Dodano produkt do koszyka

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska

Piotr Korzeniowski, Małgorzata Stahl, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 146.00 zł 131.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Omówiono w niej zagadnienia związane z realizacją zadań administracji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji publicznej, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Zwrócono uwagę na kwestie szczegółowe związane z planowaniem w ochronie środowiska, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami energii, gospodarowaniem odpadami, postępowaniem z substancjami chemicznymi, ochroną przyrody i krajobrazu (ochroną różnorodności biologicznej) oraz instrumentami finansowoprawnymi i odpowiedzialnością prawną w ochronie środowiska.

Adresaci:
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, osób wykonujących zawody prawnicze, przedsiębiorców, doktorantów, studentów oraz wszystkich innych podmiotów zainteresowanych przedstawianą problematyką.

Tytuł
Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska
Autorzy
Piotr Korzeniowski, Małgorzata Stahl, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-457-5
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
700
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13


Część I
ZADANIA ADMINISTRACJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA


Paulina Łazutka
Związek jednostek samorządu terytorialnego jako podmiot wykonujący zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska | str. 17

Paweł Romaniuk
Systemy zarządzania i kontroli wybranych organów administracji publicznej ukierunkowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska | str. 35

Ewaryst Kowalczyk
Obowiązki i uprawnienia podmiotów administracji w zamówieniach publicznych w zakresie ochrony środowiska w świetle dyrektywy 2014/24/WE | str. 45

Eryk Kosiński, Maria Grzymisławska-Cybulska
Budowa elementów systemu ochrony brzegu morskiego jako usługa związana z ochroną środowiska morskiego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług | str. 58


Część II
DOSTĘP DO INFORMACJI, UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ DOSTĘP DO SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA


Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie - uwagi na tle nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 października 2015 r. | str. 73

Grzegorz Czerwiński
Wybrane zagadnienia dotyczące udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska | str. 89

Anna Haładyj
Skarga na uchwałę podjętą przez organ gminy w świetle art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus | str. 99

Magdalena Micińska-Bojarek
Umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony środowiska - pozycja ustrojowa i przegląd | str. 112


Część III
PLANOWANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA


Anna Barczak
Polityka ochrony środowiska - od dokumentu do działań | str. 135

Marcin Kamiński
Administracyjnoprawne normy celowe w prawie ochrony środowiska | str. 143

Diana Trzcińska
Związki prawne między ochroną środowiska a planowaniem przestrzennym | str. 160

Maciej Kruś, Dawid Trela
Aktualne problemy dotyczące ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studium | str. 173

Piotr Ruczkowski
Lokalizacja krematoriów (instalacji do spopielania zwłok) w świetle przepisów o ochronie środowiska i innych wybranych regulacji prawnych | str. 184

Jakub Polanowski
Utrzymanie obiektu budowlanego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska | str. 194

Jan Stoksik
Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zagadnienia wybrane) | str. 210

Przemysław Niemczuk
Stan wody na gruncie w prawie administracyjnym | str. 227


Część IV
OCHRONA POWIETRZA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII


Ilona Przybojewska
Paryskie porozumienie klimatyczne: przełom czy stagnacja? | str. 243

Joanna Lemańska
Uchwały "antysmogowe" | str. 254

Zygmunt Wiśniewski
Nowe regulacje prawne odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zagadnienia wybrane | str. 267

Dominik J. Kościuk, Artur K. Modrzejewski
Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe a ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - uwarunkowania prawne | str. 282

Joanna Wyporska-Frankiewicz
Strona postępowania w sprawie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Zagadnienia wybrane | str. 295

Patrycja Zgoła
Nadzór nad wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego | str. 314


Część V
GOSPODAROWANIE ODPADAMI I POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI


Marek Górski
Plany gospodarki odpadami | str. 327

Krystian M. Ziemski, Maciej Kiełbus
Próba oceny form działania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie wojewódzkich planów gospodarki odpadami | str. 340

Karolina Karpus
Prawo o odpadach i granice przedmiotu jego regulacji w świetle zasady zrównoważonego rozwoju | str. 352

Małgorzata Szwejkowska, Elżbieta Zębek
Obowiązki reglamentacyjne podmiotów w zakresie gospodarki odpadami w kontekście prawno-administracyjnym i środowiskowym
| str. 363

Ewa Badowska-Domagała
Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi poprzez przystąpienie do porozumienia | str. 379

Magdalena Łysek
Problemy gmin we wdrażaniu przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | str. 395

Agnieszka Jaworowicz-Rudolf
Zarys obowiązków przedsiębiorstw związanych z substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem tzw. substancji SVHC w świetle rozporządzenia REACH | str. 407

Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Problemy administracyjnej kontroli wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (na przykładzie kontroli sanitarnej) | str. 418


Część VI
OCHRONA PRZYRODY


Bartosz Rakoczy
Stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie form ochrony przyrody. Ocena de lege lata i postulaty de lege ferenda | str. 433

Adrianna Ogonowska
Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 | str. 446

Dorota Lebowa
Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przez dyrektora parku narodowego przetargu na rozporządzanie nieruchomością | str. 454

Michał Kasiński
Ochrona własności a ochrona przyrody. Siedem mitów w sprawach reglamentacji usuwania drzew i krzewów | str. 463

Małgorzata Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Elżbieta Zębek
Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych - wybrane zagadnienia teorii i praktyki | str. 472

Agnieszka Skóra
Adresaci decyzji o usunięciu drzewa lub krzewu. Wybrane aspekty procesowe art. 83 u.o.p. | str. 485

Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński
Lasy jako dobro publiczne | str. 497


Część VII
OCHRONA KRAJOBRAZU


Janusz Sługocki
Problemy ochrony prawnej krajobrazowych wartości przyrodniczych i kulturowych - uwagi o próbie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu | str. 521

Anna Fogel
Nowe podejście do ochrony krajobrazu - założenia czy faktyczna zmiana modelu działań administracji? | str. 535

Piotr Aszkiełowicz
Praktyka organów administracji publicznej względem zakazów na obszarach chronionych przyrody po wejściu w życie ustawy krajobrazowej | str. 546

Renata Lewicka
Ochrona krajobrazu w planowaniu przestrzennym | str. 558

Anna Ostrowska
Bariery ochrony krajobrazu w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego | str. 576


Część VIII
INSTRUMENTY FINANSOWO-PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA


Leszek Bielecki
Ulgi w spłacie opłat i kar w zakresie korzystania ze środowiska w świetle rozwiązań ustawowych | str. 597

Katarzyna Golat
Wybrane problemy odpowiedniego stosowania instytucji przedawnienia do środków finansowo-prawnych ochrony środowiska | str. 608

Marek Lewicki
Opłaty podwyższone w prawie ochrony środowiska - zagadnienia wybrane | str. 622

Piotr Korzeniowski
Wyzwania związane z określeniem charakteru prawnego kary pieniężnej za nielegalne przemieszczanie odpadów | str. 640

Adam Habuda
Nowe wyzwania wynikające z ewolucji odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska | str. 654

Małgorzata Szalewska
Model odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania | str. 663

Zakończenie | str. 673

Bibliografia | str. 677
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Cena: 42.00 zł 38.00 zł
Do koszyka
Cena: 31.00 zł 22.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 14.00 zł 10.00 zł
Do koszyka
Cena: 13.50 zł 10.00 zł
Do koszyka
Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.