Dodano produkt do koszyka

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne

Henryk Palarz

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 51.00 zł 46.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
�Przyłączanie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej to ciągły proces zmagania się ze spełnieniem ustawowego obowiązku przyłączenia każdego podmiotu, który o nie się ubiega, a także zapewnieniem niezbędnego finansowania tego procesu, zwłaszcza wtedy, gdy plany inwestora sieci wykraczają poza możliwości finansowe gminy. Powoduje to wiele kontrowersji - strony umów o przyłączenie pozostają w sporze, a zasady przejmowania sieci przez zobligowane do tego przedsiębiorstwa rodzą liczne próby pozbycia się roszczeń.W książce szczególny nacisk został położony na problemy budzące duże wątpliwości w praktyce inwestorów zwracających się do przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych o wydanie warunków przyłączenia oraz o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, do których należą m.in. zagadnienia:

przyłączeniowe w regulaminie zaopatrzenia w wodę,
odmowy wydania warunków przyłączenia i odmowy przyłączenia,
charakterystyki umów przyłączeniowych oraz
decyzji administracyjnej wójta (burmistrza, prezydenta miasta) orzekającej o obowiązku przyłączenia.


Adresaci:

Książka przeznaczona jest dla członków zarządów i pracowników przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, pracowników gmin oraz radców prawnych je obsługujących. Może okazać się przydatna także w pracy prokuratorów, sędziów i inwestorow budujących przyłącza wodno-kanalizacyjne.

Tytuł
Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Aspekty prawne
Autor
Henryk Palarz
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-9283-9
Rok wydania
2015
Liczba stron
292
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Definicje | str. 19
1. Przyłącze wodociągowe | str. 19
2. Przyłącze kanalizacyjne | str. 21
3. Granica przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego - literalna wykładnia linii orzeczniczej | str. 27
4. Przyłącze tylko dla jednego odbiorcy | str. 29
5. Sieć | str. 30
6. Urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne | str. 34
7. "Wcinka" i "nawiertka" | str. 35
8. Zagadnienie studzienki | str. 37
9. Przyłącza de lege ferenda | str. 38
10. Przyłącza de lege ferenda - przepisy przejściowe | str. 43

Rozdział II
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji | str. 45
1. Uwagi ogólne | str. 45
2. Rola studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | str. 47
3. Uchwalanie planu a uchwalanie taryf | str. 49
4. Obowiązek realizacji planu i jego niezrealizowanie | str. 51
5. Wpływ zainteresowanych podmiotów na kształt planu | str. 53

Rozdział III
Zagadnienia przyłączeniowe w regulaminie | str. 56
1. Techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług | str. 57
2. Warunki przyłączania do sieci i warunki przyłączenia jako dokument przedsiębiorstwa | str. 61
2.1. Zakres danych zawartych we wniosku | str. 62
2.2. Treść warunków przyłączenia | str. 65
2.3. Termin wydania i okres ważności | str. 66
2.4. Utrata ważności przez wygaśnięcie | str. 68
2.5. Wstępne warunki przyłączenia | str. 69
2.6. Odpłatność za wydanie warunków | str. 71
2.7. Charakter prawny | str. 74
2.8. Warunkowy charakter warunków przyłączenia | str. 76
2.9. Warunki przyłączenia jako propozycja zawarcia umowy, wedle której budowę sieci zapewni podmiot przyłączany | str. 78
2.10. Warunki przyłączania sieci do innej sieci | str. 82
2.11. Cofnięcie lub modyfikacja warunków przyłączenia w trakcie ich obowiązywania | str. 83
2.12. Warunki przyłączenia a oświadczenie o zapewnieniu dostaw | str. 84
3. Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza | str. 86
3.1. Czynności przed odbiorem | str. 86
3.2. Odbiór przyłącza przez przedsiębiorstwo | str. 90
4. Dodatkowe warunki przyłączenia nieujęte w regulaminie | str. 93
5. Skutki spełnienia warunków przyłączenia | str. 94
6. Postulaty de lege ferenda | str. 95

