Dodano produkt do koszyka

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Paweł Księżak

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 59.00 zł 53.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Podręcznik prezentuje kompletny wykład współczesnego polskiego prawa spadkowego. Punktem wyjścia dla jego konstrukcji jest dostrzeżenie potrzeby holistycznego opisu majątkowych konsekwencji śmierci osoby fizycznej. Z tego powodu, choć trzon książki stanowi omówienie przepisów księgi IV kodeksu cywilnego, wiele miejsca zajmuje także problematyka pozaspadkowych przypadków sukcesji singularnej i rozrządzeń pozatestamentowych mortis causa (takich jak umowa darowizny na wypadek śmierci, klauzul prawnospadkowych w umowach spółek czy umowach majątkowych małżeńskich). Przydatność praktyczna określonych instytucji prawnospadkowych rzutuje przy tym bezpośrednio na zakres poświęconego im miejsca i dogłębność analizy.

W książce w szerokim zakresie wykorzystane zostało orzecznictwo Sądu Najwyższego. Pozwala to zobaczyć prawo spadkowe nie tylko jako statyczny zbiór norm zakodowanych w przepisach, lecz przede wszystkim jako law in action. Podręcznik nie ogranicza się jednak wyłącznie do zagadnień podstawowych: również kwestie bardziej złożone czy budzące kontrowersje w nauce prawa i orzecznictwie zostały opisane i wyjaśnione.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa oraz aplikantów aplikacji ogólnej, adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, a także praktyków poszukujących pogłębionej analizy problematyki spadkowej. Partie przeznaczone dla czytelnika bardziej zaawansowanego, zawierające omówienie problemów szczegółowych, zostały oznaczone mniejszą czcionką.

Tytuł
Prawo spadkowe
Autor
Paweł Księżak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-444-5
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2017
Liczba stron
504
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Od Autora | str. 17

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne | str. 19
1.1. Pojęcia, funkcje i źródła prawa spadkowego | str. 19
1.2. Prawo spadkowe międzynarodowe | str. 25
1.3. Konstytucyjne podstawy prawa spadkowego | str. 28
1.4. Prawo spadkowe międzyczasowe | str. 30
1.5. Ewolucja polskiego prawa spadkowego | str. 34
1.6. Podatek spadkowy | str. 38
1.7. Postępowanie spadkowe | str. 41

Rozdział 2
Ogólna charakterystyka spadku i dziedziczenia | str. 47
2.1. Pojęcie spadku | str. 47
2.2. Pozaspadkowe przypadki sukcesji singularnej | str. 52
2.2.1. Zasady ogólne | str. 52
2.2.2. Zapis windykacyjny | str. 54
2.2.3. Najem lokalu mieszkalnego (art. 691 k.c.). | str. 54
2.2.4. Służebność mieszkania | str. 55
2.2.5. Dyspozycja wkładem bankowym na wypadek śmierci (art. 56 pr. bank.). | str. 56
2.2.6. Wskazanie osoby uposażonej do wypłaty gwarantowanej z FUS | str. 58
2.2.7. Dyspozycje środkami zgromadzonymi na rachunkach OFE, pracowniczych programów emerytalnych, IKE i IKZE | str. 59
2.2.8. Środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych | str. 60
2.2.9. Prawa ze stosunku pracy i świadczenia z tytułu bezrobocia | str. 60
2.2.10. Udziały w spółdzielni i banku spółdzielczym | str. 62
2.2.11. Roszczenia osoby represjonowanej i ofiary tortur | str. 63
2.2.12. Roszczenia obwinionego o popełnienie wykroczenia | str. 64
2.2.13. Nieruchomość dziedziczona testamentowo przez cudzoziemca, który nie uzyskał zezwolenia na jej nabycie | str. 64
2.2.14. Umowa ubezpieczenia | str. 65
2.3. Współuprawnienia z zastrzeżeniem przejścia prawa na pozostającego przy życiu współuprawnionego (quasi-joint tenancy) | str. 65
2.4. Skład spadku | str. 66
2.4.1. Uwagi ogóle | str. 66
2.4.2. Poszczególne prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku | str. 69
2.4.2.1. Prawa i obowiązki wynikające z norm księgi I kodeksu cywilnego | str. 69
2.4.2.2. Prawa i obowiązki prawnorzeczowe | str. 70
2.4.2.3. Prawa i obowiązki obligacyjne | str. 71
2.4.2.4. Prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa spadkowego | str. 74
2.4.2.5. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunków rodzinnych | str. 75
2.4.2.6. Prawa i obowiązki spółkowe i spółdzielcze | str. 76
2.4.2.7. Prawa na dobrach niematerialnych | str. 79
2.4.3. Inne długi spadkowe | str. 79
2.4.4. Wyodrębnione części spadku | str. 83
2.5. Prawo do spadku | str. 87
2.6. Dziedziczenie jako sukcesja uniwersalna | str. 88
2.7. Uprawnienie bliskich spadkodawcy do mieszkania, urządzenia domowego oraz utrzymania | str. 90
2.8. Otwarcie spadku | str. 92
2.9. Tytuł powołania do spadku | str. 94
2.10. Zdolność dziedziczenia | str. 99
2.11. Niegodność dziedziczenia | str. 103
2.11.1. Pojęcie niegodności | str. 103
2.11.2. Podstawy niegodności | str. 104
2.11.3. Tryb i skutki stwierdzenia niegodności | str. 109
2.11.4. Przebaczenie | str. 112
2.12. Zarząd spadku nieobjętego i zabezpieczanie spadku | str. 113
2.12.1. Zarząd spadku nieobjętego | str. 113
2.12.2. Zabezpieczenie spadku | str. 115

