Dodano produkt do koszyka

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta

Łukasz Siudak

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 68.00 zł 61.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka stanowi zbiór orzeczeń dotyczących wybranej części prawa administracyjnego materialnego, z praktycznymi i najważniejszymi tezami pomocnymi w rozwiązywaniu podstawowych problemów z zakresu ustaw:

prawo budowlane,
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
o gospodarce nieruchomościami,
prawo ochrony środowiska,
o dostępie do informacji publicznej.


Adresaci:

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla aplikantów, którym będzie niezbędna przy sporządzaniu zarzutów materialnych do decyzji organów administracji i podczas egzaminu zawodowego, jak również dla:

architektów, którym wskaże możliwe interpretacje prawa budowlanego w procesie inwestycyjnym, w którym będą uczestniczyć,
inwestorów budowlanych, którym pozwoli na optymalizację skutków samowoli budowlanej w celu uniknięcia kar administracyjnych,
inżynierów budownictwa, którym podpowie, jak poprawnie przygotować i złożyć projekt zamienny i jak rozumieć pojęcie "istotne odstępstwo",
urzędników administracji budowlanej, którym będzie przydatna podczas wydawania decyzji administracyjnych.

Tytuł
Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta
Autor
Łukasz Siudak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-049-1
Seria
Aplikacje Prawnicze
Rok wydania
2015
Liczba stron
336
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Źródła | str. 16

