Dodano produkt do koszyka

Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu

Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu

Michał Kania, Mirosław Pawełczyk, Anna Lichosik, Agnieszka Piwowarczyk, Ewa Przeszło, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Pokryszka, Rafał Krzysztof Blicharz, Katarzyna Łuczak

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 65.00 zł 59.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Drugie zaktualizowane wydanie podręcznika zawiera kompleksowe, a zarazem przystępne omówienie rozległych i skomplikowanych regulacji prawnych składających się na publiczne prawo gospodarcze. Przedstawia zarówno podstawowe dla tej dziedziny zagadnienia, takie jak prawo: działalności gospodarczej, konkurencji, zamówień publicznych czy partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i rzadziej spotykane w tego typu opracowaniach regulacje dotyczące prawa rynku kapitałowego czy prawa własności przemysłowej. W książce zostały uwzględnione założenia zmian zwłaszcza z zakresu prawa:


rynku kapitałowego,
ochrony konkurencji,
zamówień publicznych,
partnerstwa publiczno-prywatnego,
lotniczego
- nad którymi w chwili oddawania jej do druku trwały prace legislacyjne.

Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, administracji oraz ekonomii, a także pracowników organów administracji publicznej. Może stanowić cenną lekturę dla przedsiębiorców, szczególnie tych działających we wspomnianych sektorach gospodarki.

Tytuł
Publiczne prawo gospodarcze. Zarys wykładu
Autorzy
Michał Kania, Mirosław Pawełczyk, Anna Lichosik, Agnieszka Piwowarczyk, Ewa Przeszło, Anna Hołda-Wydrzyńska, Katarzyna Pokryszka, Rafał Krzysztof Blicharz, Katarzyna Łuczak
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-678-4
Seria
Akademicka. Prawo
Rok wydania
2017
Liczba stron
492
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Rozdział I
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej | str. 19
1. Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej | str. 21
1.1. Podstawowe informacje | str. 21
1.2. Zasada wolności gospodarczej i jej realizacja w prawie polskim | str. 22
1.3. Swobody rynku wewnętrznego jako podstawa podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej | str. 25
2. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca | str. 29
2.1. Działalność gospodarcza | str. 29
2.1.1. Pojęcie działalności gospodarczej | str. 29
2.1.2. Sfery działalności gospodarczej | str. 32
2.1.3. Zarobkowy charakter działalności gospodarczej | str. 36
2.1.4. Wykonywanie działalności gospodarczej w sposób zorganizowany i ciągły | str. 36
2.2. Przedsiębiorca | str. 38
2.2.1. Pojęcie przedsiębiorcy w prawie prywatnym i prawie publicznym | str. 38
2.2.2. Osoba fizyczna | str. 39
2.2.3. Osoba prawna | str. 43
2.2.4. Jednostki organizacyjne, które posiadają zdolność prawną | str. 46
2.2.5. Spółka cywilna i jej wspólnicy | str. 47
2.2.6. Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu | str. 49
2.2.7. Status przedsiębiorcy a wpis do rejestru | str. 50
2.3. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy | str. 52
3. Rejestracja przedsiębiorców | str. 54
3.1. Podstawowe informacje | str. 54
3.2. Krajowy Rejestr Sądowy | str. 56
3.2.1. Geneza i funkcje Krajowego Rejestru Sądowego | str. 56
3.2.2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego | str. 58
3.2.3. Zasada jawności Krajowego Rejestru Sądowego | str. 63
3.2.4. Podmioty podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | str. 67
3.3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej | str. 70
3.3.1. Organizacja i zadania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 70
3.3.2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 71
3.3.3. Funkcje Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej | str. 77
3.4. Punkty kontaktowe | str. 79
4. Obowiązki przedsiębiorcy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 82
5. Prawa przedsiębiorcy związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej | str. 85
6. Status prawny podmiotów zagranicznych | str. 93
6.1. Podstawowe informacje | str. 93
6.2. Osoby zagraniczne | str. 94
6.3. Przedsiębiorcy zagraniczni | str. 96
6.4. Usługodawcy | str. 100
7. Reglamentacja działalności gospodarczej | str. 102
7.1. Podstawowe informacje | str. 102
7.2. Koncesje | str. 104
7.3. Zezwolenia, licencje i zgody na wykonywanie działalności gospodarczej | str. 114
7.4. Działalność regulowana | str. 116
8. Kontrola działalności gospodarczej | str. 120

