja zawiera odpowiedzi na 100 najważniejszych pytań o pracownicze plany kapitałowe, które zaczną być tworzone po 1.07.2019 r. i w pierwszym etapie obowiązywania będą dotyczyć pracodawców zatrudniających co najmniej 250 pracowników. Od 1.01.2020 r. tworzeniem PPK zajmą się firmy zatrudniające od 50 do 249 osób, a od 1.07.2020 r. – te zatrudniające od 20 do 49 osób. Pozostali pracodawcy, w tym sektor budżetowy, będą musieli stosować przepisy ustawy o PPK od 1.01.2021 r.


W książce w przystępny sposób przedstawiono wszelkie istotne kwestie dotyczące wdrażania i funkcjonowania PPK oraz wiele dotyczących ich uwag i praktycznych wskazówek.


Autorzy skupili się na omówieniu tematu w aspekcie relacji podmiot zatrudniający – osoba zatrudniona. Szczególną uwagę zwracają na takie zagadnienia, jak: zakładanie PPK, możliwość nieprowadzenia PPK, przystąpienie do PPK, wpłaty dokonywane do PPK, zarządzanie i dysponowanie środkami gromadzonymi w PPK, odpowiedzialność za naruszenie ustawy o PPK.


Walor opracowania podnoszą zamieszczone listy kontrolne, pomocne w procesie przygotowywania się na wyzwanie, jakim niewątpliwie będzie dla pracodawców wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych.


Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla podmiotów zatrudniających, pracowników skierowanych do obsługi PPK, a także kancelarii prawnych oraz biur rachunkowych zajmujących się obsługą kadrową.

Tytuł
Pracownicze Plany Kapitałowe. Pytania, odpowiedzi, listy kontrolne
Autorzy
Paulina Zawadzka-Filipczyk, Łukasz Kuczkowski
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-713-1
Seria
poradniki kadrowe
Rok wydania
2019
Liczba stron
168
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Zakładanie PPK | str. 17
Wyciąg z przepisów | str. 17
Pytania i odpowiedzi | str. 34
1. Czym jest PPK? | str. 34
2. Kto jest zobowiązany utworzyć PPK? | str. 34
3. Czy można utworzyć jedno PPK w ramach grupy kapitałowej? | str. 35
4. Czy podmiot zatrudniający z siedzibą (miejscem zamieszkania) za granicą, który działa w Polsce, jest zobowiązany utworzyć PPK? | str. 36
5. Kiedy należy utworzyć PPK? | str. 36
6. Czy można szybciej założyć PPK? | str. 38
7. Czy zmiana stanu zatrudnienia po dacie referencyjnej zmienia moment objęcia obowiązkiem tworzenia PPK? | str. 38
8. Kogo należy uwzględniać w liczbie osób zatrudnionych? | str. 39
9. Na czym polega utworzenie PPK? | str. 40
10. Jakie kryteria należy uwzględniać przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK? | str. 40
11. Jaka jest rola organizacji związkowej w zakładaniu PPK? | str. 41
12. Co w przypadku, gdy w podmiocie zatrudniającym nie działa organizacja związkowa? | str. 42
13. Jak wyłonić reprezentację osób zatrudnionych do zawarcia umowy o zarządzanie PPK? | str. 43
14. Jaki jest termin zawarcia umowy o zarządzanie PPK? | str. 44
15. Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu na zawarcie umowy o zarządzenie PPK? | str. 45
16. Z kim można zawrzeć umowę o zarządzanie PPK? | str. 46
17. Czym jest portal PPK? | str. 46
18. Co powinna określać umowa o zarządzanie PPK? | str. 47
19. W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa o zarządzanie PPK? | str. 49
20. Czy umowa o zarządzanie PPK podlega rejestracji? | str. 49
21. Jakie obowiązki ciążą na podmiocie zatrudniającym w związku z zawarciem umowy o zarządzanie PPK? | str. 49
22. Czy można zmienić instytucję finansową, z którą została zawarta umowa o zarządzanie PPK? | str. 50
23. Jakie są konsekwencje zmiany instytucji finansowej zarządzającej PPK? | str. 51
24. Co obejmuje ewidencja PPK? | str. 52

Rozdział II
Nieprowadzenie PPK | str. 56
Wyciąg z przepisów | str. 56
Pytania i odpowiedzi | str. 58
25. Czy istnieje możliwość nieprowadzenia PPK? | str. 58
26. Jakie warunki trzeba spełnić, prowadząc PPE, aby nie prowadzić PPK? | str. 59
27. Czy istnieje możliwość równoległego prowadzenia PPE i PPK? | str. 60
28. Czy można zrezygnować z PPK już po jego utworzeniu na rzecz PPE? | str. 61

