Dodano produkt do koszyka

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Prawo medyczne dla pielęgniarek

Dorota Karkowska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 85.00 zł 77.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja omawia status prawny i zawodowy osób wykonujących zawód pielęgniarki, w tym m.in. zagadnienia:

prawnych przesłanek wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencji ich niespełnienia,
kształcenia pielęgniarek,
udzielania świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego oraz na zlecenie lekarskie,
obowiązku udzielania pomocy przez pielęgniarkę a odmowy jej udzielenia,
obowiązków pielęgniarek w zakresie przekazywania informacji oraz uzyskania zgody pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej,
tajemnicy pielęgniarskiej a prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
poszanowania godności i intymności pacjenta,
odpowiedzialności prawnej pielęgniarki – cywilnej, karnej, zawodowej i pracowniczej – oraz działalności i występowania przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.Prawa i obowiązki pielęgniarki zostały omówione w relacji do praw i obowiązków innych zawodów medycznych, szczególnie lekarza, a także do praw pacjenta oraz oparte na licznych przykładach problemów, z którymi autorka spotyka się w praktyce doradcy Prezesa Rady Naczelnej Izby Pielegniarek i Położnych.


W publikacji wyjaśniono ponadto takie kwestie jak:

próby zatrudniania na stanowisku pielęgniarki osób wykonujących inne zawody, jak położna czy ratownik medyczny,
niezgłoszenie przez pielęgniarkę powrotu do wykonywania zawodu po upływie ustawowego terminu,
obowiązki organizatorów kształcenia podyplomowego.Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących zawód pielęgniarki oraz menedżerów zarządzających kadrą pielęgniarską. Powinna zainteresować także pracowników działów kadr placówek medycznych, a także studentów studiów I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Tytuł
Prawo medyczne dla pielęgniarek
Autor
Dorota Karkowska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-811-1
Seria
Poradniki ABC Zdrowie
Rok wydania
2020
Liczba stron
640
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 19

Przedmowa | str. 23

Przedmowa do wydania drugiego | str. 25

CZĘŚĆ I
Wykonywanie zawodu pielęgniarki | str. 27

Rozdział 1
Definicja oraz status prawny zawodu pielęgniarki | str. 29
1. Uwagi ogólne | str. 29
2. Zakres definicji zawodu pielęgniarki | str. 29
2.1. Elementy pojęcia | str. 29
2.1.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych i wykonywanie innych zadań (czynności) zawodowych | str. 30
2.1.2. Stałe lub z niewielkimi zmianami wykonywanie zadań (czynności) zawodowych | str. 37
2.1.3. Kompetencje nabywane w toku uczenia się lub praktyki | str. 37
2.1.4. Dochód uzyskiwany dzięki wykonywaniu zawodu pielęgniarki | str. 39
2.2. Inne składniki wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 41
2.2.1. Nauczanie zawodu pielęgniarki oraz wykonywanie pracy na rzecz doskonalenia zawodowego pielęgniarek | str. 42
2.2.2. Prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie pielęgniarstwa | str. 42
2.2.3. Nietypowe wykonywanie zawodu pielęgniarki | str. 42
3. Zawód pielęgniarki jako zawód regulowany | str. 43
4. Zawód pielęgniarki jako wolny zawód | str. 45
5. Zawód pielęgniarki jako zawód zaufania publicznego | str. 48
6. Zawód pielęgniarki jako zawód samodzielny | str. 52
7. Klasyfikacja zawodu pielęgniarki i specjalności na rynku pracy | str. 61
8. Podsumowanie | str. 62

