Dodano produkt do koszyka

Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej

Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej

Piotr Brzozowski, Michał Behnke, Andrzej Lipiński, Bartłomiej Mazurkiewicz, Tomasz Lewandowski, Jakub Kolan, Dorota Dorska-Havaris, Katarzyna Miklaszewska

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 59.00 zł 53.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń dla jednostek pomocy społecznej
więcej informacjiWszystkie publikacje z serii Biblioteka Pomocy Społecznej zostały przygotowane z myślą o praktykach i przeznaczone są dla pracowników socjalnych oraz pracowników administracji samorządowej. Ułatwią im wykonywanie obowiązków i pomogą znaleźć rozwiązania w kontrowersyjnych nieraz sytuacjach, z którymi mogą się zetknąć w swojej pracy.


W piątej książce z tej serii omówiono wybrane zagadnienia z zakresu postępowania administracyjnego, które są szczególnie istotne dla pracowników jednostek pomocy społecznej. Poszczególne tematy przedstawiono w praktyczny i przystępny sposób, pomijając rozważania teoretyczne, posiłkując się bogatym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz licznymi przykładami. Dodatkowym atutem jest prosty i zrozumiały język publikacji.


Autorzy - uznani specjaliści praktycy - omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemowych sytuacji.


Czytelnicy znajdą tu również wybrane wzory dokumentów oraz teksty najważniejszych aktów prawnych z omawianego zakresu.

Tytuł
Procedura administracyjna w jednostkach pomocy społecznej
Autorzy
Piotr Brzozowski, Michał Behnke, Andrzej Lipiński, Bartłomiej Mazurkiewicz, Tomasz Lewandowski, Jakub Kolan, Dorota Dorska-Havaris, Katarzyna Miklaszewska
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9016-3
Rok wydania
2015
Liczba stron
316
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Część I
KOMENTARZ

Rozdział 1
Ustalanie właściwości miejscowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 17

1. Wprowadzenie | str. 17

2. Podstawowe kwestie | str. 18

3. Zastosowanie oraz wyłączenie zastosowania art. 21 k.p.a. podczas ustalania właściwości miejscowej organów samorządowych w świetle orzecznictwa - wybrane przykłady | str. 23

4. Podsumowanie | str. 25

Rozdział 2
Ustalanie właściwości rzeczowej w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 27

1. Wprowadzenie | str. 27

2. Właściwość rzeczowa musi wynikać z przepisów prawa | str. 29

3. Ustalenie właściwości rzeczowej organów jednostek samorządu terytorialnego | str. 29

4. Właściwość rzeczowa organu a skarga na bezczynność, przewlekłość do wojewódzkiego sądu administracyjnego | str. 33

5. Rozszerzenie i ograniczenie właściwości rzeczowej | str. 34

6. Organy mogą utracić zdolność prawną do prowadzenia orzecznictwa administracyjnego, gdy zostaną wobec nich zastosowane środki nadzoru (art. 96 u.s.g | str. 35

7. Kierownicy służb, inspekcji i straży | str. 35

8. Podsumowanie | str. 36

Rozdział 3
Spory o właściwość i spory kompetencyjne | str. 37

1. Wprowadzenie | str. 37

2. Podstawowe kwestie | str. 38

3. Rozstrzyganie sporów wewnętrznych z punktu widzenia organów jednostek samorządu terytorialnego | str. 41

4. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych | str. 43

5. Rozstrzyganie sporów między organami jednostek samorządu terytorialnego a sądami powszechnymi | str. 44

6. Spory kompetencyjne i spory o właściwość w świetle orzecznictwa | str. 45

7. Skutki prawne w trakcie trwania sporu o właściwość | str. 49

8. Podsumowanie | str. 50

Rozdział 4
Strona postępowania administracyjnego | str. 53

1. Zagadnienia ogólne | str. 53

2. Ustalenie strony postępowania administracyjnego | str. 57

3. Przykłady z orzecznictwa | str. 59

4. Podsumowanie | str. 63

Rozdział 5
Strona postępowania administracyjnego - zdolność prawna i procesowa, następstwo prawne | str. 64

1. Zdolność prawna i procesowa strony | str. 64

2. Następstwo prawne | str. 68

3. Podsumowanie | str. 69

Rozdział 6
Prowadzenie metryki w postępowaniu administracyjnym - zagadnienia ogólne i uwagi praktyczne | str. 70

