Dodano produkt do koszyka

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu

Jan Mojak

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 59.00 zł 53.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Autor w przystępny sposób przedstawia m.in. pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych, przenoszenie praw z papierów wartościowych, podstawowe wierzycielskie papiery wartościowe (weksle, czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe), towarowe papiery wartościowe (konosamenty i dowody składowe), udziałowe papiery wartościowe (akcje i certyfikaty inwestycyjne), regulacje związane z obrotem papierami wartościowymi na rynku kapitałowym. W książce omówiono strukturę i zasady funkcjonowania rynku regulowanego, instytucjonalnych uczestników rynku kapitałowego oraz nadzoru nad rynkiem kapitałowym.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów prawa, administracji, ekonomii, finansów i rachunkowości oraz pracowników naukowych. Może też posłużyć jako pomoc księgowym i pracownikom działów finansowych przedsiębiorstw, jak również osobom wykonującym zawody prawnicze.

Tytuł
Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu
Autor
Jan Mojak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-777-1
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2020
Liczba stron
512
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Słowo wstępne | str. 17

Część pierwsza
WPROWADZENIE DO PRAWA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Rozdział I
Pojęcie, rodzaje i funkcje papierów wartościowych | str. 21
1. Pojęcie papierów wartościowych | str. 21
2. Rodzaje papierów wartościowych | str. 23
3. Funkcje papierów wartościowych | str. 24
4. Instytucja umarzania utraconych dokumentów | str. 25

Rozdział II
Źródła prawa papierów wartościowych | str. 29
1. Papiery wartościowe w Kodeksie cywilnym| str. 29
2. Ustawy normujące emisję poszczególnych rodzajów papierów wartościowych | str. 30

Część druga
WIERZYCIELSKIE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rozdział III
Weksle | str. 35
1. Instytucja przekazu | str. 36
2. Weksel trasowany i weksel własny | str. 38
3. Funkcje weksli w obrocie gospodarczym | str. 41
4. Obieg wekslowy | str. 42
4.1. Pojęcie i funkcja indosu | str. 42
4.2. Forma i rodzaje indosu | str. 46
4.3. Indos zastawniczy | str. 49
4.4. Zarzuty przysługujące dłużnikom wekslowym | str. 51
5. Poręczenie wekslowe (awal) | str. 55
5.1. Pojęcie awalu | str. 55
5.1.1. Istota i funkcja awalu | str. 55
5.1.2. Forma awalu | str. 58
5.2. Powstanie i zakres odpowiedzialności awalisty | str. 63
5.2.1. Powstanie zobowiązania awalisty | str. 63
5.2.2. Zakres odpowiedzialności | str. 65
5.3. Charakter odpowiedzialności awalisty | str. 69
6. Przyjęcie weksla, płatność i zapłata | str. 71
7. Protest i poszukiwanie zwrotne | str. 74
8. Weksel in blanco | str. 78
8.1. Wystawienie i obieg weksla in blanco | str. 78
8.1.1. Istota weksla in blanco | str. 78
8.1.2. Deklaracja wekslowa | str. 85
8.1.3. Obieg weksla in blanco| str. 87
8.2. Odpowiedzialność z weksla in blanco | str. 91
8.2.1. Ogólna charakterystyka | str. 91
8.2.2. Zarzuty dłużnika wekslowego wobec posiadacza weksla | str. 93
9. Dyskonto i redyskonto weksli | str. 97
10. Dochodzenie wierzytelności z weksli | str. 99

Rozdział IV
Czeki | str. 103
1. Pojęcie i rodzaje czeków | str. 103
2. Obieg czekowy | str. 111
3. Dochodzenie wierzytelności z czeków | str. 114

Rozdział V
Obligacje | str. 117
1. Pojęcie i rodzaje obligacji | str. 117
2. Emisja i wykup obligacji | str. 121
3. Sposoby emisji obligacji | str. 123

