Dodano produkt do koszyka

Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik

Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik

Justyna Andała-Sępkowska, Wojciech Bereszko

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 127.00 zł 114.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja stanowi praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej przygotowaną w oparciu o przepisy nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., a także zmiany wynikające z ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.


Ustawa - Prawo zamówień publicznych wprowadziła nowe pojęcia i instytucje oraz nieznane dotąd nowe rozwiązania. Autorzy przedstawili nowe przepisy poprzez porównanie ich z regulacjami wcześniej obowiązującymi. Wyjaśnili, które z dotychczas obowiązujących procedur, instytucji i zasad pozostają aktualne i wiążące, przywołując odpowiednie orzecznictwo.


Poradnik składa się z dziesięciu części, w których omówiono:

Założenia ogólne: zasady udzielania zamówień, politykę zakupową państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień, zamówienia mieszane, szacowanie wartości zamówienia i konkursu, komunikację zamawiającego z wykonawcami, czy też dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne: przygotowanie postępowania i analiza potrzeb zamawiającego, tryby udzielania zamówień, składanie i otwarcie ofert, aukcja elektroniczna, wybór najkorzystniejszej oferty i zakończenie postępowania.
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne: zakres zastosowania, tryby udzielania zamówień, wybór najkorzystniejszej oferty w progach krajowych lub unieważnienie postępowania.
Dodatkowe procedury: umowa ramowa, dynamiczny system zakupów, konkurs, zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Zamówienia sektorowe
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa: postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, tryby udzielania zamówień, umowa ramowa, wymagania w zakresie podwykonawstwa.
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie: zabezpieczenie należytego wykonanie umowy, zmiana umowy, odstąpienie od umowy oraz unieważnienie, podwykonawstwo.
Organy właściwe w sprawach zamówień: Prezes Urzędu, Krajowa Izba Odwoławcza, Komitet ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych, Rada Zamówień Publicznych.
Środki ochrony prawnej: odwołanie i postępowanie odwoławcze.
Kontrola nad zamówieniami publicznymi: kontrola Prezesa Urzędu, kary pieniężne.Adresaci:


Książka jest przeznaczona dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi: występujących w roli wykonawców, ich pełnomocników, doradców, a także wszystkich zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tytuł
Prawo zamówień publicznych 2021. Praktyczny przewodnik
Autorzy
Justyna Andała-Sępkowska, Wojciech Bereszko
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8223-898-3
Seria
Duże Poradniki LEX
Rok wydania
2021
Liczba stron
522
Format
pdf
Spis treści
Wykaz najważniejszych skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Część pierwsza
ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Rozdział I
Przedmiot regulacji | str. 21
1. Zakres spraw regulowanych ustawą – Prawo zamówień publicznych | str. 21
2. Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych | str. 23
3. Definicje legalne | str. 28
4. Wyłączenia stosowania przepisów ustawy | str. 35

Rozdział II
Zasady udzielania zamówień | str. 54
1. Zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców | str. 54
2. Przejrzystość i proporcjonalność | str. 57
3. Zasady dotyczące przedmiotu zamówienia | str. 60
4. Jawność postępowania | str. 62
5. Dane osobowe w postępowaniu | str. 63
6. Pisemność i język postępowania | str. 68

Rozdział III
Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień | str. 70
1. Polityka zakupowa państwa | str. 70
2. Plan postępowań o udzielenie zamówień | str. 72

Rozdział IV
Zamówienia o charakterze mieszanym | str. 74

Rozdział V
Szacowanie wartości zamówienia i konkursu | str. 79
1. Zasady szacowania wartości | str. 81
2. Sposoby szacowania | str. 84

Rozdział VI
Zamawiający | str. 90
1. Zamawiający | str. 90
2. Komisja przetargowa | str. 90
3. Konflikt interesów w przypadku wyłączenia | str. 91
4. Zamówienia wspólne | str. 99
5. Centralny zamawiający | str. 103

Rozdział VII
Wykonawcy | str. 107
1. Wykonawca | str. 107
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia | str. 108

Rozdział VIII
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami | str. 113
1. Zasady komunikacji w postępowaniach | str. 116
2. Narzędzia i urządzenia komunikacji elektronicznej | str. 119
3. Odstąpienie od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej | str. 123

