Dodano produkt do koszyka

Prawo przewozowe. Komentarz

Prawo przewozowe. Komentarz

Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski, Dorota Ambrożuk

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 128.00 zł 115.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
W komentarzu kompleksowo omówiono zasady przewozu osób i rzeczy wykonywanego przez uprawnionych do tego przewoźników – opierając się zarówno na przepisach komentowanej ustawy, jak i innych regulacjach prawnych dotyczących przewozu osób i rzeczy, w tym rozporządzeń unijnych mających pierwszeństwo przed regulacją ustawową.


W książce przedstawiono m.in. zagadnienia dotyczące:

dokumentów związanych z przewozem,
odpowiedzialności przewoźnika,
rozporządzania przesyłką,
przeszkód w przewozie i wydaniu przesyłki,
ustalenia wysokości odszkodowania i sposobu dochodzenia roszczeń.Autorzy wskazali na regulacje, których prawidłowa wykładnia powoduje najwięcej trudności lub kontrowersji. Książka prezentuje orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych oraz poglądy doktryny.


Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest dla adwokatów i radców prawnych zajmujących się problematyką przewozową oraz sędziów orzekających w wydziałach gospodarczych i cywilnych. Będzie także przydatny pracownikom przedsiębiorstw przewozowych i spedycyjnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych działających na rynku ubezpieczeń transportowych.

Tytuł
Prawo przewozowe. Komentarz
Autorzy
Krzysztof Wesołowski, Daniel Dąbrowski, Dorota Ambrożuk
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-672-8
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2020
Liczba stron
456
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1983; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2244) | str. 21

Rozdział 1 Przepisy ogólne | str. 23
Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy] | str. 23
Art. 2. [Informacja o zakresie działania przewoźnika] | str. 43
Art. 3. [Obowiązek przewozu osób i rzeczy] | str. 46
Art. 4. [Regulamin przewozu osób i rzeczy] | str. 49
Art. 5. [Powierzenie wykonania przewozu innym przewoźnikom] | str. 53
Art. 6. [Przewóz wykonywany wspólnie przez kilku przewoźników] | str. 58
Art. 7. [Zwolnienie od obowiązku przewozu] | str. 64
Art. 8. [Ograniczenie obowiązku przewozu] | str. 67
Art. 9. [Obowiązek zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego w interesie publicznym] | str. 72
Art. 9a. [Ograniczenia w przewozie rzeczy w żegludze śródlądowej] | str. 76
Art. 11. [Taryfy i cenniki; wgląd do przepisów przewozowych] | str. 78
Art. 11a. [Uzgadnianie rozkładów jazdy z organami celnymi] | str. 80

Rozdział 2. Przewóz osób i przesyłek bagażowych | str. 82
Art. 14. [Obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków podróży] | str. 82
Art. 15. [Obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych; obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń i wyposażenia w taksówkach] | str. 88
Art. 16. [Zawarcie umowy przewozu. Dane zamieszczane na bilecie] | str. 92
Art. 17. [Zmiana lub odstąpienie od umowy przewozu] | str. 97
Art. 18. [Przewóz zastępczy. Zwrot należności za przerwany przewóz] | str. 103
Art. 19. [Zawarcie umowy grupowego przewozu osób] | str. 108
Art. 21. [Obowiązki organizatora grupowego przewozu osób] | str. 111
Art. 22. [Przepisy stosowane do grupowego przewozu osób] | str. 115
Art. 23. [Bagaż podręczny i przesyłka bagażowa] | str. 117
Art. 24. [Przyjęcie przesyłki bagażowej do przewozu] | str. 122
Art. 25. [Kwit bagażowy] | str. 126
Art. 26. [Czynności ładunkowe] | str. 129
Art. 27. [Deklaracja wartości przesyłki bagażowej] | str. 131
Art. 28. [Informacja o ograniczeniach przewozu przesyłek bagażowych; odmowa przyjęcia przesyłki bagażowej; wystąpienie przeszkód w przewozie przesyłek bagażowych] | str. 136
Art. 29. [Termin przewozu przesyłki bagażowej] | str. 139
Art. 30. [Wydanie przesyłki bagażowej] | str. 144
Art. 31. [Odstąpienie od umowy przewozu przesyłki bagażowej] | str. 148
Art. 32. [Przesyłki bagażowe nadawane przez organizatora przewozu grupowego] | str. 151
Art. 33. [Utracona przesyłka bagażowa] | str. 152
Art. 33a. [Kontrola podróżnego i bagażu] | str. 155
Art. 34. [Obowiązek zgłaszania zmian w rozkładach jazdy] | str. 163
Art. 34a. [Delegacja ustawowa – opłaty dodatkowe i manipulacyjne] | str. 165

