Dodano produkt do koszyka

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Prawo zamówień publicznych w praktyce

Justyna Andała-Sępkowska, Wojciech Bereszko

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 128.00 zł 115.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja stanowi funkcjonalną, praktyczną i zrozumiałą instrukcję dobrego prowadzenia procedury zakupowej, uwzględniającą liczne nowelizacje i zmiany w obowiązującym stanie prawnym.


Omówiono w niej takie zagadnienia, jak:

zasady udzielania zamówień oraz tryby postępowań,
komunikacja zamawiającego z wykonawcami,
przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zasady szacowania, przygotowanie dokumentacji przetargowej i jej zmiany,
tryby postępowania przetargowego, np. przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem oraz bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę, partnerstwo innowacyjne, licytacja elektroniczna,
ocena przedmiotowa oferty, wybór najkorzystniejszej oferty oraz dokumentowanie postępowań,
umowy w sprawach zamówień publicznych oraz umowy ramowe,
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, zamówienia sektorowe oraz zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi,
kontrola udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów.Adresaci:
Poradnik jest przeznaczony dla pracowników administracji zarówno rządowej, jak i samorządowej, zajmujących się wydatkowaniem finansów publicznych. Zawiera wytyczne i wskazówki prawidłowego postępowania, uczula na ewentualne pułapki. Zawarte w nim omówienia mogą być nieocenione również dla osób zainteresowanych zamówieniami publicznymi, występującymi w roli wykonawców, ich doradców, a także całego kręgu zamawiających zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tytuł
Prawo zamówień publicznych w praktyce
Autorzy
Justyna Andała-Sępkowska, Wojciech Bereszko
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-677-3
Seria
Prawo w praktyce
Rok wydania
2020
Liczba stron
484
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 13

Rozdział I
Przedmiot regulacji – podmiotowy zakres stosowania, wyłączenia, zamówienia mieszane 17
1. Definicje legalne 18
2. Podmiotowy zakres stosowania p.z.p. 22
3. Wyłączenia od stosowania p.z.p. 26
4. Zamówienia mieszane 37

Rozdział II
Zasady udzielania zamówień, tryby postępowań 41
1. Zasady dotyczące zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców 42
2. Proporcjonalność i przejrzystość 48
3. Obiektywizm i bezstronność osób przygotowujących i przeprowadzających postępowanie 50
4. Zasada dotycząca wyboru wykonawcy 54
5. Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 56
6. Forma pisemna i język polski 61
7. Wyznaczanie ustawowych terminów 73
8. Tryby, w jakich prowadzi się procedurę zakupową 75

Rozdział III
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami 77
1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami z wyłączeniem pełnej elektronizacji 78
2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami od momentu pełnej elektronizacji 86

Rozdział IV
Ogłoszenia 93
1. Regulacje dotyczące progów postępowań 94
2. Rodzaje ogłoszeń w p.z.p. 96
3. Obowiązki dokumentacyjne zamawiającego 101
4. Zmiany ogłoszeń 102
5. Profil nabywcy i plany postępowań 107

Rozdział V
Zamawiający i wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia 110
1. Zamawiający 110
2. Wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia 119
3. Podstawy wykluczenia 120
4. Warunki udziału w postępowaniu 123
5. Metody wykazywania spełniania warunków udziału w postępowaniu 127
6. Kryteria selekcji 130
7. Weryfikacja zdolności podmiotowej wykonawcy 131
8. Uzupełnianie, poprawianie i wyjaśnianie treści złożonych dokumentów podmiotowych 139

Rozdział VI
Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zasady szacowania, przygotowanie dokumentacji przetargowej i jej zmiany 141
1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – opis przedmiotu zamówienia 142
2. Wymagania zatrudnienia w sposób określony przepisami Kodeksu pracy 153
3. Aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne 157
4. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane 158
5. Dialog techniczny 159
6. Określenie wartości szacunkowej 162
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 171
8. Wadium 181
9. Podwykonawstwo 184
10. Podział zamówienia na części 192

Rozdział VII
Przetarg nieograniczony 195
1. Wszczęcie postępowania 196
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia i jej udostępnianie 200
3. Oferty i ich otwarcie 201
4. Poszczególne etapy postępowania przypadające po otwarciu ofert (procedura klasyczna) 203
5. Procedura odwrócona 207

Rozdział VIII
Przetarg ograniczony 209
1. Wszczęcie przetargu ograniczonego 209
2. Terminy składania wniosków 211
3. Przebieg przetargu ograniczonego 212
4. Terminy składania ofert 214

Rozdział IX
Negocjacje z ogłoszeniem 216
1. Etap pierwszy – wyłonienie wykonawców 217
2. Etap drugi – oferty wstępne 219
3. Etap trzeci – negocjacje 220
4. Etap czwarty – oferty ostateczne 222

Rozdział X
Dialog konkurencyjny 224
1. Przesłanki warunkujące możliwość zastosowania dialogu konkurencyjnego 225
2. Rozpoczęcie postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego 225
3. Dialog konkurencyjny a ustanowienie partnerstwa publiczno-prywatnego 227
4. Terminy składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego 229
5. Przebieg dialogu konkurencyjnego 230

