Dodano produkt do koszyka

Prawo łowieckie

Prawo łowieckie

Witold Daniłowicz

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 47.00 zł 42.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Czytelnicy odnajdą tu omówienie wielu interesujących zagadnień, dotyczących m.in.:

pojęcia, zakresu i źródeł prawa łowieckiego,
kłusownictwa i szkodnictwa łowieckiego,
zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej,
konstrukcji i dzierżawy obwodu łowieckiego,
majątku i funduszów kół łowieckich,
wykonywania polowania i jego zakazu,
szkód łowieckich,
odpowiedzialności za naruszenie prawa łowieckiego.Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla prawników praktyków oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się prezentowaną tematyką, a także dla myśliwych i leśników.

Tytuł
Prawo łowieckie
Autor
Witold Daniłowicz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-439-7
Rok wydania
2019
Liczba stron
276
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Wprowadzenie – czym jest współczesne łowiectwo? | str. 17

Rozdział 1
Rozwój historyczny prawa łowieckiego | str. 21
1. Prawo łowieckie w starożytnym Rzymie | str. 21
2. Wczesne średniowiecze | str. 21
3. Późne średniowiecze | str. 24
4. Upadek regale łowieckiego w Polsce | str. 26
5. Upadek regale łowieckiego w Europie Zachodniej | str. 28
6. Pierwsze kompleksowe regulacje łowieckie | str. 31
7. Przejście z prawa do polowania na prawo polowania | str. 32
8. Prawo łowieckie w II Rzeczypospolitej | str. 33
9. Prawo łowieckie w Polsce po II wojnie światowej | str. 35

Rozdział 2
Źródła prawa łowieckiego | str. 39
1. Pojęcie i zakres prawa łowieckiego | str. 39
2. Regulacje międzynarodowe dotyczące łowiectwa | str. 41
2.1. Umowy międzynarodowe | str. 41
2.2. Konwencja waszyngtońska (CITES) | str. 41
2.3. Konwencja o bioróżnorodności (CBS) | str. 43
2.4. Konwencja bońska | str. 43
2.5. Konwencja ramsarska | str. 44
2.6. Konwencja berneńska | str. 44
2.7. Akty normatywne Unii Europejskiej | str. 45
3. Miejsce prawa łowieckiego w systemie prawa | str. 46

Rozdział 3
Podstawowe pojęcia | str. 51
1. Ewolucja terminologii łowieckiej | str. 51
2. Łowiectwo | str. 53
2.1. Cel definicji | str. 54
2.2. Łowiectwo jako wykonywanie zadań publicznych | str. 55
2.3. Łowiectwo a ustawowa ochrona zwierząt | str. 56
3. Myślistwo | str. 58
4. Polowanie i pozyskiwanie zwierzyny | str. 58
5. Kłusownictwo i szkodnictwo łowieckie | str. 60
6. Redukcja zwierzyny | str. 62
6.1. Odstrzały redukcyjne w parkach narodowych i rezerwatach przyrody | str. 63
6.2. Inne odstrzały redukcyjne, odstrzał zastępczy | str. 64
6.3. Zabijanie zwierząt na podstawie zezwolenia dyrektora ochrony środowiska | str. 66
6.4. Odłowy drapieżników | str. 67
7. Zwierzyna | str. 68
7.1. Wykaz zwierząt łownych | str. 68
7.2. Niektóre gatunki wyłączone z polowań | str. 69
8. Postulaty de lege ferenda | str. 70

Rozdział 4
Ochrona zwierzyny i gospodarka łowiecka | str. 73
1. Przedmiot prawa łowieckiego | str. 73
2. Ochrona zwierzyny | str. 74
3. Pojęcie gospodarki łowieckiej | str. 76
4. Zasady prowadzenia gospodarki łowieckiej | str. 76
5. Planowanie łowieckie | str. 78
6. Zagospodarowywanie łowisk | str. 81
7. Selekcja osobnicza | str. 84
8. Pozyskiwanie zwierzyny jako element gospodarki łowieckiej | str. 86

Rozdział 5
Prawo polowania | str. 89
1. Znaczenie pojęcia | str. 89
2. Prawo polowania w II Rzeczypospolitej | str. 89
3. Nacjonalizacja prawa polowania w 1952 r. | str. 90
4. Prawo polowania na gruncie Prawa łowieckiego | str. 92
4.1. Istnienie i zakres podmiotowy prawa polowania | str. 92
4.2. Treść prawa polowania | str. 93
4.3. Konstrukcja prawa polowania | str. 95

Rozdział 6
Własność zwierzyny, trofeów łowieckich, zwłok zwierząt i zrzutów | str. 103
1. Własność zwierzyny w stanie wolnym | str. 103
1.1. Uwagi historyczne | str. 103
1.2. Własność zwierzyny na gruncie Prawa łowieckiego | str. 104
1.3. Nabycie własności zwierzyny pozyskanej | str. 106
2. Własność trofeów łowieckich | str. 110
3. Własność zwierzyny padłej | str. 112
4. Własność zrzutów | str. 113

Rozdział 7
Obwód łowiecki | str. 115
1. Definicja | str. 115
2. Zasady tworzenia obwodów łowieckich | str. 117
2.1. Procedura tworzenia obwodu łowieckiego | str. 119
2.2. Obwody utworzone przed 10.07.2014 r. | str. 122
2.3. Konstrukcja obwodu łowieckiego | str. 124

