Dodano produkt do koszyka

Prawo autorskie

Prawo autorskie

Janusz Barta, Ryszard Markiewicz

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 111.00 zł 100.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka w sposób kompleksowy przedstawia problematykę prawa autorskiego. Jest równocześnie przewodnikiem po spornych i aktualnych zagadnieniach w tej dziedzinie.

Czwarte wydanie zostało istotnie rozszerzone i zmienione - blisko 30% materiału dodano lub zasadniczo zmodyfikowano. Spowodowane to było zmianą stanu normatywnego (dwie nowelizacje polskiego prawa autorskiego w 2015 roku) i niektórych poglądów autorów, a także rozbudową analizy wybranych kwestii, np.:


"ściągania" nielegalnych plików z internetu,
dopuszczalności używania odnośników (linków),
dzieł osieroconych,
zasad stosowania testu trójstopniowego.
Autorzy uwzględnili problemy prawa autorskiego poruszane na studiach podyplomowych prowadzonych w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ, a także stanowiące przedmiot sporów sądowych lub opinii prawnych. Omówili również odpowiednie aspekty prawa Unii Europejskiej.Pierwsze wydanie publikacji zostało uznane przez "Magazyn Literacki KSIĄŻKI" za jedną z pięciu książek 2008 roku.

Janusz Barta i Ryszard Markiewicz

od wielu lat kierują Katedrą Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (dawniej: Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ). Zajmują się problematyką praw na dobrach niematerialnych, w szczególności prawem autorskim. Opublikowali w Wolters Kluwer m.in. następujące opracowania:Ustawa o ochronie baz danych. Komentarz

(2002),Oprogramowanie open source w świetle prawa

(2005),Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz

(redakcja i współautorstwo, wyd. V, 2011),Prawo autorskie. Zbiór przepisów i orzecznictwa

, t. 1-3 (wyd. V, 2005),Ochrona danych osobowych. Komentarz

(wspólnie z P. Fajgielskim, wyd. VI, 2015),Prawo autorskie i prawa pokrewne. Wprowadzenie

(wyd. VI, 2014),Telewizja interaktywna a prawo autorskie

(2007),Media a dobra osobiste

(redakcja i współautorstwo, 2009),Zabawy z prawem autorskim
(2015). Autorzy są związani z Kancelarią Markiewicz & Sroczyński.

Tytuł
Prawo autorskie
Autorzy
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8092-200-6
Rok wydania
2016
Liczba stron
772
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Od autorów | str. 17

