Dodano produkt do koszyka

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części

Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części

Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin

ocena:
głosów: - Napisz recenzję
Format:

Cena: 51.00 zł 46.00

ebook

Ilość:
Dostawa
  • Wysyłka na e-mail 0.00 zł
Opis produktu
Publikacja w sposób praktyczny wyjaśnia zasady nawiązywania nauczycielskich stosunków pracy, a także zasady ich wypowiadania na gruncie Karty Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe oraz regulacji określonych w Kodeksie pracy.


Autorzy skupiają się na aktualnych problemach, z którymi będą zmierzać się dyrektorzy szkół w okresie ruchu kadrowego, omawiając m.in.:

podstawy prawne nawiązania stosunku pracy z nauczycielem;
zagadnienia przekształcenia z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony;
dokumentację wymaganą przy zatrudnieniu;
obowiązek przedkładania informacji o niekaralności;
rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę;
rozwiązanie stosunku pracy w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce;
przeniesienie nauczyciela do innej szkoły (przedszkola) lub na inne stanowisko w tej samej szkole (przedszkolu).Książka zawiera odpowiedzi specjalistów na najbardziej nurtujące pytania, m.in.:

Czy z nauczycielem kontraktowym można zawrzeć umowę terminową?
Jak długo ważne jest zapytanie o udzielenie informacji o osobie z KRS dla kandydata na pracownika?
Czy zaświadczenie o niekaralności dostarczone w związku z ubieganiem się o pracę na stanowisku nauczyciela należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w oryginale?
Czy można rozwiązać umowę o pracę na czas nieokreślony z nauczycielem kontraktowym odbywającym staż na nauczyciela mianowanego?
Jak wypowiedzieć umowę na zastępstwo osobie zastępującej?
Kiedy rozpoczyna swój bieg stan nieczynny nauczyciela?Poradnik wzbogacony został o specjalistyczne wzory dokumentów powszechnie stosowane w praktyce szkolnej, a także procedury rozwiązywania nauczycielskich stosunków pracy.


Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla dyrektorów oraz nauczycieli publicznych szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych, pracowników działów kadr w tych placówkach oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

Tytuł
Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu - 2 części
Autorzy
Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin
Język
polski
Wydawnictwo
Wolters Kluwer Polska SA
ISBN
978-83-8187-818-0
Seria
ABC Praktyki Prawa Oświatowego
Rok wydania
2020
Liczba stron
176
Format
pdf
Spis treści
Część I

Akty prawne • 11
Wykaz skrótów • 13
Słowo wstępne • 17

Komentarz

I. Zatrudnianie nauczycieli w publicznych szkołach i placówkach • 21
Wprowadzenie • 21
1. Podstawa nawiązania stosunku pracy • 21
1.1. Umowa o pracę • 22
2. Mianowanie • 29
3. Przekształcenie z mocy ustawy stosunku pracy zawartego w pełnym wymiarze na czas nieokreślony • 30
II. Obowiązek przedkładania informacji o niekaralności w kontekście nauczycielskich stosunków pracy • 31
Wprowadzenie • 31
1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego • 31
2. Informacja o niekaralności a Karta Nauczyciela • 34
2.1. Przekształcenie stosunku nawiązanego na podstawie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania • 35
2.2. Jednoczesne zatrudnienie w kilku szkołach a dokumentacja pracownicza • 36
2.3. Przeniesienie nauczyciela do pracy w innej szkole • 37
2.4. Nawiązywanie kolejnych stosunków pracy z tym samym pracodawcą • 38
III. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania oraz nauczycielskich umów o pracę, nawiązanych na czas określony i nieokreślony • 39
Wprowadzenie • 39
1. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania • 40
1.1. Na wniosek nauczyciela • 40
1.2. W razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy • 40
1.3. W razie orzeczenia o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy • 42
1.4. W razie uzyskania negatywnej oceny pracy • 44
1.5. Na mocy porozumienia stron • 45
1.6. Niezgłoszenie się na badania okresowe lub kontrolne • 46
2. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony • 48
3. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę na czas określony • 49
4. Rozwiązanie umownego stosunku pracy na podstawie wypowiedzenia zmieniającego • 52
5. Rozwiązanie stosunków pracy w związku z przekazaniem szkoły podmiotom prywatnym • 53
IV. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej i częściowej likwidacji szkoły (przedszkola) albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce • 54
1. Wypowiedzenie stosunków pracy na podstawie art. 20 KN • 54
1.1. Zastosowanie art. 20 KN • 54
1.2. Przesłanki zastosowania art. 20 KN • 55
1.3. Kryteria doboru do zwolnienia • 57
1.4. Skrócenie okresu wypowiedzenia • 59
2. Stan nieczynny • 59
3. Ochrona przed wypowiedzeniem – art. 41 k.p. • 65
4. Odprawy związane z zakończeniem stosunku pracy • 68
4.1. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy nawiązanego na podstawie mianowania • 68
4.2. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w pełnym wymiarze czasu pracy • 69
4.3. Wysokość odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony zawartej w części obowiązkowego wymiaru czasu pracy • 70
4.4. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy a przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny • 71
4.5. Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy • 72
4.6. Odprawa dla nauczyciela w związku z przekazaniem szkoły osobie fizycznej lub osobie prawnej niebędącej organem samorządu terytorialnego • 72
5. Doręczenie wypowiedzenia stosunku pracy • 74
6. Konsultowanie zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi • 75
6.1. Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 20 KN • 75
6.2. Wypowiedzenie stosunku pracy na podstawie mianowania (art. 23 KN) a kwestia konsultacji związkowych • 75
6.3. Konsultacje związkowe zamiaru wypowiedzenia na podstawie art. 27 KN • 76
V. Rozwiązanie stosunku pracy z księdzem oraz nauczycielem religii • 77
Wprowadzenie • 77
1. Cofnięcie skierowania • 77
2. Zwolnienie z innych przyczyn • 79
3. Zwolnienie na podstawie art. 20 ust. 1 KN • 81
4. Odprawa • 84
Podsumowanie • 84
VI. Wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi podczas urlopu dla poratowania zdrowia, bezpłatnego, macierzyńskiego i wychowawczego • 86
1. Urlop macierzyński i rodzicielski • 86
2. Urlop wychowawczy • 87
3. Urlop dla poratowania zdrowia • 89
4. Urlop bezpłatny • 91
Podsumowanie • 92
VII. Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły, przedszkola lub na inne stanowisko w tej samej szkole, przedszkolu • 93
Wprowadzenie • 93
1. Przeniesienie dokonywane przez dyrektora szkoły • 93
1.1. Tryb przeniesienia • 93
1.2. Istota przeniesienia • 94
1.3. Pojęcie innego stanowiska • 94
1.4. Odprawa • 95
1.5. Wydanie świadectwa pracy • 96
1.6. Informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego • 96

