Dodano produkt do koszyka

Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe

Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe

Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 51.00 zł 46.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika zawiera analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska.


Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki:

handlu emisjami,
ochrony warstwy ozonowej,
gospodarki odpadami,
ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu.Autorzy uwzględniają również ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.


Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia podstawowe, w tym problematykę ochrony środowiska w prawie europejskim. Część druga zawiera omówienie najistotniejszych instytucji prawa ochrony środowiska. Część trzecia przedstawia rozważania dotyczące ochrony głównych elementów przyrodniczych, czwarta zaś dotyczy materii gospodarowania odpadami.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa, administracji i ochrony środowiska. Będzie też przydatna osobom zajmującym się zawodowo ochroną środowiska oraz pracownikom administracji publicznej.

Tytuł
Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe
Autorzy
Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8160-270-9
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2018
Liczba stron
418
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Przedmowa | str. 15

Część pierwsza
WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozdział I
Zagadnienia wstępne | str. 19
1. Pojęcie środowiska | str. 19
2. Pojęcie ochrony środowiska | str. 22
3. Pojęcie prawa ochrony środowiska i jego miejsce w systemie prawa polskiego | str. 26
4. Rys historyczny prawnych regulacji ochrony środowiska | str. 32

Rozdział II
Źródła prawa ochrony środowiska | str. 35
1. Uwagi ogólne | str. 35
2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | str. 37
3. Umowy międzynarodowe | str. 40
4. Ustawa | str. 41
5. Rozporządzenia | str. 44
6. Akty prawa miejscowego | str. 46

Rozdział III
Prawnomiędzynarodowa problematyka ochrony środowiska | str. 49
1. Uwagi ogólne | str. 49
2. Zasada zrównoważonego rozwoju | str. 51
3. Ochrona przyrody | str. 53
4. Ochrona środowiska morskiego | str. 54
5. Międzynarodowy obrót odpadami | str. 56
6. Ochrona atmosfery | str. 58

Rozdział IV
Ochrona środowiska w prawie europejskim | str. 63
1. Pojęcie prawa europejskiego i jego źródła | str. 63
1.1. Rozporządzenia | str. 64
1.2. Dyrektywy | str. 65
1.3. Decyzje | str. 65
2. Organy Unii Europejskiej | str. 66
3. Podstawowe wiadomości dotyczące ochrony środowiska w Unii Europejskiej | str. 69
3.1. Ochrona przyrody | str. 70
3.2. Gospodarowanie odpadami | str. 71
3.3. Ochrona powietrza | str. 73
3.4. Ochrona wód | str. 74
3.5. Ochrona przed hałasem | str. 77

Rozdział V
Środki prawnofinansowe ochrony środowiska | str. 81
1. Opłata za korzystanie ze środowiska | str. 81
2. Administracyjna kara pieniężna | str. 84
3. Zróżnicowanie podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska | str. 88
4. Opłata eksploatacyjna w ustawie – Prawo geologiczne i górnicze | str. 91
5. Opłaty: depozytowa i produktowa | str. 93
6. Opłaty za usuwanie drzew i krzewów w ustawie o ochronie przyrody | str. 94
7. Opłaty i należności w ustawie – Prawo wodne | str. 94
8. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej | str. 96

Rozdział VI
Zasady prawa ochrony środowiska | str. 107
1. Pojęcie zasad prawnych i ich znaczenie w prawie ochrony środowiska | str. 107
2. Zasada korzystania ze środowiska | str. 108
3. Zasada kompleksowości | str. 111
4. Zasada prewencji i przezorności | str. 112
5. Zasada „zanieczyszczający płaci” | str. 114
6. Zasada planowości | str. 116
7. Zasada prawa do informacji o środowisku | str. 118
8. Zasada uczestnictwa społeczeństwa w postępowaniach w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska | str. 119
9. Zasada obowiązku stosowania metodyk referencyjnych | str. 121

Rozdział VII
Filozoficzne podstawy prawa ochrony środowiska | str. 123

Część druga
PODSTAWOWE INSTYTUCJE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

Rozdział VIII
Odpowiedzialność w prawie ochrony środowiska | str. 129
1. Zagadnienia ogólne | str. 129
2. Odpowiedzialność cywilna | str. 131
2.1. Rola i znaczenie odpowiedzialności cywilnej | str. 131
2.2. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej | str. 133
3. Odpowiedzialność karna | str. 136
4. Odpowiedzialność administracyjna | str. 140
5. Odpowiedzialność według ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie | str. 144