Rozdział 2
Prawne przesłanki wykonywania zawodu pielęgniarki i konsekwencje ich niespełnienia | str. 64
1. Wymagania do uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 64
1.1. Uwagi ogólne | str. 64
1.2. Obywatelstwo polskie lub innego kraju członkowskiego UE | str. 65
1.3. Cudzoziemiec | str. 68
1.4. Znajomość języka | str. 81
1.5. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych | str. 84
1.6. Zdolność do czynności prawnych | str. 91
1.7. Stan zdrowia | str. 95
1.8. Wykazanie nienagannej postawy etycznej | str. 100
2. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 106
2.1. Stwierdzanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 106
2.1.1. Sposób wykonywania zawodu pielęgniarki na terytorium RP przez obywatela innego państwa członkowskiego UE | str. 108
2.1.2. Dokumenty konieczne dla uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 112
2.2. Przyznanie cudzoziemcowi prawa wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 116
3. Ślubowanie | str. 118
4. Tytuł zawodowy | str. 119
5. Przerwa w wykonywaniu zawodu | str. 120
5.1. Systematyczność a przerwa w wykonywaniu zawodu pielęgniarki | str. 120
5.2. Niepowiadomienie przez pielęgniarkę o powrocie do wykonywania zawodu i nieodbyciu przeszkolenia | str. 124
5.3. Konsekwencje prawne dla podmiotu zatrudniającego | str. 126
5.4. Wnioski | str. 129
6. Wygaśnięcie i utrata prawa wykonywania zawodu | str. 130
7. Wykonywanie zawodu pielęgniarki a wykonywanie innego zawodu medycznego | str. 131
8. Rejestr pielęgniarek i położnych oraz zaświadczenie | str. 132
9. Podsumowanie | str. 135

Rozdział 3
Kształcenie pielęgniarek | str. 137
1. Uwagi ogólne | str. 137
2. Standardy kształcenia pielęgniarek w prawie europejskim | str. 138
3. Kształcenie przeddyplomowe – szkoły pielęgniarskie | str. 142
4. Obowiązek i prawo stałego aktualizowania wiedzy i podnoszenia umiejętności zawodowych | str. 145
5. Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych | str. 146
6. Podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego pielęgniarek | str. 151
7. Formy kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek | str. 154
7.1. Szkolenie specjalizacyjne – specjalizacja | str. 155
7.1.1. Warunki rozpoczęcia specjalizacji | str. 155
7.1.2. Postępowanie kwalifikacyjne do specjalizacji | str. 156
7.1.3. Obowiązki organizatora kształcenia specjalizacji | str. 158
7.1.4. Obowiązki kierownika specjalizacji | str. 159
7.1.5. Kontynuacja przerwanej specjalizacji i zmiana organizatora kształcenia | str. 160
7.1.6. Egzamin państwowy | str. 161
7.1.7. Skład i zadania członków państwowej komisji egzaminacyjnej | str. 163
7.1.8. Uznanie za równorzędny tytułu specjalisty uzyskanego w państwie członkowskim UE | str. 165
7.1.9. Dofinansowanie specjalizacji ze środków publicznych | str. 166
7.1.10. Okres przejściowy | str. 167
7.2. Kurs kwalifikacyjny | str. 167
7.2.1. Warunki rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego | str. 168
7.2.2. Obowiązki organizatora kursu kwalifikacyjnego | str. 169
7.2.3. Obowiązki kierownika kursu kwalifikacyjnego | str. 169
7.2.4. Egzamin po kursie kwalifikacyjnym | str. 170
7.3. Kurs specjalizacyjny | str. 172
7.3.1. Warunki rozpoczęcia kursu specjalistycznego | str. 172
7.3.2. Obowiązki organizatora kursu specjalistycznego | str. 172
7.3.3. Obowiązki kierownika kursu specjalistycznego | str. 173
7.3.4. Egzamin po kursie specjalistycznym | str. 174
7.4. Kursy doszkalający | str. 176
7.4.1. Warunki rozpoczęcia kursu dokształcającego | str. 176
7.4.2. Obowiązki organizatora kursu dokształcającego | str. 176
7.4.3. Obowiązki kierownika kursu dokształcającego | str. 177
7.4.4. Programy kształcenia | str. 178
8. Odbywanie kształcenia podyplomowego na podstawie skierowania pracodawcy | str. 179
9. Prawo do urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki odbywającej kształcenie podyplomowe bez skierowania pracodawcy | str. 181
10. Kontrola i nadzór nad organizatorem kształcenia podyplomowego | str. 184
11. Niedostateczne przygotowanie zawodowe | str. 187
12. Podsumowanie | str. 188

