Dodano produkt do koszyka

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego

Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego

Andrzej Matan

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 111.00 zł 100.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa z dnia 20 stycznia 2011 r. stworzyła możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od urzędnika, który wykonując zadania publiczne, czynił to z rażącym naruszeniem prawa. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa powinno nastąpić w jednym z trybów wskazanych w ustawie. W publikacji dokonano analizy tych trybów, co w istocie rzeczy pozwala na ustalenie katalogu zachowań funkcjonariusza, za które może ponosić on odpowiedzialność majątkową, a tym samym na wyznaczenie zakresu tej odpowiedzialności.


Opracowanie stanowi także próbę odpowiedzi na pytanie, czy określona w ustawie odpowiedzialność regresowa funkcjonariusza publicznego została zharmonizowana z odpowiedzialnością odszkodowawczą władzy publicznej ponoszoną za wadliwe działania.


W książce omówione zostały:

zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej,
podstawy odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego,
działania i zaniechania władzy mogące rażąco naruszać prawo,
tryby i formy stwierdzania rażącego naruszania prawa.


Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli wszystkich profesji prawniczych, a także dla samych funkcjonariuszy szeroko rozumianej administracji publicznej, pracowników naukowych zajmujących się prawem publicznym i prywatnym, studentów studiów prawniczych i administracyjnych, a także dla obywateli narażonych na bezprawne działania funkcjonariuszy publicznych.

Tytuł
Rażące naruszenie prawa jako przesłanka odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego
Autor
Andrzej Matan
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-264-7818-5
Rok wydania
2014
Liczba stron
512
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów | str. 15

Zagadnienia wprowadzające | str. 21

Rozdział 1
Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej | str. 27

1. Uwagi wstępne | str. 27

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 k.c.) | str. 29

2.1. Szkoda | str. 29

2.2. Wykonywanie władzy publicznej | str. 33

2.3. Niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej | str. 40

2.4. Podmioty odpowiedzialne za szkodę | str. 45

3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodną z prawem ostateczną decyzją lub postanowieniem (art. 4171 2 k.c.) | str. 51

3.1. Ogólne zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną niezgodną z prawem ostateczną decyzją (postanowieniem) | str. 51

3.2. Wydanie decyzji ostatecznej niezgodnej z prawem | str. 52

3.3. Stwierdzenie niezgodności z prawem ostatecznej decyzji (postanowienia) we właściwym postępowaniu administracyjnym | str. 56

3.4. Stwierdzenie niezgodności z prawem ostatecznej decyzji (postanowienia) we właściwym postępowaniu sądowym | str. 59

3.5. Wydanie ostatecznej decyzji (postanowienia) na podstawie aktu normatywnego niezgodnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub ustawą - problem prejudykatu | str. 63

3.6. Wyłączenie obowiązku uzyskania prejudykatu stwierdzającego niezgodność z prawem decyzji (postanowienia) | str. 66

4. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem orzeczenia lub decyzji (art. 4171 § 3 k.c.) | str. 67

4.1. Ogólne zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną niewydaniem decyzji (postanowienia) | str. 67

4.2. Obowiązek wydania decyzji (postanowienia) | str. 67

4.3. Niewydanie decyzji (postanowienia) | str. 69

4.4. Stwierdzenie niewydania decyzji (postanowienia) we właściwym postępowaniu | str. 70

5. Wnioski | str. 75

Rozdział 2
Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego za wykonywanie władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa | str. 79

1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności | str. 79

1.1. Pojęcie funkcjonariusza publicznego w prawie polskim | str. 79

1.2. Osoba działająca w charakterze organu administracji publicznej (członka kolegialnego organu administracji publicznej) | str. 83

1.3. Osoba działająca z upoważnienia organu administracji publicznej | str. 93

1.4. Osoba wykonująca w urzędzie organu administracji publicznej pracę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego albo umowy cywilnoprawnej | str. 101

1.4.1. Urząd organu administracji publicznej | str. 101

1.4.2. Osoba wykonująca pracę w ramach stosunku pracy | str. 102

1.4.3. Osoba wykonująca pracę w ramach stosunku służbowego | str. 106

1.4.4. Osoba wykonująca pracę w ramach umowy cywilnoprawnej | str. 110

1.5. Osoba "biorąca udział w prowadzeniu sprawy" rozstrzyganej w drodze decyzji lub postanowienia przez organ administracji publicznej | str. 112

2. Przesłanki odpowiedzialności | str. 113

2.1. Zakreślenie przedmiotu rozważań | str. 113

2.2. Wypłata odszkodowania na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub na mocy ugody przez podmiot odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa | str. 114