Rozdział 3
Dziedziczenie ustawowe | str. 117
3.1. Uwagi ogólne | str. 117
3.2. Dziedziczenie w pierwszej klasie | str. 120
3.3. Dziedziczenie w drugiej klasie | str. 122
3.4. Dziedziczenie w trzeciej klasie | str. 124
3.5. Dziedziczenie w czwartej klasie (dziadków i ich zstępnych) | str. 125
3.6. Dziedziczenie w piątej klasie (pasierbów) | str. 128
3.7. Dziedziczenie w szóstej klasie (gminy albo Skarbu Państwa) | str. 129
3.8. Dziedziczenie w wypadku przysposobienia | str. 130
3.9. Pozycja małżonka spadkodawcy | str. 133
3.9.1. Uwagi ogólne | str. 133
3.9.2. Dziedziczenie małżonka a ustroje majątkowe małżeńskie | str. 134
3.9.3. Uprawnie małżonka spadkodawcy do przedmiotów urządzenia domowego | str. 136
3.9.4. Wyłączenie małżonka od dziedziczenia ustawowego | str. 140
3.9.5. Sukcesja singularna i quasi-joint tenancy | str. 142
3.10. Uprawnienia dziadków spadkodawcy | str. 144

Rozdział 4
Testament | str. 145
4.1. Swoboda testowania | str. 145
4.2. Pojęcie testamentu | str. 146
4.3. Animus testandi | str. 147
4.4. Testament jako dokument | str. 148
4.5. Rozrządzenia testamentowe | str. 150
4.6. Nieważność i bezskuteczność testamentu i poszczególnych rozrządzeń | str. 154
4.7. Rejestr testamentów | str. 157
4.8. Zakaz testamentów wspólnych | str. 158
4.9. Zdolność testowania | str. 161
4.10. Osobisty charakter testamentu | str. 162
4.11. Odwołanie testamentu | str. 164
4.11.1. Uwagi ogólne | str. 164
4.11.2. Sposoby odwołania testamentu | str. 167
4.11.3. Sporządzenie kilku testamentów | str. 171
4.12. Wady oświadczenia woli przy sporządzaniu testamentu | str. 174
4.12.1. Uwagi ogólne | str. 174
4.12.2. Brak świadomości lub swobody | str. 175
4.12.3. Błąd | str. 177
4.12.4. Groźba | str. 179
4.12.5. Skutki wady testamentu | str. 179
4.13. Wykładnia testamentu | str. 181
4.14. Otwarcie i ogłoszenie testamentu | str. 186