CZĘŚĆ II
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 191

Rozdział 1
Principium wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 195
1. Godność zawodowa | str. 195
2. Kwalifikacje zawodowe, umiejętność oraz kompetencje zawodowe | str. 197
2.1. Kwalifikacje zawodowe i umiejętności pielęgniarki | str. 198
2.2. Kwalifikacje zawodowe a kompetencje zawodowe pielęgniarki | str. 199
2.3. Kwalifikacje zawodowe pielęgniarki w prawie pracy | str. 201
3. Wykorzystanie wskazań aktualnej wiedzy medycznej i standaryzacja postępowania | str. 203
4. Należyta staranność | str. 208
5. Zasady etyki zawodowej | str. 213
6. Prawa pacjenta | str. 215
7. Dbałość o bezpieczeństwo pacjenta | str. 221
8. Podsumowanie | str. 224

Rozdział 2
Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez zlecenia lekarskiego | str. 226
1. Uwagi ogólne | str. 226
2. Świadczenia zapobiegawcze | str. 226
3. Świadczenia diagnostyczne | str. 227
3.1. Świadczenia diagnostyczne wykonywane przez pielęgniarkę | str. 227
3.2. Materiał pobierany przez pielęgniarkę do celów diagnostycznych | str. 228
3.3. Badania diagnostyczne przeprowadzane przez pielęgniarkę | str. 228
3.4. Wystawianie skierowania na wykonanie określonych badań diagnostycznych | str. 229
4. Świadczenia lecznicze | str. 231
5. Stosowanie produktów leczniczych | str. 232
5.1. Stosowanie produktów leczniczych bez zlecenia lekarskiego | str. 233
5.2. Ordynacja leków zawierających określone substancje czynne | str. 234
5.3. Wystawianie w ramach zleceń lekarskich recepty na leki niezbędne do kontynuacji leczenia | str. 237
6. Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | str. 238
7. Środki pomocnicze i wyroby medyczne | str. 240
8. Zasady wystawiania recept przez pielęgniarkę | str. 244
9. Upoważnienie pielęgniarki do wystawiania w imieniu lekarza recept lub skierowań oraz do przetwarzania danych osobowych | str. 257
10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego | str. 258
10.1. Pielęgniarka systemu i jednostki systemu | str. 258
10.2. Medyczne czynności ratunkowe | str. 259
10.3. Segregacja medyczna | str. 263
10.4. Pielęgniarka systemu jako dyspozytor medyczny | str. 264
10.5. Pielęgniarka systemu jako wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego | str. 266
10.6. Inne uprawnienia pielęgniarki systemu | str. 270
11. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii | str. 271
12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej | str. 275
13. Pielęgniarka zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach budżetowych, w tym w państwowych jednostkach budżetowych utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego | str. 279
14. Podsumowanie | str. 282

Rozdział 3
Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie lekarskie | str. 284
1. Uwagi ogólne | str. 284
2. Charakter prawny zlecenia lekarskiego | str. 285
3. Zasady realizacji zlecenia lekarskiego | str. 286
4. Podsumowanie | str. 288

Rozdział 4
Obowiązek udzielania pomocy medycznej | str. 289
1. Uwagi ogólne – prawny obowiązek udzielania pomocy | str. 289
2. Odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego | str. 291
2.1. Odmowa świadczeń zdrowotnych udzielanych bez zlecenia lekarskiego | str. 291
2.2. Odmowa realizacji zlecenia lekarskiego | str. 292
2.3. Wskazanie możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego podmiotu | str. 295
3. Zasięganie opinii innej pielęgniarki lub zwołanie narady pielęgniarskiej | str. 296
3.1. Zasięgnięcie przez pielęgniarkę z własnej inicjatywy opinii innej pielęgniarki lub zwołanie narady pielęgniarskiej | str. 296
3.2. Żądanie pacjenta zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki | str. 297
4. Nieudzielenie pomocy w związku z udziałem w strajku | str. 299
4.1. Pojęcie strajku i ogólne aspekty jego legalności | str. 299
4.2. Niedopuszczalne zaprzestanie pracy | str. 301
5. Podsumowanie | str. 305

CZĘŚĆ III
Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki a prawa pacjenta | str. 307

