Dodano produkt do koszyka

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM

Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 119.00 zł 107.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka stanowi cenne uzupełnienie poradnika "Prawo oświatowe" - wydanego w ubiegłym roku (09.2014) przez Wolters Kluwer. Treść książki stanowią wzory i przykłady pism i dokumentów przygotowane na jej potrzeby lub gromadzone od lat w publikacji Prawa Oświatowego Wydawnictwa Wolters Kluwer. Opracowane zostały w oparciu o aktualny stan prawny. Są to zarówno wzory cytowane, stanowiące załączniki do aktów wykonawczych (rozporządzeń), jak i oryginalne przykłady przygotowane w oparciu o przepisy prawne. Czytelnik otrzymuje zatem przykładowe narzędzie, które po niewielkiej modyfikacji wynikającej ze specyfiki rozpatrywanej sprawy, będzie mógł wykorzystać w dalszym procedowaniu.

Celem książki jest przyczynienie się do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności prawnych czytelnika i ułatwienie rozstrzygania kwestii prawnych w sytuacjach, w których przyjdzie mu podejmować decyzje bezpośrednio lub w sposób zgodny z prawem uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym i osiągnąć cel np. na poziomie pierwszej instancji w postępowaniu odwoławczym.

Tytuł
Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MERITUM
Autorzy
Krzysztof Gawroński, Lidia Marciniak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9007-1
Rok wydania
2015
Liczba stron
640
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie | str. 21

Wykaz skrótów | str. 23

Wykaz aktów prawnych | str. 25

Definicje - wyjaśnienie (interpretacja) pojęć | str. 29

I Organy prowadzące - zakładanie, prowadzenie i likwidacja placówek publicznych i niepublicznych | str. 33

1 Akt założycielski szkoły publicznej (przykładowy wzór) | str. 35

2 Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych szkół i placówek (przykładowy wzór) | str. 36

3 Zgłoszenie w sprawie zmiany osoby prowadzącej szkołę lub placówkę niepubliczną (przykładowy wzór) | str. 39

4 Wniosek o nadanie szkole/placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej (przykładowy wzór) | str. 41

5 Uchwała w sprawie włączenia szkoły do zespołu szkół (przykład) | str. 43

6 Porozumienie pomiędzy powiatem i gminą w sprawie utworzenia zespołu szkół złożonego z liceum i gimnazjum (przykładowy wzór) | str. 45

7 Wniosek o wykreślenie z ewidencji szkół i placówek niepublicznych (przykładowy wzór) | str. 48

8 Uchwała w sprawie rozwiązania zespołu szkół (przykładowy wzór) | str. 50

9 Prośba o przedstawienie informacji o uczniach w związku z likwidacją szkoły (przykładowy wzór) | str. 52

10 Prośba skierowana do kuratora oświaty o wyrażenie opinii w sprawie likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 53

11 Pismo do kuratora oświaty zawiadamiające o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 54

12 Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 55

13 Uchwała Rady Gminy w sprawie odrzucenia w całości stanowiska związku zawodowego dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady w sprawie likwidacji szkoły (przykład) | str. 56

14 Pismo do rodziców uczniów z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 57

15 Pismo do słuchacza szkoły dla dorosłych z informacją o zamiarze likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 58

16 Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta w sprawie odwołania dyrektora szkoły (przykład) | str. 59

17 Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie odwołania dyrektora szkoły/zespołu szkół z zajmowanego stanowiska (przykład) | str. 61

18 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 62

II Wychowanie przedszkolne | str. 65

1 Uchwała w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych (przykład) | str. 67

III Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki | str. 69

1 Decyzja o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej (przykładowy wzór) | str. 71

2 Decyzja rady pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki (przykładowy wzór) | str. 72

3 Decyzja w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego (przykładowy wzór) | str. 74

4 Zgoda na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą (przykładowy wzór) | str. 75

5 Zaświadczenie o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) | str. 76

6 Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (wzór) | str. 77

7 Tytuł wykonawczy do egzekucji administracyjnej (przykładowy wzór) | str. 79

8 Upomnienie w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego (przykładowy wzór) | str. 81

9 Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej (przykładowy wzór) | str. 82

