Dodano produkt do koszyka

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska

Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska

Piotr Korzeniowski, Małgorzata Stahl, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 146.00 zł 131.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka stanowi kompleksowe opracowanie na temat kluczowych problemów badawczych występujących na styku prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska. Omówiono w niej zagadnienia związane z realizacją zadań administracji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji publicznej, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Zwrócono uwagę na kwestie szczegółowe związane z planowaniem w ochronie środowiska, ochroną powietrza i odnawialnymi źródłami energii, gospodarowaniem odpadami, postępowaniem z substancjami chemicznymi, ochroną przyrody i krajobrazu (ochroną różnorodności biologicznej) oraz instrumentami finansowoprawnymi i odpowiedzialnością prawną w ochronie środowiska.

Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, osób wykonujących zawody prawnicze, przedsiębiorców, doktorantów, studentów oraz wszystkich innych podmiotów zainteresowanych przedstawianą problematyką.

Tytuł
Problemy pogranicza prawa administracyjnego i prawa ochrony środowiska
Autorzy
Piotr Korzeniowski, Małgorzata Stahl, Aneta Kaźmierska-Patrzyczna
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-457-5
Seria
Monografie
Rok wydania
2017
Liczba stron
700
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 11
Wprowadzenie 13
Część I ZADANIA ADMINISTRACJI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Paulina Łazutka Związek jednostek samorządu terytorialnego jako podmiot wykonujący zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska 17
Paweł Romaniuk Systemy zarządzania i kontroli wybranych organów administracji publicznej ukierunkowane na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 35
Ewaryst Kowalczyk Obowiązki i uprawnienia podmiotów administracji w zamówieniach publicznych w zakresie ochrony środowiska w świetle dyrektywy 2014/24/WE 45
Eryk Kosiński, Maria Grzymisławska-Cybulska Budowa elementów systemu ochrony brzegu morskiego jako usługa związana z ochroną środowiska morskiego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług 58
Część II DOSTĘP DO INFORMACJI, UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PODEJMOWANIU DECYZJI ORAZ DOSTĘP DO SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ŚRODOWISKA
Aneta Kaźmierska-Patrzyczna, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie - uwagi na tle nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 października 2015 r. 73
Grzegorz Czerwiński Wybrane zagadnienia dotyczące udziału organizacji społecznych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ochrony środowiska 89
Anna Haładyj Skarga na uchwałę podjętą przez organ gminy w świetle art. 9 ust. 3 konwencji z Aarhus 99
Magdalena Micińska-Bojarek Umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony środowiska - pozycja ustrojowa i przegląd 112
Część III PLANOWANIE W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Anna Barczak Polityka ochrony środowiska - od dokumentu do działań 135
Marcin Kamiński Administracyjnoprawne normy celowe w prawie ochrony środowiska 143
Diana Trzcińska Związki prawne między ochroną środowiska a planowaniem przestrzennym 160
Maciej Kruś, Dawid Trela Aktualne problemy dotyczące ujawniania udokumentowanych złóż kopalin w studium 173
Piotr Ruczkowski Lokalizacja krematoriów (instalacji do spopielania zwłok) w świetle przepisów o ochronie środowiska i innych wybranych regulacji prawnych 184
Jakub Polanowski Utrzymanie obiektu budowlanego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska 194
Jan Stoksik Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zagadnienia wybrane) 210
Przemysław Niemczuk Stan wody na gruncie w prawie administracyjnym 227
Część IV OCHRONA POWIETRZA I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Ilona Przybojewska Paryskie porozumienie klimatyczne: przełom czy stagnacja? 243