Rozdział IX
Organy ochrony środowiska | str. 147
1. Wprowadzenie | str. 147
2. Organy jednostek samorządu terytorialnego | str. 149
3. Wojewoda | str. 154
4. Minister właściwy do spraw środowiska | str. 156
5. Dyrektorzy ochrony środowiska | str. 157
6. Inspektorzy ochrony środowiska | str. 160
7. Państwowa Rada Ochrony Środowiska | str. 163
8. Komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko | str. 164

Rozdział X
Pozwolenie na korzystanie ze środowiska | str. 167
1. Pojęcie i wiadomości podstawowe | str. 167
2. Pozwolenie zintegrowane | str. 172
3. Szczególne rozwiązania proceduralne | str. 178
4. Cofanie i ograniczanie pozwoleń | str. 181

Rozdział XI
Państwowy monitoring środowiska | str. 185
1. Wprowadzenie | str. 185
2. Pojęcie oraz funkcja państwowego monitoringu środowiska | str. 186
3. Organizacja państwowego monitoringu środowiska | str. 188
4. Gromadzenie i przetwarzanie informacji | str. 189
5. Rozpowszechnianie informacji | str. 191

Część trzecia
OCHRONA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

Rozdział XII
Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji | str. 197
1. Pojęcie zagospodarowania przestrzennego | str. 197
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego | str. 199
3. Planowanie przestrzenne w województwie | str. 203
4. Planowanie przestrzenne na szczeblu kraju | str. 206
5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzja o warunkach zabudowy | str. 207
6. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach | str. 210
7. Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym | str. 219

Rozdział XIII
Ochrona kopalin | str. 223
1. Uwagi wprowadzające | str. 223
2. Koncesja | str. 224
3. Obszar górniczy i teren górniczy | str. 226
4. Zakład górniczy i ruch tego zakładu | str. 227
5. Likwidacja zakładu górniczego | str. 229
6. Odpowiedzialność za szkody | str. 230
7. Organy administracji geologicznej i państwowa służba geologiczna | str. 232
8. Nadzór górniczy | str. 235

Rozdział XIV
Ochrona wód | str. 239
1. Zasady gospodarowania wodami | str. 239
2. Podział wód | str. 241
3. Prawo własności wód | str. 243
4. Cele ochrony wód i cele środowiskowe | str. 244
5. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie | str. 247
6. Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami | str. 249
7. Korzystanie z wód i usługi wodne | str. 257
8. Ochrona ujęć wody i zbiorników wód śródlądowych | str. 260
9. Planowanie w gospodarowaniu wodami | str. 262
10. Zgoda wodnoprawna | str. 266
11. System informacyjny gospodarowania wodami | str. 274

Rozdział XV
Ochrona zwierząt i roślin | str. 279
1. Uwagi ogólne | str. 279
2. Ochrona zwierząt | str. 281
2.1. Zwierzęta domowe | str. 282
2.2. Zwierzęta gospodarskie | str. 282
2.3. Zwierzęta wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych | str. 283
2.4. Zwierzęta wolno żyjące | str. 284
2.5. Transport zwierząt | str. 285
2.6. Doświadczenia na zwierzętach i ich uśmiercanie | str. 286
3. Ochrona zwierząt w ustawie – Prawo łowieckie | str. 290
4. Ochrona roślin | str. 292
5. Ochrona lasów | str. 295
6. Rolnictwo ekologiczne | str. 300

Rozdział XVI
Problematyka prawa emisyjnego | str. 305
1. Uwagi ogólne | str. 305
2. Ochrona powietrza | str. 306
3. Ochrona warstwy ozonowej | str. 311
4. Ochrona przed hałasem | str. 314
5. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi | str. 315
6. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym | str. 316

Rozdział XVII
Problematyka ochrony przyrody | str. 321
1. Uwagi ogólne | str. 321
2. Formy ochrony przyrody | str. 323
3. Obszary Natura 2000 | str. 334
4. Ochrona terenów zieleni i zadrzewień | str. 338

Część czwarta
GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Rozdział XVIII
Odpady i ich zagospodarowanie | str. 349
1. Definicja odpadów i ich rodzaje | str. 349
2. Zasady gospodarowania odpadami | str. 351
3. Składowanie i magazynowanie odpadów | str. 353
4. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami | str. 356
5. Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz gospodarowanie zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym | str. 366
6. Baterie i akumulatory | str. 376

Rozdział XIX
Problematyka utrzymania czystości i porządku w gminach | str. 381
1. Uwagi ogólne | str. 381
2. Zadania gminy i obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku | str. 382
3. Zadania gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | str. 394

Skorowidz | str. 401
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.