Dodano produkt do koszyka

Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Anna Kosut, Tomasz Duraj, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Dominika Dörre-Kolasa, Izabela Florczak, Marzena Łabędź, Krzysztof Wojciech Baran, Ewelina Kumor-Jezierska, Maria Bosak-Sojka, Elżbieta Ura, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Dariusz Makowski, Iwona Sie

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 170.00 zł 153.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Prawo pracy. Rozporządzenia to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.


W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie:

ustalania wynagrodzenia pracowników za okres urlopu i inne okresy niewykonywania pracy,
obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
podróży służbowej,
odpowiedzialności materialnej pracowników,
przygotowania zawodowego młodocianych,
wymogów w zakresie prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej,
zasad wystawiania świadectwa pracy.Wszystkie zagadnienia zostały omówione w ścisłej korelacji z normami rangi ustawowej, w szczególności przepisami Kodeksu pracy.


Wiele miejsca poświęcono również aktom wykonawczym z obszaru zbiorowego prawa pracy. Można tu wymienić nowe regulacje w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy zatrudnionym (nie tylko pracownikom) pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących tym osobom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy. Przedmiotem analizy są też rozporządzenia dotyczące dofinansowania z budżetu państwa związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz akty wykonawcze z pogranicza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
m.in. określające zasady postępowania w razie wypadku przy pracy.


Warto wskazać, że w komentarzu ujęto akty, które nie były dotąd przedmiotem tak szczegółowej analizy, m.in. rozporządzenie w sprawie uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, jak również te najnowsze, w tym obowiązujące od 2019 r. rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu oraz wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.


W publikacji zaprezentowano nie tylko aktualne przepisy, lecz także dorobek judykatury i doktryny. Autorzy nie ograniczyli się do teoretycznej analizy poszczególnych przepisów, ale wskazali również ich praktyczne implikacje i rozwiązania najczęściej pojawiających się wątpliwości. W wielu przypadkach komentarz został poparty praktycznymi przykładami obrazującymi zastosowanie danego przepisu.


Autorami komentarzy do poszczególnych aktów są wybitni przedstawiciele doktryny i praktyki prawa pracy.


Adresaci:
Książka przeznaczona jest zarówno dla prawników zajmujących się prawem pracy, jak i osób, które w swojej działalności spotykają się z zawiłościami indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. W szczególności komentarz będzie pomocny pracownikom działów kadr, płac czy HR, a także osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz współpracę ze związkami zawodowymi.

Tytuł
Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz
Autorzy
Anna Kosut, Tomasz Duraj, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Dominika Dörre-Kolasa, Izabela Florczak, Marzena Łabędź, Krzysztof Wojciech Baran, Ewelina Kumor-Jezierska, Maria Bosak-Sojka, Elżbieta Ura, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Dariusz Makowski, Iwona Sierocka, Krzysztof Stefański, Mariusz Lekston, Marcin Wujczyk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-854-8
Rok wydania
2020
Liczba stron
1100
Format
pdf
Spis treści
O Autorach | str. 5

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 19

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej | str. 21

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy | str. 103

Rozporządzenie Rady Ministrów z 4.10.1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie | str. 151

Rozporządzenie Rady Ministrów z 10.10.1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu | str. 183

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop | str. 195

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.04.2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią | str. 233

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków | str. 247

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania | str. 325

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22.02.2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu | str. 347

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac | str. 369

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy | str. 389

Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów | str. 437

Rozporządzenie Rady Ministrów z 1.07.2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy | str. 451

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 7.01.2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy | str. 481

Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych | str. 493

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24.05.2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy | str. 529

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1.08.2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób | str. 545

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 557

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 589

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 621

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 4.04.2001 r. w sprawie trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych | str. 723

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy | str. 771

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej | str. 793

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy | str. 893

Rozporządzenie Rady Ministrów z 31.12.1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą | str. 921

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 1.03.2019 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych | str. 977

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.12.2018 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego | str. 987

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.11.2018 r. w sprawie trybu udzielenia i korzystania ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej przysługującego osobie wykonującej pracę zarobkową, sposobu ustalenia wysokości wynagrodzenia albo świadczenia pieniężnego przysługującego osobie w okresie zwolnienia od pracy oraz wynikających z tego tytułu uprawnień i świadczeń | str. 995

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 1.03.2019 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców | str. 1017

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 8.12.2004 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy | str. 1027

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16.08.1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego | str. 1031

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.03.2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | str. 1051

Bibliografia | str. 1057

Indeks rzeczowy | str. 1069
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.