Joanna Lemańska Uchwały "antysmogowe" 254
Zygmunt Wiśniewski Nowe regulacje prawne odnawialnych źródeł energii a bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zagadnienia wybrane 267
Dominik J. Kościuk, Artur K. Modrzejewski Farmy fotowoltaiczne i wiatrowe a ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - uwarunkowania prawne 282
Joanna Wyporska-Frankiewicz Strona postępowania w sprawie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu. Zagadnienia wybrane 295
Patrycja Zgoła Nadzór nad wykorzystaniem źródeł promieniowania jonizującego 314
Część V GOSPODAROWANIE ODPADAMI I POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI CHEMICZNYMI
Marek Górski Plany gospodarki odpadami 327
Krystian M. Ziemski, Maciej Kiełbus Próba oceny form działania organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki odpadami na przykładzie wojewódzkich planów gospodarki odpadami 340
Karolina Karpus Prawo o odpadach i granice przedmiotu jego regulacji w świetle zasady zrównoważonego rozwoju 352
Małgorzata Szwejkowska, Elżbieta Zębek Obowiązki reglamentacyjne podmiotów w zakresie gospodarki odpadami w kontekście prawno-administracyjnym i środowiskowym 363
Ewa Badowska-Domagała Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi poprzez przystąpienie do porozumienia 379
Magdalena Łysek Problemy gmin we wdrażaniu przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 395
Agnieszka Jaworowicz-Rudolf Zarys obowiązków przedsiębiorstw związanych z substancjami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem tzw. substancji SVHC w świetle rozporządzenia REACH 407
Martyna Wilbrandt-Gotowicz Problemy administracyjnej kontroli wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (na przykładzie kontroli sanitarnej) 418
Część VI OCHRONA PRZYRODY
Bartosz Rakoczy Stanowienie aktów prawa miejscowego w zakresie form ochrony przyrody. Ocena de lege lata i postulaty de lege ferenda 433
Adrianna Ogonowska Zakaz podejmowania działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 446
Dorota Lebowa Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przez dyrektora parku narodowego przetargu na rozporządzanie nieruchomością 454
Michał Kasiński Ochrona własności a ochrona przyrody. Siedem mitów w sprawach reglamentacji usuwania drzew i krzewów 463
Małgorzata Szwejkowska, Wojciech Truszkowski, Elżbieta Zębek Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości gminnych - wybrane zagadnienia teorii i praktyki 472
Agnieszka Skóra Adresaci decyzji o usunięciu drzewa lub krzewu. Wybrane aspekty procesowe art. 83 u.o.p. 485
Agnieszka Wilczyńska, Przemysław Wilczyński Lasy jako dobro publiczne 497
Część VII OCHRONA KRAJOBRAZU
Janusz Sługocki Problemy ochrony prawnej krajobrazowych wartości przyrodniczych i kulturowych - uwagi o próbie wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu 521
Anna Fogel Nowe podejście do ochrony krajobrazu - założenia czy faktyczna zmiana modelu działań administracji? 535
Piotr Aszkiełowicz Praktyka organów administracji publicznej względem zakazów na obszarach chronionych przyrody po wejściu w życie ustawy krajobrazowej 546
Renata Lewicka Ochrona krajobrazu w planowaniu przestrzennym 558
Anna Ostrowska Bariery ochrony krajobrazu w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego 576
Część VIII INSTRUMENTY FINANSOWO-PRAWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Leszek Bielecki Ulgi w spłacie opłat i kar w zakresie korzystania ze środowiska w świetle rozwiązań ustawowych 597
Katarzyna Golat Wybrane problemy odpowiedniego stosowania instytucji przedawnienia do środków finansowo-prawnych ochrony środowiska 608
Marek Lewicki Opłaty podwyższone w prawie ochrony środowiska - zagadnienia wybrane 622
Piotr Korzeniowski Wyzwania związane z określeniem charakteru prawnego kary pieniężnej za nielegalne przemieszczanie odpadów 640
Adam Habuda Nowe wyzwania wynikające z ewolucji odpowiedzialności prawnej w ochronie środowiska 654
Małgorzata Szalewska Model odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania 663
Zakończenie 673
Bibliografia 677
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.