Dodano produkt do koszyka

Proces karny. Zarys systemu

Proces karny. Zarys systemu

Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 76.00 zł 68.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne – już piętnaste – wydanie znanego i lubianego przez studentów podręcznika akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne, a także bogate zestawienia literatury oraz indeks rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych tematów.


Ozdobą książki są rysunki Szymona Kobylińskiego, które mimo upływu czasu nie tracą swojego satyrycznego wydźwięku.


Autorzy uwzględnili wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej – łącznie z krytycznie ocenianymi nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z 19 VII 2019 r. i z 31 III 2020 r.

Tytuł
Proces karny. Zarys systemu
Autorzy
Stanisław Waltoś, Piotr Hofmański
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-977-4
Seria
Akademicka. Podręczniki Obowiązkowe
Rok wydania
2020
Liczba stron
728
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów 15

Wprowadzenie 19

Rozdział 1. Pojęcia podstawowe 21
1.1. Pojęcia procesu karnego i prawa karnego procesowego 21
1.2. Funkcje norm procedury karnej 23
1.3. Stosunki procesowe 24
1.4. Cele procesu karnego 25
1.5. Przedmiot procesu 27
1.6. Rodzaje procesu w zależności od rodzaju odpowiedzialności prawnej 34
1.7. Działy prawa karnego procesowego 40
1.8. Tryby postępowania 44
1.9. Postępowania zasadnicze i dodatkowe 45
1.10. Czynności procesowe 46
1.10.1. Wiadomości ogólne 46
1.10.2. Kategorie czynności procesowych 47
1.10.3. Warunki niewadliwości czynności procesowych 52
1.10.4. Następstwa naruszenia warunków niewadliwości 53
1.10.4.1. Nieważność 53
1.10.4.2. Bezskuteczność 54
1.10.4.3. Niedopuszczalność 55
1.10.4.4. Wadliwość 56
1.10.4.5. Bezzasadność (niezasadność) 60
1.10.5. Promulgacja i odwoływalność decyzji procesowych 60
1.10.5.1. Promulgacja decyzji procesowej 60
1.10.5.2. Odwoływalność decyzji procesowych 62
1.10.5.3. Odwoływalność oświadczeń stron procesowych 63
1.10.6. Prawomocność 65
1.10.7. Terminy 66
1.10.8. Dokumentacja czynności procesowych 70
1.10.8.1. Protokół 70
1.10.8.2. Notatka urzędowa 75
Literatura 75

Rozdział 2. Główne tendencje i formy rozwojowe procesu karnego 79
2.1. Formy rozwojowe procesu karnego 79
2.2. Korzenie współczesnego procesu karnego 81
2.2.1. Proces w Babilonii 81
2.2.2. Proces w Grecji 81
2.2.2.1. Proces karny w Grecji 81
2.2.2.2. Charakterystyka prawa ateńskiego 82
2.2.3. Proces karny w Rzymie 83
2.2.3.1. Uwagi ogólne 83
2.2.3.2. Proces klasyczny 83
2.2.3.3. Proces poklasyczny 84
2.2.4. Proces wczesnogermański 85
2.2.5. Proces kanoniczny 87
2.2.6. Proces inkwizycyjny w Niemczech i we Francji 88
2.2.6.1. Znaczenie Caroliny (Constitutio Criminalis Carolina) 88
2.2.6.2. Powszechny proces niemiecki 90
2.2.6.3. Inkwizycyjny proces francuski 93
2.2.7. Proces karny w Anglii i Walii 95
2.2.7.1. Z historii 95
2.2.7.2. Cechy współczesnego procesu angielskiego 98
2.2.8. Walka o humanitarne oblicze procesu karnego 106
2.2.9. Geneza i rozwój formy mieszanej procesu 108
2.2.9.1. Wielka Rewolucja Francuska 108
2.2.9.2. Recepcja formy mieszanej 111
2.2.10. Współczesny proces francuski 111
2.2.11. Współczesny proces niemiecki 115
2.2.12. Rodowód historyczny współczesnego polskiego procesu karnego 124
2.2.12.1. Okres porozbiorowy 124
2.2.12.2. Okres II Rzeczypospolitej 125
2.2.13. Powstanie i przeobrażanie modelu procesu karnego Polski Ludowej 129
2.2.13.1. Okres do reform z lat 1949–1950 129
2.2.13.2. Reformy lat 1949–1950 131
2.2.13.3. Okres po roku 1954 132
2.2.13.4. Kodeks postępowania karnego z roku 1969 133
2.2.14. Przemiany procesu karnego III Rzeczypospolitej 134
Literatura 137

