Dodano produkt do koszyka

Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Anna Hrycaj

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 110.00 zł 99.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka zawiera pełny opis postępowań przewidzianych dla niewypłacalnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Stanowi unikalne połączenie opracowania naukowego, podręcznika i praktycznego poradnika, zestawiające analizy teoretyczne z konkretnymi przykładami z praktyki orzeczniczej.


Autorka omawia postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz postępowanie upadłościowe. Przedstawia przesłanki wszczęcia tych postępowań, przesłanki oddłużenia, jak również prawa i obowiązki dłużnika oraz wierzyciela w prowadzonym postępowaniu.


Szczególne cenne dla czytelników poszukujących praktycznych wskazówek będą zamieszczone materiały źródłowe w postaci fragmentów orzeczeń, a także wzory pism procesowych oraz wzory dokumentów.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla sędziów, doradców restrukturyzacyjnych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się sprawami z omawianego zakresu.

Tytuł
Prawo i postępowanie upadłościowe osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
Autor
Anna Hrycaj
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-182-3
Seria
Biblioteka Sądowa
Rok wydania
2020
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 11

CZĘŚĆ PIERWSZA
ZAGADNIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I
UWAGI OGÓLNE O PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I ODDŁUŻENIU OSÓB FIZYCZNYCH 15
1. Pojęcie i nazwa prawa upadłościowego 15
1.1. Pojęcie prawa upadłościowego 15
1.2. Nazwa prawa upadłościowego 16
2. Pojęcia upadłości konsumenckiej i układu konsumenckiego 17
2.1. Uwagi ogólne 17
2.2. Pojęcie upadłości konsumenckiej 18
2.3. Pojęcie układu konsumenckiego 19
3. Historia prawa upadłościowego i instytucji oddłużenia 19
3.1. Historia prawa upadłościowego i instytucji oddłużenia na świecie 19
3.2. Historia prawa upadłościowego i instytucji oddłużenia w Polsce 24
4. Funkcje i zasady prawa upadłościowego 29
4.1. Funkcje prawa upadłościowego 29
4.2. Zasady prawa upadłościowego 30
Materiały źródłowe 30

ROZDZIAŁ II
ŹRÓDŁA PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO 32
1. Uwagi ogólne 32
2. Unijne źródła prawa upadłościowego 32
3. Krajowe prawo upadłościowe 34
4. Umowy międzynarodowe dotyczące upadłości 34
5. Rodzaje norm prawa upadłościowego 35
Materiały źródłowe 36

ROZDZIAŁ III
UWAGI OGÓLNE O POSTĘPOWANIACH PROWADZONYCH WOBEC NIEWYPŁACALNEJ OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 37
1. Rodzaje postępowań dla niewypłacalnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej 37
1.1. Uwagi ogólne 37
1.2. Postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 38
1.3. Postępowanie upadłościowe 38
2. Zdolność upadłościowa i układowa osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej 39
3. Podstawy otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli i ogłoszenia upadłości 42
3.1. Uwagi ogólne 42
3.2. Przesłanki pozytywne 44
3.2.1. Niewypłacalność jako wspólna przesłanka otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli oraz ogłoszenia upadłości 44
3.2.2. Dodatkowe przesłanki pozytywne otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 44
3.3. Przesłanki negatywne 46
Materiały źródłowe 48

CZĘŚĆ DRUGA
SKUTKI I PRZEBIEG POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI PROWADZONEGO WOBEC OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZDZIAŁ IV
OTWARCIE POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI 51
1. Uwagi ogólne 51
2. Pojęcie wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu 51
3. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 52
4. Wymogi formalne i fiskalne wniosku 52
5. Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 55
6. Postanowienie o otwarciu postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 59
Materiały źródłowe 61