10 Decyzja o skreśleniu ucznia z listy uczniów (przykładowy wzór) | str. 83

IV Kształcenie specjalne i nauczanie indywidualne | str. 85

1 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór) | str. 87

2 Orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego (wzór) | str. 90

3 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (wzór) | str. 92

4 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych/indywidualnych (wzór) | str. 94

5 Orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych (wzór) | str. 97

6 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (wzór) | str. 99

7 Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania (wzór) | str. 102

8 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania (wzór) | str. 104

9 Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) | str. 106

10 Orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) | str. 109

11 Orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (wzór) | str. 111

12 Procedura ubiegania się ucznia o indywidualny program lub indywidualny tok nauczania (przykład) | str. 113

13 Umowa o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego (przykład) | str. 115

V Kształcenie zawodowe | str. 117

1 Umowa o organizację praktycznej nauki zawodu poza szkołą (przykładowy wzór) | str. 119

2 Zaświadczenie o ukończeniu kursu (wzór) | str. 121

3 Zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych (wzór) | str. 122

4 Zaświadczenie o ukończeniu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (wzór) | str. 123

5 Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego (wzór) | str. 125

6 Zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych (wzór) | str. 127

VI Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie kadr nauczycielskich | str. 129

1 Protokół z prac zespołu akredytacyjnego (wzór) | str. 131

2 Zaświadczenie o ukończeniu formy kształcenia ustawicznego nauczycieli (przykładowy wzór*) | str. 136

3 Własna ocena działalności placówki w zakresie kształcenia zgłoszonego do akredytacji (wzór) | str. 137

4 Wniosek o przyznanie akredytacji (wzór) | str. 141

5 Własna ocena działalności placówki doskonalenia nauczycieli (wzór) | str. 143

6 Skierowanie nauczyciela na dalsze kształcenie (wzór) | str. 146

7 Wniosek o przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli (wzór) | str. 147

8 Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) | str. 149

9 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) | str. 150

10 Wniosek o udzielenie urlopu płatnego - urlop dla celów naukowych/artystycznych/oświatowych (przykładowy wzór) | str. 151

11 Decyzja w sprawie udzielenia płatnego urlopu dla kształcenia się (przykładowy wzór) | str. 152

12 Wniosek o wyrażenie zgody przez pracodawcę na szkolenie/ studia podyplomowe (przykładowy wzór) | str. 153

VII Społeczne organy w systemie oświaty | str. 155

1 Regulamin Rady Rodziców (przykład) | str. 157

2 Regulamin samorządu uczniowskiego (przykład) | str. 170

VIII Nadzór pedagogiczny | str. 173

1 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły (przykład) | str. 175

2 Protokół kontroli doraźnej (przykład) | str. 181

IX Prawo pracy nauczyciela | str. 185

A. Stosunek pracy | str. 187

a. Nawiązanie | str. 187

1 Umowa o pracę na czas określony (z nauczycielem nieposiadającym wymaganych kwalifikacji zatrudnionym za zgodą kuratora oświaty) (przykładowy wzór) | str. 187

2 Umowa o pracę na czas nieokreślony (przykładowy wzór) | str. 190

3 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) | str. 192

4 Wniosek skierowany do organu prowadzącego o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) | str. 194

5 Akt mianowania nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 199

6 Akt mianowania nauczyciela zatrudnionego w zespole szkół (przykładowy wzór) | str. 201

7 Informacja o przekształceniu umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania (przykładowy wzór) | str. 203

8 Uzupełnienie obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 204

9 Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (wzór) | str. 206

10 Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (wzór) | str. 208

11 Informacja o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego (wzór) | str. 210

12 Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym (wzór) | str. 212

b. Ograniczenie zatrudnienia, przeniesienie służbowe | str. 214

13 Ograniczenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 214

14 Zgoda nauczyciela na ograniczenie zatrudnienia (przykładowy wzór) | str. 215

15 Wniosek nauczyciela o przeniesienie na inne stanowisko (przykładowy wzór) | str. 216

16 Przeniesienie nauczyciela na inne stanowisko - decyzja (przykładowy wzór) | str. 217

17 Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, na jego prośbę, do innej szkoły (przykładowy
wzór) | str. 218

18 Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (bez zgody nauczyciela) (przykładowy wzór) | str. 219