Rozdział 5
Forma testamentu | str. 189
5.1. Uwagi ogólne | str. 189
5.2. Testamenty zwykłe | str. 191
5.2.1. Testament własnoręczny | str. 191
5.2.2. Testament notarialny | str. 198
5.2.3. Testament allograficzny | str. 202
5.3. Testamenty szczególne | str. 208
5.3.1. Testament ustny | str. 208
5.3.2. Testament podróżny | str. 216
5.3.3. Testamenty wojskowe | str. 218
5.3.4. Utrata mocy przez testament szczególny | str. 219
5.4. Świadkowie testamentu | str. 221
5.4.1. Pojęcie świadka testamentu | str. 221
5.4.2. Niezdolność bezwzględna | str. 222
5.4.3. Niezdolność względna | str. 225
5.5. Skutki naruszenia przepisów o formie | str. 230

Rozdział 6
Powołanie spadkobiercy | str. 233
6.1. Osoba, która może być ustanowiona spadkobiercą | str. 233
6.2. Sposób powołania spadkobiercy | str. 234
6.3. Powołanie kilku spadkobierców | str. 235
6.4. Powołanie do całości lub części spadku | str. 237
6.5. Testament negatywny | str. 238
6.6. Powołanie małżonków na spadkobierców | str. 239
6.7. Przeznaczenie oznaczonej osobie poszczególnych przedmiotów | str. 240
6.8. Powołanie warunkowe i terminowe | str. 246
6.9. Podstawienie zwykłe | str. 248
6.10. Podstawienie powiernicze | str. 250
6.11. Przyrost | str. 252
6.12. Bezskuteczność powołania a zapisy zwykłe i polecenia obciążające spadkobiercę | str. 254

Rozdział 7
Zapis windykacyjny | str. 256
7.1. Wprowadzenie | str. 256
7.2. Ustanowienie zapisu windykacyjnego | str. 260
7.3. Przedmiot zapisu windykacyjnego | str. 264
7.4. Nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 267

Rozdział 8
Zapis zwykły | str. 268
8.1. Pojęcie | str. 268
8.2. Ustanowienie zapisu zwykłego | str. 269
8.3. Przedmiot zapisu zwykłego | str. 273
8.4. Zobowiązanie z tytułu zapisu zwykłego | str. 275
8.5. Zapis w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne | str. 277

Rozdział 9
Polecenie | str. 279
9.1. Wprowadzenie | str. 279
9.2. Pojęcie i przedmiot polecenia | str. 280
9.3. Odpowiedzialność z tytułu polecenia | str. 282

Rozdział 10
Wykonawca testamentu | str. 285
10.1. Pojęcie i funkcja wykonawcy testamentu | str. 285
10.2. Powołanie wykonawcy testamentu | str. 287
10.3. Objęcie i wygaśnięcie funkcji wykonawcy testamentu | str. 288
10.4. Prawa i obowiązki wykonawcy testamentu | str. 292

Rozdział 11
Pozatestamentowe rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci | str. 297
11.1. Uwagi ogólne | str. 297
11.2. Jednostronne dyspozycje mortis causa | str. 298
11.3. Umowy dotyczące spadku | str. 300
11.3.1. Uwagi ogólne | str. 300
11.3.2. Prawnospadkowe klauzule w umowach spółki cywilnej, osobowej i z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 305
11.3.3. Prawnospadkowe klauzule w umowach majątkowych małżeńskich (art. 501 k.r.o.) | str. 307
11.3.4. Darowizna mortis causa | str. 308
11.4. Pełnomocnictwo niewygasające w chwili śmierci i na wypadek śmierci | str. 310