Rozdział 1
Obowiązki w zakresie przekazywania informacji | str. 309
1. Uwagi ogólne | str. 309
2. Informowanie o prawach pacjenta | str. 309
3. Zakres przedmiotowy przekazywanych informacji | str. 312
4. Osoby uprawnione do otrzymywania informacji | str. 316
4.1. Pacjent i jego przedstawiciel ustawowy | str. 316
4.2. Osoba wskazana przez pacjenta | str. 317
5. Formy przekazywania informacji | str. 318
6. Prawo pacjenta do żądania nieudzielania informacji | str. 321
7. Przywilej terapeutyczny a obowiązek informowania przez pielęgniarkę | str. 322
8. Informowanie o działaniach niepożądanych produktu leczniczego | str. 323
9. Ciężar dowodu o poinformowaniu pacjenta | str. 326
10. Podsumowanie | str. 326

Rozdział 2
Zgoda pacjenta na udzielenie świadczeń zdrowotnych | str. 327
1. Uwagi ogólne | str. 327
2. Przedmiot zgody | str. 328
3. Zakres podmiotowy osób upoważnionych do wyrażania zgody | str. 332
3.1. Kompetencje przedstawiciela ustawowego (rodzice, opiekun prawny) | str. 333
3.2. Osoby ubezwłasnowolnione | str. 336
3.3. Osoby faktycznie niezdolne do świadomego wyrażenia zgody | str. 337
4. Formy wyrażenia zgody na świadczenia zdrowotne | str. 338
4.1. Zgoda pisemna | str. 338
4.2. Zgoda ustna i dorozumiana | str. 339
4.3. Zgoda domniemana | str. 340
4.4. Zgoda blankietowa | str. 341
5. Uprawnienia pielęgniarki w zakresie stosowania przymusu bezpośredniego | str. 342
5.1. Osoby z zaburzeniami psychicznymi | str. 342
5.1.1. Sytuacje uprawniające do zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 342
5.1.2. Formy stosowania przymusu | str. 344
5.1.3. Podjęcie decyzji o zastosowaniu przymusu bezpośredniego i jej wykonanie | str. 345
5.1.4. Zasady stosowania przymusu bezpośredniego | str. 347
5.1.5. Bezpieczeństwo i ciągły nadzór pacjenta oraz czas trwania unieruchomienia i izolacji | str. 347
5.1.6. Obowiązek odnotowania zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 349
5.1.7. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę w „innych zakładach leczniczych” | str. 349
5.1.8. Kontrola następcza zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego | str. 352
5.2. Przymus bezpośredni w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi | str. 353
6. Zatrzymanie pacjenta w podmiocie leczniczym | str. 354
7. Szczepienia ochronne | str. 354
8. Podsumowanie | str. 359

Rozdział 3
Tajemnica pielęgniarska a prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych | str. 361
1. Uwagi ogólne | str. 361
2. Charakterystyka i zakres tajemnicy | str. 362
3. Szczególne uregulowania zakresu tajemnicy | str. 367
4. Okoliczności uchylające obowiązek zachowania tajemnicy pielęgniarskiej | str. 368
4.1. Zgoda pacjenta | str. 369
4.2. Tajemnica pielęgniarska a ochrona interesu publicznego | str. 370
4.3. Zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób | str. 371
4.4. Ochrona tajemnicy a interes własny pielęgniarki | str. 375
4.5. Przekazywanie informacji o pacjencie innym osobom uczestniczącym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych | str. 376
4.6. Nauka zawodu | str. 378
5. Pielęgniarka jako uczestnik postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i sądem cywilnym | str. 378
6. Pielęgniarka jako uczestnik postępowania karnego | str. 381
7. Podsumowanie | str. 384

Rozdział 4
Poszanowanie godności i intymności pacjenta | str. 387
1. Uwagi ogólne | str. 387
2. Poszanowanie intymności pacjenta | str. 388
3. Obecność personelu medycznego w czasie udzielania świadczenia zdrowotnego | str. 390
4. Obecność osoby bliskiej pacjenta w trakcie wykonywania czynności pielęgniarskich | str. 391
5. Obecność studentów kierunku pielęgniarstwa w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 392
6. Poszanowanie godności pacjenta | str. 394
7. Podsumowanie | str. 397