Rozdział 3. Obowiązywanie polskiego prawa karnego procesowego 143
3.1. Źródła prawa karnego procesowego 143
3.1.1. Pojęcie źródła 143
3.1.2. System źródeł prawa karnego procesowego (formalnych) 144
3.1.3. Orzecznictwo sądowe 147
3.1.4. Nauka procesu karnego 149
3.1.5. Obyczaj 151
3.2. Analogia w procesie karnym 151
3.2.1. Rola analogii 151
3.2.2. Granice dopuszczalności analogii 152
3.3. Temporalne i miejscowe obowiązywanie ustawy karnej procesowej 152
3.3.1. Obowiązywanie temporalne 152
3.3.2. Obowiązywanie miejscowe 154
3.4. Źródła prawa karnego procesowego obowiązującego w Polsce 155
3.4.1. Akty normatywne regulujące proces karny 155
3.4.2. Akty normatywne regulujące ustrój i zasady działania organów procesowych i niektórych innych uczestników procesu 156
Literatura 157

Rozdział 4. Uczestnicy procesu 159
4.1. Pojęcie uczestników procesu 159
4.2. Kategorie uczestników procesu 160
4.2.1. Organy procesowe 160
4.2.1.1. Sąd 161
4.2.1.2. Prokurator 174
4.2.1.3. Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i inne uprawnione służby 180
4.2.1.4. Organy procesowe w poszczególnych stadiach procesu 185
4.2.2. Strony procesowe 187
4.2.2.1. Spór o pojęcie strony 188
4.2.2.2. Kategorie stron 190
4.2.2.3. Poszczególne strony czynne 192
4.2.2.4. Poszczególne strony bierne 199
4.2.3. Reprezentanci stron procesowych 200
4.2.3.1. Obrońcy 200
4.2.3.2. Pełnomocnicy 203
4.2.3.3. Przedstawiciele ustawowi 204
4.2.4. Rzecznicy interesu społecznego 205
4.2.4.1. Cechy wyróżniające rzecznika interesu społecznego spośród uczestników procesu 205
4.2.4.2. Poszczególni rzecznicy interesu społecznego 206
4.2.5. Osobowe źródła dowodu 209
4.2.6. Pomocnicy organów procesowych 209
4.3. Kumulacja ról procesowych i ich rozłączność 211
Literatura 213

