Dodano produkt do koszyka

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 85.00 zł 77.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zakładania i prowadzenia aptek oraz punktów aptecznych, a także funkcjonowania aptek internetowych w nowych realiach prawnych. Przedstawia szczegółową analizę kluczowych aktów prawnych z zakresu prawa farmaceutycznego, w tym zapisów ustawy refundacyjnej. Prezentuje również aktualne orzecznictwo, decyzje inspekcji farmaceutycznej, urzędowe interpretacje przepisów prawnych oraz praktyczne rozwiązania problemów nurtujących środowisko aptekarskie. Opracowanie zawiera ponadto wzory dokumentów z objaśnieniami niezbędnych do funkcjonowania apteki, a także informacje na temat zawodu farmaceuty, w tym koniecznych kwalifikacji i wymogów do jego wykonywania.

W drugim wydaniu uaktualniono i poszerzono poradnik o nowe zmiany w prawie farmaceutycznym dotyczące m.in.:


zakazu odwróconej dystrybucji produktów leczniczych,
nowych obowiązków nałożonych na apteki, w tym obowiązek przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi,
zasad odbywania kształcenia zarówno specjalizacyjnego, jak i ciągłego farmaceutów,
sprzedaży produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym,
składania wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.
Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla właścicieli i kierowników aptek, przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w branży farmaceutycznej, farmaceutów, prawników obsługujących apteki oraz pracowników Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Tytuł
Prawo farmaceutyczne dla aptek. Część I
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Lektorzy
Monika Kwiatkowska
ISBN
978-83-8107-389-9
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2017
Liczba stron
284
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 19

Rozdział 1
Obrót detaliczny produktami leczniczymi. Apteka - definicja, rodzaje. Apteki internetowe | str. 21
1. Obrót detaliczny produktami leczniczymi | str. 21
2. Definicja apteki | str. 24
3. Nazwa "apteka" | str. 26
4. Rodzaje aptek | str. 29
5. Apteki ogólnodostępne | str. 29
6. Apteki szpitalne | str. 35
7. Obowiązek utworzenia apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej | str. 36
8. Apteki zakładowe | str. 38
9. Świadczenie usług farmaceutycznych w aptece ogólnodostępnej. Asortyment w aptece | str. 38
10. Inne rodzaje działalności, które mogą być prowadzone w aptece | str. 40
11. Usługi farmaceutyczne i pozostała działalność aptek szpitalnych v41
12. Punkty apteczne | str. 42
13. Placówki obrotu pozaaptecznego | str. 47
14. Apteki internetowe | str. 51
15. Szczegółowe zasady wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych | str. 55
16. Funkcjonowanie aptek internetowych w świetle zakazu reklamy aptek | str. 60

Rozdział 2
Jak założyć aptekę - kolejne etapy krok po kroku. Zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz wydawania zgód na prowadzenie aptek szpitalnych | str. 61
1. Przebieg procesu uruchamiania apteki - informacje wstępne | str. 61
2. Zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i promesa | str. 63
3. Podmioty uprawnione do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 64
4. Wyłączenia w zakresie możliwości uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki | str. 65
5. Prowadzenie apteki bez zezwolenia | str. 67
6. Organ właściwy w sprawie wydania, cofnięcia i zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 67
7. Przebieg procesu uruchamiania apteki - czynności przed złożeniem wniosku | str. 68
8. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 74
9. Konieczność uwzględnienia planowanej nazwy apteki we wniosku o udzielenie zezwolenia | str. 75
10. Załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 76
11. Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 82
12. Treść zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 85
13. Odmowa udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej: art. 101 p.f. | str. 86
14. Obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 86
15. Obowiązek powiadomienia o zamiarze uruchomienia apteki | str. 87
16. Zmiana zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 90
17. Zmiana decyzji w przypadku zmiany nazwy apteki | str. 91
18. Zmiana zezwolenia w przypadku zmiany nazwiska przedsiębiorcy | str. 91
19. Opłata skarbowa za udzielenie, zmianę lub przedłużenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 92
20. Niezbywalność zezwolenia na prowadzenie apteki | str. 93
21. Podmiot zezwolenia w przypadku przekształcenia spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego | str. 94
22. Przyczyny cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki | str. 97
23. Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej | str. 99
24. Zgoda na uruchomienie apteki szpitalnej | str. 101
25. Rejestr zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz rejestr zgód na prowadzenie aptek szpitalnych | str. 102
26. Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego | str. 105

