Dodano produkt do koszyka

Rozliczanie podatku u źródła

Rozliczanie podatku u źródła

Jarosław Sekita

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 128.00 zł 115.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Pobór podatku u źródła to jeden z podstawowych elementów opodatkowania przychodów osiąganych za granicą. Problematyka ta zyskuje coraz większe znaczenie w praktyce biznesowej. Wzrasta liczba firm międzynarodowych i coraz więcej Polaków pracuje w innych państwach.


W książce można znaleźć odpowiedzi m.in. na takie pytania jak:
W jaki sposób powinni rozliczać się przedsiębiorcy prowadzący działalność transgraniczną?
Jak rozliczać dochody osób fizycznych osiąganie na terytorium innych państw?
Czy określone rodzaje tzw. usług niematerialnych (np. szkolenia, pośrednictwo handlowe, ubezpieczenia, organizacja targów zagranicznych i in.) podlegają podatkowi u źródła?
Czy nabywana przez nas licencja jest licencją sensu stricto, czy licencją użytkownika końcowego oraz czy licencje użytkownika końcowego są opodatkowane podatkiem u źródła?
Czy od nabywanych materiałów typu stock jest płacony podatek u źródła?Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nowelizacje ustaw o PIT i CIT, które zmieniły dotychczasowe podejście do opodatkowania dochodów nierezydentów i rozumienie klauzuli "rzeczywistego właściciela" ("beneficial owner").


W książce omówiono m.in. zagadnienia takie jak:
certyfikat rezydencji,
opodatkowanie dywidend,
opodatkowanie odsetek,
opodatkowanie należności licencyjnych,
opodatkowanie transportu międzynarodowego,
opodatkowanie usług niematerialnych.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla przedsiębiorców prowadzących działalność transgraniczną i ich pełnomocników: doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych. Zainteresuje również księgowych oraz pracowników administracji skarbowej.

