Dodano produkt do koszyka

Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów

Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów

Alicja Czajkowska, Danuta Sorbian, Iwona Basior

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 213.00 zł 192.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
W publikacji wyczerpująco omówiono i wyjaśniono wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem nowej ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego obowiązującej od 1 marca 2015 r., która wprowadziła zasadnicze zmiany związane z elektronicznym systemem rejestracji stanu cywilnego, a także m.in. z:

liberalizacją zasad zawierania małżeństw poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
możliwością zgłoszenia urodzenia dziecka przez pełnomocnika,
wprowadzeniem obligatoryjnej zasady sporządzenia protokołu do czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego,
aktualizacją rejestru PESEL przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
zmianami w zakresie okresu przechowywania ksiąg,
wprowadzeniem zasady sądowego uzupełniania aktu w zakresie daty i godziny zgonu, oraz
nadawaniem dzieciom obcych imion.


Komentarz, oparty zarówno na wiedzy prawniczej autorek, jak również ich praktyce zawodowej, omawia także zasady zawarcia małżeństwa i separacji, rejestracji małżeństw zawieranych w formie ślubów kanonicznych ze skutkiem cywilnym, pochodzenia dziecka, przysposobienia, zasad sporządzania aktów stanu cywilnego w formie elektronicznej, ich sprostowania i uzupełnienia, transkrypcji aktów zagranicznych.

Opracowanie zawiera również wzory aktów, protokołów, oświadczeń i pism, a także wykaz umów międzynarodowych oraz wyciąg niektórych aktów prawnych stosowanych w praktyce rejestracji stanu cywilnego.

Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla prawników praktyków, ale przede wszystkim ma służyć kierownikom Urzędów Stanu Cywilnego i ich pracownikom, a także podmiotom uczestniczącym w czynnościach z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
Wzory pism dostępne są w wersji edytowalnej na stronie
www.akta-stanu-cywilnego-wzory.lex.pl - po wpisaniu zamieszczonego w książce kodu
aktywacyjnego. Szczegółowa instrukcja logowania i wpisania kodu dostępna tutaj.

Tytuł
Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem. Przepisy wykonawcze i związkowe oraz wzory dokumentów
Autorzy
Alicja Czajkowska, Danuta Sorbian, Iwona Basior
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9482-6
Seria
Wzory pism
Rok wydania
2015
Liczba stron
716
Format
pdf
Spis treści
WYKAZ SKRÓTÓW 11

SŁOWO WSTĘPNE | str. 15

I USTAWA - PRAWO O AKTACH STANU CYWILNEGO

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.) | str. 21

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-12) | str. 21

Rozdział 2. Właściwość miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego (art. 13-18) | str. 46

Rozdział 3. Rejestracja stanu cywilnego (art. 19-34) | str. 52

Rozdział 4. Zmiany w aktach stanu cywilnego (art. 35-43) | str. 74

Rozdział 5. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego (art. 44-51) | str. 93

Rozdział 6. Rodzaje aktów stanu cywilnego (art. 52-95) | str. 106

Rozdział 7. Szczególny tryb rejestracji stanu cywilnego (art. 96-113) | str. 212

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących (art. 114-123) | str. 259

Rozdział 9. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 124-149) | str. 280

II PRZEPISY WYKONAWCZE I ZWIĄZKOWE

1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 1999 r. w sprawie wzoru i sposobu noszenia odznaki przez kierownika urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (Dz. U. Nr 97, poz. 1135) | str. 327

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński (Dz. U. Nr 102, poz. 855) | str. 329

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. poz. 74 z późn. zm.) | str. 341

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (Dz. U. poz. 204) | str. 351

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. poz. 225) | str. 358

6. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 388) | str. 376

7. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.) | str. 406

8. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) - wyciąg | str. 412

9. Oświadczenie rządowe z dnia 3 kwietnia 1998 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfi kacyjnych Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 319) | str. 414

10. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Nr 80, poz. 432 z późn. zm.) | str. 415

11. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 583 z późn. zm.) - wyciąg | str. 434