Rozdział VI
Bankowe papiery wartościowe | str. 127

Rozdział VII
Listy zastawne | str. 131

Rozdział VIII
Bony komercyjne. Komercyjne weksle inwestycyjno-terminowe | str. 143

Rozdział IX
Skarbowe papiery wartościowe | str. 147
1. Obligacje skarbowe | str. 149
2. Bony skarbowe | str. 167

Rozdział X
Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego | str. 177

Część trzecia
TOWAROWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rozdział XI
Konosamenty | str. 181

Rozdział XII
Dowody składowe | str. 185

Część czwarta
UDZIAŁOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE

Rozdział XIII
Akcje | str. 197
1. Pojęcie i rodzaje akcji | str. 197
2. Nabywanie i zbywanie akcji w procesie prywatyzacji | str. 204

Rozdział XIV
Świadectwa udziałowe i rekompensacyjne | str. 209
1. Świadectwa udziałowe | str. 209
2. Świadectwa rekompensacyjne | str. 213

Rozdział XV
Certyfikaty inwestycyjne | str. 217
1. Pojęcie i rodzaje funduszy inwestycyjnych w prawie polskim | str. 217
2. Towarzystwo funduszy inwestycyjnych | str. 228
3. Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego | str. 234
4. Certyfikaty inwestycyjne funduszu portfelowego | str. 245
5. Certyfikaty inwestycyjne funduszu sekurytyzacyjnego | str. 248

Część piąta
PRZENOSZENIE PRAW Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH – OBRÓT PRYWATNY

Rozdział XVI
Obrót prawami z papierów wartościowych według Kodeksu cywilnego | str. 257
1. Papiery imienne | str. 258
2. Papiery na zlecenie | str. 259
3. Papiery na okaziciela | str. 261

Rozdział XVII
Obrót wierzytelnościami wekslowymi | str. 265
1. Przeniesienie praw z weksla na zlecenie – indos | str. 265
2. Przeniesienie praw z weksla imiennego | str. 271
3. Przeniesienie praw z weksla in blanco | str. 273

Rozdział XVIII
Obrót wierzytelnościami czekowymi | str. 277
1. Przeniesienie praw z czeku wystawionego na zlecenie | str. 277
2. Przeniesienie praw z czeku na okaziciela | str. 278
3. Przeniesienie praw z czeku wystawionego in blanco | str. 279

Część szósta
PUBLICZNY OBRÓT INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Rozdział XIX
Ogólne zasady publicznego obrotu instrumentami finansowymi | str. 283
1. Pojęcie i ogólne zasady publicznego obrotu | str. 283
2. Instrumenty finansowe, w tym papiery wartościowe, jako przedmiot obrotu | str. 285
3. Oferta publiczna oraz dopuszczanie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym | str. 297
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 297
3.2. Prospekt emisyjny | str. 299
3.3. Udostępnianie informacji o papierach wartościowych w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym | str. 301
4. Rynek regulowany | str. 304
4.1. Uwagi ogólne | str. 304
4.2. Szczegółowe warunki, jakie musi spełniać rynek regulowany | str. 308
5. Obowiązki informacyjne emitentów | str. 313
6. Szczególny status prawny tzw. spółki publicznej | str. 317
6.1. Ujawnianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji | str. 317
6.2. Nabywanie znacznych pakietów akcji – wezwania | str. 319
6.3. Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej | str. 325

Rozdział XX
Instytucje prawne rynku kapitałowego w Polsce | str. 333
1. Komisja Nadzoru Finansowego| str. 333
2. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni | str. 342
3. Uczestnictwo w obrocie instrumentami finansowymi | str. 344
3.1. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne | str. 344
3.1.1. Zagadnienia ogólne | str. 344
3.1.2. Domy maklerskie | str. 351
3.1.3. Banki prowadzące działalność maklerską | str. 353
3.1.4. Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską na terytorium RP | str. 354
3.2. Banki powiernicze | str. 356
4. System depozytowo-rozliczeniowy | str. 358
5. Zabezpieczanie interesów inwestorów – system rekompensat | str. 364
6. Dostęp do informacji o szczególnym charakterze – tajemnica zawodowa | str. 368