Rozdział IV
Odmowa wydania warunków przyłączenia, odmowa przyłączenia | str. 98
1. Niewydanie warunków przyłączenia | str. 98
2. Odmowa wydania warunków przyłączenia | str. 100
2.1. Odmowa z uwagi na względy techniczne | str. 101
2.2. Przyczyny ekonomiczne | str. 102
2.3. Przyczyny prawne | str. 104
3. Odmowa przyłączenia do sieci po zrealizowaniu przyłącza | str. 106
4. Odmowa wydania warunków przyłączenia a kontrola ich legalności | str. 108

Rozdział V
Opłata przyłączeniowa | str. 110
1. Kalkulacja opłaty przyłączeniowej w taryfie | str. 110
2. Skutki braku bądź nieprawidłowej kalkulacji opłaty | str. 114
3. Termin płatności | str. 116
4. Opłata za ponowne przyłączenie | str. 118

Rozdział VI
Umowa o przyłączenie - uwagi ogólne | str. 120
1. Strony umowy o przyłączenie | str. 120
1.1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne | str. 120
1.2. Gmina | str. 121
1.3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci, podmiot przyłączany | str. 123
1.4. Umowy trójstronne | str. 125
2. Nieruchomość | str. 126
3. Obowiązek przedsiębiorstwa przyłączenia nieruchomości do sieci | str. 128
4. Fakultatywność a obligatoryjność umów przyłączeniowych | str. 132
5. Charakter prawny umowy o przyłączenie | str. 134
6. Ekwiwalentność świadczeń | str. 136
7. Wzór umowy o przyłączenie w prawie miejscowym | str. 138
8. Określenie wzorca przez przedsiębiorstwo | str. 140
9. Przyłączenie odbiorcy lub dostawcy hurtowego | str. 142
10. Projekt nowelizacji ustawy z 2008 r. | str. 144

Rozdział VII
Przypadki zawierania umów przyłączeniowych | str. 147
1. Umowa o przyłączenie - przyłącze buduje podmiot przyłączany | str. 148
2. Budowa przyłącza przez przedsiębiorstwo jako inwestora zastępczego | str. 149
3. Budowa przyłącza i sieci przez podmiot przyłączany | str. 153
4. Budowa sieci przez inwestora na podstawie umowy przedwstępnej | str. 156
4.1. Umowa przedwstępna | str. 157
4.2. Niewykonanie umowy ostatecznej | str. 160
4.3. Podważanie niekorzystnych umów przedwstępnych | str. 162
5. Alternatywy dla umowy przedwstępnej | str. 163
6. Budowa sieci i nieodpłatne jej przekazanie przedsiębiorstwu | str. 165
7. Umowa infrastrukturalna w projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego | str. 167

Rozdział VIII
Postanowienia umowne wspólne dla różnych typów umów przyłączeniowych | str. 169
1. Terminy | str. 169
2. Zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości i uregulowanie prawa do gruntu | str. 172
2.1. Przyłącze | str. 172
2.2. Budowa przez przedsiębiorstwo sieci na gruncie podmiotu przyłączanego | str. 172
2.3. Budowa sieci przez podmiot przyłączany na gruncie osób trzecich | str. 173
3. Miejsce rozgraniczenia własności oraz eksploatacji | str. 175
3.1. Tożsamość tych miejsc | str. 175
3.2. Wyjątek: przyłącze eksploatuje przedsiębiorstwo | str. 177
3.3. Przyłącze wykraczające poza nieruchomość gruntową eksploatuje odbiorca | str. 179
3.4. Sieć eksploatuje odbiorca | str. 180
3.5. Ukryte przeniesienie własności | str. 181
4. Nadzór inwestorski | str. 182
5. Postanowienia o odpowiedzialności stron z tytułu niedotrzymania umowy | str. 183
6. Okres obowiązywania umowy | str. 185
7. Warunki rozwiązania umowy | str. 187
8. Inne kwestie | str. 189
9. Cechy wszystkich wariantów umów przyłączeniowych | str. 190

