Dodano produkt do koszyka

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz

Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz

Jacek Lang, Maksymilian Krzymiński, Grzegorz Lang, Jarosław Maćkowiak, Tomasz Myśliński, Wiesław Potrapeluk

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 162.00 zł 146.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
W publikacji omówiono wyczerpująco funkcjonowanie organów administracji publicznej właściwych w sprawach geodezji i kartografii, nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, a także problematykę: ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych ewidencji, państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, nadawania uprawnień zawodowych, rozgraniczania nieruchomości na etapie postępowania administracyjnego i sądowego, wznawiania znaków granicznych, postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej, majątkowej i karnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

W szerokim zakresie zaprezentowano poglądy doktryny i orzecznictwa dotyczące omawianej problematyki, w szczególności zawarte w orzeczeniach sądów administracyjnych i sądów powszechnych.

Autorzy uwzględnili wszystkie zmiany komentowanej ustawy wynikające m.in. z wejścia w życie ustaw:

z 16.11.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej,
z 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw,
z 20.07.2017 r. - Prawo wodne,
z 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, pracowników i urzędników administracji publicznej, pracowników naukowych, jak również wszystkich innych osób zajmujących się zawodowo problematyką związaną z nieruchomościami.

Tytuł
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Komentarz
Autorzy
Jacek Lang, Maksymilian Krzymiński, Grzegorz Lang, Jarosław Maćkowiak, Tomasz Myśliński, Wiesław Potrapeluk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
Tłumaczenie
Jacek Lang, Ewa Stefańska
ISBN
978-83-8124-596-8
Seria
KOMENTARZE LEX
Rok wydania
2018
Liczba stron
660
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Ustawa z 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101) | str. 23

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 25
Art. 1. [Przedmiotowy zakres stosowania ustawy] | str. 25
Art. 2. [Definicje pojęć ustawowych] | str. 31
Art. 3. [Osnowy jako podstawa wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych] | str. 41
Art. 4. [Obowiązek zakładania i prowadzenia wskazanych baz danych przestrzennych. Ustalanie terenów zamkniętych] | str. 53
Art. 5. [Krajowy system informacji o terenie] | str. 68

Rozdział 2. Służba Geodezyjna i Kartograficzna | str. 72
Art. 6. [Główny Geodeta Kraju. Główny Urząd Geodezji i Kartografii] | str. 72
Art. 6a. [Struktura organizacyjna Służby Geodezyjnej i Kartograficznej] | str. 80
Art. 6b. [Tryb powoływania Głównego Geodety Kraju i jego zastępców] | str. 96
Art. 6c. [Warunki, jakie powinni spełniać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni] | str. 105
Art. 7. [Zadania Służby Geodezyjnej i Kartograficznej] | str. 108
Art. 7a. [Zadania Głównego Geodety Kraju] | str. 116
Art. 7b. [Zadania wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego] | str. 131
Art. 7c. [Zadania marszałka województwa w zakresie geodezji i kartografii] | str. 135
Art. 7d. [Zadania starosty w zakresie geodezji i kartografii] | str. 140
Art. 7e. [Zasady współpracy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych] | str. 145
Art. 8. [Organy doradcze i opiniodawcze Głównego Geodety Kraju] | str. 147
Art. 9. [Zasady prowadzenia kontroli przez Głównego Geodetę Kraju oraz wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego] | str. 150
Art. 9a. [Rodzaje kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy do obowiązków Głównego Geodety Kraju] | str. 155
Art. 10. [Tereny zamknięte niezbędne dla obronności państwa] | str. 158

Rozdział 3. Prace geodezyjne i kartograficzne | str. 166
Art. 11. [Podmioty wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne] | str. 166
Art. 12. [Obowiązki wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych] | str. 173
Art. 12a. [Zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych] | str. 191
Art. 12b. [Weryfikacja zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych] | str. 194
Art. 12c. [Zwolnienie z obowiązku zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych] | str. 212
Art. 12d. [Delegacja ustawowa] | str. 215
Art. 13. [Prawa osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne] | str. 216
Art. 14. [Uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne] | str. 232
Art. 15. [Ochrona znaków geodezyjnych i kartograficznych] | str. 235
Art. 16. [Naprawianie szkód związanych z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych] | str. 248
Art. 17. [Przedstawianie na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych] | str. 250
Art. 18. (uchylony) | str. 251
Art. 19. [Zasady, tryb zgłaszania i wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych] | str. 252

