Dodano produkt do koszyka

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami

Andrzej Huchla, Krystyna Sawicka, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Patrycja Zawadzka, Dobrosława Antonów, Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Paweł Lenio, Witold Michał Srokosz, Wiesława Maria Miemiec, Micha

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 51.00 zł 46.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
W książce autorzy omówili m.in.:

pojęcie i funkcję finansów publicznych,
zasady odpowiedzialności i kontroli w sektorze finansów publicznych (w tym: kompetencję i zadania NIK oraz audyt wewnętrzny),
problematykę budżetu państwa i innych publicznych planów finansowych,
procedurę budżetową stosowaną w zakresie budżetu państwa (zasady budżetowe, budżet zadaniowy, Wieloletni Plan Finansowy Państwa, budżet środków europejskich),
dług publiczny i deficyt budżetowy państwa,
specyfikę finansów publicznych w sektorze samorządowym (w tym zagadnienia takie jak: wieloletnia prognoza finansowa, procedura budżetowa),
zagadnienia publicznych aspektów prawa bankowego i rynku finansowego, prawa walutowego i dewizowego, dochody i wydatki j.s.t., dług publiczny i deficyt budżetowy j.s.t, rolę oraz kompetencje nadzorcze i kontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej,
odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
publiczne prawo bankowe i prawo rynku finansowego,
podstawowe elementy prawa walutowego i prawa dewizowego,
wybrane problemy finansowania zamówień publicznych i ubezpieczeń społecznych,
zasady i zakres gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych.W podręczniku ponadto znajdują się materiały pomocnicze niezbędne do nauki przed kolokwium lub egzaminem:

kazusy, które Czytelnik może samodzielnie rozwiązać,
zestaw pytań kontrolnych pomocnych w utrwaleniu wiedzy,
spis polecanej literatury do pogłębionej analizy zagadnień.Przy każdym kazusie i pytaniu kontrolnym zamieszczono szkic odpowiedzi bądź wskazówki, w którym miejscu książki znajduje się materiał ułatwiający sformułowanie poprawnej odpowiedzi.


Autorami poszczególnych części podręcznika są specjaliści z danych dziedzin – profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy będący pracownikami Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tytuł
Prawo finansów publicznych z kazusami i pytaniami
Autorzy
Andrzej Huchla, Krystyna Sawicka, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Patrycja Zawadzka, Dobrosława Antonów, Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Paweł Lenio, Witold Michał Srokosz, Wiesława Maria Miemiec, Michał Stawiński
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-567-7
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2020
Liczba stron
540
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wykaz najważniejszych aktów normatywnych | str. 15

Wstęp | str. 17

Rozdział I
System prawa finansów publicznych | str. 19
1. Pojęcie i funkcje finansów publicznych | str. 19
1.1. Publiczne zasoby pieniężne i stosunki finansowe jako elementy finansów publicznych | str. 21
1.2. Polityka finansowa jako element finansów publicznych | str. 22
1.3. System finansowy jako element finansów publicznych | str. 25
1.4. Funkcje finansów publicznych | str. 27
1.5. Pojęcie i zakres prawa finansów publicznych | str. 30
2. Finanse publiczne a finanse prywatne | str. 33
3. Prawo finansów publicznych a inne gałęzie prawa | str. 35
4. Źródła prawa finansów publicznych | str. 37
5. Finanse publiczne a Skarb Państwa | str. 45
Kazusy | str. 50
Pytania kontrolne | str. 50
Literatura | str. 50

Rozdział II
Podstawy prawne finansów publicznych | str. 52
1. Środki publiczne | str. 52
2. Zasady ogólne finansów publicznych | str. 62
3. Zasady realizowania gospodarki finansowej przez jednostki sektora finansów publicznych | str. 72
4. Odpowiedzialność i kontrola w sektorze finansów publicznych | str. 82
5. Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej | str. 89
6. Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych | str. 93
Kazusy | str. 98
Pytania kontrolne | str. 99
Źródła prawa | str. 99
Literatura | str. 99

