Dodano produkt do koszyka

Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje

Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje

Sławomir Steinborn, Wojciech Cieślak

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 153.00 zł 138.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Myśl o organizacji konferencji, której plonem jest niniejsza księga, poddał nam Pan Profesor doktor habilitowany Stanisław Waltoś. Pomysł zatem był, wypadało wybrać pewną formułę, w której czuliby się swobodnie wszyscy ci, którzy chcieliby wziąć udział w tym przedsięwzięciu i podzielić się swymi wspomnieniami czy wrażeniami ze spotkań z Profesorem Marianem Cieślakiem i Jego twórczością naukową. Zależało nam na tym, aby byli to przedstawiciele wszystkich pokoleń polskich karnistów, a zatem ci, którzy mieli z Profesorem kontakt osobisty, jego współpracownicy i uczniowie, ci, którzy znają Jego twórczość, jak i ci, dla których Jego dzieła były inspiracją, zachętą czy punktem wyjścia dla własnych rozważań naukowych. Zdając sobie sprawę z oczywistego
faktu, że każdy z nas pozostawia swe ślady w świadomości innych ludzi, i wiedząc, że owe ślady mogą mieć różny kształt, chcieliśmy z tych fragmentów ułożyć swego rodzaju mozaikę, która mogłaby w sposób możliwie pełny oddać sylwetkę naszego Mistrza. Tę koncepcję staraliśmy się zrealizować wraz z naszymi Gośćmi w trakcie konferencji Profesor Marian Cieślak - dzieło i kontynuacje, która odbyła się w dniach 11-12 października 2011 r. Podobny zamysł przyświecał nam, gdy redagowaliśmy
niniejszą książkę. Składa się ona z dwóch części. Pierwsza z nich to zapis przebiegu czterech sesji, zatytułowanych kolejno: Profesor Marian Cieślak - dzieło naukowe, Zasada humanizmu w prawie karnym, Kara - istota, cel, uzasadnienie oraz Zasada sprawiedliwości w prawie karnym. Chcielibyśmy podkreślić, iż staraliśmy się oddać możliwie wiernie treść referatów i głosów w dyskusji, tak aby nie zatracać ich spontaniczności. Stąd nie próbowaliśmy "wygładzać" wypowiedzi ani nie oczekiwaliśmy od Autorów referatów i wypowiedzi podczas dyskusji opatrzenia tekstu przypisami. Część druga niniejszego opracowania, zatytułowana: Kontynuacje, to 70 artykułów, jakie zechcieli podarować nam przedstawiciele nauki polskiego prawa karnego ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju. Zostały one zgrupowane w trzech działach, tj. prawo karne materialne, prawo karne procesowe i varia, gdzie zamieściliśmy artykuły dotyczące zagadnień prawa karnego wykonawczego oraz nauk pokrewnych prawu karnemu.Czy i w jakim zakresie udało się zrealizować naszą koncepcję? Ocena należy oczywiście do Czytelnika. My możemy jedynie żywić taką nadzieję, jednocześnie uprzejmie dziękując tym, którzy nas wspomagali: naszym Gościom, uczestnikom konferencji, Autorom zamieszczonych publikacji, władzom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, kolegom z Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii oraz Wydawnictwu Wolters Kluwer Polska. Winni też jesteśmy przeprosiny tym z Państwa, którzy byli słusznie zaniepokojeni tempem, w jakim prowadzone były prace nad wydaniem tej książki.

Wojciech Cieślak

Sławomir Steinborn
Gdańsk, sierpień 2013 r.

Tytuł
Profesor Marian Cieślak - osoba, dzieło, kontynuacje
Autorzy
Sławomir Steinborn, Wojciech Cieślak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-6423-2
Rok wydania
2013
Liczba stron
1328
Format
pdf
Spis treści
Wstęp | str. 5

Część pierwsza. profesor Marian Cieślak - osoba i dzieło

I. Sesja pierwsza: profesor Marian Cieślak - dzieło naukowe

Profesor Marian Cieślak - jego krakowskie lata
Stanisław Waltoś | str. 11

Profesor Marian Cieślak - dzieło naukowe w okresie pracy na Uniwersytecie Gdańskim
Jarosław Warylewski | str. 19

Próba oceny wkładu Profesora Mariana Cieślaka w rozwój nauk penalnych - analiza statystyczna (kontynuacja)
Grażyna Artymiak | str. 26

Dyskusja | str. 43

Uroczyste nadanie Auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego imienia Profesora Mariana Cieślaka oraz prezentacja publikacji
"Marian Cieślak - dzieła wybrane" | str. 52

II. Sesja druga: zasada humanizmu w prawie karnym

Zasada humanizmu w prawie karnym
Piotr Hofmański | str. 61

Dyskusja | str. 69

III. Sesja trzecia: Kara - istota, cel, Uzasadnienie

Z rozważań nad racjonalizacją sądowego wymiaru kary
Tomasz Kaczmarek | str. 85

Dyskusja | str. 103

IV. Sesja czwarta: zasada sprawiedliwości w prawie Karnym

Zasada sprawiedliwości we współczesnym prawie karnym procesowym
Piotr Kruszyński | str. 113