Rozdział 12
Zachowek | str. 315
12.1. Wprowadzenie | str. 315
12.2. Prawo do zachowku a roszczenie o zachowek | str. 317
12.3. Osoby uprawnione do zachowku | str. 319
12.4. Wielkość zachowku | str. 320
12.4.1. Sposób obliczania zachowku | str. 320
12.4.2. Udział spadkowy, stanowiący podstawę obliczenia zachowku | str. 321
12.4.3. Substrat zachowku - obliczanie wartości spadku | str. 322
12.4.4. Doliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych | str. 325
12.5. Roszczenie o zachowek | str. 334
12.5.1. Ustalenie wysokości roszczenia o zachowek | str. 334
12.5.2. Charakterystyka roszczenia o zachowek | str. 336
12.5.3. Wymagalność i przedawnienie roszczenia o zachowek | str. 338
12.5.4. Roszczenie o zachowek ze spadku obejmującego gospodarstwo rolne | str. 340
12.6. Odpowiedzialność za zachowek | str. 341
12.6.1. Odpowiedzialność spadkobierców | str. 341
12.6.2. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych | str. 348
12.6.3. Odpowiedzialność obdarowanych | str. 352
12.7. Wydziedziczenie | str. 356
12.7.1. Pojęcie wydziedziczenia | str. 356
12.7.2. Podstawy wydziedziczenia | str. 357
12.7.3. Sposób wydziedziczenia | str. 360
12.7.4. Skutki wydziedziczenia | str. 362
12.7.5. Przebaczenie | str. 363

Rozdział 13
Przyjęcie i odrzucenie spadku | str. 366
13.1. Tymczasowy charakter nabycia spadku | str. 366
13.2. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku | str. 367
13.3. Zasada niepodzielności oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku | str. 370
13.4. Sposób złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku | str. 372
13.5. Termin do złożenia oświadczenia | str. 373
13.6. Skutki niezłożenia oświadczenia w terminie | str. 376
13.7. Transmisja | str. 376
13.8. Skutki złożenia oświadczenia | str. 379
13.9. Wady oświadczenia woli o przyjęciu albo odrzuceniu spadku | str. 381
13.10. Odrzucenie spadku z pokrzywdzeniem wierzycieli | str. 384
13.11. Przyjęcie i odrzucenie zapisu windykacyjnego | str. 387

Rozdział 14
Dokumentowanie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 390
14.1. Uwagi ogólne | str. 390
14.2. Stwierdzenie nabycia spadku | str. 394
14.3. Notarialne poświadczenie dziedziczenia | str. 399
14.4. Europejskie poświadczenie spadkowe | str. 404
14.5. Zmiana lub uchylenie stwierdzenia nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia lub europejskiego poświadczenia spadkowego | str. 407
14.6. Domniemania wynikające ze stwierdzenia nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego | str. 410
14.7. Wyłączność dowodowa stwierdzenia nabycia spadku, aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego | str. 411
14.8. Ochrona osób trzecich | str. 413
14.9. Udokumentowanie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego i jego skutki | str. 416
14.10. Rejestr spadkowy | str. 418

Rozdział 15
Ochrona dziedziczenia | str. 421

Rozdział 16
Odpowiedzialność za długi spadkowe | str. 428
16.1. Wprowadzenie | str. 428
16.2. Odpowiedzialność spadkobierców | str. 428
16.3. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych | str. 432
16.4. Odpowiedzialność za zachowek, zapisy zwykłe i polecenia | str. 433
16.5. Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i przedsiębiorstwa | str. 434
16.6. Dobrodziejstwo inwentarza | str. 436
16.7. Kolejność zaspokajania długów spadkowych | str. 440
16.8. Odpowiedzialność za długi publicznoprawne | str. 445

Rozdział 17
Wspólność majątku spadkowego i dział spadku | str. 446
17.1. Wspólność majątku spadkowego | str. 446
17.2. Dział spadku | str. 450
17.2.1. Pojęcie działu spadku | str. 450
17.2.2. Tryby działu spadku | str. 452
17.2.2.1. Umowny dział spadku | str. 452
17.2.2.2. Sądowy dział spadku | str. 454
17.2.3. Doliczanie darowizn i zapisów windykacyjnych | str. 456
17.2.4. Rękojmia | str. 462

Rozdział 18
Zrzeczenie się dziedziczenia | str. 464

Rozdział 19
Zbycie spadku | str. 473

Wykaz najważniejszej literatury | str. 483

Indeks rzeczowy | str. 487
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.