Dodano produkt do koszyka

Prawo socjalne Nowe wydanie 2010

Prawo socjalne Nowe wydanie 2010

Wojciech Muszalski

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Pobierz fragment

Cena: 49.00 zł 44.00

ebook

Ilość:
Dostawa
 • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu

Nowe zmienione wydanie podręcznika do przedmiotów: prawo pracy i polityka społeczna na kierunkach ekonomicznych oraz administracyjnych.

W książce omówiono następujące zagadnienia:

 • prawo pracy,
 • ubezpieczenie społeczne,
 • pomoc i zaopatrzenie społeczne,
 • zatrudnienie,
 • ochrona zdrowia,
 • ochrona prawa do mieszkania,
 • prawo międzynarodowe i europejskie.

Autor prezentuje aktualny stan prawny, przede wszystkim w zakresie emerytur w nowym systemie emerytalnym, w tym emerytur pomostowych, systemu rentowego, świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych, pomocy społecznej, uprawnień mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych. Po każdej części tekstu zostały zamieszczone spisy polecanej literatury, a także wykaz podstawowych aktów prawnych na końcu książki.

Uniwersalny charakter publikacji sprawia, że może ona być z powodzeniem wykorzystywana zarówno przez studentów i wykładowców, jak i przez praktyków, zwłaszcza pracowników służb socjalnych i specjalistów ds. kadr.