Rozdział III
Jednostki sektora finansów publicznych | str. 101
1. Regulacja jednostek sektora finansów publicznych | str. 101
2. Jednostka budżetowa | str. 104
3. Samorządowe zakłady budżetowe | str. 109
4. Agencje wykonawcze | str. 112
5. Instytucje gospodarki budżetowej | str. 114
6. Państwowe fundusze celowe | str. 116
7. Państwowe i samorządowe osoby prawne | str. 118
Kazusy | str. 119
Pytania kontrolne | str. 120
Źródła prawa | str. 121
Literatura | str. 121

Rozdział IV
Budżet państwa i inne publiczne plany finansowe | str. 122
1. Budżet państwa | str. 122
1.1. Geneza i ewolucja budżetu państwa | str. 122
1.2. Konstytucyjne podstawy budżetu państwa | str. 123
1.3. Pojęcie budżetu państwa oraz ustawy budżetowej | str. 124
1.4. Zasady budżetowe | str. 127
1.5. Dochody i wydatki budżetu państwa | str. 131
2. Budżet zadaniowy | str. 136
3. Wieloletni Plan Finansowy Państwa | str. 142
4. Budżet środków europejskich | str. 146
5. Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej a budżet Unii Europejskiej | str. 154
Kazusy | str. 162
Pytania kontrolne | str. 164
Literatura | str. 164

Rozdział V
Procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa | str. 166
1. Pojęcie procedury budżetowej i jej etapy | str. 166
2. Opracowanie projektu i uchwalenie budżetu państwa | str. 171
3. Zasady wykonywania budżetu państwa | str. 180
4. Zmiany budżetu i zmiany w budżecie w trakcie jego wykonywania | str. 185
4.1. Przeniesienie planowanych wydatków w budżecie państwa | str. 186
4.2. Przeniesienie planowanych wydatków w budżecie środków europejskich | str. 188
4.3. Zwiększenie planowanych wydatków z rezerw budżetowych | str. 189
4.4. Blokowanie planowanych wydatków budżetowych | str. 192
4.5. Blokowanie planowanych wydatków w przypadku zagrożenia realizacji ustawy budżetowej | str. 194
5. Sprawozdawczość i kontrola wykonania budżetu państwa | str. 194
6. Kasowa obsługa budżetu państwa | str. 198
Kazusy | str. 200
Pytania kontrolne | str. 201
Literatura | str. 202

Rozdział VI
Dług publiczny i deficyt budżetowy państwa | str. 203
1. Pojęcie długu publicznego | str. 203
2. Dług publiczny a deficyt budżetowy | str. 211
3. Konstytucyjny limit zadłużenia | str. 215
4. Procedury sanacyjne | str. 218
5. Źródła finansowania długu publicznego i deficytu budżetowego | str. 225
Kazusy | str. 233
Pytania kontrolne | str. 234
Literatura | str. 234

Rozdział VII
Prawo finansów publicznych sektora samorządowego | str. 235
1. Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego | str. 235
2. Pojęcie i źródła prawa finansów sektora samorządowego | str. 239
3. Budżet jednostek samorządu terytorialnego i wieloletnia prognoza finansowa | str. 245
3.1. Pojęcie budżetu | str. 245
3.2. Uchwała budżetowa jako podstawa prowadzenia gospodarki finansowej | str. 250
3.3. Wieloletnia prognoza finansowa | str. 258
4. Procedura budżetowa jednostek samorządu terytorialnego | str. 265
4.1. Etapy procedury budżetowej | str. 265
4.2. Opracowanie projektu budżetu | str. 267
4.3. Opiniowanie przez regionalną izbę obrachunkową projektu uchwały budżetowej oraz możliwości sfinansowania deficytu | str. 276
4.4. Uchwała o prowizorium budżetowym | str. 279
4.5. Podjęcie uchwały budżetowej | str. 279
4.6. Procedura wykonywania budżetu | str. 286
4.7. Procedura zatwierdzania wykonania budżetu | str. 303
5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego | str. 307
5.1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu normatywnym | str. 307
5.2. Dochody własne | str. 308
5.3. Subwencja ogólna | str. 313
5.4. Dotacje celowe | str. 316
6. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego | str. 319
7. Dług publiczny i deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego | str. 322
7.1. Dług jednostki samorządu terytorialnego jako element państwowego długu publicznego | str. 322
7.2. Deficyt budżetowy jednostki samorządu terytorialnego i źródła jego finansowania | str. 323
7.3. Dług jednostki samorządu terytorialnego | str. 331
8. Nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe | str. 338
8.1. Status i zadania regionalnych izb obrachunkowych | str. 338
8.2. Działalność nadzorcza | str. 341
8.3. Działalność kontrolna regionalnych izb obrachunkowych | str. 347
8.4. Działalność opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych | str. 354
8.5. Pozostała działalność regionalnych izb obrachunkowych | str. 358
Kazusy | str. 360
Pytania kontrolne | str. 362
Literatura | str. 363