Rozdział XXI
Rynek giełdowy | str. 371
1. Status prawny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie | str. 371
2. Rynek oficjalnych notowań giełdowych | str. 382
3. Członkowie giełdy | str. 385
4. Animatorzy obrotu giełdowego | str. 390
4.1. Animatorzy rynku | str. 390
4.2. Animatorzy emitenta | str. 391
5. Maklerzy giełdowi i maklerzy nadzorujący | str. 392
6. Warunki i tryb dopuszczania do obrotu giełdowego | str. 394
7. Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego | str. 403
7.1. Zasady ogólne | str. 403
7.2. Wprowadzanie instrumentów pochodnych | str. 404
8. Zlecenia maklerskie – transakcje giełdowe | str. 406
9. Sesje giełdowe | str. 413
10. Notowania w systemie ciągłym (notowania ciągłe) | str. 416
11. Notowania w systemie kursu jednolitego (notowania jednolite) | str. 423
12. Transakcje szczególne | str. 428
12.1. Transakcje pakietowe | str. 428
12.2. Transakcje dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji | str. 430
12.3. Transakcje odkupu lub odsprzedaży | str. 430
13. Ewidencja transakcji giełdowych | str. 431
14. Upowszechnianie informacji giełdowych | str. 432
15. Indeksy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie | str. 435

Rozdział XXII
Rynek regulowany – BondSpot | str. 449
1. Wprowadzenie | str. 449
2. Status prawny BondSpot SA (uprzednio Centralnej Tabeli Ofert SA) | str. 450
3. Uczestnictwo w obrocie w ramach regulowanego rynku prowadzonego przez BondSpot SA | str. 456
3.1. Dopuszczanie do działania na rynku w charakterze członka | str. 456
4. Dopuszczanie instrumentów finansowych do obrotu na rynku BondSpot | str. 459
5. Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu na rynku BondSpot | str. 462
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 462
5.2. Instrumenty dłużne jako przedmiot obrotu na regulowanym rynku BondSpot | str. 463
5.3. Instrumenty pochodne jako przedmiot obrotu na regulowanym rynku BondSpot | str. 465
5.4. Zawieszanie obrotu instrumentami finansowymi i ich wykluczanie z obrotu | str. 466
6. Obrót na rynku regulowanym BondSpot | str. 469
6.1. Wprowadzenie | str. 469
6.2. Notowania ciągłe | str. 470
6.3. Transakcje | str. 473
6.4. Transakcje pakietowe | str. 473
6.5. Unieważnienie, korekta i anulowanie transakcji | str. 474

Rozdział XXIII
Alternatywny system obrotu (rynek NewConnect) | str. 477
1. Uwagi ogólne | str. 477
2. Wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu | str. 478
3. Uczestnicy systemu alternatywnego | str. 485
3.1. Autoryzowani doradcy | str. 485
3.2. Członkowie rynku | str. 487
3.3. Animatorzy rynku | str. 489
4. Obrót instrumentami finansowymi w systemie alternatywnym | str. 490
4.1. Rozpoczęcie notowania | str. 490
4.2. Zasady obrotu | str. 490
5. Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w systemie alternatywnym | str. 493

Rozdział XXIV
Catalyst – rynek autoryzacji obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi | str. 497
1. Uwagi ogólne | str. 497
2. Obowiązki informacyjne emitentów dłużnych instrumentów finansowych | str. 501
3. Zasady kierowania dłużnych instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego na Catalyst | str. 503
4. Wymogi dopuszczenia lub wprowadzenia do obrotu na Catalyst | str. 504
5. Uczestnictwo w obrocie na Catalyst | str. 505
6. Obrót dłużnymi instrumentami finansowymi na Catalyst | str. 509
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.