Rozdział 5. Naczelne zasady procesu 219
5.1. Ogólne wiadomości o naczelnych zasadach procesu 219
5.1.1. Pojęcie naczelnej zasady procesu 219
5.1.2. Klasyfikacja naczelnych zasad procesu 221
5.1.3. Wyjątki od zasad 224
5.1.4. Wykaz zasad i ich systematyka 225
5.2. Zasada prawdy materialnej 225
5.2.1. Z historii 225
5.2.2. Znaczenie zasady prawdy materialnej 226
5.2.3. Zasada in abstracto 227
5.2.4. Zasada prawdy materialnej w polskiej procedurze karnej 231
5.3. Zasada obiektywizmu 234
5.3.1. Z historii 235
5.3.2. Pojęcie obiektywizmu 235
5.3.3. Zasada obiektywizmu w polskiej procedurze karnej 236
5.4. Zasada współdziałania ze społeczeństwem i instytucjami w ściganiu przestępstw 240
5.4.1. Z historii 240
5.4.2. Zasada in abstracto 241
5.4.3. Zasada współdziałania w polskiej procedurze karnej 246
5.4.3.1. Współpraca z obywatelami w ściganiu karnym 246
5.4.3.2. Współudział instytucji państwowych, społecznych i innych jednostek w ściganiu karnym 249
5.4.3.3. Udział ławników w orzekaniu 251
5.5. Zasady domniemania niewinności i in dubio pro reo 253
5.5.1. Z historii 253
5.5.2. Racje zasady domniemania niewinności 254
5.5.3. Zasada domniemania niewinności w polskiej procedurze karnej 255
5.5.3.1. Istota zasady 255
5.5.3.2. Zakres zasady 258
5.5.4. Zasada in dubio pro reo in abstracto 261
5.5.5. Zasada in dubio pro reo w polskiej procedurze karnej 261
5.5.6. Ciężar dowodu i jego rozłożenie 263
5.6. Zasada swobodnej oceny dowodów 265
5.6.1. Z historii 265
5.6.2. Zasada in abstracto 267
5.6.2.1. Swobodna ocena dowodów (w ujęciu teorii kontrolowanej oceny) 267
5.6.2.2. Ocena dowodów – aprioryczna i aposterioryczna 268
5.6.2.3. Wpływ opinii biegłych na swobodną ocenę dowodów 269
5.6.3. Zasada swobodnej oceny dowodów w polskiej procedurze karnej 269
5.7. Zasada bezpośredniości 274
5.7.1. Z historii 274
5.7.2. Racje zasady bezpośredniości 275
5.7.3. Zasada in abstracto 275
5.7.4. Zasada bezpośredniości w polskiej procedurze karnej 276
5.7.4.1. Istota zasady 276
5.7.4.2. Pomoc prawna jako odstępstwo od zasady bezpośredniości 280
5.7.4.3. Zasada bezpośredniości w postępowaniu przygotowawczym, odwoławczym, kasacyjnym i trybach szczególnych 281
5.7.5. Praktyka 282
5.8. Zasady skargowości i ścigania z urzędu 283
5.8.1. Z historii 283
5.8.2. Zasady in abstracto 284
5.8.3. Zasada skargowości w polskiej procedurze karnej 285
5.8.4. Zasada ścigania z urzędu w polskiej procedurze karnej 287
5.9. Zasada kontradyktoryjności i zasada inkwizycyjności (śledcza) 289
5.9.1. Z historii 289
5.9.2. Zasada kontradyktoryjności in abstracto 290
5.9.2.1. Racje zasady kontradyktoryjności 290
5.9.2.2. Warunki kontradyktoryjności procesu 291
5.9.3. Zasada inkwizycyjności in abstracto 293
5.9.4. Zasady kontradyktoryjności i inkwizycyjności w polskiej procedurze karnej 294
5.9.4.1. Postępowanie przygotowawcze 294
5.9.4.2. Postępowanie główne i postępowanie apelacyjne 296
5.9.4.3. Ograniczenia kontradyktoryjności postępowania głównego i odwoławczego na rzecz inkwizycyjności 302
5.10. Zasada legalizmu 302
5.10.1. Z historii 303
5.10.2. Zasady legalizmu i oportunizmu in abstracto 303
5.10.3. Zasada legalizmu w polskiej procedurze karnej 305
5.10.4. Wyjątki na rzecz oportunizmu 306
5.10.5. Zasada legalizmu materialnego a konsensualne zakończenie procesu karnego 309
5.10.6. Problem tzw. oportunizmu faktycznego i gwarancje legalizmu 312
5.11. Zasada prawa do obrony 313
5.11.1. Z historii 313
5.11.2. Zasada in abstracto 315
5.11.3. Zasada prawa do obrony w polskiej procedurze karnej 318
5.11.3.1. Obrona materialna 318
5.11.3.2. Obrona formalna 320
5.12. Zasada publiczności 325
5.12.1. Z historii 325
5.12.2. Zasada in abstracto 326
5.12.3. Zasada publiczności w polskiej procedurze karnej 329
5.13. Zasada kontroli procesu 335
5.13.1. Z historii 336
5.13.2. Zasada kontroli in abstracto 337
5.13.3. Zasada kontroli procesu w obowiązującej polskiej procedurze karnej 338
5.13.3.1. Kontrola judykacyjna 338
5.13.3.2. Kontrola społeczna 341
5.13.3.3. Kontrola administracyjna (tzw. nadzór służbowy) 342
5.14. Zasada uczciwego (rzetelnego) procesu 343
5.14.1. Z historii 343
5.14.2. Problem miejsca zasady uczciwego (rzetelnego) procesu w systemie naczelnych zasad procesu 344
5.14.3. Zakres zasady 345
Literatura 349