Tytuł
Prawo socjalne
Podtytuł
Nowe wydanie 2010
Autor
Wojciech Muszalski
Język
polski
Wydawnictwo
Wydawnictwo Naukowe PWN
ISBN
978-83-01-16865-0
Rok wydania
2010 Warszawa
Wydanie
5
Liczba stron
296
Format
epub, mobi
Spis treści
Wprowadzenie 11 Literatura 14 Część pierwsza. PRAWO PRACY 17 Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa pracy 17 1. Pojęcie prawa pracy 17 2. Geneza i rozwój ochrony pracy 18 3. Ochrona pracy w Polsce 19 4. Funkcje i zasady prawa pracy 22 5. Charakter norm prawa pracy 24 6. Zakres podmiotowy 25 7. Zakres przedmiotowy 26 8. Źródła prawa pracy 27 9. Nadzór nad warunkami pracy 29 Rozdział II. Stosunek pracy 32 1. Strony stosunku pracy 32 2. Stosunek pracy i jego podstawy 33 3. Umowa o pracę 35 4. Umowa o pracę a umowa o dzieło i umowa zlecenia 37 5. Zakaz konkurencji 39 6. Umowy terminowe 39 7. Umowa na czas nieokreślony 40 8. Rozwiązanie umowy o prace˛ bez wypowiedzenia 42 9. Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników (zwolnienia grupowe) 44 10. Wygaśnięcie umowy z mocy prawa 46 11. Telepraca 47 Rozdział III. Wynagrodzenie za pracę 49 1. Pojęcie, zasady i system wynagradzania 49 2. Ochrona wynagrodzenia 51 3. Wynagrodzenie gwarancyjne 52 4. Odprawa w razie śmierci pracownika, przejścia na emeryturę lub rentę 53 5. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53 6. Przedawnienie 54 Rozdział IV. Odpowiedzialność pracownika 55 1. Odpowiedzialność porządkowa 55 2. Odpowiedzialność materialna 56 Rozdział V. Czas pracy i urlopy 60 1. Czas pracy 60 2. Urlop wypoczynkowy 63 3. Urlopy bezpłatne 65 Rozdział VI. Uprawnienia rodzicielskie i ochrona pracy młodocianych 67 1. Uprawnienia rodzicielskie 67 2. Urlop wychowawczy 69 3. Ochrona pracy młodocianych 70 Rozdział VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy 72 1. Uwagi ogólne 72 2. Postępowanie w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej 74 Rozdział VIII. Rozstrzyganie sporów wynikających ze stosunku pracy i odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 76 1. Rozstrzyganie sporu przez sąd 76 2. Postępowanie pojednawcze 77 3. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika 78 Rozdział IX. Zbiorowe prawo pracy 80 1. Pojęcie zbiorowego prawa pracy 80 2. Związki zawodowe 81 3. Organizacje pracodawców 85 4. Rokowania i układy zbiorowe pracy 85 5. Rozwiązywanie sporów zbiorowych 88 6. Partycypacja pracownicza 91 Literatura 93 Cześć druga. UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 99 Rozdział X. Założenia ogólne ubezpieczenia społecznego 99 1. Pojęcie zabezpieczenia, ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego 99 2. Geneza i rozwój ubezpieczenia społecznego 102 3. Ubezpieczenie społeczne w Polsce 105 4. Ogólna charakterystyka rozwiązań prawa ubezpieczenia społecznego 106 5. Struktura i obowiązek ubezpieczenia społecznego 109 Rozdział XI. Administracja i finansowanie 113 1. Administracja 113 2. Finansowanie 115 3. Składki i ich płatnicy 116 Rozdział XII. Zasiłki 119 1. Zasiłki – ogólnie 119 2. Zasiłek chorobowy 120 3. Świadczenie rehabilitacyjne 121 4. Zasiłek wyrównawczy 122 5. Zasiłek macierzyński 122 6. Zasiłek opiekuńczy 123 7. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania 124 Rozdział XIII. Emerytura (system wygasający) 125 1. Emerytury i renty – ogólnie 125 2. Emerytura 127 3. Podstawa wymiaru, wysokość i waloryzacja 128 4. Dodatki do emerytur i rent 129 5. Zawieszenie emerytury i renty 130 6. Górnicy 130 Rozdział XIV. Renty 132 1. Niezdolność do pracy 132 2. Renta szkoleniowa 133 3. Renta z tytułu niezdolności do pracy 133 4. Renta rodzinna 134 5. Zasiłek pogrzebowy 136 Rozdział XV. Świadczenia w razie wypadku przy pracy i choroby zawodowej 137 1. Wypadek przy pracy i choroba zawodowa 137 2. Renty wypadkowe 139 3. Jednorazowe odszkodowanie 140 4. Inne świadczenia 140 5. Składka 141 Rozdział XVI. Postępowanie w sprawie świadczeń 142 1. Ogólne zasady postępowania 142 2. Ogólne zasady wypłaty świadczeń i zwrotu świadczeń nienależnie pobranych 143 3. Postępowanie w sprawie zasiłków i ich wypłata 144 4. Postępowanie wyjaśniające i dowodowe oraz orzekanie w sprawach emerytalno-rentowych 146 5. Wypłata, zwrot, potrącenia i egzekucja z emerytur i rent 148 6. Postępowanie w sprawach wypadku przy pracy i choroby zawodowej 150 7. Postępowanie odwoławcze 151 Rozdział XVII. Reforma emerytalna i obowiązek oszczędzania 153 1. Reforma w ogólności 153 