Rozdział I. Uwagi wstępne | str. 21

Rozdział II. Źródła prawa | str. 28

Rozdział III. Prawo autorskie | str. 37
1. Przedmiot prawa | str. 37
1.1. Uwagi ogólne | str. 37
1.2. Pojęcie utworu w prawie Unii Europejskiej | str. 43
1.3. Cecha twórczości i indywidualności | str. 48
1.4. Problemy praktyczne dotyczące kwalifikacji wytworu intelektualnego jako utworu | str. 57
1.5. Cecha indywidualności w poszczególnych składnikach i rodzajach dzieł | str. 59
1.6. Kontrowersyjnie o kryterium twórczości w prawie autorskim | str. 78
1.7. Utwór zależny | str. 83
1.8. Wyłączenia wybranych kategorii wytworów intelektu spod prawa autorskiego | str. 87
2. Powstanie i czas ochrony praw autorskich | str. 95
3. Podmiot praw autorskich | str. 105
3.1. Twórca | str. 105
3.2. Współautorstwo | str. 106
3.3. Twórczość pracownicza | str. 113
3.4. Inne podmioty praw autorskich | str. 116
3.5. Następcy prawni | str. 119
4. Autorskie prawa osobiste | str. 120
4.1. Uwagi ogólne | str. 120
4.1.1. Wprowadzenie | str. 120
4.1.2. Usytuowanie | str. 121
4.1.3. Treść i naruszenie | str. 123
4.1.4. Ochrona po śmierci | str. 128
4.1.5. Problem wspólności praw | str. 129
4.1.6. Umowy | str. 130
4.1.7. Utwory pracownicze | str. 132
4.2. Poszczególne autorskie prawa osobiste | str. 133
4.2.1. Prawo do autorstwa | str. 133
4.2.2. Prawo do integralności utworu | str. 138
4.2.3. Prawo do rzetelnego wykorzystania utworu | str. 144
4.2.4. Prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności | str. 147
4.2.5. Prawo dostępu do dzieła | str. 149
4.3. Ochrona autorskich dóbr osobistych a stosunki umowne | str. 150
5. Autorskie prawa majątkowe | str. 151
5.1. Treść prawa | str. 151
5.1.1. Uwagi ogólne | str. 151
5.1.2. Pojęcie korzystania | str. 154
5.1.3. Pola eksploatacji | str. 159
5.1.4. Postacie korzystania z utworu | str. 161
5.1.5. Prawo do wynagrodzenia i rozporządzania utworem | str. 167
5.1.6. Droit de suite | str. 172
5.1.7. Zabezpieczenia przed dostępem do utworów | str. 173
5.1.8. Prawa wyłączne do utworu a własność egzemplarza utworu | str. 178
5.2. Wyczerpanie prawa | str. 179
5.3. Ograniczenia w wykonywaniu prawa | str. 190
5.4. Ograniczenia treści autorskich praw majątkowych | str. 191
5.4.1. Uwagi wstępne | str. 191
5.4.2. Dozwolony użytek osobisty | str. 227
5.4.3. Swoboda cytowania | str. 235
5.4.4. Parodia, pastisz i karykatura | str. 244
5.4.5. Antologie | str. 248
5.4.6. Przedruk | str. 255
5.4.7. Licencje dla celów naukowych i dydaktycznych | str. 256
5.4.8. Publiczne odtwarzanie programu radiowego lub telewizyjnego | str. 263
5.4.9. Nagrania efemeryczne i archiwalne | str. 265
5.4.10. Dzieła osierocone | str. 266
5.4.11. Inne postacie licencji | str. 271
5.4.12. Kontrowersyjnie o dozwolonym użytku w prawie autorskim | str. 274
5.5. Rozszerzony zbiorowy zarząd | str. 289
5.5.1. Uwagi ogólne | str. 289
5.5.2. Zawieranie umów w sprawie korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym | str. 291
5.5.3. Reemisja programów w sieciach kablowych | str. 293
6. Regulacje szczególne | str. 294
6.1. Programy komputerowe | str. 294
6.2. Utwór audiowizualny | str. 309
7. Umowy | str. 325
7.1. Zasada wolności kontraktowej i jej ograniczenia | str. 325
7.1.1. Zasada specyfikacji w umowie pól eksploatacji utworu | str. 333
7.1.2. Zakaz obejmowania umową nieznanych (w chwili jej zawierania) pól eksploatacji utworu | str. 342
7.1.3. Zakaz zawierania umów w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości | str. 343
7.1.4. Zakaz zbycia i zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia | str. 343
7.1.5. Nakaz zawierania pod rygorem nieważności umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych i umów licencyjnych wyłącznych w formie pisemnej (art. 53 i art. 67 ust. 5 pr. aut.) | str. 343
7.1.6. Autorskie dobra osobiste a umowy | str. 345
7.1.7. Inne ograniczenia swobody umów | str. 347
7.2. Przepisy względnie obowiązujące | str. 347
7.3. Zasady redakcji kontraktów autorskich | str. 350
7.3.1. Uwagi ogólne | str. 350
7.3.2. Redakcja umowy licencyjnej | str. 355
7.4. Licencje open source, creative commons i ruch open access | str. 364
8. Ochrona praw autorskich i praw pokrewnych | str. 372
8.1. Autorskie prawa osobiste | str. 372
8.2. Autorskie prawa majątkowe | str. 374
8.2.1. Uwagi ogólne | str. 374
8.2.2. Stwierdzenie naruszenia i podmiot odpowiedzialny | str. 375
8.2.3. Roszczenia | str. 383
8.2.4. Przedawnienie | str. 397
8.2.5. Zagadnienia procesowe | str. 399
8.3. Nadużycie prawa autorskiego | str. 406

Rozdział IV. Prawa pokrewne | str. 410
1. Uwagi generalne | str. 410
2. Prawo do artystycznych wykonań | str. 412
3. Prawa do fonogramów i wideogramów | str. 417
4. Prawo do nadań | str. 419
5. Prawo do pierwszego wydania | str. 419
6. Prawo do wydania naukowego i krytycznego | str. 421
7. Ochrona praw pokrewnych | str. 423

Rozdział V. Sui generis ochrona baz danych | str. 424
1. Wprowadzenie | str. 424
2. Przedmiot ochrony | str. 428
3. Producent bazy danych | str. 430
4. Treść ochrony | str. 431
5. Czas ochrony | str. 437
6. Ochrona baz danych | str. 438

Rozdział VI. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego | str. 439
1. Uwagi ogólne | str. 439
2. Wykonywanie zbiorowego zarządu w stosunkach wewnętrznych | str. 440
3. Wykonywanie zbiorowego zarządu w stosunkach zewnętrznych | str. 444
4. Tabele wynagrodzeń | str. 445
5. Wielość organizacji zbiorowego zarządzania | str. 451
6. Domniemania | str. 454
7. Dyrektywa 2014/26 w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi | str. 456