Rozdział 6. Dowody 359
6.1. Cechy szczególne postępowania dowodowego w procesie karnym 359
6.1.1. System gwarancji prawdziwych ustaleń faktycznych 359
6.1.2. Stosowanie nowych środków i technik badawczych 360
6.1.3. Prawo i postępowanie dowodowe 362
6.1.4. Pojęcie dowodu 363
6.1.5. Istota źródła dowodu i środka dowodowego 364
6.1.6. Przedmiot dowodu 365
6.1.7. Czynności dowodowe 367
6.2. Klasyfikacja dowodów 367
6.2.1. Dowody pierwotne i pochodne 367
6.2.2. Dowody osobowe i rzeczowe 367
6.2.3. Dowody pojęciowe i zmysłowe 368
6.2.4. Dowody bezpośrednie i pośrednie 368
6.2.5. Dowody przypadkowe i z przeznaczenia 370
6.2.6. Dowody ścisłe i swobodne 370
6.3. Surogaty udowodnienia 371
6.3.1. Notoryjność 371
6.3.2. Oczywistość 372
6.3.3. Uprawdopodobnienie 372
6.3.4. Domniemania 373
6.4. Wprowadzanie dowodów do procesu 374
6.4.1. Sposoby wprowadzania dowodów 374
6.4.2. Istota i forma wniosku dowodowego 375
6.4.3. Oddalenie wniosku dowodowego 375
6.5. Zakazy dowodowe 376
6.6. Czynności dowodowe 386
6.6.1. Czynności poszukiwawcze 386
6.6.1.1. Przeszukanie i zatrzymanie rzeczy 387
6.6.1.2. Kontrola korespondencji, przekazu informacji i przesyłek 393
6.6.1.3. Kontrola i utrwalanie rozmów 394
6.6.1.4. Poszukiwanie oskarżonego 400
6.6.2. Czynności ujawniające dowody 401
6.6.2.1. Przesłuchanie: wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka, opinia biegłego 401
6.6.2.2. Okazanie i rozpoznanie 407
6.6.2.3. Ekspertyza 409
6.6.2.4. Oględziny 414
6.6.2.5. Oględziny i otwarcie zwłok 415
6.6.2.6. Odczytanie 416
6.6.2.7. Eksperyment procesowy 417
6.6.2.8. Badanie osoby oskarżonego i wywiad środowiskowy 418
6.6.2.9. Świadek koronny 420
6.6.3. Czynności kontrolujące dowody 424
6.7. Spór o nowe niekonwencjonalne dowody 424
6.7.1. Przyczyny powstania koncepcji dowodów niekonwencjonalnych 424
6.7.2. Dowody będące przedmiotem sporu 425
6.7.3. Uwarunkowania ustawowe regulacji dowodów niekonwencjonalnych 426
Literatura 427

Rozdział 7. Środki przymusu 437
7.1. Istota i kategorie środków przymusu 437
7.2. Zatrzymanie 439
7.3. Środki zapobiegawcze 446
7.3.1. Funkcje środków zapobiegawczych 446
7.3.1.1. Funkcja zasadnicza – funkcja prewencyjna 446
7.3.1.2. Funkcje akcesoryjne – funkcja ochronna. Problem funkcji represyjnej 447
7.3.2. Reguły stosowania środków zapobiegawczych 449
7.3.2.1. Ogólna podstawa ich stosowania 449
7.3.2.2. Szczególne podstawy środków zapobiegawczych 449
7.3.2.3. Dyrektywy adaptacji do sytuacji procesowej oraz minimalizacji środków zapobiegawczych 451
7.3.2.4. Kompetencja do stosowania środków zapobiegawczych 452
7.3.3. Rodzaje środków zapobiegawczych 453
7.3.4. Tymczasowe aresztowanie 455
7.3.5. Ogólna charakterystyka nieizolacyjnych środków zapobiegawczych 464
7.3.5.1. Poszczególne nieizolacyjne środki zapobiegawcze 465
7.4. List żelazny 472
7.5. Środki wymuszające spełnienie obowiązków procesowych 473
7.5.1. Kary porządkowe 474
7.5.2. Przymusowe doprowadzenie do organu procesowego 475
7.5.3. Obciążenie dodatkowymi kosztami postępowania 475
7.5.4. Immunitety w zakresie środków wymuszających spełnienie obowiązku procesowego 475
7.6. Policja sesyjna, czyli środki wymuszające zachowanie porządku w czasie rozprawy 476
7.7. Zabezpieczenie majątkowe 477
Literatura 478

Rozdział 8. Przesłanki procesowe 483
8.1. Wprowadzenie historyczne 483
8.2. Funkcje systemu przesłanek 484
8.3. Spór o istotę przesłanek 484
8.4. Kategoryzacja przesłanek 485
8.4.1. Przesłanki procesu i przesłanki czynności procesowych 486
8.4.2. Przesłanki pozytywne i negatywne 487
8.4.3. Przesłanki ogólne i szczególne 487
8.4.4. Przesłanki materialne i formalne 488
8.4.4.1. Przesłanki materialne 488
8.4.4.2. Przesłanki formalne 492
8.5. Zbieg negatywnych przesłanek procesowych 500
Literatura 501