Część II

Procedury

1. Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania • 103
1.1. Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania • 104
1.2. Fakultatywne rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania • 109
1.3. Rozwiązanie stosunku pracy w wyniku przejścia na emeryturę w trybie art. 88 KN • 110
1.4. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela • 111
2. Procedura rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę • 114
2.1. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony • 115
2.2. Rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony • 117
2.3. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie uzyskania negatywnej oceny pracy • 120
2.4. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn, o których mowa w art. 20 KN • 121
2.5. Czynności związane z zakończeniem stosunku pracy nauczyciela • 123
3. Procedura opracowania kryteriów doboru nauczycieli do zwolnienia • 125

Wzory dokumentów

Wzór 1. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem stażystą • 133
Wzór 2. Umowa z nauczycielem w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania • 135
Wzór 3. Umowa na zastępstwo nieobecnego nauczyciela • 138
Wzór 4. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony • 140
Wzór 5. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania • 141
Wzór 6. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony (w przypadku niespełnienia przez nauczyciela mianowanego/dyplomowanego warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 KN) • 142
Wzór 7. Umowa o pracę na czas określony • 143
Wzór 8. Umowa o pracę na czas nieokreślony • 145
Wzór 9. Akt mianowania nauczyciela • 147
Wzór 10. Przekształcenie umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania • 148
Wzór 11. Rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela za wypowiedzeniem • 149
Wzór 12. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela • 150
Wzór 13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok • 151
Wzór 14. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy • 152
Wzór 15. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy • 153
Wzór 16. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii • 154
Wzór 17. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem, który wniósł podanie o urlop bezpłatny • 155
Wzór 18. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki • 156
Wzór 19. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie częściowej likwidacji szkoły lub zmian organizacyjnych • 157
Wzór 20. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny • 158
Wzór 21. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie • 159
Wzór 22. Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania • 160
Wzór 23. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem na mocy porozumienia stron • 161
Wzór 24. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne • 162
Wzór 25. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę • 163
Wzór 26. Świadectwo pracy • 164
Wzór 27. Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem za wypowiedzeniem • 169
Wzór 28. Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia • 170
Wzór 29. Umowa o pracę na czas określony z nauczycielem przebywającym w stanie nieczynnym • 171
Wzór 30. Wniosek nauczyciela o przeniesienie go do innej szkoły/placówki • 172
Wzór 31. Przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, z urzędu, do innej szkoły/placówki oświatowej • 173
Cechy produktu
Dane ogólne
  • Format pliku
  • ebook
  •  
Recenzje

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Zobacz także

Kontakt

Księgarnia internetowa
BeMyBook

prowadzona przez:
Marcin Trela FHU MATRE
ul. Nad Fosą 11c
30-699 Kraków
NIP: 6281993986

(+48) 724 987 348 pon.-pt. 9-18
biuro@bemybook.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.