Rozdział IX
Obowiązek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach | str. 191
1. Powstanie obowiązku przyłączenia | str. 191
2. Decyzja administracyjna wójta orzekająca o obowiązku przyłączenia | str. 194
3. Współdziałanie przedsiębiorstwa | str. 198
4. Egzekucja obowiązku przyłączenia | str. 200
5. Udział gminy w budowie przyłącza kanalizacyjnego | str. 201

Rozdział X
Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy i rozbudowy sieci lub urządzeń | str. 205
1. Uwagi wstępne | str. 205
2. Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci a opłaty adiacenckie | str. 207
3. Ustalenie zasad dobrowolnego udziału mieszkańców w realizacji gminnych zadań inwestycyjnych | str. 209
4. Samoopodatkowanie się mieszkańców w drodze referendum | str. 211
5. Darowizna | str. 212
6. Budowa sieci jako inicjatywa mieszkańców a koszty partycypacji nowego przyłączonego | str. 214
7. Budowa sieci w ramach "inicjatywy lokalnej" | str. 217
8. Zwrot opłat partycypacyjnych pobieranych do 2006 r. | str. 219

Rozdział XI
Przyłączenie i "przekazanie" sieci wybudowanych przez prywatnego inwestora | str. 224
1. Artykuł 31 ust. 1 u.z.z.w. i jego derogacja | str. 224
2. Status urządzeń przed przyłączeniem i po przyłączeniu | str. 227
3. Strony "postanawiają inaczej" | str. 232
4. Przyłączenie jako chwila powstania roszczenia o przekazanie | str. 234
5. Podmiot ubiegający się o przeniesienie własności urządzeń | str. 236
6. Przesłanka odpowiadania warunkom technicznym | str. 238
7. Odpowiadanie warunkom prawnym | str. 241
8. Roszczenie o przeniesienie własności przyłączy | str. 243
9. Sądowe przeniesienie własności urządzeń | str. 244
10. Retroaktywność i przedawnienie roszczenia | str. 246

Rozdział XII
Kwestia odpłatności za przeniesienie własności urządzeń | str. 248
1. Nieodpłatne przeniesienie własności | str. 248
2. Przekazanie w formie użyczenia | str. 249
3. Częściowa odpłatność i metoda dochodowa | str. 252
4. Obniżenie wynagrodzenia o koszty doprowadzenia sieci do zgodności z przepisami | str. 254
5. Pełna odpłatność | str. 255
6. Opóźniona odpłatność | str. 256
7. Dzierżawa sieci | str. 257

Rozdział XIII
Umowa przyłączeniowa a prawo do gruntu | str. 259
1. Warianty uzgodnień | str. 259
2. Korzystanie z cudzego gruntu przez przedsiębiorstwo bez służebności przesyłu | str. 262
3. Przebieg sieci i przyłączy przez teren współwłaścicieli | str. 264
4. Kierunek orzecznictwa Prezesa UOKiK | str. 265
5. Próby uregulowania zagadnienia dostępu do gruntu w regulaminie | str. 268
6. Dostęp przedsiębiorstwa do urządzeń w (na) gruncie odbiorcy usług na podstawie art. 7 u.z.z.w. | str. 269

Rozdział XIV
Opłata adiacencka związana ze stworzeniem warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych | str. 272
1. Stworzenie warunków podłączenia | str. 272
1.1. Poglądy nieaktualne | str. 272
1.2. Pogląd aktualny | str. 274
2. Ustalenie daty stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do sieci | str. 275
3. Współpraca gminy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym | str. 278
4. Błędy popełniane przez organy gminy | str. 279

Bibliografia | str. 287
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.