Tytuł
Rozliczanie podatku u źródła
Autor
Jarosław Sekita
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8107-800-9
Seria
Zagadnienia Podatkowe
Rok wydania
2017
Liczba stron
376
Format
pdf
Spis treści
Wykaz skrótów i pojęć ....................................................................... 11
Wstęp ......................................................................................................... 17
Rozdział I
Ogólne zasady rozliczania podatku u źródła ......................................... 21
1. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy ..................... 21
1.1. Nieograniczony obowiązek podatkowy podatników CIT ..................... 21
1.2. Nieograniczony obowiązek podatkowy podatników PIT ...................... 27
1.3. Nieograniczony obowiązek podatkowy a rok podatkowy ..................... 33
1.4. Personel dyplomatyczny i konsularny ...................................................... 33
1.5. Ustalanie obowiązku podatkowego podatnika przez płatnika .............. 34
1.6. Nieograniczony obowiązek podatkowy a zakres podmiotowy umów międzynarodowych
(normy kolizyjne) .................................................... 40
1.7. Ograniczony obowiązek podatkowy ......................................................... 43
1.7.1. Ograniczony obowiązek podatkowy – stan prawny do 31.12.2016 r. ................ 44
1.7.1.1. Teoria miejsca świadczenia .......................................... 45
1.7.1.2. Teoria efektu świadczenia ............................................ 49
1.7.1.3. Teoria domicylu podatkowego nabywcy świadczenia ..................... 52
1.7.2. Ograniczony obowiązek podatkowy – stan prawny od 1.01.2017 r. ........... 55
1.8. Zakres ograniczonego obowiązku podatkowego a umowy międzynarodowe ...... 58
2. Certyfikat rezydencji .............................................................................................. 58
2.1. Znaczenie prawne certyfikatu rezydencji ................................................. 58
2.2. Definicja certyfikatu rezydencji ................................................................. 60
2.3. Elektroniczny certyfikat rezydencji ........................................................... 62
2.4. Oryginał certyfikatu .................................................................................... 62
2.5. Certyfikaty podatników instytucjonalnych .............................................. 63
2.6. Moment uzyskania oraz okres ważności certyfikatu rezydencji ........... 64
2.7. Przepisy przejściowe ................................................................................... 67
3. Klauzula rzeczywistego właściciela (beneficial owner) ...................................... 68
3.1. Definicja i skutek zastosowania klauzuli rzeczywistego właściciela ..... 68
3.2. Rozliczenie podatku w stosunku do rzeczywistego odbiorcy ................ 76
3.3. Cash pooling ................................................................................................. 81
3.4. Brak klauzuli beneficial owner ................................................................... 82
4. Zagraniczny podatek VAT a podstawa opodatkowania podatkiem u źródła ... 85
5. Ubruttowienie należności ..................................................................................... 88
6. Podział ceny usługi ................................................................................................. 94
7. „Rozliczenia” zakładu z przedsiębiorstwem macierzystym .............................. 101
8. Pobór podatku oraz obowiązki informacyjne .................................................... 102
8.1. Ogólne zasady poboru podatku u źródła ................................................. 102
8.1.1. Podmioty będące płatnikami podatku u źródła ......................... 102
8.1.2. Moment uzyskania przychodu u źródła ..................................... 104
8.1.3. Zaliczka na poczet ceny a podatek u źródła ............................... 108
8.1.4. Pojęcie wypłaty oraz środków postawionych do dyspozycji .... 110
8.1.5. Wniesienie wierzytelności aportem a dokonanie „wypłaty” .... 114
8.1.6. Zwrot świadczenia a podatek u źródła ........................................ 115
8.1.7. Wypłaty na rzecz podmiotów non profit .................................... 116
8.1.8. Rozliczenie podatku a zwolnienia przedmiotowe ..................... 117
8.1.9. Wypłata świadczenia na rzecz zakładu zagranicznego podatnika oraz prawo do rezygnacji z ryczałtowej formy opodatkowania ............................................ 119
8.1.10. Wypłaty na rzecz jednostek wspólnego inwestowania ............. 122
8.1.11. Wypłata świadczenia na rzecz organizacji międzynarodowych ............. 123
8.1.12. Rachunki zbiorcze .......................................................................... 123
8.2. Zasady wpłacania podatku u źródła oraz wykonania obowiązków informacyjnych ... 126
8.2.1. Ogólne zasady wpłacania podatku u źródła oraz wykonania obowiązków informacyjnych .......... 126
8.2.2. Informacja IFT a świadczenie wolne od podatku ...................... 131
8.2.3. Szczególne regulacje ....................................................................... 131
8.2.4. Informacja IFT-3 (wzmianka) ...................................................... 132
Rozdział II. Dywidendy ............................................................................... 133
1. Opodatkowanie dywidend w umowach międzynarodowych .......................... 133
1.1. Opodatkowanie dywidend w państwie źródła i w państwie rezydencji .............. 133
1.2. Przykładowe regulacje umów międzynarodowych ................................ 134
1.3. Zasady obliczania kapitału ......................................................................... 137
1.4. Limit opodatkowania w państwie źródła ................................................. 138
1.5. Definicja dywidend ..................................................................................... 139
1.6. Wypłata zysku przez spółkę osobową ....................................................... 142
1.7. Dywidendy a odsetki ................................................................................... 143
2. Zasady opodatkowania dywidend pochodzących z Polski ............................... 151
3. Zwolnienie przedmiotowe dotyczące dywidend ................................................ 156
3.1. Zakres przedmiotowy zwolnienia ............................................................. 156
3.2. Warunki zastosowania zwolnienia ............................................................ 157
3.3. Artykuł 22b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ........ 160
4. Wypłata dywidendy na rzecz spółek osobowych ............................................... 161
5. Brak umowy międzynarodowej ............................................................................ 163
6. Dywidenda otrzymywana przez zakład ............................................................... 163
7. Dywidenda zagranicznej spółki a zysk uzyskany w Polsce ............................... 164
Rozdział III. Odsetki ......................................................................................... 166
1. Opodatkowanie odsetek a umowy międzynarodowe ........................................ 166
1.1. Państwo opodatkowania i powstania odsetek ......................................... 166
1.2. Opodatkowanie odsetek w państwie źródła ............................................ 170
1.3. Definicja odsetek ......................................................................................... 176
1.4. Odsetki uzyskane przez zakład .................................................................. 182
1.5. Opodatkowanie „zawyżonych” odsetek ................................................... 183