ROZDZIAŁ V
SKUTKI OTWARCIA POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI 71
1. Uwagi ogólne 71
2. Skutki materialnoprawne 72
2.1. Skutki otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli co do osoby dłużnika 72
2.2. Skutki otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli co do majątku dłużnika 72
2.3. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego co do zobowiązań dłużnika 73
2.3.1. Skutki ogólne 73
2.3.2. Zakaz spełniania zobowiązań 74
2.3.3. Skutki dla przewłaszczenia na zabezpieczenie 76
2.3.4. Skutki dla możliwości potrącania wzajemnych wierzytelności 77
2.3.5. Skutki otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli dla umowy najmu i dzierżawy 79
2.3.6. Skutki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego dla umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw 80
3. Procesowe skutki otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 81
3.1. Sprawy dotyczące masy układowej oraz masy sanacyjnej 81
3.2. Skutki otwarcia postępowania dla toczących się postępowań 82
3.3. Skutki otwarcia postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli dla postępowań egzekucyjnych 82
Materiały źródłowe 84

ROZDZIAŁ VI
PODMIOTY POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI 87
1. Uwagi ogólne 87
2. Organy postępowania 88
2.1. Sąd 88
2.2. Nadzorca sądowy 90
3. Uczestnicy postępowania 92
3.1. Uwagi ogólne 92
3.2. Dłużnik 92
3.3. Wierzyciele 93
Materiały źródłowe 96

ROZDZIAŁ VII
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI 99
1. Uwagi ogólne 99
2. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych 101
2.1. Spis wierzytelności 101
2.2. Spis wierzytelności spornych 106
Materiały źródłowe 107

ROZDZIAŁ VIII
PRZYJĘCIE UKŁADU I JEGO SKUTKI 111
1. Istota i charakter prawny układu 111
2. Wierzytelności objęte układem 111
2.1. Wierzytelności objęte układem z mocy prawa 111
2.2. Wierzytelności nieobjęte układem 112
2.3. Wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela 112
3. Propozycje układowe 114
4. Przyjęcie układu 116
5. Rozpoznanie układu 119
5.1. Zatwierdzenie układu 120
5.2. Odmowa zatwierdzenia układu 120
5.3. Umorzenie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli w razie stwierdzenia, że układ nie został przyjęty 121
6. Skutki układu 122
6.1. Skutki materialne układu 122
6.2. Skutki procesowe układu 123
6.3. Nadzór nad wykonaniem układu i wykonanie układu 123
7. Zmiana układu 124
8. Uchylenie i wygaśnięcie układu 124
9. Układ częściowy 125
Materiały źródłowe 127

ROZDZIAŁ IX
ZAKOŃCZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI 130
1. Zakończenie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli 130
2. Umorzenie postępowania 130
Materiały źródłowe 131

CZĘŚĆ TRZECIA
POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE OSOBY FIZYCZNEJ, KTÓRA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ROZDZIAŁ X
OGŁOSZENIE UPADŁOŚCI 135
1. Uwagi ogólne 135
1.1. Pojęcie wniosku o ogłoszenie upadłości 135
1.2. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 135
1.3. Wymogi formalne i fiskalne wniosku 136
1.3.1. Uwagi ogólne 136
1.3.2. Wymogi formalne i fiskalne wniosku dłużnika 136
1.3.3. Wymogi formalne i fiskalne wniosku wierzyciela 137
1.4. Postępowanie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości 138
1.5. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości 141
Materiały źródłowe 144

ROZDZIAŁ XI
SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI 162
1. Uwagi ogólne 162
2. Skutki materialnoprawne 162
2.1. Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego 162
2.2. Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego 163
2.3. Skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego 167
2.4. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego 169
2.5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego 170
2.5.1. Uwagi ogólne 170
2.5.2. Czynności prawne bezskuteczne z mocy prawa 172
2.5.3. Czynności prawne bezskuteczne z mocy orzeczenia sędziego wyznaczonego 172
2.5.4. Skutek bezskuteczności czynności prawnej 173
3. Skutki procesowe 174
3.1. Skutki ogłoszenia upadłości dla toczących się postępowań 174
3.2. Skutki ogłoszenia upadłości dla egzekucji 176
Materiały źródłowe 177