Rozdział 4. Ewidencja gruntów i budynków | str. 283
Art. 20. [Zawartość ewidencji gruntów i budynków] | str. 283
Art. 21. [Wykorzystanie danych z ewidencji gruntów i budynków] | str. 308
Art. 22. [Organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków oraz gleboznawczą klasyfikację gruntów. Obowiązek aktualizacji danych] | str. 317
Art. 23. [Obowiązek przesyłania dokumentów w celu aktualizacji ewidencji gruntów i budynków] | str. 325
Art. 24. [Zasady dostępu do danych zawartych w operacie ewidencyjnym] | str. 333
Art. 24a. [Modernizacja ewidencji gruntów i budynków] | str. 357
Art. 24b. [Zintegrowany system informacji o nieruchomościach] | str. 365
Art. 25. [Terenowe i krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków] | str. 369
Art. 26. [Delegacja do wydania rozporządzeń] | str. 370

Rozdział 5. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu | str. 374
Art. 27. [Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu] | str. 374
Art. 28. [Powiatowa baza GESUT] | str. 381
Art. 28a. [Krajowa baza GESUT] | str. 385
Art. 28b. [Narady koordynacyjne organizowane przez starostę] | str. 386
Art. 28ba. [Nieobecność na naradzie koordynacyjnej; zgłaszanie zastrzeżeń; dodatkowa narada koordynacyjna] | str. 391
Art. 28bb. [Doręczanie zawiadomień o uzgodnieniu zmian w usytuowaniu projektowanej sieci uzbrojenia terenu w stosunku do usytuowania przedstawionego na planie sytuacyjnym] | str. 392
Art. 28c. [Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem narady koordynacyjnej] | str. 393
Art. 28d. [Projektowane sieci uzbrojenia terenu sytuowane w całości lub w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego] | str. 393
Art. 28e. [Obowiązek do współdziałania ze starostami podmiotów, które władają sieciami uzbrojenia terenu] | str. 393
Art. 28f. [Decyzją o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu] | str. 394
Art. 28g. [Przekazanie staroście odpowiednich zbiorów danych dotyczących sieci technologicznych] | str. 395

Rozdział 6. Rozgraniczanie nieruchomości | str. 396
Art. 29. [Model postępowania rozgraniczeniowego. Właściwość organów] | str. 396
Art. 30. [Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego] | str. 415
Art. 31. [Podstawy rozgraniczenia. Ugoda graniczna] | str. 422
Art. 32. [Czynności geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym] | str. 431
Art. 33. [Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości] | str. 441
Art. 34. [Decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego i przekazaniu sprawy sądowi] | str. 459
Art. 35. [Rozgraniczenie podczas scalenia] | str. 466
Art. 36. [Rozgraniczenie bezpośrednio przed sądem z pominięciem etapu administracyjnego] | str. 469
Art. 37. [Wykonalność orzeczeń sądowych o rozgraniczeniu nieruchomości] | str. 473
Art. 38. [Ochrona znaków granicznych] | str. 476
Art. 39. [Wznowienie znaków granicznych] | str. 478

Rozdział 7. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny | str. 482
Art. 40. [Organizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego] | str. 482
Art. 40a. [Opłata za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zwolnienie z opłaty] | str. 490
Art. 40b. [Opłaty za poszczególne czynności. Zwolnienie z opłat za poszczególne czynności] | str. 500
Art. 40c. [Licencja na udostępnione materiały] | str. 500
Art. 40d. [Sposób obliczania opłaty za udostępnianie materiałów zasobu] | str. 507
Art. 40e. [Dokument Obliczenia Opłaty] | str. 507
Art. 40f. [Spór dotyczący zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty] | str. 508
Art. 40g. [Delegacja ustawowa] | str. 509
Art. 40h. [Udostępnianie standardowego opracowania kartograficzne w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy] | str. 510
Art. 40i. [Udostępniania materiałów zasobu pozyskanych z innego zasobu] | str. 511
Art. 40j. [Waloryzacja stawek opłat] | str. 511
Art. 40k. [Stosowanie przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego] | str. 511
Art. 41. [Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym] | str. 511
Art. 41a. (uchylony) | str. 516
Art. 41b. [Zasoby wojewódzkie i powiatowe - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego] | str. 516