Dyskusja | str. 118

Część Druga. Kontynuacje

I. Prawo Karne Materialne

Ochrona dziecka zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem matki (poglądy na ten temat prof. dr. Mariana Cieślaka)
Krystyna Daszkiewicz | str. 145

Środek karny obowiązku naprawienia szkody po nowelizacji w kontekście zasady lex mitior retro agit
Bartłomiej Filek | str. 153

Uwagi na temat kontratypów zwyczajowych związanych z zawarciem małżeństwa
Marta Flis -Świeczkowska | str. 164

Sprawca nieumyślny a sprawca przypadkowy
Waldemar Gontarski | str. 194

Rozwój kary według Juliusza Makarewicza (na podstawie rozdziału IV dzieła Wstęp do filozofii prawa karnego w oparciu o podstawy historyczno-rozwojowe)
Alicja Grześkowiak | str. 239

Wykroczenie jako element składowy tak zwanego przestępstwa ciągłego
Maciej Janowski, Mariusz Nawrocki, Remigiusz Rabiega,
Maciej Wrześniewski | str. 253

Czy powstanie nowe prawo nieletnich w Polsce?
Marianna Korcyl -Wolska | str. 271

Przestępstwa i wykroczenia narciarskie - uwagi w świetle ustawy z dnia 18 sierpnia 2001 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Michał Leciak | str. 295

Czy karanie może być humanistyczne?
Marek J. Lubelski | str. 315

Historyczna analiza zgody ofiary na bezprawność czynu zabójstwa oraz zabójstwo eutanatyczne w świetle prawa karnego Ukrainy oraz innych krajów postradzieckich
Kateryna Markova | str. 331

Kilka uwag o granicach nieletniości w prawie polskim w świetle historycznych, obowiązujących i projektowanych rozwiązań prawnych
Magdalena Mączyńska | str. 350

Poglądy Profesora Mariana Cieślaka na niektóre problemy dotyczące kar i ich wymiaru
Mirosława Melezini, Andrzej Sakowicz | str. 368

Problem usiłowania przy przestępstwie groźby karalnej
Katarzyna Nazar -Gutowska | str. 383

Współczesne modele odpowiedzialności karnej za udział w bójce lub pobiciu
Aleksandra Nowosad | str. 393

Zarys koncepcji celów kary kryminalnej Profesora Mariana Cieślaka
Paweł Petasz | str. 404

Prawnokarna ochrona dziecka poczętego zdolnego do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej - wybrane zagadnienia sporne
Ewa Plebanek | str. 412

Problematyka prawnokarnej ochrony życia i zdrowia w świetle poglądów naukowych Profesora Mariana Cieślaka
Stanisław Pikulski, Marta Romańczuk -Grącka | str. 434

O niemożności wykonania nakazanego działania spowodowanej zachowaniem się zobowiązanego do działania (przyczynek do analizy zaniechania w prawie karnym)
Łukasz Pohl | str. 447

Zabójstwo eutanatyczne jako forma eutanazji
Jacek Potulski | str. 456

Aksjologiczne i dogmatyczne aspekty prawnokarnego rozrachunku z przeszłością dokonywanego w warunkach zmiany systemu politycznego
Katarzyna Sychta | str. 465

Prawa pracownika jako dobro prawne
Joanna Unterschütz | str. 488

Rozwój międzynarodowej ochrony dóbr prawnych według Juliusza Makarewicza
Krzysztof Wiak, Damian Szeleszczuk | str. 508

W obronie art. 212 k.k., czyli jak przekonać korzystających z prawa do krytyki, że nie grozi im odpowiedzialność karna za zniesławienie
Katarzyna Wielichowska -Opalska | str. 516

Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w prawie karnym skarbowym
Leszek Wilk | str. 532

Funkcja kompensacyjna prawa karnego oraz wybrane zagadnienia egzekucji roszczeń zasądzonych w postępowaniu karnym
Wojciech Zalewski, Ryszard Skarbek | str. 545

O przedmiocie oceny społecznej szkodliwości czynu
Robert Zawłocki | str. 565

II. Prawo Karne procesowe

Reguły ne peius w myśli Profesora Mariana Cieślaka - kontynuacja czy zmierzch idei?
Marzena Andrzejewska | str. 587

Charakter prawny terminu "wniesienie wniosku o wyrażenie zgody następczej" - przyczynek do dyskusji
Grażyna Artymiak | str. 602

Przesłuchanie jako czynność dowodowa w rosyjskim procesie karnym - zagadnienia wybrane
Beata T. Bieńkowska | str. 619

O metanormie w procesie karnym (uwagi na tle istoty normatywnej art. 4 k.p.k.)
Antoni Bojańczyk | str. 634

Umorzenie postępowania na podstawie art. 62a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - wybrane uwagi
Łukasz Chojniak | str. 655

Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio w polskim procesie karnym
Łukasz Cora | str. 666

Podstawy społecznego obowiązku zawiadomienia o przestępstwie. Problematyka art. 304 § 1 k.p.k., art. 113 § 1 k.k.s. i art. 4 § 1 i 2 u.p.n.
Stanisław Cora | str. 681