ROZDZIAŁ XII
PODMIOTY POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 187
1. Uwagi ogólne 187
2. Organy postępowania 188
2.1. Sąd 188
2.2. Sędzia wyznaczony 189
2.3. Syndyk 189
3. Uczestnicy postępowania 189
3.1. Uwagi ogólne 189
3.2. Upadły 190
3.3. Wierzyciele 190
Materiały źródłowe 190

ROZDZIAŁ XIII
DOCHODZENIE PRZEZ WIERZYCIELI ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM 193
1. Zgłoszenie wierzytelności 193
2. Termin na zgłoszenie wierzytelności 195
3. Akta do zgłoszeń wierzytelności 196
4. Badanie braków formalnych zgłoszenia wierzytelności 196
5. Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności 197
6. Przedawnienie w postępowaniu upadłościowym 197
Materiały źródłowe 197

ROZDZIAŁ XIV
PRZEBIEG POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO 202
1. Pierwsze czynności syndyka po ogłoszeniu upadłości 202
1.1. Uwagi ogólne 202
1.2. Czynności informacyjne 202
1.2.1. Zawiadomienia 202
1.2.2. Uzyskanie informacji z urzędu skarbowego 204
1.3. Czynności formalne – zawiadomienie sądu o braku przeszkód do pełnienia funkcji syndyka oraz złożenie polisy ubezpieczeniowej 204
1.4. Czynności zarządcze i spis inwentarza 205
1.5. Czynności likwidacyjne 207
2. Koszty postępowania 208
Materiały źródłowe 209

ROZDZIAŁ XV
UMORZENIE I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA 213
1. Umorzenie postępowania 213
2. Zakończenie postępowania 214
Materiały źródłowe 215

ROZDZIAŁ XVI
ODDŁUŻENIE UPADŁEGO 219
1. Uwagi ogólne 219
2. Wybór trybu oddłużenia 220
3. Plan spłaty wierzycieli 222
3.1. Charakter prawny planu spłaty wierzycieli 222
3.2. Elementy planu spłaty wierzycieli 222
3.2.1. Wymienienie wierzycieli uczestniczących w planie spłaty wierzycieli 222
3.2.2. Podział funduszy masy upadłości 223
3.2.3. Ustalenie, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 224
3.2.4. Okres spłaty 227
3.2.5. Wysokość jednorazowej spłaty dla wszystkich wierzycieli 227
3.2.6. Zasady spłaty wierzycieli (wysokość jednorazowej spłaty dla poszczególnych wierzycieli) 228
3.2.7. Określenie zakresu umorzonych zobowiązań 229
3.3. Przesłanki ustalenia planu spłaty 229
3.3.1. Możliwości zarobkowe upadłego 229
3.3.2. Konieczność utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu 230
3.3.3. Potrzeby mieszkaniowe upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu 232
3.3.4. Wysokość niezaspokojonych wierzytelności 233
3.3.5. Stopień zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym 233
3.4. Skutki ustalenia planu spłaty wierzycieli 233
3.5. Wykonywanie planu spłaty wierzycieli 234
3.6. Zmiana planu spłaty wierzycieli 235
3.6.1. Zmiana planu spłaty wierzycieli na korzyść upadłego 235
3.6.2. Zmiana planu spłaty wierzycieli na korzyść wierzycieli 235
3.7. Uchylenie planu spłaty wierzycieli 235
3.7.1. Uchylenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie niewykonanych zobowiązań upadłego 236
3.7.2. Uchylenie planu spłaty wierzycieli bez umorzenia niewykonanych zobowiązań upadłego 236
3.8. Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli 236
4. Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli 237
5. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli 238
6. Odmowa oddłużenia 240
Materiały źródłowe 241

BIBLIOGRAFIA 251
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.