Dodano produkt do koszyka

Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych

Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych

Gertruda Krystyna Świderska, Marcin Pielaszek

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 68.00 zł 61.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Książka w sposób kompleksowy prezentuje zagadnienia rachunkowości zarządczej w podmiotach leczniczych. Jej celem jest przedstawienie omawianej dyscypliny jako niezbędnej w procesie efektywnego zarządzania współczesnymi organizacjami. Uzyskane tą drogą informacje mogą zostać wykorzystane zarówno przez zarządzających podmiotem leczniczym, jak i przedstawicieli organów właścicielskich, którzy zapewniają źródła finansowania, współdecydują o ważnych zakupach inwestycyjnych i są zaangażowani w proces kontroli.

W publikacji omówiono m.in.:
różnice w projektowaniu systemów rachunkowości zarządczej dla podmiotów komercyjnych oraz organizacji z sektora publicznego i non profit,
wpływ specyfiki działalności leczniczej na potrzeby informacyjne zarządzających i system informacji zarządczej,
nowoczesny rachunek kosztów jako źródło informacji do zarządzania i wyceny usług zdrowotnych,
ograniczenia rachunkowości finansowej jako źródła informacji dla zarządzających,
sposoby wykorzystania informacji z nowoczesnego rachunku kosztów w procesie zarządzania rentownością i efektywnością,
rachunek kosztów zmiennych i analizę koszty-rozmiary produkcji-zysk,
wykorzystanie rachunkowości zarządczej w procesie realizacji nowych projektów inwestycyjnych,
zasady budowania systemów planowania i kontroli w podmiotach leczniczych,
koncepcję zrównoważonej karty dokonań (Balanced Scorecard).


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla zarządzających podmiotami leczniczymi, pracowników NFZ oraz studentów uczelni medycznych i ekonomicznych. Z pewnością przyczyni się ona do lepszego zrozumienia znaczenia dobrej informacji przy podejmowaniu decyzji zarządczych.

Tytuł
Rachunkowość zarządcza w podmiotach leczniczych
Autorzy
Gertruda Krystyna Świderska, Marcin Pielaszek
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-8410-0
Rok wydania
2015
Liczba stron
256
Format
pdf
Spis treści
O autorach | str. 11

Wprowadzenie | str. 13
Gertruda Krystyna Świderska, Marcin Pielaszek

Rozdział 1
Rachunkowość zarządcza i jej rola w procesach zarządzania organizacją. Rachunkowość zarządcza w organizacjach nastawionych na zysk oraz organizacjach non profit | str. 15
Marcin Pielaszek

1.1. Wprowadzenie | str. 15
1.2. Wsparcie procesów planowania | str. 16
1.3. Wsparcie procesów podejmowania decyzji | str. 17
1.4. Wsparcie procesów organizowania | str. 20
1.5. Wsparcie procesów przewodzenia (kierowania ludźmi | str. 22
1.6. Wsparcie procesów kontroli | str. 23
1.7. Charakterystyka informacji wykorzystywanej w rachunkowości zarządczej | str. 24
1.8. Rachunkowość zarządcza w organizacjach nastawionych na zysk a rachunkowość zarządcza w organizacjach z sektora publicznego oraz non profit | str. 27

Rozdział 2
Specyfika działalności leczniczej i jej wpływ na potrzeby informacyjne zarządzających | str. 29
Marcin Pielaszek

2.1. Wprowadzenie | str. 29
2.2. Świadczenia zdrowotne i ich rodzaje | str. 30
2.2.1. Wprowadzenie | str. 30
2.2.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 31
2.3. Podział podmiotów leczniczych według rodzaju prowadzonej działalności, specjalizacji komórek organizacyjnych oraz dziedzin medycyny | str. 32
2.3.1. Wprowadzenie | str. 32
2.3.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 35
2.4. Forma prawna podmiotów leczniczych oraz jej wpływ na finansowanie i zakres informacji zarządczej | str. 37
2.4.1. Wprowadzenie | str. 37
2.4.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 39
2.5. Źródła finansowania świadczeń opieki zdrowotnej | str. 40
2.5.1. Wprowadzenie | str. 40
2.5.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 42
2.6. Metody wyceny świadczeń opieki zdrowotnej | str. 42
2.6.1. Wprowadzenie | str. 42
2.6.2. Przełożenie na system informacji zarządczej | str. 45