Rozdział VIII
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 365
1. Pojęcie i charakter prawny odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 365
2. Zasady ogólne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 366
3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 370
4. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 373
5. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 377
6. Podstawowe zasady postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 379
Kazusy | str. 387
Pytania kontrolne | str. 388
Literatura | str. 389

Rozdział IX
Publiczne prawo bankowe i prawo rynku finansowego | str. 390
1. Prawo bankowe a prawo rynku finansowego | str. 390
2. Instytucje finansowe | str. 392
2.1. Pojęcie instytucji finansowej | str. 392
2.2. Rodzaje instytucji finansowych w szerokim znaczeniu | str. 397
3. Nadzór finansowy | str. 410
4. Wybrane aspekty organizacji i działalności Narodowego Banku Polskiego | str. 421
5. Podstawowe uwarunkowania publicznoprawne funkcjonowania systemu bankowego | str. 430
5.1. Publicznoprawne podstawy działalności banku | str. 430
5.2. Rola Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w systemie bankowym | str. 433
Kazusy | str. 437
Pytania kontrolne | str. 438
Źródła prawa | str. 438
Literatura | str. 439

Rozdział X
Podstawowe elementy prawa walutowego i prawa dewizowego | str. 440
1. Prawo walutowe | str. 440
2. Pojęcie i podmioty prawa dewizowego | str. 441
3. Pojęcie wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych | str. 443
4. Obrót wartościami dewizowymi | str. 444
5. Zezwolenia dewizowe | str. 447
6. Działalność kantorowa | str. 448
7. Podstawowe obowiązki w zakresie obrotu wartościami dewizowymi | str. 449
8. Kontrola wykonywana przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego | str. 450
Kazusy | str. 451
Pytania kontrolne | str. 452
Źródła prawa | str. 452
Literatura | str. 452

Rozdział XI
Podstawowe zasady finansowania zamówień publicznych | str. 453
1. Środki publiczne jako źródło finansowania zadań z zakresu zamówień publicznych | str. 453
2. Zasady dokonywania wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie zamówień publicznych | str. 457
3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związana z realizacją zamówień publicznych | str. 462
Kazusy | str. 469
Pytania kontrolne | str. 469
Literatura | str. 470

Rozdział XII
Podstawowe zasady finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | str. 471
1. Ubezpieczenia społeczne | str. 471
2. Ubezpieczenie zdrowotne | str. 478
Kazusy | str. 483
Pytania kontrolne | str. 484
Źródła prawa | str. 484
Literatura | str. 484

Rozdział XIII
Zasady i zakres gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych | str. 485
1. Zakres regulacji gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych | str. 485
2. Fundusze odzwierciedlające wartość majątku przedsiębiorstw państwowych | str. 487
3. Fundusze tworzone w ciężar kosztów działalności | str. 488
4. Podział zysku przedsiębiorstw państwowych i tworzenie funduszy z zysku | str. 491
5. Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa | str. 493
Kazusy | str. 493
Pytania kontrolne | str. 494
Źródła prawa | str. 494
Literatura | str. 494

Odpowiedzi do kazusów i pytań kontrolnych | str. 497
Rozdział I | str. 497
Rozdział II | str. 500
Rozdział III | str. 504
Rozdział IV | str. 506
Rozdział V | str. 511
Rozdział VI | str. 516
Rozdział VII | str. 518
Rozdział VIII | str. 528
Rozdział IX | str. 532
Rozdział X | str. 535
Rozdział XI | str. 536
Rozdział XII | str. 537
Rozdział XIII | str. 540
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.