19 Informacja o przejściu zakładu pracy (szkoły) lub jego części na innego pracodawcę (przykładowy wzór) | str. 220

c. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy | str. 221

20 Wypowiedzenie zmieniające w przypadku zmiany warunków umowy o pracę (przykładowy wzór) | str. 221

21 Porozumienie zmieniające umowę o pracę (przykładowy wzór) | str. 222

22 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych (przykładowy wzór) | str. 223

23 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji szkoły (przykładowy wzór) | str. 224

24 Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (przykładowy wzór) | str. 226

25 Porozumienie stron o ustaleniu wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę (przykładowy wzór) | str. 227

26 Pismo w sprawie obniżenia obowiązkowego wymiaru zajęć (przykładowy wzór) | str. 228

27 Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela z powodu przejścia na emeryturę (przykładowy wzór) | str. 229

28 Rozwiązanie stosunku pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok (przykładowy wzór) | str. 230

29 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór) | str. 231

30 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumieniem stron (przykładowy wzór) | str. 232

31 Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela za wypowiedzeniem (przykładowy wzór) | str. 233

32 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii (przykładowy wzór) | str. 234

33 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania, w razie negatywnej oceny pracy (przykładowy wzór) | str. 235

34 Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania (przykładowy wzór) | str. 236

35 Rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia (wzór) | str. 237

36 Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron (przykładowy wzór) | str. 239

37 Odwołanie oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy (przykładowy wzór) | str. 240

38 Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny (przykładowy wzór) | str. 241

39 Pismo dyrektora szkoły - przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny (przykładowy wzór) | str. 242

40 Pismo w sprawie możliwości ponownego podjęcia pracy przez nauczyciela przebywającego w stanie nieczynnym (przykładowy wzór) | str. 243

41 Stwierdzenie wygaśnięcia stosunku pracy (przykładowy wzór) | str. 244

42 Informacja o wygaśnięciu stosunku pracy nauczyciela w związku z brakiem wymaganych kwalifikacji do zajmowania określonego stanowiska (przykładowy wzór) | str. 246

43 Świadectwo pracy (wzór) | str. 247

44 Wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy (przykładowy wzór) | str. 250

45 Żądanie przez pracownika wydania świadectwa pracy (przykładowy wzór) | str. 251

B. Obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli | str. 252

46 Decyzja o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków (przykładowy wzór) | str. 252

47 Odpowiedź na sprzeciw wobec udzielenia kary porządkowej (przykładowy wzór) | str. 254

48 Odwołanie od decyzji o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków (przykładowy wzór) | str. 255

49 Pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej nauczycielowi (przykładowy wzór) | str. 256

50 Pozew o uchylenie kary porządkowej (przykładowy wzór) | str. 257

51 Sprzeciw od kary porządkowej (przykładowy wzór) | str. 259

C. Uprawnienia socjalne | str. 260

52 Wniosek nauczyciela o przyznanie nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (przykładowy wzór) | str. 260

53 Decyzja o przyznaniu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (przykładowy wzór) | str. 262

54 Wniosek nauczyciela o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (przykładowy wzór) | str. 263

55 Zaświadczenie o przyznaniu jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie (przykładowy wzór) | str. 264

56 Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (przykład) | str. 265

57 Decyzja o przyznaniu dodatku za wysługę lat (przykładowy wzór) | str. 269

58 Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego (przykładowy wzór) | str. 270

D. Urlopy i zwolnienia od pracy | str. 271

a. Urlop wypoczynkowy (placówki feryjne) | str. 271

59 Wniosek nauczyciela o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) | str. 271

60 Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu uzupełniającego (przykładowy wzór) | str. 272

61 Decyzja w sprawie udzielenia dyrektorowi urlopu uzupełniającego (przykładowy wzór) | str. 273

b. Urlop wypoczynkowy (placówki nieferyjne) | str. 274

62 Plan urlopów wypoczynkowych (przykładowy wzór) | str. 274

63 Karta urlopowa (przykładowy wzór) | str. 275

64 Wniosek pracownika o udzielenie urlopu na żądanie (przykładowy wzór) | str. 276

65 Karta urlopowa (w okresie wypowiedzenia) (przykładowy wzór) | str. 277

66 Karta urlopowa (po urlopie macierzyńskim) (przykładowy wzór) | str. 278

67 Wniosek pracownika o podzielenie urlopu (przykładowy wzór) | str. 279

68 Wniosek pracownika o przesunięcie urlopu (przykładowy wzór) | str. 280

69 Przesunięcie urlopu (przykładowy wzór) | str. 281

70 Wniosek pracownika o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) | str. 282

71 Zobowiązanie pracownika do wykorzystania zaległych dni urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) | str. 283