2. Emerytury powszechne 155 3. Przymus oszczędzania 156 4. Emerytury kapitałowe 159 5. Emerytury pomostowe 159 6. Zakładowe systemy emerytalne 160 Rozdział XVIII. Ubezpieczenie społeczne rolników 163 1. Odrębność systemu 163 2. Świadczenia ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego 165 3. Świadczenia ubezpieczenia emerytalno-rentowego 165 4. Inne świadczenia 166 5. Umowa z następcą 166 Rozdział XIX. System emerytalny w służbie państwowej 168 1. Zabezpieczenie w służbie państwowej – zagadnienia ogólne 168 2. Zaopatrzenie żołnierzy zawodowych 169 3. Zaopatrzenie funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych 170 Literatura 171 Cześć trzecia. POMOC I ZAOPATRZENIE SPOŁECZNE 177 Rozdział XX. Pomoc społeczna 177 1. Pojęcie pomocy społecznej 177 2. Regulacja prawna 179 3. Zasady ogólne 180 4. Organizacja pomocy społecznej 183 5. Świadczenia 185 6. Postępowanie 189 Rozdział XXI. Pomoc alimentacyjna 191 1. Organizacja i zakres 191 2. Świadczenie alimentacyjne 192 Rozdział XXII. Zaopatrzeniowe świadczenia rodzinne 193 1. Charakter świadczeń rodzinnych 193 2. Zasiłek rodzinny 194 3. Świadczenia opiekuńcze 195 4. Postępowanie 196 5. Pomoc dla kobiet w ciąży 197 Rozdział XXIII. Szczególne formy zaopatrzeniowe 198 1. Renta socjalna 198 2. Wypadki w szczególnych okolicznościach 198 3. Świadczenie dla ofiar przestępstw 199 Rozdział XXIV. Zaopatrzenie w związku z obroną kraju i spełnianiem obowiązków obywatelskich 200 1. Zaopatrzenie inwalidów wojennych i wojskowych 200 2. Zaopatrzenie kombatantów 201 3. Świadczenia związane ze służbą wojskową 202 4. Świadczenia w związku zz udzuieleniem pomocy policji 202 Literatura 204 Część czwarta. ZATRUDNIENIE 207 Rozdział XXV. Organizacja administracji zatrudnienia i jej zadania 207 1. Organizacja administracji zatrudnienia 207 2. Pośrednictwo pracy 209 3. Fundusz Pracy 211 4. Agencje zatrudnienia 211 Rozdział XXVI. Zabezpieczenie na wypadek braku pracy 213 1. Uprawnieni do świadczeń 213 2. Zasiłek dla bezrobotnych 214 3. Szkolenie zawodowe 216 4. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i pomoc w tworzeniu miejsc pracy 217 Rozdział XXVII. Zatrudnianie obywateli polskich za granicą oraz cudzoziemców w Polsce 219 1. Zatrudnianie obywateli polskich za granica˛ u pracodawców zagranicznych 219 2. Zatrudnianie cudzoziemców 220 Rozdział XXVIII. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 222 1. System ochrony 222 2. Uprawnienia do świadczeń 223 Rozdział XXIX. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych 225 1. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 225 2. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych 226 3. Zakłady pracy chronionej 227 4. Pośrednictwo pracy i świadczenia w razie braku pracy 228 5. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 228 Rozdział XXX. Szczególne formy aktywności i pracy 230 1. Praca tymczasowa 230 2. Zatrudnienie socjalne 231 3. Spółdzielnie socjalne 232 4. Wolontariat 232 Literatura 234 Część piąta. OCHRONA ZDROWIA 239 Rozdział XXXI. Opieka zdrowotna 239 1. Rozwój ochrony zdrowia 239 2. Organizacja i świadczenia opieki zdrowotnej 241 3. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej 242 4. Świadczenia szpitalne 244 5. Orzecznictwo lekarskie 245 6. Państwowe Ratownictwo Medyczne 246 Rozdział XXXII. Uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej 247 1. Ubezpieczenie zdrowotne 247 2. Świadczenia zdrowotne 249 3. Odpłatność za leki i materiały medyczne 251 4. Świadczenia i obowiązki związane z wymaganiami sanitarnymi 251 5. Ochrona zdrowia psychicznego 252 Literatura 254 Część szósta. OCHRONA PRAWA DO MIESZKANIA 259 Rozdział XXXIII. Forma i zakres prawa do mieszkania 259 1. Ochrona mieszkania w prawie socjalnym 259 2. Rozwój reglamentacji mieszkaniowej 259 3. Rodzaje prawa do mieszkania 262 4. Reforma gospodarki mieszkaniowej 263 5. Najem lokali 265 6. Lokale socjalne 268 Rozdział XXXIV. Czynsze i dodatki mieszkaniowe 269 1. Czynsze i inne opłaty 269 2. Dodatki mieszkaniowe 270 Literatura 272 Aneks. Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej 273 1. Organizacje międzynarodowe 273 2. Międzynarodowa Organizacja Pracy 274 3. Unia Europejska 276 Literatura 278 Wykaz podstawowych przepisów 280 Skorowidz 285
Cechy produktu
Dane ogólne
 • Format pliku
 • ebook
 •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
 • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.