Rozdział 3
System rachunkowości finansowej w podmiocie leczniczym i jego ograniczenia z punktu widzenia procesu zarządzania | str. 46
Gertruda Krystyna Świderska

3.1. Wprowadzenie | str. 46
3.2. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego | str. 49
3.3. Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym podmiotu leczniczego | str. 52
3.4. Zakres i przydatność informacji o kosztach w podmiocie leczniczym sporządzającym rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym | str. 55
3.5. Zakres i przydatność informacji o kosztach w podmiocie leczniczym sporządzającym rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym | str. 60
3.5.1. Prezentacja informacji o kosztach podstawowej działalności operacyjnej w wariancie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat | str. 60
3.5.2. Grupowanie i rozliczenie kosztów w tradycyjnych, dostosowanych do potrzeb sprawozdawczości finansowej, rozwiązaniach rachunku kosztów | str. 63
3.5.3. Kalkulacja kosztów w tradycyjnych, dostosowanych do potrzeb sprawozdawczości finansowej, rozwiązaniach rachunku kosztów | str. 65
3.5.4. Szczególne zasady rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej obowiązujące od 1998 do 2011 roku | str. 69
3.5.5. Przydatność informacji o kosztach, przygotowywanych do celów sprawozdawczości finansowej, do podejmowania decyzji zarządczych | str. 70

Rozdział 4
Nowoczesny rachunek kosztów w podmiotach leczniczych | str. 73
Gertruda Krystyna Świderska

4.1. Wprowadzenie | str. 73
4.2. Koncepcja nowoczesnego rachunku kosztów w podmiocie leczniczym | str. 76
4.3. Obiekty kosztów i ich identyfikacja | str. 77
4.4. Gromadzenie informacji o kosztach faktycznie poniesionych (rzeczywistych) | str. 80
4.5. Kalkulacja planowanych kosztów zasobów ekonomicznych | str. 93
4.5.1. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu jednostkowego zasobu ekonomicznego "pracownik | str. 96
4.6. Kalkulacja planowanych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej | str. 99
4.6.1. Kalkulacja planowanych kosztów procedur medycznych | str. 100
4.6.2. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu procedury medycznej | str. 101
4.6.3. Kalkulacja planowanych kosztów hospitalizacji | str. 108
4.6.4. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu hospitalizacji | str. 109
4.6.5. Kalkulacja planowanych kosztów leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych | str. 110
4.6.6. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu leków, produktów leczniczych i wyrobów medycznych | str. 111
4.6.7. Przypisanie pozostałych usług nabytych przez podmiot leczniczy na rzecz konkretnego pacjenta | str. 116
4.7. Kalkulacja kosztów gotowości i niewykorzystanego potencjału podmiotu leczniczego | str. 117
4.7.1. Przykłady kalkulacji planowanego kosztu gotowości | str. 118
4.8. Kalkulacja kosztów sprzedanych świadczeń opieki zdrowotnej | str. 119
4.9. Uwagi końcowe | str. 120

Rozdział 5
Wykorzystanie informacji z nowoczesnego rachunku kosztów w procesie zarządzania rentownością i efektywnością | str. 121
Marcin Pielaszek

5.1. Wprowadzenie | str. 121
5.2. Raportowanie informacji o rentowności podmiotów leczniczych . 122
5.3. Analiza i zarządzanie kosztami procesu leczenia | str. 128
5.4. Analiza i optymalizacja jednostkowych kosztów zasobów ekonomicznych | str. 136
5.5. Czynniki kosztotwórcze | str. 139
5.6. Analiza i zarządzanie kosztami niewykorzystanego potencjału oraz gotowości do wykonywania świadczeń zdrowotnych | str. 143

Rozdział 6
Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych oraz analizy koszty-rozmiary działalności-zysk w krótkoterminowym podejmowaniu decyzji i analizowaniu działalności podmiotów leczniczych | str. 146
Marcin Pielaszek