72 Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego (przykładowy wzór) | str. 284

c. Urlop macierzyński | str. 285

73 Informacja o udzielonym urlopie macierzyńskim (przykładowy wzór) | str. 285

74 Wniosek pracownicy w przedmiocie rezygnacji z urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 286

75 Wniosek pracownicy-matki w sprawie rezygnacji z dalszej części urlopu macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka (przykładowy wzór) | str. 287

76 Rezygnacja pracownika z części urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 288

77 Wniosek pracownika-ojca o udzielenie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 289

78 Informacja pracodawcy o udzieleniu urlopu macierzyńskiego ojcu dziecka (przykładowy wzór) | str. 290

79 Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu pracownikowi-ojcu urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 291

80 Wniosek o dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski w pełnym wymiarze (przykładowy wzór) | str. 292

81 Udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego (przykładowy wzór) | str. 293

82 Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownicy (przykładowy wzór) | str. 294

83 Wniosek o drugą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 295

84 Rezygnacja pracownika z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 296

85 Wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 297

86 Udzielnie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownicy (przykładowy wzór) | str. 298

87 Wniosek o uzupełniający dodatkowy urlop macierzyński (przykładowy wzór) | str. 299

88 Wniosek o skrócenie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 300

89 Wniosek pracownicy o przerwanie urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 301

90 Wniosek pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed datą porodu (przykładowy wzór) | str. 302

91 Zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego albo dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 303

92 Wniosek w przedmiocie wypłaty zasiłku macierzyńskiego za dodatkowy okres urlopu macierzyńskiego (przykładowy wzór) | str. 304

93 Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (przykładowy wzór) | str. 305

d. Urlop wychowawczy (placówki feryjne) | str. 306

94 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) | str. 306

95 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do dnia poprzedzającego rozpoczęcie roku szkolnego (przykładowy wzór) | str. 307

96 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego - informacja o możliwości przedłużenia urlopu (przykładowy wzór) | str. 308

97 Decyzja w sprawie udzielenia urlopu wychowawczego do ostatniego dnia zajęć szkolnych (przykładowy wzór) | str. 309

e. Urlop wychowawczy (placówki nieferyjne) | str. 310

98 Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy (przykładowy wzór) | str. 310

99 Oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania z urlopu wychowawczego wraz z drugim opiekunem (przykładowy wzór) | str. 311

100 Oświadczenie rodzica o jednoczesnym korzystaniu z urlopu wychowawczego z drugim rodzicem (przykładowy wzór) | str. 312

101 Oświadczenie rodzica o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) | str. 313

102 Odwołanie pracownika z urlopu wychowawczego (przykładowy wzór) | str. 314

103 Informacja o powierzeniu innej pracy po urlopie wychowawczym (przykładowy wzór) | str. 315

f. Urlop dla poratowania zdrowia | str. 316

104 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór) | str. 316

105 Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (wzór) | str. 317

106 Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydane w trybie odwoławczym (wzór) | str. 318

107 Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór) | str. 319

g. Urlop szkoleniowy/płatny i bezpłatny | str. 321

108 Wniosek o urlop szkoleniowy (przykładowy wzór) | str. 321

109 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu płatnego (przykładowy wzór) | str. 322

110 Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór) | str. 323

h. Zwolnienia od pracy | str. 324

111 Wniosek pracownika o zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) | str. 324

112 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn osobistych (przykładowy wzór) | str. 325

113 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn urzędowych (przykładowy wzór) | str. 326

114 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu wykonywania czynności biegłego (przykładowy wzór) | str. 328

115 Wniosek o zwolnienie od pracy z przyczyn zdrowotnych (przykładowy wzór) | str. 329

116 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (przykładowy wzór) | str. 330

117 Wniosek o zwolnienie od pracy w celu badań lekarskich kobiety w ciąży (przykładowy wzór) | str. 331

118 Wniosek pracownika o zwolnienie na poszukiwanie pracy (przykładowy wzór) | str. 332

119 Oświadczenie pracownika o korzystaniu z 2 dni opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) | str. 333

120 Wniosek o zwolnienie od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do 14 lat (przykładowy wzór) | str. 334

121 Oświadczenie pracownika o korzystaniu z 2 dni opieki nad dzieckiem (przykładowy wzór) | str. 335

122 Skierowanie pracownika na wstępne/okresowe badania lekarskie (przykładowy wzór) | str. 336

E. Kwalifikacje i rozwój zawodowy nauczycieli | str. 338

123 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem (przykładowy wzór) | str. 338