Rozdział II
Publiczne prawo konkurencji | str. 128
1. Podstawowe informacje | str. 128
2. Porozumienia ograniczające konkurencję | str. 131
2.1. Porozumienie ograniczające konkurencję - zagadnienia ogólne | str. 131
2.2. Wyjątki od zakazu porozumień ograniczających konkurencję | str. 132
2.3. Ustalanie bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów | str. 134
2.4. Porozumienia kontyngentowe | str. 136
2.5. Porozumienia podziałowe | str. 137
2.6. Porozumienia dyskryminujące | str. 137
2.7. Umowy wiązane | str. 138
2.8. Porozumienia ograniczające dostęp do rynku | str. 139
2.9. Zmowy przetargowe | str. 140
2.10. Skutek zawarcia porozumień ograniczających konkurencję - nieważność | str. 140
2.11. Obowiązek współdziałania z Prezesem UOKiK | str. 141
3. Nadużywanie pozycji dominującej | str. 142
3.1. Nadużywanie pozycji dominującej - zagadnienia ogólne | str. 142
3.2. Narzucanie nieuczciwych warunków umowy | str. 143
3.3. Ograniczenie produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów | str. 144
3.4. Stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających zróżnicowane warunki konkurencji | str. 145
3.5. Uzależnianie zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy | str. 146
3.6. Przeciwdziałanie ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji | str. 147
3.7. Narzucanie przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów przynoszących mu nieuzasadnione korzyści | str. 147
3.8. Podział rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych | str. 147
4. Kontrola koncentracji przedsiębiorców | str. 148
4.1. Koncentracja przedsiębiorców - zagadnienia ogólne | str. 148
4.2. Połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców | str. 150
4.3. Przejęcie kontroli | str. 150
4.4. Nabycie przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy | str. 151
4.5. Unijne aspekty koncentracji | str. 151
4.6. Postępowanie w sprawach koncentracji | str. 152
5. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów | str. 152
5.1. Zagadnienia ogólne | str. 152
5.2. Stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone | str. 154
5.3. Naruszenie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji | str. 156
5.4. Nieuczciwe praktyki rynkowe i czyny nieuczciwej konkurencji jako praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów | str. 157
5.5. Decyzje w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 158
6. Pomoc publiczna | str. 158
6.1. Źródła prawa pomocy publicznej | str. 159
6.2. Pojęcie i rodzaje pomocy publicznej | str. 160
6.3. Przesłanki pomocy publicznej | str. 162
6.4. Test inwestora prywatnego | str. 164
6.5. Rodzaje dopuszczalnej pomocy państwa | str. 166
6.6. Pomoc regionalna | str. 168
6.7. Pomoc horyzontalna | str. 169
6.8. Pomoc sektorowa | str. 169
6.9. Pomoc de minimis | str. 170
6.10. Postępowanie w sprawach dotyczących pomocy publicznej | str. 171
6.11. Postępowanie prenotyfikacyjne | str. 174
6.12. Kontrola sądowa rozstrzygnięć organów Unii Europejskiej | str. 175
6.13. Uprawnienia Prezesa UOKiK w zakresie monitorowania pomocy przyznanej przez państwo | str. 175
6.14. Obowiązek zwrotu pomocy publicznej | str. 176