1. Wprowadzenie | str. 70

2. Podstawowe kwestie | str. 72

3. Kilka uwag praktycznych | str. 74

4. Podsumowanie | str. 77

Rozdział 7
Prowadzenie metryki w postępowaniu administracyjnym - obowiązek prowadzenia metryki, wzór metryki | str. 79

1. W jakich sprawach metrykę zakładać, a kiedy nie ma takiej potrzeby | str. 79

2. Analiza wzoru i sposobu prowadzenia metryki | str. 81

Rozdział 8
Wszczęcie postępowania administracyjnego | str. 85

1. Podstawowe kwestie | str. 85

2. Szczególnie ważny interes strony jako przesłanka wszczęcia postępowania | str. 88

3. Data wszczęcia postępowania | str. 90

4. Podsumowanie | str. 92

Rozdział 9
Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego oraz współuczestnictwo formalne | str. 93

1. Odmowa wszczęcia postępowania | str. 93

2. Wielość stron postępowania - współuczestnictwo formalne | str. 96

3. Podsumowanie | str. 98

Rozdział 10
Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - definicja, forma oraz treść podania | str. 99

1. Definicja podania | str. 99

2. Forma oraz treść podania | str. 100

3. Podsumowanie | str. 106

Rozdział 11
Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - brak właściwości organu, do którego wniesiono podanie; podanie zawierające więcej niż jedno żądanie | str. 107

1. Brak właściwości organu | str. 107

2. Podanie zawierające więcej niż jedno żądanie | str. 110

3. Podsumowanie | str. 111

Rozdział 12
Wnoszenie podań w ogólnym postępowaniu administracyjnym - braki formalne podania | str. 113

Rozdział 13
Doręczenia właściwe w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 117

1. Wprowadzenie | str. 117

2. Podstawowe kwestie | str. 119

3. Podmioty, którym doręcza się pisma | str. 120

4. Wpływ zmiany adresu na skuteczność doręczenia | str. 123

5. Miejsce doręczenia osobie fizycznej | str. 124

6. Nieobecność adresata | str. 126

7. Doręczenie w siedzibie (doręczenie innym podmiotom niż osoby fizyczne) | str. 128

8. Podsumowanie | str. 129

Rozdział 14
Doręczenie zastępcze, potwierdzenie odbioru i odmowa przyjęcia pisma, doręczenie przedstawicielowi w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 131

1. Wprowadzenie | str. 131

2. Doręczenie zastępcze - awizo | str. 133

3. Potwierdzenie odbioru pisma | str. 135

4. Odmowa przyjęcia pisma | str. 136

5. Doręczenie przedstawicielowi | str. 137

6. Podsumowanie | str. 138

Rozdział 15
Doręczenia w formie elektronicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 139

1. Wprowadzenie | str. 139

2. Doręczenia drogą elektroniczną | str. 140

3. Podsumowanie | str. 142

Rozdział 16
Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym | str. 143

1. Wprowadzenie | str. 143

2. Miesiąc na załatwienie sprawy | str. 144

3. Terminy załatwiania spraw zawarte w kodeksie | str. 144

3.1. Załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki | str. 145

3.2. Nawet sprawy zawiłe załatwiać należy bez zbędnej zwłoki | str. 145

3.3. Termin miesięczny na załatwienie sprawy | str. 146

3.4. Postępowanie wyjaśniające i szczególny stopień skomplikowania sprawy | str. 147

3.5. Obowiązek informowania o przyczynach niezałatwienia sprawy w terminie | str. 147

4. Terminy załatwiania spraw zawarte w przepisach szczególnych | str. 148

5. Podsumowanie | str. 148

Rozdział 17
Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym | str. 150

1. Wprowadzenie | str. 150

2. Podstawowe kwestie | str. 151

3. Przywrócenie terminów przywracalnych | str. 153

3.1. Przesłanki przywrócenia terminu | str. 154

3.2. Prośba (wniosek) o przywrócenie terminu oraz złożenie tej prośby w terminie i dopełnienie czynności, dla której określony był termin | str. 155