124 Wniosek skierowany do kuratora oświaty o wyrażenie zgody na zatrudnienie osoby nieposiadającej kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 339

125 Wniosek o wszczęcie postępowania na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (przykładowy wzór) | str. 340

126 Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego (przykład) | str. 341

127 Arkusz analizy formalnej (przykładowy wzór) | str. 342

128 Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej (przykładowy wzór) | str. 344

129 Załącznik do protokołu z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej powołanej zarządzeniem dyrektora szkoły (przykładowy wzór) | str. 347

130 Zaświadczenie o zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną (wzór) | str. 348

131 Zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej (wzór) | str. 349

132 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (wzór) | str. 350

133 Akt nadania awansu stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 4 Karty Nauczyciela (wzór) | str. 352

134 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego lub dyplomowanego (wzór) | str. 353

135 Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na podstawie art. 9a ust. 3 Karty Nauczyciela (wzór) | str. 355

136 Zaświadczenie o odbyciu stażu przez nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 356

137 Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (przykładowy wzór) | str. 357

138 Nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego w związku z podwyższeniem poziomu wykształcenia (przykładowy wzór) | str. 359

F. Ocena pracy | str. 361

a. Ocena pracy nauczyciela | str. 361

139 Karta oceny pracy (wzór) | str. 361

140 Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 363

141 Wniosek o opinię samorządu uczniowskiego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 364

142 Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 365

143 Wniosek o ustalenie oceny pracy nauczyciela doradcy metodycznego (przykładowy wzór) | str. 366

144 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy nauczyciela (przykładowy wzór) | str. 367

145 Wniosek o ustalenie oceny merytorycznej nauczyciela religii (przykładowy wzór) | str. 368

b. Ocena pracy dyrektora | str. 369

146 Karta oceny pracy nauczyciela (wzór) | str. 369

147 Wniosek o opinię doradcy metodycznego lub innego nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 371

148 Wniosek o opinię opiekuna naukowo-dydaktycznego w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 372

149 Wniosek o opinię rady szkoły/przedszkola w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 373

150 Wniosek o opinię zakładowej organizacji związkowej w sprawie oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 374

151 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola (przykładowy wzór) | str. 375

G. Prawo pracy pracowników samorządowej administracji szkolnej i pracowników obsługi | str. 376

152 Umowa o pracę na czas określony z pracownikiem samorządowym (przykładowy wzór) | str. 376

153 Umowa o pracę na czas nieokreślony z pracownikiem samorządowym (przykładowy wzór) | str. 378

154 Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze (przykład) | str. 380

155 Protokół z rozmowy poprzedzającej wybór kryteriów (przykład) | str. 383

156 Informacja o warunkach zatrudnienia i przysługujących uprawnieniach pracowniczych (przykład) | str. 384

157 Zakres czynności sprzątaczki (przykład) | str. 386

158 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron (przykładowy wzór) | str. 388

159 Wniosek pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (przykładowy wzór) | str. 389

160 Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem (wzór) | str. 390

161 Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (wzór) | str. 391

162 Umowa o dzieło (przykładowy wzór) | str. 392

163 Umowa z wolontariuszem (przykładowy wzór) | str. 394

164 Regulamin nagród dla pracowników administracji i obsługi (przykład) | str. 396

165 Regulamin premiowania pracowników administracji i obsługi (przykład) | str. 397

H. Bezpieczeństwo i higiena pracy w placówce oświatowej | str. 399

166 Informacja dla pracownika wyznaczonego do wykonywania czynności w zakresie ppoż. (przykładowy wzór) | str. 399

167 Skierowanie pracownika na badania wstępne/okresowe/ kontrolne (przykładowy wzór) | str. 400

168 Rejestr wypadków (przykładowy wzór) | str. 402

169 Księga kontroli zewnętrznych (przykładowy wzór) | str. 403

170 Książka kontroli sanitarnej (przykładowy wzór) | str. 405

171 Książka obiektu budowlanego (wzór) | str. 406
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.