Rozdział 8
Dzierżawa łowiecka | str. 127
1. Przedmiot dzierżawy łowieckiej | str. 127
2. Wydzierżawianie obwodu łowieckiego | str. 128
2.1. Podmiot wydzierżawiający | str. 128
2.2. Procedura wydzierżawiania | str. 129
2.3. Wnioski kół łowieckich | str. 131
2.4. Kryteria wyboru dzierżawcy obwodu | str. 133
3. Umowa dzierżawy łowieckiej | str. 135
4. Konstrukcja umowy dzierżawy łowieckiej | str. 137
5. Zwrot obwodu łowieckiego po zakończeniu okresu dzierżawy | str. 141

Rozdział 9
Podmioty prowadzące gospodarkę łowiecką | str. 143
1. Koła łowieckie | str. 143
1.1. Rys historyczny | str. 143
1.2. Zagadnienia wstępne | str. 144
1.3. Zadania koła i sposoby ich realizacji | str. 146
1.4. Członkowie koła | str. 148
1.5. Organy koła | str. 150
1.6. Majątek i fundusze koła | str. 155
2. Polski Związek Łowiecki jako dzierżawca obwodu łowieckiego | str. 156
3. Zarządcy obwodów wyłączonych z wydzierżawiania | str. 158

Rozdział 10
Wykonywanie polowania | str. 161
1. Uprawnienie do polowania | str. 161
2. Uprawnienie do wykonywania polowania | str. 163
3. Obowiązki informacyjne związane z wykonywaniem polowań | str. 164
3.1. Polowanie zbiorowe | str. 164
3.2. Polowanie indywidualne | str. 165
4. Polowania wykonywane przez obcokrajowców | str. 166
5. Wykonywanie polowania w obecności i przy udziale dzieci | str. 168
6. Zakaz wykonywania polowania | str. 170
7. Przepisy regulujące wykonywanie polowań | str. 171

Rozdział 11
Prawo polowania a uprawnienia innych podmiotów | str. 173
1. Obowiązek udostępnienia nieruchomości gruntowej na cele łowieckie | str. 173
2. Obowiązki podmiotu prowadzącego gospodarkę łowiecką | str. 176
3. Prawo polowania a prawo wstępu do lasu i korzystania z wód | str. 176
4. Myśliwi a osoby protestujące przeciwko wykonywaniu polowań | str. 178
5. Zakaz wykonywania polowania | str. 179
5.1. Zakres przedmiotowy zakazu | str. 180
5.2. Zakaz a ustawowa definicja łowiectwa | str. 180
5.3. Konstrukcja prawna zakazu | str. 183
5.4. Brak obowiązku informacyjnego | str. 185
6. Tereny ogrodzone | str. 186
7. Obręby hodowlane | str. 187

Rozdział 12
Szkody łowieckie | str. 189
1. Rys historyczny | str. 189
2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta | str. 190
3. Odpowiedzialność za szkody w uprawach i płodach rolnych | str. 193
3.1. Wprowadzenie | str. 194
3.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności | str. 196
3.3. Charakter prawny odpowiedzialności | str. 197
3.4. Współdziałanie właścicieli gruntów i podmiotów prowadzących gospodarkę łowiecką | str. 198
4. Szacowanie szkód i wypłata odszkodowania | str. 199
5. Szkody wyrządzone przy wykonywaniu polowania | str. 203

Rozdział 13
Podmioty administrujące w łowiectwie | str. 209
1. Rys historyczny | str. 209
2. Polski Związek Łowiecki | str. 210
2.1. Charakter prawny | str. 210
2.2. Zadania | str. 212
2.3. Członkowie | str. 214
2.4. Organy i ich kompetencje | str. 216
2.5. Nadzór nad kołami łowieckimi i członkami niezrzeszonymi | str. 223
3. Administracja rządowa | str. 224
3.1. Wydawanie aktów wykonawczych | str. 224
3.2. Wydawanie decyzji indywidualnych | str. 226
3.3. Uprawnienia nadzorcze Ministra Środowiska do 2018 r. | str. 227
3.4. Uprawnienia nadzorcze Ministra Środowiska obecnie | str. 228
4. Lasy Państwowe | str. 232
5. Administracja samorządowa | str. 234
5.1. Samorząd wojewódzki | str. 234
5.2. Samorząd powiatowy | str. 235
5.3. Samorząd gminny | str. 235
6. Samorząd rolniczy | str. 236

Rozdział 14
Nadzór nad przestrzeganiem prawa łowieckiego | str. 237
1. Wprowadzenie | str. 237
2. Państwowa Straż Łowiecka | str. 238
3. Strażnicy łowieccy | str. 242
4. Inne formacje | str. 245

Rozdział 15
Odpowiedzialność za naruszenie prawa łowieckiego | str. 247
1. Przestępstwa i wykroczenia łowieckie | str. 247
1.1. Zasady odpowiedzialności karnej | str. 247
1.2. Wykroczenia łowieckie | str. 248
1.3. Występki łowieckie | str. 251
1.4. Przewinienia łowieckie niebędące przestępstwami ani wykroczeniami | str. 255
2. Delikty administracyjne związane z łowiectwem | str. 256
3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w łowiectwie | str. 258
4. Odpowiedzialność za naruszenie zasad selekcji osobniczej | str. 261
5. Postępowanie porządkowe (§ 104 i 105 Statutu PZŁ) | str. 262
6. Postępowanie dyscyplinujące | str. 263

Bibliografia | str. 265
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.