6.1. Wprowadzenie | str. 146
6.2. Zachowanie się kosztów w podmiocie leczniczym pod wpływem zmian w liczbie pacjentów oraz świadczeń opieki zdrowotnej | str. 147
6.3. Raportowanie przychodów i kosztów realizacji świadczeń zdrowotnych przy wykorzystaniu koncepcji rachunku kosztów zmiennych | str. 151
6.4. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych w kształtowaniu krótkoterminowej polityki cenowej świadczeń zdrowotnych | str. 152
6.5. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych w optymalizowaniu struktury świadczeń opieki zdrowotnej | str. 162
6.6. Dźwignia operacyjna i jej wykorzystanie do analizy wrażliwości wyniku ze sprzedaży w podmiocie leczniczym | str. 165
6.7. Wykorzystanie koncepcji rachunku kosztów zmiennych do analizy progu rentowności podmiotu leczniczego | str. 166
6.8. Segmentowy rachunek marż pokrycia w podmiocie leczniczym | str. 170

Rozdział 7
Wykorzystanie rachunkowości zarządczej w zarządzaniu nowymi projektami w podmiotach leczniczych | str. 173
Marcin Pielaszek

7.1. Wprowadzenie | str. 173
7.2. Etapy przygotowania nowego projektu inwestycyjnego w podmiocie leczniczym | str. 174
7.2.1. Identyfikacja projektu, jego powiązanie z celami organizacji i analiza scenariuszowa | str. 174
7.2.2. Studium rynkowe przygotowania nowego projektu | str. 174
7.2.3. Ocena rynku i działań konkurentów | str. 177
7.2.4. Studium wykonalności i analiza planowanych kosztów realizacji projektu | str. 178
7.2.5. Ocena efektywności finansowej projektu inwestycyjnego na podstawie zdyskontowanych strumieni pieniężnych | str. 180

Rozdział 8
Budowa nowoczesnego systemu planowania i kontroli operacyjnej w podmiocie leczniczym | str. 186
Marcin Pielaszek

8.1. Wprowadzenie | str. 186
8.2. System ośrodków odpowiedzialności w podmiocie leczniczym i zasady wydzielania ośrodków | str. 187
8.3. Mierniki oceny ośrodków odpowiedzialności | str. 191
8.4. Tworzenie budżetów i kontrola ich realizacji w podmiocie leczniczym | str. 196
8.4.1. Istota procesu budżetowania oraz metody jego sporządzania | str. 196
8.4.2. Fazy procesu budżetowania | str. 199
8.4.3. Budowa budżetu wiodącego | str. 201
8.4.4. Wykorzystanie w procesie budżetowania nowoczesnych rozwiązań rachunku kosztów | str. 203
8.5. Rozliczenia pomiędzy ośrodkami w podmiocie leczniczym przy wykorzystaniu systemu cen transferowych | str. 210

Rozdział 9
Zrównoważona karta dokonań i jej wykorzystanie w procesie zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych | str. 213
Marcin Pielaszek

9.1. Wprowadzenie | str. 213
9.2. Problemy z implementacją strategii w podmiotach leczniczych | str. 213
9.3. Zrównoważona karta dokonań - budowa i integracja z systemem zarządzania organizacją | str. 215
9.3.1. Definicja i istota koncepcji Balanced Scorecard | str. 215
9.3.2. Szczegółowa charakterystyka poszczególnych perspektyw | str. 222
9.3.3. Wartości dla miar strategicznych | str. 225
9.3.4. Inicjatywy strategiczne | str. 226
9.3.5. Mapa strategii | str. 226
9.4. Projektowanie zrównoważonej karty dokonań w podmiotach leczniczych | str. 227
9.4.1. Strategia podmiotu leczniczego a układ i zakres informacyjny perspektyw Balanced Scorecard | str. 227
9.4.2. Cele i miary w poszczególnych perspektywach | str. 236
9.4.3. Integracja z procesem zarządzania podmiotem leczniczym | str. 240

Bibliografia | str. 243

Spis ilustracji | str. 246

Spis tabel | str. 248

Indeks | str. 251
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.