Rozdział III
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 177
1. Zagadnienia ogólne | str. 177
2. Czyny nieuczciwej konkurencji | str. 178
3. Katalog nazwanych czynów nieuczciwej konkurencji | str. 180
3.1. Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa | str. 180
3.2. Fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług | str. 182
3.3. Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług | str. 184
3.4. Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa | str. 185
3.5. Nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy | str. 185
3.6. Naśladownictwo produktów | str. 186
3.7. Pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie | str. 186
3.8. Utrudnianie dostępu do rynku | str. 187
3.9. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną | str. 188
3.10. Delikt nieuczciwej konkurencji w zakresie urządzeń niedozwolonych | str. 188
3.11. Nieuczciwa lub zakazana reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji | str. 189
3.12. Czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie sprzedaży premiowanej | str. 190
3.13. Organizowanie systemu sprzedaży lawinowej | str. 191
3.14. Delikt nieuczciwej konkurencji w działalności sklepów dyskontowych | str. 191
4. Odpowiedzialność cywilnoprawna za naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji | str. 192
5. Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 193
5.1. Nieuczciwe praktyki rynkowe. Zagadnienia ogólne | str. 193
5.2. Wprowadzające w błąd działania i zaniechania oraz praktyki agresywne jako nazwane nieuczciwe praktyki rynkowe | str. 194
5.3. "Czarna lista" nieuczciwych praktyk rynkowych | str. 197
5.4. Szczególne nieuczciwe praktyki rynkowe, czyli system argentyński oraz stosowanie kodeksu dobrych praktyk, którego postanowienia są sprzeczne z prawem | str. 199
5.5. Odpowiedzialność cywilna za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 200

Rozdział IV
Prawo zamówień publicznych | str. 202
1. Podstawowe informacje | str. 203
2. Zamówienia publiczne - ogólna charakterystyka | str. 205
2.1. Istota zamówień publicznych | str. 205
2.2. Zasady udzielania zamówień publicznych | str. 207
3. Strony postępowania o udzielenie zamówienia publicznego | str. 209
3.1. Zamawiający | str. 209
3.2. Wykonawca | str. 214
4. Przedmiot zamówień publicznych | str. 222
4.1. Opis przedmiotu zamówienia | str. 222
4.2. Pojęcie dostawy | str. 225
4.3. Pojęcie usług | str. 226
4.4. Roboty budowlane | str. 226
5. Tryby udzielania zamówień publicznych | str. 227
5.1. Przetarg nieograniczony | str. 228
5.2. Przetarg ograniczony | str. 234
5.3. Negocjacje z ogłoszeniem | str. 235
5.4. Dialog konkurencyjny | str. 237
5.5. Negocjacje bez ogłoszenia | str. 238
5.6. Zamówienia z wolnej ręki | str. 239
5.7. Zapytanie o cenę | str. 240
5.8. Partnerstwo innowacyjne | str. 241
5.9. Licytacja elektroniczna | str. 243
6. Odrębne procedury w ramach zamówień publicznych | str. 244
7. Umowa w sprawie zamówień publicznych | str. 245
8. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych | str. 252
9. Środki ochrony prawnej | str. 254
9.1. Odwołanie | str. 254
9.2. Skarga | str. 259
10. Podsumowanie | str. 262

Rozdział V
Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych | str. 264
1. Podstawowe informacje | str. 265
1.1. Programy operacyjne w perspektywie 2014-2020 | str. 266
1.2. Podstawy prawne | str. 269
2. Umowa o dofinansowanie projektu | str. 271
3. Zasady udzielania zamówień w projektach | str. 272
3.1. Szacowanie wartości zamówienia | str. 272
3.2. Procedury podprogowe | str. 273
3.3. Kwalifikowalność wydatków | str. 277
4. Kontrola zamówień udzielonych w ramach projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych | str. 278
4.1. Rodzaje kontroli | str. 279
4.2. Instytucje kontrolujące | str. 280
4.3. Roczny plan kontroli | str. 281
5. Nieprawidłowości w procesie realizacji polityki spójności | str. 283
5.1. Nieprawidłowości pojedyncze i systemowe | str. 283
5.2. Kategorie nieprawidłowości | str. 285
6. Konsekwencje naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych | str. 287
6.1. Korekty finansowe | str. 288
6.2. Taryfikator korekt | str. 289
6.3. Odpowiedzialność beneficjentów wydatkujących środki z funduszy unijnych | str. 291

