Dodano produkt do koszyka

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami

Andrzej Huchla, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Patrycja Zawadzka, Dobrosława Antonów, Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski, Artur Halasz, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Paweł Lenio, Witold Michał Srokosz, Wiesława Maria Miemiec, Michał St

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 50.00 zł 45.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:

od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;
do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe, kontrola podatkowa, poszczególne rodzaje podatków i opłaty samorządowe.W drugim wydaniu uwzględniono zmiany zarówno w ogólnym, jak i szczegółowym prawie podatkowym.


Dotyczą one m.in. następujących zagadnień:

rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania między państwami członkowskimi UE,
procedura eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysku podmiotów powiązanych,
wydawanie uprzednich porozumień cenowych.Analizie poddano także zmiany, które wejdą w życie z dniem 1.07.2020 r., w tym: umowę o współdziałanie, porozumienie podatkowe, audyt podatkowy. Autorzy omawiają również regulacje dotyczące białej listy podatników podatku od towarów i usług, a także unormowanie solidarnej odpowiedzialności podatnika wprowadzonej art. 117ba Ordynacji podatkowej.


W podręczniku ponadto znajdują się materiały pomocnicze niezbędne do nauki przed kolokwium lub egzaminem:

kazusy, które Czytelnik może samodzielnie rozwiązać,
zestaw pytań kontrolnych pomocnych w utrwaleniu wiedzy,
spis polecanej literatury do pogłębionej analizy zagadnień.Przy każdym kazusie i pytaniu kontrolnym zamieszczono szkic odpowiedzi bądź wskazówki, w którym miejscu książki znajduje się materiał ułatwiający sformułowanie poprawnej odpowiedzi.

Tytuł
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami
Autorzy
Andrzej Huchla, Paweł Borszowski, Rafał Kowalczyk, Patrycja Zawadzka, Dobrosława Antonów, Przemysław Pest, Mateusz Lewandowski, Artur Halasz, Katarzyna Kopyściańska, Marek Kopyściański, Paweł Lenio, Witold Michał Srokosz, Wiesława Maria Miemiec, Michał Stawiński, Cyprian Golda
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-004-8
Rok wydania
2020
Liczba stron
484
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13

Wstęp 15

Część I. Zagadnienia wprowadzające 17

Rozdział 1. Pojęcie podatku i prawa podatkowego 19

1.1. Definicja podatku 19

1.2. Zakres konstrukcji prawnej podatku 25

1.3. Problem granic opodatkowania 33

1.4. Pojęcie prawa podatkowego 34

Pytania kontrolne 35

Odpowiedzi na pytania 35

Rozdział 2. Źródła, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego 37

2.1. Pojęcie i zakres źródeł prawa podatkowego 37

2.2. Konstytucja 38

2.3. Ustawy 41

2.4. Międzynarodowe prawo podatkowe 43

2.5. Unijne prawo podatkowe 45

2.6. Rozporządzenia 47

2.7. Akty prawa miejscowego 48

2.8. Istota wykładni prawa podatkowego 50

2.9. Rodzaje wykładni prawa podatkowego 52

2.10. Stosowanie prawa podatkowego 57

Pytania kontrolne 60

Kazusy 60

Odpowiedzi na pytania 61

Rozwiązania kazusów 64

Część II. Ogólne prawo podatkowe 67

Rozdział 3. Ogólne prawo podatkowe w systemie prawa podatkowego 69

3.1. Ogólne a szczegółowe prawo podatkowe 69

3.2. Elastyczność przepisów prawa podatkowego 71

3.3. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania – pomiędzy elastycznością a definiowaniem 74