2. Brak umowy międzynarodowej ............................................................................ 184
3. Zasady opodatkowania odsetek w prawie polskim ............................................ 184
4. Zwolnienie przedmiotowe dotyczące odsetek .................................................... 186
4.1. Zakres przedmiotowy zwolnienia ............................................................. 186
4.2. Warunki zastosowania zwolnienia ............................................................ 187
5. Cash pooling ............................................................................................................ 195
Rozdział IV. Należności licencyjne ............................................................... 199
1. Należności licencyjne w umowach międzynarodowych i w polskim prawie podatkowym. Porównanie zakresu przedmiotowego ....................................... 199
2. Zwolnienie przedmiotowe dotyczące należności licencyjnych ........................ 202
3. Zasady opodatkowania należności licencyjnych w umowach międzynarodowych ....... 203
4. Należności licencyjne a działalność gospodarcza oraz wykonywanie wolnego zawodu ................ 204
5. Miejsce powstania należności licencyjnych ........................................................ 206
6. Pozorna należność licencyjna ............................................................................... 208
7. Prawa autorskie ...................................................................................................... 210
8. Licencja a licencja użytkownika końcowego ...................................................... 212
8.1. Licencje ......................................................................................................... 212
8.2. Licencje użytkownika końcowego ............................................................. 218
8.3. Różnice opodatkowania licencji oraz licencji użytkownika końcowego ............ 226
8.4. Licencje „dystrybucyjne” ............................................................................ 230
9. Programy komputerowe ........................................................................................ 235
10. Zdjęcia i inne materiały typu stock ....................................................................... 238
11. Bazy danych ............................................................................................................ 242
12. Znaki towarowe i inne prawa własności przemysłowej .................................... 245
13. Użytkowanie urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego ....... 251
13.1. Użytkowanie ................................................................................................. 252
13.2. Zakres świadczeń ......................................................................................... 258
13.3. Urządzenie .................................................................................................... 259
13.4. „Przemysłowy”, „handlowy” lub „naukowy” charakter urządzenia .......... 262
13.5. Środki transportu ........................................................................................ 270
13.6. Klasyfikacje statystyczne ............................................................................. 275
14. Know-how ........................................................................................................... 276
14.1. Definicja know-how ..................................................................................... 276
14.2. Know-how a usługa doradcza .................................................................... 280
14.3. Nietechniczne know-how ........................................................................... 282
14.4. Know-how: zbycie czy użytkowanie? ........................................................ 286
14.5. Złożony charakter świadczeń ..................................................................... 287
15. Tajemnica receptury lub procesu produkcyjnego ............................................. 289
16. Usługi techniczne ................................................................................................... 290
Rozdział V. Inne dochody opodatkowane podatkiem u źródła .............................. 294
1. Wynagrodzenia członków organów .................................................................... 294
2. Umowy zlecenia i o dzieło – działalność wykonywana osobiście przez osoby fizyczne ........ 301
3. Dochody artystów, sportowców oraz organizatorów imprez artystycznych i sportowych ............. 308
3.1. Dochody artystów i sportowców w świetle umów międzynarodowych ......... 308
3.2. Dochody podmiotów pośredniczących – organizujących występ artystyczny (sportowy) .......... 313
3.3. Polskie regulacje dotyczące wynagrodzeń artystów i sportowców ....... 315
3.4. Umowy międzynarodowe a zwolnienie od podatku w państwie źródła ...... 320
4. Transport międzynarodowy ................................................................................. 326
4.1. Umowy międzynarodowe a dochody z transportu międzynarodowego ........... 326
4.2. Polskie regulacje podatkowe a dochody z transportu międzynarodowego .......... 333
4.2.1. Zakres przedmiotowy podatku u źródła ..................................... 333
4.2.2. Zakup biletów u agenta (pośrednika) oraz zakup biletów przez pracowników płatnika ......... 335
4.2.3. Istnienie w Polsce zakładu zagranicznego przewoźnika ........... 339
5. Usługi niematerialne .............................................................................................. 342
5.1. Zakres przedmiotowy usług niematerialnych objętych podatkiem u źródła ........ 342
5.2. Usługi o „podobnym charakterze” ............................................................ 343
5.3. Usługi niematerialne a umowy międzynarodowe .................................. 346
5.4. Usługi niematerialne a stosunek pracy ..................................................... 347
5.5. Kazusy z praktyki podatkowej ................................................................... 347
5.5.1. Usługi pośrednictwa gospodarczego (handlowego), zarządzania, usługi doradcze ........ 347
5.5.2. Usługi informatyczne .................................................................... 352
5.5.3. Zakup domeny ................................................................................ 353
5.5.4. Usługi cloud computing ................................................................. 354
5.5.5. Usługi linków sponsorowanych ................................................... 355
5.5.6. Usługi ubezpieczeniowe ................................................................ 356
5.5.7. Usługi prawne ................................................................................. 357
5.5.8. Usługi organizacji powierzchni wystawowych .......................... 358
5.5.9. Usługi marketingowe ..................................................................... 359
5.5.10. Usługi techniczne ........................................................................... 361
5.5.11. Usługi tłumaczeń ............................................................................ 362
5.5.12. Usługi szkoleniowe ........................................................................ 363
5.5.13. Usługi rozliczeniowe ...................................................................... 363
5.5.14. Usługi przedstawienia danych ...................................................... 363
6. Sprzedaż wierzytelności ..................................................................... 364
Wykaz orzecznictwa .................................................................................. 371
Literatura ....................................................................................................... 373
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.