Rozdział 5
Dodatkowa opieka pielęgnacyjna | str. 399
1. Uwagi ogólne | str. 399
2. Miejsce udzielania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej | str. 399
3. Zakres terminu „dodatkowa opieka pielęgnacyjna” | str. 400
4. Ocena stanu prawnego | str. 402
5. Podsumowanie – wnioski de lege ferenda | str. 405

CZĘŚĆ IV
Miejsce, formy i uwarunkowania wykonywania zawodu pielęgniarki | str. 407

Rozdział 1
Praktyka zawodowa pielęgniarki | str. 409
1. Istota praktyk zawodowych | str. 409
2. Indywidualna praktyka pielęgniarki | str. 411
3. Grupowa praktyka pielęgniarek | str. 413
4. Grupowe praktyki lekarsko-pielęgniarskie (uwagi de lege ferenda) | str. 417
5. Zatrudnianie innych osób w praktyce pielęgniarskiej | str. 419
6. Podsumowanie | str. 420

Rozdział 2
Podmioty lecznicze | str. 422
1. Działalność lecznicza wykonywana w podmiocie leczniczym | str. 422
1.1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych | str. 422
1.2. Promocja zdrowia | str. 425
1.3. Działalność dydaktyczna i badawcza | str. 425
1.4. Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej i jednostek instytucjonalnych pieczy zastępczej | str. 428
2. Rodzaje podmiotów leczniczych | str. 428
2.1. Publiczne podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami | str. 429
2.1.1. Kwalifikacje pielęgniarki odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy | str. 431
2.1.2. Kierownicze stanowiska pielęgniarskie – naczelna pielęgniarka, przełożona pielęgniarek oraz pielęgniarka oddziałowa | str. 438
2.1.2.1. Ustawowy obowiązek przeprowadzania konkursów | str. 438
2.1.2.2. Zasady przeprowadzania konkursów | str. 440
2.1.3. Normy zatrudnienia pielęgniarek w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą | str. 447
2.2. Utworzenie i prowadzenie niepublicznego podmiotu leczniczego | str. 447
3. Obowiązki podmiotów leczniczych świadczących usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne | str. 451
3.1. Identyfikacja osób zatrudnionych i pacjentów w szpitalu | str. 451
3.2. Obowiązek zgłoszenia osób o nieustalonej tożsamości lub zaginionych | str. 453
3.3. Wypisanie pacjenta | str. 453
3.4. Zasada ponoszenia kosztów transportu sanitarnego | str. 455
3.5. Postępowanie podmiotu leczniczego po zgonie pacjenta | str. 455
3.6. Stwierdzenie zgonu pacjenta. Sekcja zwłok | str. 457
4. Podsumowanie | str. 459

Rozdział 3
Wspólne uregulowania dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych | str. 461
1. Uwagi ogólne | str. 461
2. Wymagania względem pomieszczeń i urządzeń | str. 461
2.1. Wymagania ogólnoprzestrzenne | str. 462
2.2. Wymogi ogólnobudowlane oraz oświetlenie | str. 463
2.3. Wymogi co do instalacji | str. 463
2.4. Wymogi szczegółowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń | str. 464
2.4.1. Szpital | str. 464
2.4.2. Szpital jednodniowy | str. 470
2.4.3. Ambulatorium | str. 471
2.4.4. Centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa | str. 472
2.4.5. Pracownia badań endoskopowych | str. 474
2.4.6. Zakład rehabilitacji leczniczej | str. 474
2.4.7. Stacje dializ | str. 475
2.4.8. Wymagania dodatkowe dla niektórych pomieszczeń i urządzeń | str. 475
3. Rejestracja praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych | str. 477
3.1. Rejestracja praktyk zawodowych | str. 478
3.2. Rejestr podmiotów leczniczych | str. 480
3.3. Wspólne zasady postępowania w zakresie postępowania rejestrowego | str. 481
4. Regulamin organizacyjny | str. 484
5. Monitoring pomieszczeń | str. 488
6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 489
6.1. Charakterystyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | str. 490
6.2. Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej | str. 491
6.3. Prawa i obowiązki ubezpieczającego | str. 493
6.4. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC | str. 495
6.5. Zasady odpowiedzialności ubezpieczyciela | str. 497
7. Obowiązki informacyjne praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych | str. 498
8. Kontrola przeprowadzana przez okręgowe izby pielęgniarek i położnych oraz wojewodę | str. 503
9. Podsumowanie | str. 508

