Dodano produkt do koszyka

Publiczny transport zbiorowy. Komentarz

Publiczny transport zbiorowy. Komentarz

Andrzej Wach, Błażej Kwiatek, Karol Wach

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 110.00 zł 99.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w tym odniesienia do przepisów prawa Unii Europejskiej i w sposób kompleksowy omawia całość regulacji w tym obszarze, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich interesariuszy procesu organizowania i wykonywania publicznego transportu zbiorowego w Polsce, a także dla podmiotów, które planują rozpoczęcie działalności na rynku przewozowym, zarówno w zakresie przewozów użyteczności publicznej, jak i komercyjnych.


Poruszona została szczegółowo problematyka wykonywania przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego. Omówiono funkcjonowanie przedsiębiorców w obszarze publicznego transportu zbiorowego, wyjaśniono także kompetencje i zasady działania organów administracji publicznej w tej sferze.Komentarz omawia kwestie dotyczące m.in.:


• postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i ewentualnych odwołań z nim związanych;


• postępowania dotyczącego wydania potwierdzenia zgłoszenia przewozu i ewentualnego jego cofnięcia, a w transporcie kolejowym uzyskania otwartego dostępu;


• postępowania skargowego prowadzonego przez sądy administracyjne;


• skarg i reklamacji, składanych przez pasażerów;


• trybów i sposobów wyboru operatora.Ponadto Komentarz omawia zagadnienia związane z:


• zasadami organizowania publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego i ministra właściwego ds. transportu;


• trybami i sposobami wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego oraz odpowiednim stosowaniem poszczególnych przepisów;


• definicjami poszczególnych rodzajów przewozów i środków transportu;


• charakterystyką podmiotów będących organizatorami publicznego transportu zbiorowego, również przez ich enumeratywne wskazanie;


• właściwością poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jako organizatorów publicznego transportu zbiorowego i wynikających z tego tytułu praw i obowiązków;


• formami współpracy poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego;


• zasadami i obowiązkami związanymi z przyjmowaniem planów transportowych;


• zasadami i formami udostępniania i zarządzania infrastrukturą dworcową i przystankową.Książka będzie przydatna dla sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także przedsiębiorców i innych podmiotów, wykonujących przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego, oraz jednostek samorządu terytorialnego, będących jego organizatorami i ich pracowników. Ponadto komentarz może stanowić pomoc naukową dla studentów kierunków: prawa, ekonomii, transportu oraz logistyki.