Rozdział XI
Negocjacje bez ogłoszenia 234

Rozdział XII
Zamówienie z wolnej ręki 241
1. Reguły postępowania odnoszące się do trybu zamówienia z wolnej ręki 242
2. Przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze 244
3. Przyczyny związane z ochroną praw wyłącznych 247
4. Przesłanka związana z działalnością twórczą lub artystyczną 251
5. Dostawy rzeczy wytwarzanych wyłącznie w celach badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych 254
6. Nagroda w konkursie 254
7. Wolna ręka spowodowana wyjątkową sytuacją 256
8. Nieudany przetarg 257
9. Wolna ręka dla dotychczasowego wykonawcy 258
10. Inne przesłanki zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki 261
11. Zamówienia typu in-house 263

Rozdział XIII
Zapytanie o cenę 270

Rozdział XIV
Partnerstwo innowacyjne 273
1. Charakterystyka trybu partnerstwa innowacyjnego 273
2. Przebieg procedury 275
3. Główne cele ustanawiania partnerstwa innowacyjnego 279

Rozdział XV
Licytacja elektroniczna 280

Rozdział XVI
Ocena przedmiotowa oferty, wybór najkorzystniejszej oferty 284
1. Podstawowe reguły składania oferty w postępowaniu 284
2. Termin związania ofertą 287
3. Otwarcie ofert 289
4. Badanie ofert 290
5. Podstawy odrzucenia oferty 295
6. Kwestia rażąco niskiej ceny 306
7. Kryteria oceny ofert 308
8. Aukcja elektroniczna 314
9. Czynności dokonywane po wyborze oferty najkorzystniejszej 317
10. Unieważnienie postępowania 319
11. Terminy na zawarcie umowy 326
12. Ogłoszenia związane z końcem postępowania 329

Rozdział XVII
Dokumentowanie postępowań 331
1. Zawartość protokołu 331
2. Obowiązki sprawozdawcze zamawiającego 336

Rozdział XVIII
Umowy ramowe 339
1. Kiedy i jak można zawrzeć umowę ramową 340
2. Realizacja umowy ramowej 341

Rozdział XIX
Dynamiczny system zakupów 346

Rozdział XX
Konkurs 351
1. Przebieg konkursu 351
2. Sąd konkursowy 354
3. Nagrody 356

Rozdział XXI
Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa 358

Rozdział XXII
Zamówienia sektorowe 370
1. Szacowanie zamówień sektorowych 372
2. Tryby udzielania zamówień sektorowych 373
3. Różnice proceduralne między zamówieniami sektorowymi a klasycznymi 374
4. System kwalifikowania wykonawców i dodatkowe udogodnienia w zamówieniach sektorowych 377
5. Wyłączenia stosowania p.z.p. w odniesieniu do zamówień sektorowych 381

Rozdział XXIII
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 386
1. Procedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne na podstawie przepisów p.z.p. 391
2. Procedura udzielenia zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o p.z.p. (zamówienia podprogowe) 394

Rozdział XXIV
Umowy w sprawach zamówień publicznych 399
1. Stosowanie regulacji Kodeksu cywilnego 400
2. Ważność umowy o zamówienie publiczne 402
3. Czas, na jaki może zostać zawarta umowa o zamówienie publiczne 406
4. Szczegółowe regulacje dotyczące zawartości umowy o zamówienie publiczne 408
5. Zmiany umowy o zamówienie publiczne 415
6. Odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy 418
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 420
8. Zaliczki 423
9. Inne regulacje wpływające na umowę o zamówienie publiczne 424

Rozdział XXV
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – zakres działania 426
1. Kto może zostać Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych 426
2. Zakres działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych 428

Rozdział XXVI
Rada Zamówień Publicznych 431

Rozdział XXVII
Kontrola udzielania zamówień: doraźna i uprzednia 433
1. Zasady kontrolowania 433
2. Kontrola doraźna 435
3. Kontrola uprzednia 438

Rozdział XXVIII
Krajowa Izba Odwoławcza 441

Rozdział XXIX
Środki ochrony prawnej 445
1. Zakres dopuszczalności odwołania 447
2. Warunki formalne odwołania 448
3. Terminy na wniesienie odwołania 450
4. Skutki prawne wniesienia odwołania 450
5. Instytucja przystąpienia i opozycji 452
6. Odpowiedź na odwołanie 453
7. Instytucja sprzeciwu 453
8. Wycofanie odwołania 454
9. Postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą 454
10. Koszty postępowania odwoławczego 457
11. Skarga 459

Rozdział XXX
Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy 461
1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy wynikająca z p.z.p. 461
2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 463
3. Odpowiedzialność karna 466

Wykaz aktów prawnych 469

Wykaz orzecznictwa 475

Opinie i opracowania Urzędu Zamówień Publicznych 481

Bibliografia 483
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.