Rozdział III
Przystąpienie do PPK przez uczestnika | str. 63
Wyciąg z przepisów | str. 63
Pytania i odpowiedzi | str. 71
29. Czym różni się umowa o zarządzanie PPK od umowy o prowadzenie PPK? | str. 71
30. Kto zawiera umowę o prowadzenie PPK? | str. 72
31. Czy podmiot zatrudniający może informować potencjalnych uczestników PPK o warunkach uczestnictwa w PPK? | str. 72
32. Kto może przystąpić do PPK? | str. 73
33. Czy uczestnictwo w PPK jest obowiązkowe? | str. 74
34. W jakim terminie należy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK? | str. 75
35. Jakie są skutki niedochowania terminu na zawarcie umowy o prowadzenie PPK? | str. 77
36. Jaki okres zatrudnienia uwzględnia się przy ustalaniu zatrudnienia zobowiązującego do zawarcia umowy o prowadzenie PPK? | str. 78
37. Czy można być uczestnikiem więcej niż jednego PPK? | str. 78
38. Jakie obowiązki ciążą na podmiocie zatrudniającym i instytucji finansowej w związku z zawarciem umowy o prowadzenie PPK? | str. 79
39. Jakie obowiązki ciążą na uczestniku w związku z przystąpieniem do PPK? | str. 85
40. Czy uczestnik może łączyć różne PPK, w których ma zgromadzone środki? | str. 86
41. Co powinna określać umowa o prowadzenie PPK? | str. 86
42. Czy można zrezygnować z oszczędzania w PPK? | str. 87
43. Jakie są skutki złożenia deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK? | str. 88
44. Jak długo jest ważna deklaracja o rezygnacji z oszczędzania w PPK? | str. 89
45. Czy deklaracja o rezygnacji z oszczędzania w PPK może zostać cofnięta? | str. 90
46. Jakie są skutki cofnięcia deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w PPK? | str. 90
47. Czy można różnicować sytuację osób zatrudnionych w związku z uczestnictwem w PPK lub brakiem uczestnictwa w PPK? | str. 91
48. Komu i w jakiej formie uczestnik składa oświadczenia woli w sprawach dotyczących PPK? | str. 91

Rozdział IV
Wpłaty dokonywane do PPK | str. 93
Wyciąg z przepisów | str. 93
Pytania i odpowiedzi | str. 96
49. Jakie wpłaty są wnoszone do PPK? | str. 96
50. Co jest podstawą obliczenia wpłat do PPK? | str. 97
51. Czy uczestnik PPK, który osiąga niskie dochody, może dokonywać wpłat w niższej wysokości? | str. 98
52. Czy wpłata dodatkowa po stronie podmiotu zatrudniającego może być różnicowana co do wysokości? | str. 98
53. Czy podmiot zatrudniający może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub całkowicie zrezygnować z dokonywania takich wpłat? | str. 99
54. Czy uczestnik PPK może zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub całkowicie zrezygnować z dokonywania takich wpłat? | str. 100
55. Jaka jest maksymalna wysokość wpłaty dodatkowej po stronie uczestnika PPK? | str. 100
56. Czy wpłaty stanowią podstawę na ubezpieczenie społeczne? | str. 100
57. Czy wpłaty są opodatkowane? | str. 101
58. W jaki sposób są pobierane wpłaty? | str. 101
59. Od kiedy dokonuje się wpłat? | str. 102
60. Kto i w jakich terminach pobiera wpłaty od uczestnika PPK? | str. 102
61. Jaki jest okres przedawnienia wpłat i kto może dochodzić ich zapłaty? | str. 102
62. Czy wpłaty stanowią koszt uzyskania przychodu dla podmiotu zatrudniającego? | str. 103
63. Jakie są konsekwencje niedotrzymania terminu na wniesienie wpłat? | str. 103

Rozdział V
Dofinansowanie do PPK | str. 104
Wyciąg z przepisów | str. 104
Pytania i odpowiedzi | str. 107
64. Czy z tytułu uczestnictwa w PPK uczestnik otrzymuje dodatkowe dofinansowanie od państwa? | str. 107
65. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać wpłatę powitalną? | str. 107
66. Czy wpłatę powitalną otrzymuje się za każde przystąpienie do PPK? | str. 108
67. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dopłatę roczną? | str. 108
68. Czy dopłatę roczną otrzymuje się w ramach każdego z PPK, w których jest się uczestnikiem? | str. 109