3.3. Uprawdopodobnienie przez zainteresowanego, że uchybił terminowi bez własnej winy | str. 156

4. Rozstrzygnięcia w sprawie przywrócenia terminu | str. 158

Rozdział 18
Bezczynność organu administracji | str. 160

1. Wprowadzenie | str. 160

2. Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie | str. 161

3. Sądowoadministracyjna kontrola działalności administracji publicznej w zakresie bezczynności organu | str. 161

3.1. Bezczynność organu administracji | str. 162

3.2. Skarga na bezczynność organu administracji | str. 162

3.3. Roszczenie o odszkodowanie | str. 165

Rozdział 19
Obligatoryjne zawieszenie postępowania administracyjnego | str. 166

1. Wprowadzenie | str. 166

2. Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania administracyjnego | str. 167

3. Skutki ustania przyczyn uzasadniających zawieszenie postępowania | str. 173

4. Podsumowanie | str. 174

Rozdział 20
Fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego. Forma prawna zawieszenia postępowania | str. 175

1. Fakultatywne zawieszenie postępowania administracyjnego | str. 175

2. Forma prawna zawieszenia postępowania | str. 178

3. Podsumowanie | str. 179

Rozdział 21
Obowiązki organu administracji publicznej w czasie zawieszenia postępowania | str. 181

1. Obowiązki organu administracji publicznej w czasie zawieszenia postępowania | str. 181

2. Zawieszenie postępowania a termin na załatwienie sprawy | str. 184

3. Podsumowanie | str. 185

Rozdział 22
Prawidłowa budowa decyzji administracyjnej | str. 187

1. Wprowadzenie | str. 187

2. Elementy decyzji | str. 190

3. Elementy dodatkowe w decyzji administracyjnej | str. 195

4. Podsumowanie | str. 196

Rozdział 23
Składniki postanowienia administracyjnego | str. 198

1. Wprowadzenie | str. 198

2. Elementy postanowienia | str. 200

3. Elementy dodatkowe postanowienia administracyjnego | str. 206

4. Podsumowanie | str. 207

Rozdział 24
Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym | str. 208

1. Zagadnienia ogólne | str. 208

2. Prawo odwołania | str. 210

Rozdział 25
Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym - organ właściwy do rozpatrzenia odwołania, treść, tryb i termin wniesienia odwołania | str. 217

1. Organ wyższego stopnia jako organ właściwy do rozpoznania odwołania | str. 217

2. Treść odwołania | str. 218

3. Tryb i termin wniesienia odwołania | str. 220

Rozdział 26
Odwołanie w ogólnym postępowaniu administracyjnym - wykonalność decyzji, udział stron w postępowaniu odwoławczym, autokontrola, cofnięcie odwołania, zakaz reformationis in peius | str. 222

1. Odwołanie a wykonalność decyzji administracyjnej | str. 222

2. Zapewnienie udziału stron w postępowaniu odwoławczym | str. 223

3. Autokontrola oraz przekazanie akt do organu drugiej instancji | str. 224

4. Cofnięcie odwołania | str. 226

5. Zakaz reformationis in peius | str. 226

Rozdział 27
Postępowanie przed organem odwoławczym | str. 228

Rozdział 28
Uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym bez zgody strony | str. 235

1. Wprowadzenie | str. 235

2. Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej bez zgody strony | str. 237

Rozdział 29
Uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym za zgodą strony | str. 241

1. Uchylenie lub zmiana decyzji za zgodą strony | str. 241

2. Uchylenie lub zmiana decyzji (art. 154, 155 k.p.a.) po wyroku sądu administracyjnego | str. 244

3. Podsumowanie | str. 245

Rozdział 30
Rozpatrywanie skarg przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego | str. 247

1. Wprowadzenie | str. 247

2. Złożenie skargi | str. 248

3. Kwalifikacja złożonej skargi (pisma) oraz jej rozpatrzenie | str. 250

4. Czy można zaskarżyć uchwałę wydaną na podstawie przepisów działu VIII k.p.a | str. 255

5. Podsumowanie | str. 258

Część II
WZORY DOKUMENTÓW

Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na opał z rygorem natychmiastowej wykonalności | str. 263

Decyzja przyznająca zasiłek okresowy | str. 265

Postanowienie o przywróceniu terminu do dokonania czynności procesowej | str. 270

Wezwanie do usunięcia braków podania | str. 272

Wzór decyzji kierującej osobę do domu pomocy społecznej | str. 273

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego | str. 276

Zażalenie na postanowienie o obciążeniu kosztami postępowania | str. 277

Część III
AKTY PRAWNE

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony | str. 281

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy | str. 309

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków | str. 312
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.