Rozdział 9. Przebieg procesu 503
9.1. Etapy procesu 503
9.2. Postępowanie przygotowawcze 505
9.2.1. Funkcje postępowania przygotowawczego 505
9.2.1.1. Funkcja przygotowawcza jako funkcja zasadnicza 505
9.2.1.2. Funkcja profilaktyczna jako funkcja akcesoryjna 508
9.2.1.3. Funkcja względnie prejudycjalna jako funkcja akcesoryjna 510
9.2.2. Formy postępowania przygotowawczego 510
9.2.2.1. Uwagi ogólne 510
9.2.2.2. Śledztwo 511
9.2.2.3. Dochodzenie 513
9.2.3. Porządek czynności w śledztwie i dochodzeniu 517
9.2.3.1. Fazy poprzedzające formalne wszczęcie postępowania 518
9.2.3.2. Postępowanie przygotowawcze w sprawie (in rem) 518
9.2.3.3. Postępowanie przygotowawcze przeciwko podejrzanemu (in personam) 519
9.2.3.4. Zakończenie postępowania przygotowawczego 521
9.2.3.5. Zawieszenie postępowania przygotowawczego 528
9.2.4. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym 529
9.2.4.1. Formy oddziaływania sądu na postępowanie przygotowawcze 529
9.2.5. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym 532
9.2.5.1. Nadzór procesowy prokuratora 532
9.2.5.2. Nadzór służbowy 533
9.2.5.3. Kontrola postępowania przygotowawczego sprawowana przez inne osoby 533
9.2.5.4. Wzruszanie prawomocnych postanowień o umorzeniu postępowania przygotowawczego 533
9.3. Postępowanie główne 535
9.3.1. Funkcje postępowania głównego 535
9.3.2. Porządek czynności 537
9.3.2.1. Postępowanie przejściowe 537
9.3.2.2. Rozprawa główna 545
9.3.2.3. Czynności końcowe postępowania głównego 561
9.4. Postępowanie apelacyjne 562
9.4.1. Funkcje postępowania apelacyjnego 562
9.4.2. Wyznaczniki aktualnego modelu postępowania apelacyjnego 563
9.4.3. Podstawowe pojęcia z zakresu postępowania odwoławczego 566
9.4.4. Porządek czynności postępowania apelacyjnego 579
9.4.4.1. Czynności sądu pierwszej instancji 579
9.4.4.2. Przygotowanie do rozprawy apelacyjnej 581
9.4.4.3. Rozprawa apelacyjna 581
9.4.4.4. Czynności końcowe 584
9.4.5. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji po przekazaniu mu sprawy przez sąd odwoławczy 584
9.5. Postępowanie wykonawcze 585
9.5.1. Funkcje postępowania wykonawczego 585
9.5.2. Porządek czynności w postępowaniu wykonawczym 585
9.5.2.1. Czynności wstępne 586
9.5.2.2. Właściwe wykonanie 586
9.5.2.3. Czynności końcowe 586
9.6. Zażalenie 586
9.6.1. Zażalenie – środek odwoławczy 586
9.6.2. Dwuinstancyjność postępowania zażaleniowego 587
9.6.3. Zażalenie – środek niewstrzymujący wykonania zaskarżonego postanowienia (art. 462 § 1) 588
9.6.4. Organy rozpoznające zażalenia 588
9.7. Postępowania korekcyjne po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego 589
9.7.1. Kasacja 589
9.7.1.1. Kasacja „zwyczajna” 589
9.7.1.1.1. Orzeczenia podlegające zaskarżeniu i warunki zaskarżenia 589
9.7.1.1.2. Podstawy kasacji 591
9.7.1.1.3. Niedopuszczalność kasacji 592
9.7.1.1.4. Przebieg postępowania kasacyjnego 593
9.7.1.2. Kasacja „nadzwyczajna” 597
9.7.2. Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego 598
9.7.3. Wznowienie postępowania (sądowego) 600
9.7.3.1. Wznowienie postępowania na wniosek 600
9.7.3.2. Wznowienie postępowania z urzędu 602
9.7.3.3. Przebieg postępowania wznowieniowego 603
9.7.4. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego 603
9.7.5. Skarga na wyrok sądu odwoławczego 604
9.7.6. Skarga na orzeczenie podważające status sędziego 606
9.8. Postępowania następcze po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego 607
9.8.1. Postępowanie ułaskawieniowe 607
9.8.1.1. Prawo łaski 607
9.8.1.2. Rodzaje postępowania ułaskawieniowego 608
9.8.1.3. Wykonanie kary a postępowanie ułaskawieniowe 609
9.8.2. Postępowanie w sprawie o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie 610
9.8.2.1. Przesłanki odpowiedzialności Skarbu Państwa 611
9.8.2.2. Uprawnieni do żądania odszkodowania 614
9.8.2.3. Termin do zgłoszenia żądania 615
9.8.2.4. Właściwość sądu 615
9.8.2.5. Najbardziej charakterystyczne odrębności procedury 615
9.8.3. Orzekanie kary łącznej 616
9.8.3.1. Pojęcie wyroku łącznego 616
9.8.3.2. Właściwość i skład sądu 617
9.8.3.3. Przebieg postępowania 617
Literatura 618