Rozdział IX
Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia | str. 125
1. Protokół postępowania | str. 127
2. Dane osobowe | str. 133
3. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach | str. 134

Część druga
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI UNIJNE

Rozdział X
Przygotowanie postępowania. Analiza potrzeb zamawiającego | str. 137
1. Analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców | str. 137
2. Przekazywanie ogłoszeń przez zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i ich publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej | str. 140
3. Ustalenie niektórych warunków zamówienia | str. 142
3.1. Zamówienia w częściach | str. 142
3.2. Oferta wariantowa | str. 142
4. Komunikacja w postępowaniu | str. 143
5. Klauzule społeczne | str. 143
6. Wymóg zatrudnienia | str. 145
7. Dodatkowe aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne | str. 145
8. Wadium | str. 146
9. Opis przedmiotu zamówienia | str. 149
10. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane | str. 154
11. Przedmiotowe środki dowodowe | str. 154
12. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia | str. 157
13. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – warunki udziału w postępowaniu | str. 162
14. Udostępnienie zasobów | str. 164
15. Podmiotowe środki dowodowe | str. 166

Rozdział XI
Tryby udzielania zamówień – zasady ogólne | str. 176

Rozdział XII
Tryb przetargu nieograniczonego | str. 181
1. Wszczęcie postępowania | str. 181
2. Specyfikacja warunków zamówienia | str. 189
3. Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia | str. 191
4. Terminy składania ofert | str. 194
5. Procedura odwrócona | str. 195

Rozdział XIII
Przetarg ograniczony | str. 196
1. Wszczęcie przetargu ograniczonego | str. 198
2. Specyfikacja warunków zamówienia | str. 198
3. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (terminy) | str. 201
4. Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zaproszenie do składania ofert | str. 201

Rozdział XIV
Negocjacje z ogłoszeniem | str. 205
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie negocjacji z ogłoszeniem | str. 205
2. Opis potrzeb i wymagań | str. 207
3. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu | str. 211
4. Zaproszenie i składanie ofert | str. 213
5. Procedura | str. 214

Rozdział XV
Dialog konkurencyjny | str. 219
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie dialogu konkurencyjnego | str. 219
2. Kryteria oceny ofert i opis potrzeb i wymagań | str. 221
3. Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego | str. 225
4. Przebieg dialogu konkurencyjnego | str. 225

Rozdział XVI
Partnerstwo innowacyjne | str. 228
1. Charakterystyka partnerstwa innowacyjnego | str. 228
2. Opis potrzeb i wymagań | str. 229
3. Przebieg partnerstwa innowacyjnego | str. 233

Rozdział XVII
Negocjacje bez ogłoszenia | str. 242
1. Przesłanki umożliwiające zastosowanie negocjacji bez ogłoszenia | str. 242
2. Przebieg negocjacji bez ogłoszenia | str. 243

Rozdział XVIII
Zamówienie z wolnej ręki | str. 247
1. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze i przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych | str. 247
2. Działalność twórcza lub artystyczna | str. 249
3. Dostawy w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych | str. 251
4. Nagroda w konkursie | str. 251
5. Wyjątkowa sytuacja | str. 253
6. Nieudany przetarg | str. 253
7. Powtórzenie podobnych usług lub robót budowlanych | str. 256
8. Dodatkowe dostawy | str. 256
9. Inne przesłanki | str. 257
10. Zamówienia typu in-house | str. 258

Rozdział XIX
Składanie i otwarcie ofert | str. 262
1. Składanie ofert | str. 262
2. Otwarcie ofert | str. 264
3. Ocena ofert | str. 266
4. Rażąco niska cena | str. 267
5. Powstanie u zamawiającego obowiązku podatkowego | str. 268

Rozdział XX
Aukcja elektroniczna | str. 273

Rozdział XXI
Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 276
1. Kryteria oceny ofert | str. 276
2. Czynności dokonywane po wyborze oferty najkorzystniejszej | str. 282

Rozdział XXII
Zakończenie postępowania | str. 283
1. Zawarcie umowy | str. 283
2. Unieważnienie postępowania | str. 285