Rozdział VI
Partnerstwo publiczno-prywatne | str. 294
1. Podstawowe informacje | str. 294
2. Regulacja normatywna partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 297
3. Obszary wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego | str. 299
4. Ryzyka w partnerstwie publiczno-prywatnym | str. 300
5. Analizy przedrealizacyjne | str. 303
6. Warianty PPP | str. 304
7. Wybór partnera prywatnego | str. 307
8. Umowa o PPP | str. 309
9. Spółka PPP | str. 312

Rozdział VII
Umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi | str. 314
1. Podstawowe informacje | str. 314
1.1. Wprowadzenie | str. 314
1.2. Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi | str. 314
1.3. Istota umów koncesji | str. 319
1.4. Organ właściwy w sprawie umów koncesji | str. 320
2. Cele i zasady związane z instytucją umowy koncesji | str. 321
3. Wyłączenia z zakresu stosowania ustawy | str. 322
4. Strony umowy koncesji | str. 326
4.1. Konflikt interesów | str. 327
4.2. Wykluczenie wykonawców | str. 328
4.3. Wymogi kwalifikacyjne | str. 333
5. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy koncesji | str. 335
5.1. Zasady postępowania | str. 335
5.2. Komunikacja w postępowaniu | str. 337
5.3. Szacowanie wartości umów koncesji | str. 338
5.4. Wszczęcie postępowania | str. 339
5.5. Ogłoszenie o koncesji | str. 340
5.6. Zaproszenie do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji | str. 341
5.7. Koncesje in-house | str. 341
5.8. Przebieg postępowania | str. 346
5.9. Wybór najkorzystniejszej oferty | str. 348
6. Umowa koncesji | str. 349
6.1. Pojęcie umowy | str. 349
6.2. Modyfikacja umowy koncesji | str. 351
6.3. Rozwiązanie umowy koncesji | str. 356
6.4. Unieważnienie umowy koncesji | str. 357
7. Środki ochrony prawnej | str. 357
7.1. Uwagi wprowadzające | str. 357
7.2. Legitymacja procesowa i terminy wnoszenia środków odwoławczych | str. 358

Rozdział VIII
Prawo rynku kapitałowego | str. 360
1. Podstawowe informacje | str. 362
1.1. Podstawy prawne | str. 362
1.2. Pojęcie i funkcje rynku kapitałowego | str. 364
1.3. Struktura rynku kapitałowego | str. 366
1.4. Zasady obrotu | str. 373
1.5. Ogólny opis obrotu | str. 377
1.5.1. Upublicznienie spółki (oferta publiczna). Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu | str. 377
1.5.2. Obrót papierami wartościowymi (akcjami) | str. 384
1.6. Pojęcie i podział instrumentów finansowych | str. 387
2. Ogólna charakterystyka spółki publicznej | str. 390
2.1. Pojęcie spółki publicznej | str. 390
2.2. Specyfika spółki publicznej | str. 391
3. Podmioty organizujące oraz obsługujące obrót | str. 394
3.1. Spółki prowadzące rynek regulowany | str. 394
3.2. Firmy inwestycyjne | str. 394
3.3. Podstawowe usługi firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym | str. 395
3.4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | str. 396
3.5. Systemy ochrony bezpieczeństwa obrotu i inwestorów | str. 397
4. Instytucje zbiorowego inwestowania | str. 398
4.1. Tworzenie funduszu inwestycyjnego | str. 398
4.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych | str. 399
4.3. Podstawowe prawa i obowiązki uczestnika funduszu inwestycyjnego | str. 401
4.3.1. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym | str. 401
4.3.2. Prawa i obowiązki o charakterze niemajątkowym | str. 403
5. Nadzór nad rynkiem kapitałowym | str. 404
5.1. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji publicznej | str. 405
5.2. Zadania i funkcje Komisji Nadzoru Finansowego | str. 406
5.3. Postępowania sprawdzające Komisji Nadzoru Finansowego | str. 407
5.3.1. Postępowanie wyjaśniające | str. 407
5.3.2. Postępowanie kontrolne | str. 408
5.4. Środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego | str. 409
5.5. Środki ochrony prawnej | str. 412