Umowa międzynarodowa jako źródło prawa we współczesnej polskiej procedurze karnej
Anna Gerecka -Żołyńska | str. 697

Udział pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie środków zapobiegawczych
Justyna Głębocka | str. 707

Uwagi na temat swobody wypowiedzi oskarżonego w polskim procesie karnym
Katarzyna Hałgas | str. 725

Informacje niejawne i tajemnice w postępowaniu karnym
Stanisław Hoc | str. 737

Ułaskawienie w prawie polskim a prawo międzynarodowe
Katarzyna Kaczmarczyk -Kłak | str. 754

Sygnalizacja jako wyraz profilaktycznej funkcji postępowania karnego na tle wystąpień o charakterze zapobiegawczym kierowanych przez inne organy państwa
Justyna Karaźniewicz | str. 775

Bezwzględne przyczyny odwoławcze a dopuszczalność konwalidacji orzeczenia
Dorota Karczmarska | str. 791

Dowód naukowy i jego kryteria w procesie karnym
Jerzy Kasprzak | str. 808

Poznanie procesowe w sprawach karnych
Monika Klejnowska | str. 819

Karnoprocesowe aspekty spraw o zniesławienie - de lege ferenda
Romuald Kmiecik | str. 841

Samoistność pozycji obrońcy w procesie karnym
Radosław Koper | str. 854

Dobro wymiaru sprawiedliwości jako przesłanka dokonywania czynności procesowych w postępowaniu karnym
Jacek Kosonoga | str. 869

Tryb ścigania przestępstwa w przypadku zbiegu przepisów ustawy
Magdalena Kowalewska, Maciej Szczepański | str. 904

Sprawiedliwa kara a konsensualne formy zakończenia postępowania karnego (uwagi na tle orzecznictwa sądowego)
Cezary Kulesza | str. 923

Jeszcze w sprawie pojęcia granic środka odwoławczego w procesie karnym
Kazimierz Marszał | str. 942

Lojalność organów procesowych a kwestia wyodrębniania nowych zasad w systemie prawa karnego procesowego
Hanna Paluszkiewicz | str. 953

Tymczasowe aresztowanie a konstytucyjne gwarancje praw i wolności obywatelskich
Barbara Nita | str. 966

Charakter prawny przepisów karnoprocesowych normujących szczególne formy przesłuchania
Dorota Orkiszewska | str. 986

Niezmienność i niepodzielność przedmiotu procesu a tożsamość czynu
Maciej Rogalski | str. 999

Kwestia dopuszczalności stosowania podstępu wobec uczestników procesu a względna postać zasady informacji prawnej (art. 16 § 2 k.p.k.)
Piotr Rogoziński | str. 1012

Rola, pozycja procesowa i rodzaje specjalistów w polskim postępowaniu karnym
Marek Skwarcow | str. 1032

Sąd przysięgłych w Rosji: tradycja historyczna i stan współczesny
Denis Sołodow | str. 1043

Konsekwencje dla świadka w razie bezpodstawnego uchylania się od zeznania
Ryszard A. Stefański | str. 1055

O procesowych konsekwencjach niedopuszczalnej kontynuacji prawomocnie zakończonego postępowania karnego (na tle poglądów Mariana Cieślaka)
Sławomir Steinborn | str. 1078

Rola biegłego w tzw. procesach medycznych
Katarzyna Syroka -Marczewska | str. 1089

Regulacje procedury karnej w aspekcie praw zagwarantowanych art. 6 ust. 3 EKPC
Krystyna Szczechowicz, Bogna Orłowska -Zielińska | str. 1106

Dowód z taśmy magnetofonowej w polskim procesie karnym (wybrane zagadnienia)
Adam Taracha | str. 1125

Głos w dyskusji. Instytucja sędziego śledczego w polskim procesie karnym
Danuta Tarnowska | str. 1141

Bierność strony jako przyczyna utraty zarzutów odwoławczych
Marcin Warchoł | str. 1148

Zeznania świadków w judaistycznym procesie karnym
Damian Wąsik | str. 1177

Zdolność karnoprocesowa uczestników procesu karnego
Krzysztof Woźniewski | str. 1190

III. Varia

Kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego
Przemysław Lech Grosicki | str. 1201

Przestępczość z perspektywy psychologii ewolucyjnej
Brunon Hołyst | str. 1214

Instytucja skargi w postępowaniu wykonawczym. Rozważania na tle pojęcia statusu prawnego skazanego
Tomasz Kalisz, Adam Kwieciński | str. 1241

Eliminacyjne kary dyscyplinarne w ustawach korporacyjnych (notariusze, radcowie prawni, adwokaci) a zasada humanizmu (humanitaryzmu)
Czesław Paweł Kłak | str. 1259

Rozpoznanie rozmiaru przestępczości skarbowej
Feliks Prusak | str. 1279

Omnis vita servitium est - o kontroli zachowania osadzonych słów kilka
Łukasz Twarowski | str. 1292

Wykaz skrótów | str. 1305

Autorzy | str. 1311
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.