Tytuł
Publiczny transport zbiorowy. Komentarz
Autorzy
Andrzej Wach, Błażej Kwiatek, Karol Wach
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8246-855-7
Seria
Komentarze praktyczne
Rok wydania
2021
Liczba stron
440
Format
pdf
Spis treści
Wprowadzenie
Wykaz skrótów
Dział I. Przepisy ogólne
Art. 1 [Zakres przedmiotowy]
Art. 2 [Wyłączenie stosowania]
Art. 3 [Stosowanie rozporządzeń unijnych]
Art. 4 [Wyjaśnienie terminów ustawowych]
Art. 5 [Zasady oraz podstawy publicznego transportu zbiorowego]
Art. 6 [Warunki wykonywania publicznego transportu zbiorowego przez operatora i przewoźnika]
Art. 6a [Ochrona danych osobowych a kontrola lub kara]
Dział II. Organizacja publicznego transportu zbiorowego
Rozdział 1. Organizator publicznego transportu zbiorowego
Art. 7 [Określenie podmiotów będących organizatorem]
Art. 8 [Zadania organizatora]
Rozdział 2. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
Art. 9 [Obowiązek opracowania planu transportowego]
Art. 9a [Wyłączenia]
Art. 10 [Ogłoszenia opracowanego projektu planu transportowego]
Art. 11 [Spójność linii komunikacyjnych przewozów o charakterze użyteczności publicznej w projekcie planu transportowego]
Art. 12 [Plan transportowy i elementy wymagające uwzględnienia przy jego opracowywaniu]
Art. 13 [Uchwalanie i podawanie do publicznej wiadomości planu transportowego]
Art. 14 [Aktualizacja planu transportowego]
Rozdział 3. Organizowanie publicznego transportu zbiorowego
Oddział 1. Zasady ogólne
Art. 15 [Zasady organizowania publicznego transportu zbiorowego]
Art. 15a [Zintegrowany system taryfowo-biletowy w związku metropolitalnym]
Art. 16 [Opłaty za korzystanie z przystanków i dworców przez przewoźników i operatorów]
Art. 17 [Zasady ustalania opłat za korzystanie z przystanków i dworców]
Art. 18 [Zadania własne gminy w zakresie obiektów służących pasażerom]
Oddział 2. Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Art. 19 [Tryby wyboru operatora]
Art. 20 [Brak prawa wyłącznego dla operatora]
Art. 20a [Umowa z tym samym operatorem w zakresie międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozów kolejowych]
Art. 21 [Specyfikacja zamówień publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 22 [Warunki bezpośredniego zawarcia umowy]
Art. 22a [Wyłączenie stosowania prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych]
Art. 22b [Warunki stosowania negocjacji przy wyborze operatora w zakresie przewozów kolejowych]
Art. 23 [Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia zamówienia publicznego]
Art. 23a [Opinia w sprawie zgodności z przepisami prawa zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie transportu kolejowego]
Art. 24 [Zakres przedmiotowy umowy o świadczenie usług]
Art. 25 [Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 26 [Zagrożenie utraty płynności finansowej operatora]
Art. 27 [Zawarcie lub przedłużenie umowy o świadczenie usług na mocy prawa unijnego]
Art. 28 [Zaświadczenie o zawarciu umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 29 [Śmierć osoby fizycznej a wykonywanie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego]
Oddział 3. Potwierdzenie zgłoszenia przewozu
Art. 30 [Zgłoszenie zamiaru wykonywania przewozu osób]
Art. 31 [Decyzja o przyznaniu otwartego dostępu]
Art. 32 [Uzgodnienia w zakresie korzystania z przestanków i dworców]
Art. 33 [Odmowa potwierdzenia zgłoszenia przewozu]
Art. 34 [Potwierdzenie zgłoszenia przewozu]
Art. 35 [Prawa i obowiązki przewoźnika; wygaśnięcie potwierdzenia zgłoszenia przewozu]
Art. 36 [Odpowiednie stosowanie przepisów wobec śmierci osoby fizycznej]
Art. 37 [Wygaśnięcie porozumienia zawartego przez jednostki samorządu terytorialnego]
Art. 38 [Delegacja]
Oddział 4. Centralna Ewidencja Przewoźników
Art. 39 [Tworzenie i prowadzenie Centralnej Ewidencji Przewoźników]
Art. 40 [Dane gromadzone w Centralnej Ewidencji Przewoźników]
Art. 41 [Jawność i udostępnianie danych z Centralnej Ewidencji Przewoźników]
Art. 42 [Usuwanie danych z Centralnej Ewidencji Przewoźników]
Rozdział 4. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym
Art. 43 [Zasady zarządzania publicznym transportem zbiorowym przez organizatora]
Art. 44 [Okoliczności uniemożliwiające wykonywanie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 45 [Kontrola publicznego transportu zbiorowego]
Rozdział 5. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego.
Art. 46 [Zasady funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego]
Art. 47 [Regulamin przewozu osób]
Art. 48 [Obowiązki informacyjne operatora i przewoźnika]
Art. 49 [Obowiązki informacyjne organizatora, marszałka województwa i ministra właściwego do spraw transportu]
Rozdział 6. Finansowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej
Art. 50 [Sposoby finansowania przewozów użyteczności publicznej]
Art. 50a [Ustalanie cen usług przewozów użyteczności publicznej]
Art. 50b [Ceny maksymalne usług przewozów użyteczności publicznej]
Art. 51 [Źródła finansowania przewozów użyteczności publicznej]
Art. 52 [Podstawa rekompensaty dla operatora]
Art. 53 [Wniosek operatora o rekompensatę]
Art. 54 [Wypłata rekompensaty]
Art. 55 [Dotacje z budżetu państwa na rekompensatę]
Art. 56 [Rozwinięcie]
Art. 57 [Rekompensaty dla stosujących kasy rejestrujące]
Art. 58 [Oddzielna rachunkowość]
Art. 58a [Oddzielny bilans i rachunek zysków i strat]
Dział III. Skarga i kary pieniężne
Rozdział 1. Postępowanie skargowe
Art. 59 [Skarga do sądu administracyjnego na ogłoszenie zamiaru bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług; odpowiednie stosowanie przepisów]
Art. 60 [Sposób i termin złożenia skargi oraz opłata sądowa]
Art. 61 [Ograniczenia w orzekaniu; rozstrzygnięcie]
Rozdział 2. Kary pieniężne
Art. 62 [Naruszanie obowiązków lub warunków w regularnym przewozie osób w transporcie drogowym]
Art. 63 [Wykonywanie przewozu osób bez uprawnień]
Art. 64 [Naruszenia przez operatora i przewoźnika obowiązków informacyjnych i aktualizacyjnych]
Art. 65 [Przeznaczenie kar pieniężnych]
Dział IV. Zmiany w przepisach obowiązujących
Art. 66 – 76 (pominięte)
Art. 77 [Znaczenie terminu przewoźnik w aktach prawnych]
Dział V. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 78 [Przedłużenie ważności uprawnień do wykonywania regularnego przewozu osób]
Art. 79 [Stosowanie przepisów dotychczasowych do wykonywania regularnego przewozu osób]
Art. 80 [Rekompensata dla operatora w transporcie kolejowym]
Art. 81 [Obowiązek stosowania kas rejestrujących w transporcie kolejowym]
Art. 82 [Zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego]
Art. 83 [Ważność uzgodnionych rozkładów jazdy]
Art. 84 [Pierwszy plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego]
Art. 85 [Zgłoszenie o zamiarze wykonywania przewozu]
Art. 86 [Termin przekazania pierwszych informacji o skargach i reklamacjach]
Art. 87 [Uwzględnianie ulg na dotychczasowych zasadach w transporcie drogowym i kolejowym]
Art. 88 [Sprawozdanie z wdrażania udzielania zamówień w zakresie umów o świadczenie usług publicznych]
Art. 89 (pominięty)
Art. 90 [Wejście ustawy w życie]
Indeks rzeczowy
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.