Część trzecia
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA KLASYCZNEGO O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ PROGI UNIJNE

Rozdział XXIII
Zakres zastosowania | str. 293
1. Ogłoszenia | str. 297
2. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców | str. 300

Rozdział XXIV
Tryb podstawowy udzielania zamówień | str. 302
1. Wszczęcie postępowania | str. 303
2. Wariant pierwszy trybu podstawowego | str. 303
3. Wariant drugi trybu podstawowego | str. 307
4. Wariant trzeci trybu podstawowego z negocjacjami | str. 310

Rozdział XXV
Partnerstwo innowacyjne w progach krajowych | str. 314

Rozdział XXVI
Negocjacje bez ogłoszenia w progach krajowych | str. 317

Rozdział XXVII
Zamówienie z wolnej ręki w progach krajowych | str. 321

Rozdział XXVIII
Wybór najkorzystniejszej oferty w progach krajowych/unieważnienie postępowania | str. 325

Część czwarta
DODATKOWE PROCEDURY

Rozdział XXIX
Umowa ramowa | str. 329

Rozdział XXX
Dynamiczny system zakupów | str. 334

Rozdział XXXI
Konkurs | str. 339

Rozdział XXXII
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi | str. 350

Część piąta
ZAMÓWIENIA SEKTOROWE

Rozdział XXXIII
Informacje podstawowe | str. 361
1. Okresowe ogłoszenie informacyjne | str. 367
2. System kwalifikowania wykonawców | str. 371
3. Tryby udzielania zamówień sektorowych | str. 374
4. Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień sektorowych | str. 380
5. Niektóre uprawnienia zamawiającego sektorowego | str. 383

Część szósta
ZAMÓWIENIA W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Rozdział XXXIV
Informacje podstawowe | str. 389

Rozdział XXXV
Postępowanie o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 393

Rozdział XXXVI
Tryby udzielania zamówień w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 404

Rozdział XXXVII
Umowa ramowa w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 417

Rozdział XXXVIII
Wymagania w zakresie podwykonawstwa w postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa | str. 418

Część siódma
UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ WYKONANIE

Rozdział XXXIX
Informacje podstawowe | str. 423
1. Umowa na roboty budowlane | str. 426
2. Prawo opcji | str. 428
3. Zaliczki, wynagrodzenie w częściach | str. 429
4. Raport z realizacji zamówienia | str. 430

Rozdział XL
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | str. 432

Rozdział XLI
Zmiana umowy | str. 436

Rozdział XLII
Odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie | str. 442

Rozdział XLIII
Podwykonawstwo | str. 446

Część ósma
ORGANY WŁAŚCIWE W SPRAWACH ZAMÓWIEŃ

Rozdział XLIV
Prezes Urzędu | str. 455

Rozdział XLV
Krajowa Izba Odwoławcza | str. 460

Rozdział XLVI
Komitet do spraw Kontroli w Zamówieniach Publicznych | str. 471

Rozdział XLVII
Rada Zamówień Publicznych | str. 473

Część dziewiąta
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Rozdział XLVIII
Postępowanie odwoławcze | str. 477

Rozdział XLIX
Odwołanie | str. 480
1. Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego | str. 484
2. Przystąpienie do postępowania odwoławczego | str. 486
3. Odrzucenie odwołania | str. 486
4. Dowody | str. 487
5. Rozpoznanie odwołania | str. 490
6. Rozprawa | str. 491
7. Orzeczenia Izby | str. 492
8. Protokół | str. 495
9. Koszty postępowania odwoławczego | str. 496
10. Zakaz zawarcia umowy | str. 498
11. Postępowanie skargowe | str. 499
12. Pozasądowe rozwiązywanie sporów | str. 501

Część dziesiąta
KONTROLA NAD ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI

Rozdział L
Kontrola udzielania zamówień | str. 505

Rozdział LI
Kontrola Prezesa Urzędu | str. 507
1. Kontrola doraźna | str. 508
2. Kontrola uprzednia | str. 510

Rozdział LII
Kary pieniężne | str. 513

Wykaz aktów prawnych | str. 515

Wykaz orzecznictwa | str. 519
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.