Rozdział 8. Uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 520
Art. 42. [Samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 520
Art. 43. [Zakresy uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 540
Art. 44. [Warunki uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 543
Art. 44a. [Warunki uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 549
Art. 44b. [Praktyka zawodowa osób ubiegających się o nadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 550
Art. 45. [Tryb nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 553
Art. 45a. [Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 554
Art. 45b. [Komisja kwalifikacyjna do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 554
Art. 45c. [Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 555
Art. 45d. [Opłata za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 555
Art. 45e. [Termin zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 556
Art. 45f. [Wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 556
Art. 45g. [Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 557
Art. 45h. [Delegacja ustawowa] | str. 562
Art. 46. [Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii] | str. 571
Art. 46a. [Katalog kar dyscyplinarnych] | str. 571
Art. 46b. [Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego] | str. 575
Art. 46c. [Termin do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego] | str. 575
Art. 46d. [Rzecznik dyscyplinarny] | str. 575
Art. 46e. [Zadania rzecznika dyscyplinarnego] | str. 576
Art. 46f. [Spory o właściwość pomiędzy rzecznikami dyscyplinarnymi] | str. 576
Art. 46g. [Wojewódzkie komisje dyscyplinarne. Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna] | str. 576
Art. 46h. [Powołanie członków wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej] | str. 576
Art. 46i. [Powołanie Członków Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej] | str. 577
Art. 46j. [Skład komisji dyscyplinarnych] | str. 577
Art. 46k. [Wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego] | str. 577
Art. 46l. [Strony w postępowaniu dyscyplinarnym] | str. 577
Art. 46m. [Wniosek o ukaranie] | str. 578
Art. 46n. [Odwołanie od orzeczenia wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej] | str. 578
Art. 46o. [Postępowanie przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną] | str. 578
Art. 46p. [Odwołanie od orzeczeń Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej] | str. 578
Art. 46r. [Zatarcie ukarania] | str. 579
Art. 46s. [Odpisy prawomocnych orzeczeń o ukaraniu] | str. 579
Art. 46t. [Wykreślenie z centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia zawodowe] | str. 579
Art. 46u. [Koszty postępowania dyscyplinarnego] | str. 579
Art. 46w. [Odesłanie do przepisów Kodeksu postępowania karnego] | str. 580
Art. 47. [Uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii a wykonywanie funkcji mierniczych górniczych, asystentów mierniczych górniczych lub biegłych sądowych] | str. 580

Rozdział 8a. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów | str. 583
Art. 47a. [Ewidencja miejscowości, ulic i adresów - zakres danych, zakładanie, zadania gminy] | str. 583
Art. 47b. [Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości] | str. 599

Rozdział 9. Przepisy karne i kary pieniężne | str. 603
Art. 48. [Odpowiedzialność wykroczeniowa za naruszenie przepisów ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne] | str. 603
Art. 48a. [Kara pieniężna] | str. 612

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 619
Art. 49. [Przepis intertemporalny. Stosowanie ustawy z 22.03.1989 r. o rzemiośle] | str. 619
Art. 50. [Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych - przepis intertemporalny] | str. 619
Art. 51. (uchylony) | str. 619
Art. 52. [Stosowanie przepisów ustawy do postępowań o rozgraniczenie nieruchomości] | str. 620
Art. 53. [Zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi pod znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne] | str. 620
Art. 53a. [Przekształcenie ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości - przepis intertemporalny] | str. 621
Art. 53b. [Ograniczenia terminu prowadzenia przez starostę mapy zasadniczej w postaci papierowej] | str. 621
Art. 54. [Stosowanie przepisów dotychczasowych] | str. 621
Art. 55-57. (pominięte) | str. 622
Art. 58. [Przepis derogacyjny] | str. 622
Art. 59. [Stosowanie dotychczasowych przepisów wykonawczych] | str. 623
Art. 60. [Wejście w życie ustawy] | str. 623

Załącznik. Wysokość stawek podstawowych w odniesieniu do odpowiednich jednostek rozliczeniowych, wysokość współczynników korygujących oraz zasady ustalania tych współczynników, a także szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty | str. 625

Literatura | str. 651

O Autorach | str. 655
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.