Rozdział 4
Wykonywanie zawodu pielęgniarki na podstawie umowy o pracę | str. 509
1. Cechy zatrudnienia pracowniczego | str. 509
2. Podporządkowanie pracownicze | str. 511
2.1. Podporządkowanie autonomiczne | str. 514
2.2. Polecenie pracownicze | str. 517
2.3. Polecenie pracownicze a zlecenie lekarskie | str. 519
3. Ryzyko pracodawcy | str. 521
4. Świadczenie pracy określonej w umowie | str. 523
5. Wyznaczenie miejsca i czasu pracy | str. 531
5.1. Wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy – tzw. klauzula opt-out | str. 535
5.2. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 537
5.3. Dyżur medyczny | str. 538
5.4. Limit czasu pracy | str. 544
5.5. Gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 545
5.6. Praca w niedziele i święta | str. 546
6. Wynagrodzenie za pracę | str. 546
7. Podsumowanie | str. 552

Rozdział 5
Wykonywanie zawodu pielęgniarki na podstawie umowy cywilnoprawnej | str. 553
1. Uwagi ogólne | str. 553
2. Charakter prawny umowy o świadczenie usług pielęgniarskich | str. 554
3. Cechy zatrudnienia cywilnoprawnego | str. 557
3.1. Kierowanie pracą przyjmującego zlecenie na podstawie tzw. kontraktu | str. 557
3.2. Miejsce i czas wykonania tzw. kontraktu | str. 559
3.3. Ciągłość i powtarzalność czynności wykonywanych w ramach tzw. kontraktu | str. 560
3.4. Osobisty charakter pracy świadczonej w ramach tzw. kontraktu | str. 560
3.5. Wynagrodzenie za wykonanie czynności w ramach tzw. kontraktu | str. 561
3.6. Ryzyko stron tzw. kontraktu | str. 562
3.7. Urlopy i inne świadczenia socjalne w ramach tzw. kontraktu | str. 562
4. Klasyfikowanie zatrudnienia cywilnoprawnego jako zatrudnienia pracowniczego | str. 563
5. Podsumowanie | str. 565

CZĘŚĆ V
Odpowiedzialność prawna pielęgniarki | str. 567

Rozdział 1
Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki zatrudnionej w podmiocie leczniczym | str. 569
1. Uwagi ogólne | str. 569
2. Źródła odpowiedzialności cywilnej | str. 569
3. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej | str. 570
3.1. Wina | str. 570
3.2. Szkoda | str. 572
3.3. Związek przyczynowy | str. 573
4. Wynagrodzenie szkody | str. 575
5. Przyczynienie się poszkodowanego | str. 576
6. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie dóbr osobistych pacjenta | str. 576
7. Przedawnienie roszczeń | str. 580
8. Dyferencjacja odpowiedzialności z uwagi na formy wykonywania zawodu | str. 581
9. Podsumowanie | str. 583

Rozdział 2
Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych | str. 585
1. Uwagi ogólne | str. 585
2. Skład komisji i składy orzekające komisji | str. 586
3. Pojęcie zdarzenia medycznego | str. 587
4. Zdarzenia nieobjęte zakresem przedmiotowym pojęcia zdarzenia medycznego | str. 590
5. Ogólne zasady postępowania przed komisją | str. 591
6. Orzeczenie o zdarzeniu medycznym lub o jego braku | str. 593
7. Podsumowanie | str. 595

Rozdział 3
Odpowiedzialność karna i zawodowa | str. 596
1. Uwagi ogólne | str. 596
2. Podstawy prawne odpowiedzialność karnej | str. 597
3. Zasady odpowiedzialności zawodowej | str. 601
4. Podsumowanie | str. 607

Rozdział 4
Odpowiedzialność pracownicza | str. 609
1. Odpowiedzialność porządkowa | str. 609
2. Odpowiedzialność materialna | str. 611
3. Podsumowanie | str. 614

Bibliografia | str. 615

Wykaz polskich aktów prawnych | str. 625

Podstawowe regulacje prawa międzynarodowego i europejskiego | str. 631

Wykaz orzecznictwa | str. 633
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Cena: 111.00 zł 100.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.