2.2.1. Wykonywanie władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa | str. 114

2.2.2. Prawomocne orzeczenie sądu | str. 115

2.2.3. Ugoda | str. 118

2.2.4. Wypłata odszkodowania | str. 120

2.3. Zawinione działanie lub zaniechanie funkcjonariusza publicznego prowadzące do rażącego naruszenia prawa | str. 124

2.3.1. Wina | str. 124

2.3.2. Wina umyślna | str. 125

2.3.3. Wina nieumyślna | str. 125

2.3.4. Przypisanie winy funkcjonariuszowi | str. 127

3. Wnioski | str. 128

Rozdział 3
Wykonywanie władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa | str. 133

1. Uwagi ogólne | str. 133

2. Rażące naruszenie prawa oraz brak podstawy prawnej jako przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej | str. 138

3. Rażące naruszenie prawa w doktrynie i orzecznictwie sądowym | str. 144

3.1. Rażące naruszenie prawa w doktrynie | str. 144

3.2. Rażące naruszenie prawa w orzecznictwie sądowym | str. 152

4. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej | str. 156

4.1. Brak podstawy prawnej w doktrynie | str. 156

4.2. Brak podstawy prawnej w orzecznictwie sądowym | str. 163

5. Wnioski ogólne | str. 166

5.1. Stwierdzanie rażącego naruszenia prawa działaniami organów administracji | str. 167

5.2. Stwierdzanie rażącego naruszenia prawa dokonane zaniechaniami organów administracji | str. 170

5.3. Stwierdzanie braku podstawy prawnej | str. 172

Rozdział 4
Działania i zaniechania władzy publicznej rażąco naruszające prawo | str. 175

1. Uwagi wstępne | str. 175

2. Decyzje administracyjne | str. 178

2.1. Pojęcie decyzji | str. 178

2.1.1. Decyzja jako akt administracyjny | str. 178

2.1.2. Decyzja w doktrynie oraz w orzecznictwie sądowym | str. 182

2.1.3. Podsumowanie - właściwości decyzji | str. 186

2.2. Domniemanie formy decyzji administracyjnej | str. 199

2.3. Akty administracyjne uznane za decyzje pod wpływem orzecznictwa sądowego | str. 203

2.3.1. Akty administracyjne zakładowe "zewnętrzne" | str. 204

2.3.2. Akty organów korporacji zawodowych podejmowane wobec członków korporacji | str. 208

2.3.3. Akty w sprawach świadczeń z funduszy unijnych | str. 209

2.3.4. Akty nadzoru w sferze materialnego prawa administracyjnego | str. 210

3. Postanowienia | str. 213

3.1. Pojęcie postanowienia | str. 213

3.2. Właściwości postanowień | str. 218

3.3. Rodzaje postanowień | str. 221

4. Zaniechania władzy publicznej | str. 225

4.1. Prawo do rozpatrzenia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki | str. 225

4.1.1. Prawo do rozpatrzenia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki w prawie unijnym | str. 226

4.1.2. Prawo do rozpatrzenia sprawy administracyjnej bez zbędnej zwłoki w prawie konstytucyjnym | str. 237

4.2. Bezczynność | str. 239

4.2.1. Ustalenia ogólne | str. 239

4.2.2. Bezczynność organu administracji publicznej stanowiąca źródło odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego | str. 243

4.3. Przewlekłość postępowania | str. 248

4.3.1. Ustalenia ogólne | str. 248

4.3.2. Przewlekłość postępowania administracyjnego stanowiąca źródło odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego | str. 251

5. Wnioski | str. 255

5.1. Działania władzy publicznej podlegające stwierdzeniu rażącego naruszenia prawa | str. 255

5.2. Zaniechania władzy publicznej podlegające stwierdzeniu rażącego naruszenia prawa | str. 259

Rozdział 5
Tryby stwierdzania rażącego naruszenia prawa | str. 265

1. Uwagi wstępne | str. 265

2. Administracyjne tryby uzyskiwania prejudykatu | str. 266

2.1. Tryby ogólnoadministracyjne | str. 267

2.1.1. Tryb "nieważnościowy" | str. 267

2.1.2. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa w trybie zażaleniowym (art. 37 k.p.a.) | str. 303

2.2. Tryby postępowania podatkowego | str. 327

2.2.1. Tryb nieważnościowy | str. 328

2.2.2. Tryb "ponagleniowy" | str. 335

2.3. Tryb autokontroli | str. 344

2.3.1. Zakres przedmiotowy autokontroli | str. 344

2.3.2. Rozstrzygnięcia podejmowane w wyniku autokontroli, mające charakter prejudykatu w rozumieniu art. 6 pkt 3 u.o.m.f.p. | str. 347