3.4. Stosunek prawny zobowiązania podatkowego 79

Pytania kontrolne 81

Odpowiedzi na pytania 81

Rozdział 4. Zobowiązanie podatkowe 83

4.1. Powstanie zobowiązań podatkowych 83

4.2. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta 84

4.2.1. Zagadnienia wstępne 84

4.2.2. Odpowiedzialność podatnika 86

4.2.3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta 88

4.3. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 89

4.3.1. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33–33c o.p. 90

4.3.2. Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 33d o.p. 93

4.3.3. Hipoteka przymusowa 95

4.3.4. Zastaw skarbowy 98

4.4. Terminy płatności podatku i zaległość podatkowa 101

4.5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe 106

4.5.1. Wstęp 106

4.5.2. Przesłanki ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego 106

4.5.3. Ustalenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego 108

4.5.4. Wyłączenie stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego 110

4.5.5. Przedawnienie prawa do wydania decyzji podatkowej 110

4.6. Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych 111

4.7. Nadpłata 122

4.7.1. Pojęcie nadpłaty podatku 122

4.7.2. Moment powstania nadpłaty 124

4.7.3. Stwierdzenie nadpłaty podatku 126

4.7.4. Zaliczenie i zwrot nadpłaty 128

4.7.5. Wygaśnięcie prawa do zwrotu nadpłaty podatku 130

4.8. Odpowiedzialność osób trzecich 131

4.8.1. Zasady odpowiedzialności 131

4.8.2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności 132

4.8.3. Kategorie podmiotów odpowiedzialnych jako osoby trzecie 133

4.9. Deklaracje, informacje podatkowe, informacje o schematach podatkowych i rachunki 143

Orzecznictwo i interpretacje 150

Pytania kontrolne 153

Kazusy 154

Odpowiedzi na pytania 158

Rozwiązania kazusów 159

Rozdział 5. Postępowanie podatkowe 163

5.1. Specyfika postępowania podatkowego 163

5.2. Przebieg postępowania podatkowego 166

5.2.1. Strona w postępowaniu podatkowym 166

5.2.2. Wszczęcie postępowania 169

5.2.3. Czynności podejmowane w toku postępowania 170

5.2.4. Dowody w postępowaniu podatkowym 172

5.2.5. Oszacowanie podstawy opodatkowania 177

5.2.6. Decyzja 178

5.2.7. Odwołanie i postępowanie odwoławcze 180

5.2.8. Tryby wzruszania decyzji ostatecznych 181

5.2.9. Postępowania szczególne, do których stosuje się przepisy działu IV Ordynacji podatkowej 182

5.3. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania 191

5.4. Postępowanie podatkowe a czynności sprawdzające 194

Orzecznictwo 197

Pytania kontrolne 200

Kazusy 201

Odpowiedzi na pytania 201

Rozwiązania kazusów 204

Rozdział 6. Kontrola podatkowa i kontrola celno-skarbowa 205

6.1. Istota i zakres kontroli podatkowej 205

6.2. Przebieg kontroli podatkowej 207

6.3. Organy i jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej 213

6.4. Kontrola celno-skarbowa 218

6.5. Pozostałe procedury realizowane przez Krajową Administrację Skarbową 229

Pytania kontrolne 234

Kazus 234

Odpowiedzi na pytania 235

Rozwiązanie kazusu 239

Część III. Szczegółowe prawo podatkowe 241

Rozdział 7. Podatek dochodowy od osób ?zycznych 243

7.1. Charakter prawny 243

7.2. Podmiot podatku 244

7.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych jako podatek osobisty 245