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 60) - wyciąg | str. 474

13. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) - wyciąg | str. 477

14. Ustawa z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 491

15. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne | str. 513

III WZORY DOKUMENTÓW STANU CYWILNEGO I PISM

I. Wzory związane z aktem urodzenia | str. 559

1. Oświadczenie o zmianie imienia dziecka | str. 559

2. Decyzja o nadaniu dziecku imienia | str. 560

3. Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia, imion lub nazwiska dziecka | str. 562

4. Zgoda rodziców na zmianę imienia, imion lub nazwiska dziecka | str. 564

II. Wzory związane z zawarciem małżeństwa | str. 566

1. Odmowa kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ze względu na termin | str. 566

2. Odmowa kierownika urzędu stanu cywilnego przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński ze względu na miejsce | str. 567

3. Protokół z przyjęcia oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa dotyczący obywateli polskich | str. 569

4. Oświadczenie składane przez cudzoziemca w związku z zawarciem małżeństwa | str. 570

5. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa zawartego bez zaświadczenia kierownika urzędu stanu cywilnego | str. 571

6. Odmowa wpisania wzmianki o rozwodzie do aktu małżeństwa na podstawie art. 108 ust. 4 | str. 573

7. Pismo o skierowanie sprawy do sądu w trybie art. 5 k.r.o. | str. 574

8. Odmowa wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa | str. 575

9. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa, gdy zaświadczenie wpłynęło do urzędu stanu cywilnego po upływie 5 dni [I] | str. 577

10. Pismo o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa, gdy zaświadczenie wpłynęło do urzędu stanu cywilnego po upływie 5 dni [II] | str. 579

III. Wzory oświadczeń, powiadomień, odmów i decyzji dotyczących rejestracji stanu cywilnego | str. 581

1. Oświadczenie dotyczące nazwisk dzieci, których rodzice mają różne obywatelstwa lub wyłącznie obce | str. 581

2. Powiadomienie o transkrypcji | str. 582

3. Odmowa dokonania transkrypcji | str. 583

4. Powiadomienie o sprostowaniu imienia w akcie małżeństwa | str. 584

5. Powiadomienie o uzupełnieniu aktu małżeństwa | str. 585

6. Decyzja o odmowie odtworzenia treści aktu | str. 586

7. Odmowa sprostowania aktu | str. 588

8. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym | str. 589

9. Odmowa wydania zaświadczenia o stanie cywilnym dla cudzoziemca | str. 590

10. Odmowa przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa | str. 591

IV. Adnotacje dotyczące nazwisk w aktach transkrybowanych (art. 104 p.a.s.c.) | str. 592

1. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa cudzoziemca z obywatelką polską | str. 592

2. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa cudzoziemca z obywatelką polską (w przypadku ślubu przed dniem 15 listopada 1998 r.) | str. 592

3. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa przez cudzoziemców | str. 592

4. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa przez obywateli polskich | str. 593

5. Adnotacja dotycząca nazwisk małżonków i dzieci po zawarciu małżeństwa obywatela polskiego z cudzoziemką | str. 593

V. Wnioski | str. 594

1. Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego | str. 594

2. Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego | str. 596

3. Wniosek o odtworzenie treści aktu urodzenia | str. 598

4. Wniosek o odtworzenie treści aktu małżeństwa | str. 600

5. Wniosek o odtworzenie treści aktu zgonu | str. 602

6. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego | str. 604

7. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego | str. 606

8. Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego | str. 608

9. Wniosek do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte | str. 610

IV TEKSTY MIĘDZYNARODOWYCH KONWENCJI I ROZPORZĄDZENIA RADY (WE)

1. Konwencja nr 3 sporządzona w Stambule dnia 4 września 1958 r. dotycząca międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667) | str. 615

2. Konwencja nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów sporządzona w Atenach dnia 15 września 1977 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446) | str. 625

3. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. U. UE 2003 L 338, s. 1) | str. 631

4. Konwencja nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735) | str. 685

5. Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) | str. 695

BIBLIOGRAFIA | str. 709

SKOROWIDZ | str. 711
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.