Rozdział VI
Zarządzanie oszczędnościami | str. 110
Wyciąg z przepisów | str. 110
Pytania i odpowiedzi | str. 114
69. Czyją własność stanowią środki gromadzone w ramach PPK? | str. 114
70. Kto może zarządzać PPK? | str. 114
71. Czym różnią się PPK prowadzone przez różne instytucje finansowe? | str. 115
72. Czym jest wyznaczona instytucja finansowa i jakie ma uprawnienia? | str. 115
73. Czym jest fundusz zdefiniowanej daty? | str. 115
74. Czy uczestnik będzie mógł zmieniać fundusz zdefiniowanej daty? | str. 116
75. Gdzie mogą być lokowane środki gromadzone w ramach PPK? | str. 116
76. W jaki sposób ogranicza się ryzyko inwestycyjne w zależności od wieku uczestnika PPK? | str. 117
77. Jakie wynagrodzenie pobiera instytucja finansowa z tytułu zarządzania PPK? | str. 118
78. Czy środki zgromadzone w ramach PPK mogą zostać wykorzystane do pokrycia kosztów działania instytucji finansowej? | str. 119
79. Czy instytucja finansowa zapewnia gwarantowaną stopę inwestycji dla uczestników PPK? | str. 119
80. Kto ponosi ryzyko inwestycyjne z tytułu PPK? | str. 119
81. Kto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem PPK? | str. 119

Rozdział VII
Podział środków w przypadku rozwodu albo unieważnienia małżeństwa | str. 121
Wyciąg z przepisów | str. 121
Pytania i odpowiedzi | str. 125
82. Jakie skutki dla środków zgromadzonych w PPK ma rozwód lub unieważnienie małżeństwa? | str. 125
83. Co dzieje się ze środkami z PPK, jeśli były małżonek uczestnika PPK nie ma rachunku w PPK? | str. 125
84. Jakie skutki dla środków zgromadzonych w PPK ma ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa uczestnika PPK albo umownego wyłączenia lub ograniczenia wspólności ustawowej między uczestnikiem PPK a jego małżonkiem? | str. 126

Rozdział VIII
Podział środków w przypadku śmierci uczestnika | str. 127
Wyciąg z przepisów | str. 127
Pytania i odpowiedzi | str. 130
85. Czy środki zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu? | str. 130
86. Czy w ramach PPK można wskazać osoby uposażone na wypadek śmierci uczestnika? | str. 130
87. Jakie skutki dla środków zgromadzonych w PPK ma śmierć uczestnika będącego małżonkiem? | str. 131
88. Jakie skutki dla środków zgromadzonych w PPK ma śmierć uczestnika niebędącego w związku małżeńskim? | str. 132

Rozdział IX
Dysponowanie środkami | str. 134
Wyciąg z przepisów | str. 134
Pytania i odpowiedzi | str. 146
89. Czy środki zgromadzone w ramach PPK podlegają egzekucji? | str. 146
90. Co się dzieje ze zgromadzonymi środkami w przypadku rezygnacji z oszczędzania w PPK? | str. 146
91. Kiedy i na jakich zasadach można wypłacić środki zgromadzone w PPK? | str. 146
92. Czy można wykorzystać środki zgromadzone w PPK na inne cele niż zabezpieczenie emerytalne? | str. 147
93. Na jakich zasadach można wykorzystać środki na finansowanie inwestycji budowlanej? | str. 148
94. Na jakich zasadach można wykorzystać środki w związku z poważnym zachorowaniem? | str. 149
95. Na czym polega świadczenie małżeńskie? | str. 149
96. Na czym polega wypłata transferowa? | str. 150
97. Czy można uzyskać zwrot środków zgromadzonych w PPK? | str. 151

Rozdział X
Odpowiedzialność za naruszenie ustawy | str. 153
Wyciąg z przepisów | str. 153
Pytania i odpowiedzi | str. 155
98. Jaka jest odpowiedzialność za naruszanie przepisów ustawy o PPK? | str. 155
99. Na czym polega nakłanianie do nieoszczędzania w PPK? | str. 156
100. Kto ponosi odpowiedzialność karną przewidzianą w ustawie o PPK? | str. 157

Rozdział XI
Listy kontrolne realizacji obowiązków w zakresie PPK | str. 159
1. Najważniejsze czynności, jakie należy wykonać, aby przygotować organizację do założenia PPK | str. 159
2. Lista kroków, które należy podjąć w ramach założenia PPK | str. 161
3. Lista czynności do wykonywania w ramach administrowania PPK | str. 162
4. Lista dokumentów, których wzory powinien opracować podmiot zatrudniający na potrzeby prowadzenia PPK | str. 164

Bibliografia | str. 167
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.