7.4. Przedmiot podatku 247

7.4.1. Źródła przychodów 249

7.4.2. Przychód 251

7.4.3. Koszty uzyskania przychodów 253

7.5. Podstawa obliczenia podatku 256

7.6. Obliczanie podatku 260

7.7. Pobór podatku 262

7.8. Uproszczone formy opodatkowania 263

7.8.1. Istota i zakres uproszczonych form opodatkowania 263

7.8.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 265

7.8.3. Karta podatkowa 271

7.8.4. Ryczałt od przychodów osób duchownych 275

Orzecznictwo 276

Pytania kontrolne 277

Kazusy 277

Odpowiedzi na pytania 279

Rozwiązania kazusów 279

Rozdział 8. Podatek dochodowy od osób prawnych 283

8.1. Charakter prawny 283

8.2. Podmiot podatku 284

8.3. Zwolnienia podmiotowe 287

8.4. Przedmiot opodatkowania 288

8.5. Podstawa opodatkowania 293

8.6. Stawki podatkowe 294

8.7. Pobór podatku 296

Pytania kontrolne 297

Kazusy 297

Odpowiedzi na pytania 298

Rozwiązania kazusów 299

Rozdział 9. Podatek od towarów i usług 301

9.1. Charakter prawny 301

9.2. Podmiot 305

9.3. Przedmiot 308

9.3.1. Wyłączenia ustawowe 310

9.3.2. Dostawa towarów 311

9.3.3. Świadczenie usług 312

9.3.4. Eksport towarów 313

9.3.5. Import towarów 314

9.3.6. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) 314

9.3.7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) 315

9.3.8. Zwolnienia przedmiotowe 315

9.4. Podstawa opodatkowania 316

9.5. Powstanie obowiązku podatkowego 319

9.6. Obowiązki podatnika 321

9.6.1. Obowiązek rejestracji 321

9.6.2. Termin składania deklaracji 321

Orzecznictwo 327

Kazusy 328

Rozwiązania kazusów 328

Rozdział 10. Podatek akcyzowy 331

10.1. Charakter prawny 331

10.2. Regulacja krajowa i unijna 332

10.3. Konstrukcja normatywna 333

10.3.1. Podmiot podatku 333

10.3.2. Przedmiot opodatkowania 335

10.3.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 341

10.3.4. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe 343

10.3.5. Ulgi i zwolnienia podatkowe 351

10.3.6. Technika poboru 352

Orzecznictwo i interpretacje 353

Pytania kontrolne 356

Kazusy 357

Odpowiedzi na pytania 358

Rozwiązania kazusów 359

Rozdział 11. Podatek od gier 361

11.1. Charakter prawny 361

11.2. Konstrukcja normatywna 362

11.2.1. Podmiot podatku 362

11.2.2. Przedmiot opodatkowania 364

11.2.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatku 366

11.2.4. Obowiązki podatników 367

11.2.5. Dopłaty 368

Orzecznictwo i interpretacje 369

Pytania kontrolne 369

Kazusy 369

Odpowiedzi na pytania 370

Rozwiązania kazusów 371

Rozdział 12. Pozostałe podatki państwowe 373

12.1. Podatek tonażowy 373

12.1.1. Charakter normatywny 373

12.1.2. Konstrukcja normatywna 373

12.1.2.1. Podmiot podatku 373

12.1.2.2. Przedmiot opodatkowania 375

12.1.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 375

12.1.4. Obowiązek i zobowiązanie podatkowe oraz ustalanie i pobór należności podatkowych 376

12.2. Podatek od wydobycia niektórych kopalin 378

12.3. Podatek od niektórych instytucji fi nansowych 380

Interpretacje 385

Pytania kontrolne 386

Kazusy 386

Odpowiedzi na pytania 387

Rozwiązania kazusów 390

Rozdział 13. Podatki i opłaty samorządowe 391

13.1. Podatek od nieruchomości 391

13.1.1. Podmiot 392

13.1.2. Przedmiot 394

13.1.3. Podstawa opodatkowania 395

13.1.4. Stawki podatku 396

13.1.5. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego 398

13.1.6. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości 399

13.1.7. Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości 400

13.1.8. Zwolnienia od podatku od nieruchomości 401

13.2. Podatek rolny i leśny 401

13.2.1. Podatek rolny 401

13.2.2. Podatek leśny 411

13.3. Podatek od środków transportowych 416

13.3.1. Konstrukcja normatywna 416

13.3.1.1. Zakres podmiotowy 416

13.3.1.2. Przedmiot opodatkowania 416

13.3.2. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe 418

13.3.3. Obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe 419

13.3.4. Ulgi i zwolnienia podatkowe 422

13.4. Podatek od czynności cywilnoprawnych 422

13.4.1. Przedmiot opodatkowania 423

13.4.2. Podstawa opodatkowania 426

13.4.3. Stawka podatku 427

13.4.4. Obowiązek podatkowy 429

13.4.5. Zwolnienia 430

13.4.6. Zapłata, pobór i zwrot podatku 431

13.5. Podatek od spadków i darowizn 432

13.5.1. Uwagi ogólne 432

13.5.2. Konstrukcja podatku od spadków i darowizn 433

13.6. Opłaty samorządowe 442

13.6.1. Cechy opłat samorządowych 442

13.6.2. Opłata skarbowa 442

13.6.3. Opłata targowa 445

13.6.4. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa 447

13.6.5. Opłata reklamowa 449

13.6.6. Opłata od posiadania psów 450

13.6.7. Opłata planistyczna 451

13.6.8. Opłata adiacencka 451

13.6.9. Opłaty związane z korzystaniem z dróg publicznych 453

13.6.10. Opłaty związane z normalnym korzystaniem z dróg 454

13.6.11. Opłaty za zajęcie pasa drogowego 454

13.6.12. Opłaty związane z korzystaniem ze środowiska naturalnego 455

13.6.13. Opłaty za gospodarcze wykorzystywanie środowiska naturalnego 455

13.6.14. Opłata za wycięcie drzew i krzewów 456

Orzecznictwo i interpretacje 456

Pytania kontrolne 460

Kazusy 461

Odpowiedzi na pytania 463

Rozwiązania kazusów 472

Bibliogra?a 477

Autorzy 481
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.