Rozdział 10. Postępowanie w wyniku skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 635
10.1. Organy strasburskie 635
10.2. Warunki dopuszczalności skargi indywidualnej 637
10.3. Przebieg postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 638
10.4. Znaczenie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w polskim procesie karnym 640
Literatura 641

Rozdział 11. Postępowanie karne transgraniczne 643
11.1. Wprowadzenie historyczne 643
11.2. Zagraniczna pomoc prawna 646
11.2.1. Klasyczny zakres zagranicznej pomocy prawnej 646
11.2.2. Wspólny zespół śledczy 648
11.3. Zatrzymanie dowodów, zabezpieczenie mienia i przeprowadzanie dowodów za granicą – stosowane w Unii Europejskiej 649
11.3.1. „Zamrażanie” za granicą dowodów lub mienia podlegającego przepadkowi na użytek polskiego procesu karnego 649
11.3.2. „Zamrażanie” w Polsce dowodów lub mienia podlegającego przepadkowi 650
11.3.3. Wystąpienie do organu sądowego innego państwa członkowskiego UE o wykonanie europejskiego nakazu dochodzeniowego (END) 651
11.3.4. Wykonanie END w Polsce 651
11.4. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego 652
11.5. Ekstradycja 655
11.5.1. Ekstradycja klasyczna 655
11.5.1.1. Ekstradycja klasyczna czynna 656
11.5.1.2. Ekstradycja klasyczna bierna 657
11.5.2. Europejski nakaz aresztowania 659
11.5.2.1. Wystawianie europejskiego nakazu aresztowania w Polsce 661
11.5.2.2. Wykonywanie europejskiego nakazu aresztowania w Polsce 662
11.5.3. Dostarczanie oskarżonego Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu i współpraca z tym Trybunałem 668
11.5.3.1. Międzynarodowy Trybunał Karny 668
11.5.3.2. Postępowanie w zakresie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym 669
11.6. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania 672
11.6.1. Wykonywanie orzeczeń międzynarodowych trybunałów karnych 673
11.6.2. Klasyczny zakres współpracy 673
11.6.3. Wykonywanie orzeczeń w ramach współpracy z państwami członkowskimi Unii Europejskiej 675
11.6.3.1. Wykonywanie orzeczeń w zakresie kar majątkowych i kosztów sądowych 675
11.6.3.1.1. Wykonywanie orzeczeń dotyczących grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego i orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu 676
11.6.3.1.2. Wykonywanie orzeczeń przepadku 677
11.6.3.1.3. Wykonywanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w Polsce orzeczeń skazujących na kary pozbawienia wolności 678
11.6.3.1.4. Wykonywanie innych orzeczeń skazujących na inne kary, wymierzających samoistne środki karne oraz orzeczeń o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania 682
11.6.3.1.5. Wykonywanie orzeczeń o zastosowaniu klasycznych środków zapobiegawczych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego 687
11.6.3.1.6. Wykonywanie orzeczeń o zastosowaniu środków zapobiegawczych, środków probacyjnych i środków karnych o charakterze ochronnym 689
Literatura 691

Rozdział 12. Kodeksowe postępowania szczególne 697
12.1. Zagadnienia wstępne 697
12.1.1. Pojęcie 697
12.1.2. Powody wyodrębnienia postępowań szczególnych 698
12.1.3. Z historii 700
12.2. Poszczególne kodeksowe postępowania szczególne 701
12.2.1. Postępowanie nakazowe 701
12.2.2. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego 704
12.2.3. Postępowanie przyspieszone 707
Literatura 712

Spis tablic 717

Indeks rzeczowy 719
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.