Rozdział 3
Zawód farmaceuty, jego istota i niezbędne kwalifikacje oraz wymogi do jego wykonywania | str. 106
1. Farmaceuta zawodem zaufania publicznego | str. 106
2. Na czym polega wykonywanie zawodu farmaceuty? | str. 109
3. Kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania zawodu farmaceuty | str. 111
4. Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych | str. 112
5. Kwalifikacje do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce przez obywateli innych państw. Wykaz dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu farmaceuty | str. 113
6. Praktyka zawodowa w aptece | str. 120
7. Szczegółowe zasady odbywania praktyki zawodowej w aptece - rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece | str. 121
8. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty - przesłanki konieczne uzyskania prawa wykonywania zawodu | str. 134
9. Organy i forma właściwe do przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty | str. 137
10. Dokumenty, które należy przedstawić w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu farmaceuty | str. 138
11. Wzór wniosku o uznanie kwalifikacji i uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty | str. 139
12. Ślubowanie | str. 144
13. Wydanie dokumentu "Prawo wykonywania zawodu farmaceuty" | str. 145
14. Tytuł zawodowy "farmaceuta" | str. 145
15. Obowiązek informowania o zmianie danych osobowych | str. 146
16. Obowiązek odbycia przeszkolenia uzupełniającego | str. 146
17. Specjalizacja | str. 147
18. Rozporządzenie w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów | str. 156
19. Obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez farmaceutów | str. 156
20. Rejestr farmaceutów i rejestr uproszczony | str. 159
21. Tymczasowe i okazjonalne wykonywanie czynności zawodowych farmaceuty na terenie RP | str. 159
22. Technik farmaceutyczny - zasady przyznawania uprawnień zawodowych | str. 160

Rozdział 4
Kierownik apteki i punktu aptecznego - wymogi i zadania | str. 166
1. Obowiązek ustanowienia kierownika apteki ogólnodostępnej | str. 166
2. Wymogi, które musi spełnić kandydat na kierownika apteki | str. 167
3. Zastępstwo w przypadku nieobecności kierownika w aptece | str. 169
4. Zmiana na stanowisku kierownika apteki bądź punktu aptecznego | str. 172
5. Obowiązki kierownika apteki | str. 176
6. Prowadzenie ewidencji środków odurzających | str. 182
7. Zasady prowadzenia przez kierownika apteki ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych | str. 183
8. Nakaz przebywania kierownika apteki w aptece w godzinach jej pracy | str. 190
9. Kierownik apteki szpitalnej i zakładowej | str. 191
10. Zadania kierowników aptek zakładowych i szpitalnych | str. 192
11. Kierownik punktu aptecznego | str. 193
12. Forma zatrudnienia kierownika apteki | str. 193