Wstęp | str. 17

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

Art. 3 [Definicje] - pkt 1, 2 | str. 19
Art. 3 [Definicje] - pkt 2 | str. 30
Art. 3 [Definicje] - pkt 3 | str. 31
Art. 3 [Definicje] - pkt 4 | str. 32
Art. 3 [Definicje] - pkt 5 | str. 33
Art. 3 [Definicje] - pkt 6 | str. 37
Art. 3 [Definicje] - pkt 7 | str. 39
Art. 3 [Definicje] - pkt 7a | str. 43
Art. 3 [Definicje] - pkt 8 | str. 47
Art. 3 [Definicje] - pkt 9 | str. 51
Art. 3 [Definicje] - pkt 10-11 | str. 55
Art. 3 [Definicje] - pkt 12 | str. 57
Art. 3 [Definicje] - pkt 20 | str. 57
Art. 4 [Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej (zasada wolności budowlanej)] | str. 60
Art. 5 [Obiekt budowlany - zasady projektowania; zasady użytkowania; świadectwo charakterystyki energetycznej; osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej; rejestr osób, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin uprawniający do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej] - ust. 1 | str. 61
Art. 6 [Zagospodarowanie działek budowlanych lub terenów z obiektami budowlanymi lub ich zespołami] | str. 64
Art. 7 [Przepisy techniczno-budowlane] - ust. 1 | str. 65
Art. 9 [Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych] - ust. 1 | str. 65
Art. 17 [Uczestnicy procesu budowlanego] - pkt 1 | str. 67
Art. 20 [Obowiązki projektanta; wyłączenia; oświadczenie o sporządzeniu projektu] - ust. 1 | str. 68
Art. 21a [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie] - ust. 1 | str. 68
Art. 28 [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę] - ust. 1 | str. 69
Art. 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 1 | str. 73
Art. 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 2 pkt 1-1c | str.. 81
Art. 29a [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 1 | str. 85
Art. 30 [Zgłoszenie budowy; sprzeciw; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu lub robót budowlanych] - ust. 1 | str. 86
Art. 31 [Rozbiórka budynków, budowli, obiektów budowlanych; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę; termin rozpoczęcia robót zabezpieczających i rozbiórkowych] - ust. 1 | str. 88
Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 1 | str. 89
Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 1 pkt 1 | str. 92
Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 4 | str. 95
Art. 33 [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę] - ust. 1 | str. 96
Art. 33 [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę] - ust. 4 | str. 97
Art. 34 [Projekt budowlany - wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] - ust. 3 | str. 98
Art. 34 [Projekt budowlany - wymagania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] - ust. 4 | str. 98
Art. 35 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; kara] - ust. 1 | str. 99
Art. 35a [Skarga do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę; wstrzymanie wykonania decyzji; kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora] - ust. 1 | str. 100
Art. 36a [Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę; decyzja o zmianie pozwolenia na budowę] - ust. 1 | str. 101
Art. 39 [Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym objętym ochroną zabytków] - ust. 1 | str. 105
Art. 40 [Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu; strony postępowania] - ust. 1 | str. 106
Art. 41 [Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; prace przygotowawcze] - ust. 1 | str. 108
Art. 45 [Dziennik budowy; dziennik montażu; dziennik rozbiórki] - ust. 1 | str. 109
Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 1 | str. 112
Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 2 | str. 115
Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 3 | str. 119
Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 1 | str. 120
Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 3 | str. 132
Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 4 | str. 133
Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 1 | str. 134
Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 1 pkt 1-3 | str. 136
Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 2 | str. 140
Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 3 | str. 141
Art. 49b [Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych; opłata legalizacyjna] - ust. 1 | str. 142
Art. 49b [Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych; opłata legalizacyjna] - ust. 2 | str. 146
Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1] - ust. 1 | str. 149
Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1] - ust. 2 pkt 1-2 | str. 153
Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. 1] - ust. 3 | str. 155
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 1 pkt 1 | str. 158
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 2 | str. 165
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 3 | str. 166
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 4 | str. 167
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 5 | str. 169
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 7 | str. 170
Art. 52 [Zasady ponoszenia kosztów wykonania decyzji] | str. 171
Art. 54 [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - zawiadomienie organu o zakończeniu budowy] | str. 174
Art. 55 [Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę - decyzja o pozwoleniu na użytkowanie] - ust. 1 pkt 1 | str. 176
Art. 56 [Zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania] - ust. 1 | str. 177
Art. 57 [Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie] - ust. 1 | str. 179
Art. 59 [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego; strona w postępowaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie] - ust. 1 | str. 182
Art. 59a [Kontrola budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę] - ust. 1 | str. 183
Art. 59c [Termin przeprowadzenia kontroli budowy; uczestnictwo inwestora w kontroli budowy] - ust. 1 | str. 184
Art. 59f [Kara w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie obowiązkowej kontroli] - ust. 1 | str. 185
Art. 61 [Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego] - pkt 1 | str. 186
Art. 66 [Decyzja o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym; decyzja o zakazie użytkowania obiektu] - ust. 1 pkt 1 | str. 188
Art. 67 [Nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego] - ust. 1 | str. 191
Art. 68 [Nakazy i zarządzenia związane z potrzebą opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi] | str. 192
Art. 69 [Stosowanie środków zabezpieczających w celu usunięcia niebezpieczeństwa] - ust. 1 | str. 194
Art. 71 [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; zgłoszenie zmiany, sprzeciw] | str. 194
Art. 71a [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia; opłata legalizacyjna; decyzja nakazująca przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części] - ust. 1 pkt 1-2 | str. 196
Art. 81c [Uprawnienia organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego] - ust. 2 | str. 197

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.)

Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] - ust. 2 | str. 199
Art. 2 [Definicje] - pkt 4-5 | str. 203
Art. 2 [Definicje] - pkt 14 | str. 204
Art. 2 [Definicje] - pkt 19 | str. 205
Art. 3 [Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej] - ust. 1 | str. 206
Art. 4 [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Tereny zamknięte] - ust. 1 | str. 206
Art. 4 [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Tereny zamknięte] - ust. 2 | str. 208
Art. 6 [Ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości] - ust. 1 | str. 209
Art. 7 [Szczególne zasady procedowania aktów planistycznych] | str. 210
Art. 9 [Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy] | str. 211
Art. 10 [Elementy uwzględniane i określane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy] - ust. 1 | str. 213
Art. 11 [Procedura planistyczna] | str. 214
Art. 14 [Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego] - ust. 1 | str. 215
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 1 | str. 216
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 1 | str. 216
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 8 | str. 217
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 10 | str. 218
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 12 | str. 219
Art. 16 [Zakres i skala projektu planu miejscowego] - ust. 1 | str. 220
Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 1 | str. 221
Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 9 | str. 222
Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 12 | str. 223
Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 13 | str. 223
Art. 18 [Uwagi do projektu planu miejscowego] - ust. 1 | str. 224
Art. 20 [Uchwalenie planu miejscowego] - ust. 1 | str. 225
Art. 27 [Tryb zmiany aktu planistycznego] | str. 226
Art. 28 [Nieważność aktu planistycznego] - ust. 1 | str. 227
Art. 35 [Tymczasowe zagospodarowanie terenów] | str. 230
Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 1 pkt 1-2 | str. 230
Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 3 | str. 231
Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 4 | str. 233
Art. 37 [Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego] - ust. 1 | str. 234
Art. 37 [Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego] - ust. 3 | str. 235
Art. 50 [Zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 | str. 236
Art. 52 [Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 | str. 239
Art. 53 [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 | str. 240
Art. 53 [Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 7 | str. 241
Art. 54 [Elementy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] | str. 242
Art. 56 [Ograniczenie możliwości odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego] | str. 242
Art. 59 [Decyzja o warunkach zabudowy - istota] - ust. 1 | str. 243
Art. 60 [Właściwość organów w sprawie decyzji o warunkach zabudowy. Biegły urbanista] - ust. 1 | str. 247
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 | str. 248
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 2 | str. 252
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 3 | str. 253
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 4 | str. 254
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 5 | str. 255

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Art. 59 [Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] | str. 259
Art. 62 [Kwestie analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 2 | str. 261
Art. 63 [Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 | str. 262
Art. 64 [Obowiązek zasięgnięcia opinii] - ust. 1 | str. 264
Art. 66 [Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 | str. 267
Art. 71 [Istota decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 | str. 270
Art. 72 [Przypadki, w których wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkowe] - ust. 1 | str. 272
Art. 74 [Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 | str. 273
Art. 77 [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 | str. 273
Art. 80 [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 | str. 274
Art. 82 [Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 | str. 276
Art. 84 [Stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 | str. 276

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.)

Art. 6 [Cele publiczne] - ust. 1 | str. 278
Art. 62 [Treść umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste] - ust. 1 | str. 279
Art. 63 [Dodatkowe terminy i opłaty] - ust. 1 | str. 281
Art. 64 [Termin wnoszenia opłat dodatkowych] - ust. 1 | str. 281
Art. 93 [Warunki dopuszczalności podziału nieruchomości] - ust. 1 | str. 282
Art. 98 [Wydzielenie działek pod drogi] - ust. 1 | str. 284
Art. 98a [Opłata adiacencka] - ust. 1 | str. 284
Art. 112 [Wywłaszczenie nieruchomości] - ust. 3 | str. 288
Art. 124 [Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości] - ust. 1 | str. 289
Art. 129 [Ustalenie odszkodowania] - ust. 1 | str. 291
Art. 137 [Zbędność na cel wywłaszczenia] - ust. 1 pkt 1 | str. 293
Art. 140 [Zwrot odszkodowania lub nieruchomości zamiennej] - ust. 1 | str. 293
Art. 144 [Opłaty adiacenckie] - ust. 1 | str. 294
Art. 145 [Ustalenie opłaty adiacenckiej] - ust. 2 | str. 297
Art. 146 [Wysokość opłaty adiacenckiej] - ust. 2 | str. 299
Art. 154 [Wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości] - ust. 1 | str. 299

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)

Art. 180 [Dopuszczalność eksploatacji instalacji] - pkt 1 | str. 301
Art. 184 [Treść wniosku o wydanie pozwolenia] - ust. 1 | str. 302
Art. 185 [Strony postępowania o wydanie pozwolenia] - ust. 1 | str. 303
Art. 195 [Fakultatywne cofnięcie lub ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania] - ust. 2 | str. 304
Art. 363 [Decyzja nakazująca czynności zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko] - ust. 1 | str. 305
Art. 367 [Kompetencje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska] - ust. 1 | str. 306

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)

Art. 1 [Definicja informacji publicznej; zakres obowiązywania ustawy] - ust. 1 | str. 308
Art. 14 [Forma udostępnienia informacji publicznej] - ust. 1 | str. 312
Art. 16 [Stosowanie przepisów k.p.a.] - ust. 1 | str. 316

Wykaz orzecznictwa | str. 319
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.