2.4. Tryb autokontroli w ramach postępowania szczególnego (autokontrola Prezesa UOKiK) | str. 354

2.4.1. Ogólna charakterystyka postępowania autokontrolnego z art. 81 ust. 3 u.o.k.k. | str. 354

2.4.2. Zakres decyzji i postanowień podlegających uchyleniu (zmianie) w postępowaniu autokontrolnym | str. 356

2.4.3. Autokontrola dokonywana przez inne (niż Prezes UOKiK) organy regulacyjne | str. 360

2.4.4. Stwierdzanie rażącego naruszenia prawa przez Prezesa UOKiK w trybie art. 37 k.p.a. | str. 363

3. Tryby sądowoadministracyjne | str. 364

3.1. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 145 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. | str. 364

3.1.1. Sądowe stwierdzenie nieważności decyzji | str. 364

3.1.2. Sądowe stwierdzenie nieważności postanowień | str. 368

3.2. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 149 p.p.s.a. | str. 371

3.2.1. Uwagi wstępne | str. 371

3.2.2. Przedmiotowy zakres art. 149 p.p.s.a. | str. 372

3.2.3. Orzeczenia sądu podejmowane na podstawie art. 149 p.p.s.a., mające charakter prejudykatu w rozumieniu art. 6 pkt 8 u.o.m.f.p. | str. 376

3.3. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 154 § 2 p.p.s.a. | str. 382

3.3.1. Uwagi wstępne | str. 382

3.3.2. Orzeczenia sądu podejmowane na podstawie art. 154 § 2 p.p.s.a., mające charakter prejudykatu w rozumieniu art. 6 pkt 8 u.o.m.f.p. | str. 384

4. Tryby sądowe | str. 388

4.1. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47714 § 3 k.p.c. | str. 388

4.1.1. Przedmiotowy zakres stosowania art. 47714 § 3 k.p.c. | str. 388

4.1.2. Specyfika postępowań w sprawach ubezpieczeniowych | str. 390

4.1.3. Orzeczenia sądu podejmowane na podstawie art. 47714 § 3 k.p.c., mające charakter prejudykatu w rozumieniu art. 6 pkt 9 u.o.m.f.p. | str. 396

4.2. Stwierdzenie braku podstawy prawnej lub rażącego naruszenia prawa na podstawie art. 47931a § 3 k.p.c. | str. 397

4.2.1. Stosowanie art. 47931a § 3 k.p.c. w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów | str. 397

4.2.2. Stosowanie art. 47931a § 3 k.p.c. w sprawach z zakresu regulacji energetyki, regulacji telekomunikacji i poczty oraz regulacji transportu kolejowego | str. 399

5. Wnioski ogólne | str. 402

5.1. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa działaniami podejmowanymi przez organy administracji publicznej | str. 403

5.1.1. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa w stosunku do decyzji i postanowień | str. 403

5.1.2. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa innymi działaniami administracji publicznej | str. 409

5.2. Stwierdzenie rażącego naruszenia prawa zaniechaniem organu | str. 410

5.2.1. Stwierdzanie rażącego naruszenia prawa bezczynnością lub przewlekłością postępowania w sprawie załatwianej w formie decyzji lub postanowienia | str. 410

5.2.2. Stwierdzanie rażącego naruszenia prawa bezczynnością lub przewlekłością postępowania w sprawach załatwianych w innych formach niż decyzja lub postanowienie | str. 413

Rozdział 6
Formy stwierdzania rażącego naruszenia prawa | str. 416

1. Uwagi wstępne | str. 416

2. Ostateczne decyzje administracyjne | str. 418

2.1. Decyzje stwierdzające rażące naruszenie prawa | str. 418

2.2. Problem ostateczności decyzji administracyjnej | str. 418

2.3. Decyzje ostateczne | str. 422

2.3.1. Decyzje organu odwoławczego ("quasi-odwoławczego") | str. 422

2.3.2. Ostateczne decyzje pierwszoinstancyjne | str. 423

2.3.3. Decyzje wydane w ramach autokontroli na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. | str. 432

2.3.4. Prawomocność decyzji | str. 434

2.4. Związanie decyzją ostateczną | str. 442

2.5. Utrata przymiotu "ostateczności" przysługującej decyzji | str. 446

2.5.1. Kodeksowe tryby wzruszania decyzji ostatecznych | str. 447

2.5.2. Pozakodeksowe tryby wzruszania decyzji ostatecznych | str. 448

2.5.3. Sądowe tryby wzruszania decyzji ostatecznych | str. 450

3. Postanowienia | str. 451

3.1. Postanowienia stwierdzające rażące naruszenie prawa | str. 451

3.2. "Ostateczność" postanowień | str. 453

3.3. Utrata przymiotu "ostateczności" przysługującej postanowieniom | str. 458

4. Prawomocne wyroki sądu administracyjnego | str. 460

5. Prawomocne wyroki sądu powszechnego | str. 463

6. Wnioski | str. 468

Wnioski końcowe | str. 471

Wykaz literatury | str. 477

Wykaz orzeczeń | str. 497
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.