Rozdział 5
Zasady funkcjonowania apteki | str. 196
1. Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych | str. 196
2. Uchwała rady powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych | str. 198
3. Dopłaty za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej | str. 199
4. Nakaz posiadania asortymentu zaspokajającego potrzeby zdrowotne miejscowej ludności | str. 200
5. Obowiązek przekazywania danych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych
lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zakupionych przez wskazanych we wniosku pacjentów z innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej oraz ich cen | str. 201
6. Obowiązek przekazywania informacji do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi oraz przedstawienia innych informacji dotyczących dostępności produktu leczniczego | str. 202
7. Zakaz odwróconej dystrybucji produktów leczniczych | str. 204
8. Zakaz sprzedaży produktów leczniczych zawierających w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym dostępne bez przepisu lekarza poza aptekami ogólnodostępnymi i punktami aptecznymi | str. 206
9. Czynności fachowe wykonywane w aptece przez farmaceutę | str. 209
10. Zakres czynności fachowych wykonywanych w aptece przez techników farmaceutycznych | str. 210
11. Warunki prowadzenia apteki | str. 212
12. Zasady przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych | str. 212
13. Zasady sporządzania i etykietowania leków w aptece | str. 214
14. Zasady prowadzenia ewidencji sporządzanych w aptece leków i produktów homeopatycznych | str. 217
15. Obowiązek prowadzenia dokumentacji przez aptekę | str. 218
16. Kontrola produktów leczniczych i wyrobów medycznych przyjmowanych i wydawanych z apteki | str. 220
17. Obowiązek informowania wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego o obrocie i stanie posiadania określonych produktów | str. 221
18. Zasady wydawania leków z apteki ogólnodostępnej | str. 221
19. Szczegółowe zasady wydawania produktów leczniczych określone w rozporządzeniu w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych | str. 222
20. Zasady sporządzania i wydawania leków recepturowych | str. 224
21. Zapotrzebowanie na zakup produktów leczniczych lub wyrobów medycznych | str. 226
22. Wydanie leku w wypadkach szczególnych | str. 228
23. Odmowa wydania produktu leczniczego | str. 228
24. Zasady wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz z aptek zakładowych w zakładach opieki zdrowotnej podległych Ministrowi Obrony Narodowej | str. 230
25. Brak możliwości zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych wydanych z apteki | str. 233
26. Usytuowanie i wymagania lokalowe apteki ogólnodostępnej i jej poszczególnych pomieszczeń | str. 233
27. Wymagania dotyczące lokalu apteki określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki | str. 234
28. Podstawowe wyposażenie apteki | str. 236
29. Pomieszczenia wchodzące w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki ogólnodostępnej | str. 237
30. Wymogi przewidziane prawem dla lokalu apteki szpitalnej | str. 238
31. Wyposażenie apteki szpitalnej | str. 240
32. Rozkład pomieszczeń wchodzących w skład apteki szpitalnej | str. 241
33. Wymagania lokalowe względem apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej | str. 243
34. Wymagania względem lokalu apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności | str. 245
35. Obrót detaliczny środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi | str. 246
36. Zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P | str. 247

Rozdział 6
Granice obowiązującego od 1.01.2012 r. zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności | str. 248
1. Zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych w świetle znowelizowanego art. 94a p.f. Zakaz reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych | str. 248
1.1. Nowelizacja art. 94a p.f. | str. 248
1.2. Definicje reklamy. Reklama a informacja | str. 249
1.3. Definicja reklamy aptek w orzecznictwie i doktrynie | str. 254
2. Działania niestanowiące reklamy apteki | str. 259
3. Stanowisko GIF w sprawie zakazu reklamy aptek | str. 260
4. Programy lojalnościowe w świetle obowiązujących przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek | str. 261
4.1. Stanowisko GIF i orzecznictwo sądowe | str. 261
4.2. Stanowisko praktyków, rozbieżności interpretacyjne | str. 263
5. Programy opieki farmaceutycznej | str. 265
6. Reklama suplementów diety i kosmetyków | str. 267
7. Nadzór wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego nad przestrzeganiem zakazu reklamy aptek i możliwe sankcje | str. 267
8. Co decyduje o wysokości kary za złamanie zakazu reklamy przez aptekę? | str. 268

Bibliografia | str. 271

Akty prawne | str. 275
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Cena: 111.00 zł 100.00 zł
Do koszyka
Cena: 42.00 zł 38.00 zł
Do koszyka
Cena: 15.50 zł 11.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.