Rozdział IX
Prawo lotnicze | str. 415
1. Miejsce prawa lotniczego w polskim systemie prawa | str. 416
2. Podstawowe pojęcia prawa lotniczego | str. 417
2.1. Przestrzeń powietrzna | str. 417
2.2. Statek powietrzny i jego załoga | str. 418
2.3. Lotniska i porty lotnicze | str. 420
2.4. Przewoźnik lotniczy | str. 422
3. Przedmiotowy podział prawa lotniczego | str. 423
3.1. Porządek i bezpieczeństwo żeglugi powietrznej | str. 423
3.1.1. Konwencja chicagowska wraz załącznikami | str. 423
3.1.2. System zarządzania przestrzenią powietrzną | str. 426
3.1.3. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego | str. 428
3.1.4. Badanie wypadków i incydentów lotniczych | str. 428
3.2. Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego | str. 430
3.2.1. Odpowiedzialność wobec pasażera statku powietrznego | str. 430
3.2.1.1. System warszawsko-montrealski | str. 430
3.2.1.2. Rozporządzenie 261/2004 | str. 432
3.2.2. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na ziemi | str. 433
3.3. Lotnicze prawo karne | str. 435
3.4. Ochrona środowiska | str. 436
3.5. Lotnicze prawo gospodarcze | str. 437
4. Lotnicza działalność gospodarcza | str. 439
4.1. Przewóz lotniczy | str. 439
4.2. Zarządzanie lotniskiem użytku publicznego | str. 441
4.3. Wykonywanie obsługi naziemnej | str. 441
4.4. Szkolenie personelu lotniczego | str. 443
5. Administracja lotnictwa cywilnego w Polsce | str. 444
5.1. Minister właściwy do spraw transportu | str. 444
5.2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego | str. 444
5.3. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej | str. 446
5.4. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych | str. 446

Rozdział X
Prawo własności przemysłowej | str. 449
1. Podstawowe informacje | str. 450
1.1. Własność intelektualna | str. 450
1.2. Własność przemysłowa | str. 452
2. Przedmioty własności przemysłowej | str. 453
2.1. Podstawowe informacje | str. 453
2.2. Wynalazek | str. 454
2.3. Wzór użytkowy | str. 458
2.4. Wzór przemysłowy | str. 459
2.5. Znak towarowy | str. 461
2.6. Oznaczenie geograficzne | str. 467
3. Prawa wyłączne | str. 468
3.1. Treść prawa wyłącznego | str. 469
3.2. Zasada czasowej ochrony | str. 469
3.3. Zasada terytorializmu | str. 469
3.4. Wyczerpanie prawa | str. 470
4. Zasady uzyskania praw wyłącznych | str. 470
4.1. Podstawowe informacje | str. 470
4.2. Zgłaszający | str. 471
4.3. Zgłoszenie | str. 473
4.4. Prawo pierwszeństwa | str. 473
4.5. Opłaty | str. 475
4.6. Decyzja i dokument potwierdzający uzyskanie prawa | str. 475
4.7. Ogłoszenia urzędowe - publikatory | str. 475
4.8. Rejestry | str. 476
5. Środki zaskarżenia | str. 476
5.1. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy | str. 476
5.2. Sprzeciw - actio popularis | str. 477
5.3. Skarga do sądu administracyjnego | str. 478
6. Systemy ochrony własności przemysłowej | str. 478
6.1. Procedura regionalna | str. 478
6.1.1. Patent europejski | str. 479
6.1.2. Znaki towarowe Unii Europejskiej | str. 479
6.1.3. Wspólnotowy wzór przemysłowy | str. 480
6.1.4. Wspólnotowy system ochrony oznaczeń geograficznych | str. 480
6.2. Procedura międzynarodowa | str. 481
6.2.1. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe | str. 481
6.2.2. Międzynarodowy znak towarowy | str. 481
6.2.3. Międzynarodowy wzór przemysłowy | str. 482
7. Obrót własnością przemysłową | str. 482
8. Ustanie praw wyłącznych | str. 484
9. Struktura i zadania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej | str. 485
10. Rzecznik patentowy | str. 486
11. Odpowiedzialność cywilna | str. 487

O autorach | str. 489
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.