Rozdział 3. Przewóz przesyłek towarowych | str. 167
Art. 35. [Przesyłka towarowa; taryfa lub cennik przesyłek towarowych] | str. 167
Art. 36. [Rzeczy wyłączone z przewozu] | str. 170
Art. 38. [List przewozowy] | str. 175
Art. 39. [Dokumenty dołączane do listu przewozowego] | str. 183
Art. 40. [Deklaracja wartości przewożonych rzeczy] | str. 185
Art. 41. [Stan rzeczy oddawanych przewoźnikowi] | str. 188
Art. 42. [Odmowa przyjęcia rzeczy do przewozu; oświadczenie o stanie przesyłki] | str. 191
Art. 43. [Czynności ładunkowe] | str. 195
Art. 44. [Doprowadzenie do porządku terenu załadunku i środka transportu] | str. 201
Art. 46. [Ustalenie drogi przewozu i przewoźnego] | str. 202
Art. 47. [Upoważnienie do wykonania czynności związanych z zawarciem umowy przewozu; dowód zawarcia umowy przewozu] | str. 205
Art. 48. [Sprawdzenie przesyłki] | str. 213
Art. 49. [Termin przewozu] | str. 217
Art. 50. [Awizacja i przedawizacja] | str. 226
Art. 51. [Obowiązek zapłaty należności ciążących na przesyłce przez odbiorcę] | str. 228
Art. 52. [Przesyłka utracona] | str. 237
Art. 53. [Odstąpienie lub zmiana umowy przewozu] | str. 239
Art. 54. [Obowiązek stosowania się do poleceń nadawcy i odbiorcy] | str. 248
Art. 55. [Przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki] | str. 252
Art. 55a. [Czynności zabronione] | str. 259
Art. 56. [Delegacja ustawowa – warunki przewozu kolejowego rzeczy mogących powodować trudności transportowe] | str. 266

Rozdział 4. Zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek | str. 268
Art. 57. [Prawo zastawu] | str. 268
Art. 58. [Likwidacja przesyłki] | str. 272

Rozdział 5. (uchylony) | str. 280

Rozdział 6. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób | str. 281
Art. 62. [Odpowiedzialność za przedwczesny odjazd, opóźniony przyjazd lub odwołanie środka transportowego] | str. 281
Art. 63. [Odpowiedzialność za rzeczy przewożone przez podróżnego] | str. 285
Art. 64. [Odpowiedzialność przewoźnika przy grupowych przewozach osób] | str. 295

Rozdział 7. Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek | str. 298
Art. 65. [Odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki] | str. 298
Art. 66. [Ograniczenie odpowiedzialności przy nienaruszonej przesyłce] | str. 334
Art. 67. [Odpowiedzialność przy ubytkach naturalnych przesyłki] | str. 342
Art. 68. [Częściowa odpowiedzialność przewoźnika] | str. 346
Art. 69. [Stwierdzenie utraty przesyłki; odnalezienie przesyłki] | str. 349
Art. 70. [Niewykonanie lub nienależyte wykonanie polecenia zmiany umowy przewozu] | str. 353

Rozdział 8. Odpowiedzialność z innych tytułów | str. 357
Art. 71. [Odpowiedzialność przewoźnika związana z dokumentami dołączonymi do listu przewozowego] | str. 357
Art. 72. [Odpowiedzialność nadawcy przesyłki] | str. 359
Art. 73. [Uszkodzenie mienia przewoźnika spowodowane czynnościami ładunkowymi] | str. 361

Rozdział 9. Ustalenie stanu przesyłki, dochodzenie roszczeń | str. 363
Art. 74. [Ustalenie stanu przesyłki] | str. 363
Art. 75. [Reklamacja lub wezwanie do zapłaty; legitymacja do dochodzenia roszczeń] | str. 374
Art. 76. [Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń] | str. 392
Art. 77. [Przedawnienie roszczeń] | str. 397
Art. 78. [Przedawnienie roszczeń przewoźnika przeciwko innym przewoźnikom] | str. 405
Art. 79. [Delegacja ustawowa – sposób ustalania stanu przesyłek, warunki reklamacji i wezwania do zapłaty] | str. 411

Rozdział 10. Odszkodowania | str. 413
Art. 80. [Odszkodowanie w przypadku utraty lub ubytku przesyłki] | str. 413
Art. 81. [Odszkodowanie w przypadku uszkodzenia przesyłki] | str. 427
Art. 82. [Obowiązek zwrotu przewoźnego i innych kosztów] | str. 432
Art. 83. [Szkoda wskutek zwłoki w przewozie] | str. 435
Art. 84. [Wysokość odszkodowania w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania polecenia zmiany umowy przewozu] | str. 438
Art. 85. [Szkoda związana z utratą lub nienależytym wykorzystaniem dokumentów przekazanych przewoźnikowi] | str. 439
Art. 86. [Zniesienie ograniczenia wysokości odszkodowania] | str. 441
Art. 87. [Odsetki] | str. 444

Rozdział 10a. Przepisy karne | str. 446
Art. 87a. [Brak biletu lub innego dokumentu uprawniającego do przejazdu] | str. 446
Art. 87c. [Stosowanie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia] | str. 447

Rozdział 11. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy szczególne, przejściowe i końcowe | str. 449
Art. 88. [Zmiany w ustawie z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej] | str. 449
Art. 90. [Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego] | str. 449
Art. 91. [Stosowanie przepisów kodeksu morskiego] | str. 452
Art. 93. [Zakres stosowania przepisów dotychczasowych] | str. 455
Art. 94. [Przepis derogacyjny] | str. 456
Art. 95. [Wejście w życie ustawy] | str. 456
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.