Rozdział VII. Prawo autorskie w internecie | str. 461
1. Problematyka | str. 461
2. Przedmiot ochrony | str. 464
3. Podmiot prawa | str. 467
4. Treść prawa autorskiego | str. 468
4.1. Uwagi ogólne | str. 468
4.2. Dozwolony użytek w sieciach komputerowych | str. 469
4.2.1. Uwagi wstępne | str. 469
4.2.2. Zwielokrotnienie utworu w ramach art. 231 pr. aut. | str. 471
4.2.3. "Przedruk internetowy" | str. 477
4.2.4. Licencja dla bibliotek on-line | str. 479
4.2.5. Licencja dla celów dydaktycznych i naukowych | str. 481
4.2.6. Projekt Google | str. 482
5. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w internecie | str. 485
5.1. Odpowiedzialność dostawcy zawartości sieci | str. 485
5.2. Odpowiedzialność dostawcy usług w sieciach (service provider) | str. 485
5.3. Przechowywanie utworów na stronach internetowych | str. 487
5.3.1. Istota problemu | str. 487
5.3.2. Bezpośrednie czy pośrednie wkraczanie w prawo autorskie | str. 490
5.3.3. Artykuł 14 u.ś.u.e. | str. 494
5.3.4. Wnioski | str. 509
5.4. Odpowiedzialność użytkownika końcowego | str. 516
5.5. Odpowiedzialność za odesłania | str. 517
5.5.1. Uwagi ogólne (oceny przed wyrokiem w sprawie Svensson) | str. 517
5.5.2. Sprawa Svensson | str. 518
5.5.3. Odpowiedzialność za systemy wyszukiwawcze | str. 531
5.5.4. Utwory w odnośnikach | str. 538
5.6. Blokowanie dostępu do platform internetowych przez dostawcę internetu | str. 540
5.7. Piractwo i transfer plików MP3 | str. 544
6. Elektroniczny zbiorowy zarząd prawami autorskimi | str. 551
7. Rozpowszechnianie przedmiotów praw wyłącznych on-line | str. 553
7.1. Terminologia | str. 553
7.2. Ochrona prawnoautorska ze względu na rozpowszechnianie chronionych dóbr on-line | str. 555
7.3. Miejsce korzystania z utworu | str. 558
7.4. Unia Europejska wobec rozpowszechniania utworów w trybie on-line | str. 561

Rozdział VIII. Konwencje międzynarodowe | str. 566
1. Konwencja berneńska | str. 566
2. Konwencja rzymska | str. 569
3. Porozumienie TRIPS | str. 572
4. "Internetowe" traktaty WIPO | str. 575
4.1. Wprowadzenie | str. 575
4.2. Traktat WIPO o prawie autorskim | str. 576
4.3. Traktat WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach | str. 579
4.4. Pekiński traktat w sprawie audiowizualnych artystycznych wykonań | str. 582
4.5. Traktat WIPO o dostępie osób niewidomych do utworów drukowanych | str. 583
5. ACTA | str. 584

Rozdział IX. Prawo autorskie w Unii Europejskiej | str. 589
1. Uwagi ogólne | str. 589
2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej | str. 591
3. Orzecznictwo TSUE | str. 602
4. Dyrektywy a polskie prawo autorskie | str. 606

Rozdział X. Prawo właściwe i jurysdykcja krajowa | str. 610
1. Wprowadzenie | str. 610
2. Prawo właściwe do oceny naruszenia prawa autorskiego | str. 610
3. Prawo właściwe dla umów autorskich | str. 615
4. Jurysdykcja krajowa | str. 616

Rozdział XI. Prawo karne | str. 619
1. Piractwo i prawo autorskie | str. 619
2. Odpowiedzialność karna | str. 620

Rozdział XII. Okolice prawa autorskiego | str. 623
1. Dodatkowe podstawy prawnej ochrony rezultatów twórczości | str. 623
2. Granice swobody twórczej | str. 630
3. Prawo do wizerunku | str. 631
4. Ochrona korespondencji | str. 634
5. Prawo autorskie a swoboda wypowiedzi | str. 635
5.1. Wprowadzenie | str. 635
5.2. Konieczność sięgania do art. 10 EKPC | str. 638
5.3. Bezpośrednie stosowanie EKPC | str. 641
5.4. Konstytucja | str. 643
5.5. Wnioski | str. 644

Rozdział XIII. Uwagi końcowe - przyszłość prawa autorskiego | str. 645

Bibliografia | str. 655

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych | str. 681

Skorowidz | str. 747
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.